Summary Class notes - Inleiding Strafrecht

Course
- Inleiding Strafrecht
- -
- 2018 - 2019
- Inholland Rotterdam
- HBO - Rechten
279 Flashcards & Notes
3 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Inleiding Strafrecht

 • 1536012000 Week 1

 • Wat is strafrecht?
  Het recht van de overheid om burgers te straffen op grond van normschendingen en ter voorkoming van eigenrichting om de veiligheid van de samenleving te waarborgen.
 • Wat is generale preventie?
  Bepaalde gedragingen worden strafbaar gesteld in de wet zodat burgers weten dat dit niet mag en dat dit strafbaar is.
 • Wat wordt er bedoeld met jet feit dat het strafrecht een ultimum remedium is?
  Men gaat pas over op het toepassen van het recht als er geen ander middel meer mogelijk is
 • Welke tweedeling is er te maken in het strafrecht?
  - materieel strafrecht 
  - formeel strafrecht
 • Wat is het materieel strafrecht?
  Hierbij gaat het om de inhoud. Het gaat om de strafbaarstelling van het gedrag en het opleggen van sancties.
 • Wat is formeel strafrecht?
  Hierbij gaat het om de vorm/de procedure. Het gaat om de verwezenlijking van het meteriele strafrecht.
 • Wat is een andere tweedeling die men kan maken in het strafrecht?
  - Commuun strafrecht
  - Bijzonder strafrecht
 • Wat is commuun strafrecht?
  Algemene wetboeken
 • Wat is bijzonder strafrecht?
  Strafrecht wat specifieke onderwerpen betreft.
 • Welke 5 rechtsbronnen kennen we in het strafrecht?
  - de wet 
  - jurisprudentie 
  - verdragen 
  - algemene rechtsbeginselen
  - literatuur/doctrine
 • Mag een wetgever in materiele zin ook wetten maken?
  In beginsel niet, maar hier is een uitzondering op gemaakt.
 • Wat is het legaliteitsbeginsel?
  Dat een veroordeling tot een straf altijd terug te voeren moet zijn in een schriftelijke bepaling.
 • Wat is het nulla-poena beginsel?
  Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegaan wettelijke strafbepaling.
 • Welke 4 deelbeginselen kent het legaliteitsbeginsel?
  - lex scripta 
  - verbod van terugwerkende kracht 
  - verbod van analogie 
  - lex certa
 • Wat is lex scripta?
  Er moet een geschreven wet zijn als ondergrond. Je kunt alleen aansprakelijk worden gesteld voor een bepaalde gedraging als deze ook in de wet strafbaar staat gesteld op het momeng dat dit misdrijf wordt gepleegd.
 • Wat is het verbod van terugwerkende kracht?
  Een persoon kan slechts gehouden worden aan een wetsbepaling die van kracht was op het moment dat die persoon datgene deed of naliet te doen waarop die wetsbepaling betrekking heeft.
 • Wat is verbod op analogie?
  De rechter moet zich bij het interpreteren van de wet zoveel mogelijk houden aan de grond van de wet. Hij mag de wet ruim interpreteren, maar niet te ruim.
 • Wat is het lex certa beginsel?
  Een wetsbepaling mag niet te vaag zijn. Er moet sprake zijn van een duidelijke wet of wetsbepaling: welk nader omschreven gedrag is onder welke voorwaarden strafbaar.
 • Welke 2 arresten horen er bij het lex certa beginsel?
  - Onbehoorlijk gedrag 
  - Samenscholingsverbod Tilburg
 • Welke 2 belangen dient het verbod van terugwerkende kracht?
  - De rechtszekerheid van de burgers 
  - Het belang van de generaal-preventieve werking van het strafrecht 
 • Welk arrest hoort er bij het verbod van terugwerkende kracht?
  Legaliteitsbeginsel in Straatsburgs perspectief
 • Welke 3 dimensies kent het legaliteitsbeginsel?
  - De constitutionele dimensie 
  - De rechtsbeschermende dimensie 
  - De generaal-peventieve dimensie 
 • Wat houdt de constitutionele dimensie in?
  De legaliteit deelt macht toe aan staatsorganen en bevoegdheden aan overheidsfunctionarissen om deze binnen de grenzen van het geldende patroon van machtsverdeling ten behoeve van strafrechtspleging aan te wenden.
 • Wat houdt de rechtsbeschermende dimensie in?
  Door de wettelijke basis van het strafrecht wordt de rechtsgelijkheid onder burgers en de rechtszekerheid gediend.
 • Wat houdt de generaal-preventieve dimensie in?
  De generaal-preventieve dimensie moet bewerkstelligen dat derden zich van stafbare feiten laten weerhouden door de waarschuwende werking die er van het strafrecht uitgaat.
 • Welke 5 interpretatiemethoden zijn er?
  - Grammaticale interpretatiemethode 
  - Wetshistorische interpretatiemethode 
  - Wetssystematische interpretatiemethode 
  - Teleologische interpretatiemethode 
  - Functionele interpretatiemethode 
 • Wat is de grammaticale interpretatiemethode?
  Er wordt gekeken naar de betekenis van het woord in het algemeen spraakgebruik of in juridisch spraakgebruik.
 • Welk arrest hoort er bij de grammaticale interpretatiemethode?
  Tongzoenarrest 2
 • Wat is de wetshistorische interpretatiemethode?
  Hierbij wordt er gekeken naar parlementaire stukken, wat was de bedoeling van de wetgever?
 • Welk arrest hoort er bij de wetshistorische interpretatiemethode?
  Tongzoen 1
 • Wat is de wetssystematische interpretatiemethode?
  Er wordt gekeken naar de afdeling og het hoofdstuk waarin een bepaling staat. Er wordt gekeken naar de plaats in de wet.
 • Wat is de teleologische interpretatiemethode?
  Er wordt gekeken naar het doel of de strekking van de strafbepaling.
 • Welke 2 arresten horen er bij de teleologische interpretatiemethode?
  - Tongzoen 1 
  - Legaliteitsbeginsel in Straatsburgs perspectief
 • Wat is de functionele interpretatiemethode?
  Er wordt gekeken naar de maatschappelijke functie die de strafbepaling vervult
 • Wat is de analogische wetsinterpretatie?
  Uit een wettelijk voorschrift wordt een grondregel gedestilleerd en toegepasr op een geval dat letterlijk niet onder dit voorschrift valt maar niet essentieel verschilt van een geval waarvoor het voorschrift wel bedoeld is te gelden.
 • Wat is een expressief delict?
  Uitdrukking van een directe gemoedstoestand van waaruit onverhoopt een fataal gevolg intreedt.
 • Wat is een instrumenteel delict?
  Een bewust gekozen middel om een bewust doel te bereiken
 • Welke 3 manieren kent men in het strafrecht?
  - Een kwalificatie 
  - Het opsommen van bestanddelen, gedragingen en omstandigheden 
  - Een cominatie van het opsommen van bestanddelen en een juridische benaming
 • Wat zijn open delictsomschrijvingen?
  Delictsomschrijvingen die ruimte voor interpretatie bieden.
 • Welke 2 soorten delicten kent het strafrecht?
  - Rechtsdelicten 
  - Wetsdelicten
 • Wat zijn rechtsdelicten?
  Zogenaamde misdrijven
 • Wat zijn wetsdelicten?
  Zogenaamde overtredingen
 • Wat is een essentieel verschil tussen misdrijven en overtredingen?
  In de omschrijving van de misdrijven altijd een bestanddeel dat het opzet of schuld uitdrukt is opgenomen en dat dit bij overtredingen juist in beginsel ontbreekt.
 • Wat is commuun strafrecht?
  Om erachter te komen of je te maken heft met een misdrijf of een overtreding kijk je in welk boek de strafbare gedraging is opgenomen.
 • Wat is bijzonder strafrecht?
  In de eerste bepalingen staat welk gedrag strafbaar is gesteld en achter in de wet staat welke strafbepaling er is opgelegd.
 • Welke rechter is bevoegd bij overtredingen?
  De kantonrechter
 • Welke rechter is er bevoegd bij lichte misdrijven?
  De politierechter
 • Welke rechter is er bevoegd bij zware misdrijven?
  De meervoudige kamer
 • Uit welke 2 delen bestaat een strafbepaling?
  - delictsomschrijving 
  - sanctienorm
 • Wat is een delictsomschrijving?
  De omschrijving van het strafbare gedrag.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Inleiding strafrecht

 • 1517612400 Begrippen

 • Absolute strafrechtstheorie
  De straf vindt zijn grondslag in het misdrijf (het onrecht moet worden hersteld)
 • Relatieve strafrechtstheorie
  De straf beoogd een bepaald doel ipv enkel vergelding
 • Materiële strafrecht
  Samen met formeel strafrecht onderdeel van commuun strafrecht.
  Zit op welke menselijk gedragingen strafbaar zijn en welke sancties op het plegen van een bepaald strafbaar gesteld gedrag dient te volgen.
 • Formele strafrecht
  Samen met materieel strafrecht onderdeel van commuun strafrecht.
  Te vinden in Wetboek van Strafvordering (Sv)
  Bevat voorschriften die omschrijven hoe de strafrechtelijke procedure dient plaats te vinden. Ook gang naar de rechter en wijze van procederen.
 • Commuun strafrecht
  Materieel en formeel strafrecht samen
 • Bijzonder strafrecht
  Strafrechtelijke bepalingen die over specifieke onderwerpen gaan.
  Bv. Opiumwet, WVW 1994, Wapens en munitie
  Voornamelijk van materiële aard. Formeel zijn de procedures.
 • Rechtsnorm
  Een beschreven gedragsnorm. Als deze wordt overtreden wordt het in beginsel een strafbaar feit als ze zijn opgeschreven in het Sr in een strafbepaling.
 • Strafbaar feit
  Een opgeschreven negatieve reactie (met in begrip van de mogelijke gevolgen) van de schending van een rechtsnorm.

  Schending rechtsnorm + geschreven reactie in het Wetboek van Strafrecht of in andere strafbepaling
 • Ultimum remedium-beginsel
  ..
 • Legaliteitsbeginsel
  ..
 • Generale preventietheorie
  ..
 • Speciale preventietheorie
  ..
 • Strafrechtstheorieën
  ..
 • Vergeldingstheorie
  ..
 • Bestanddelen
  ..
 • Elementen
  ..
 • Misdrijf
  ..
 • Overtreding
  ..
 • Delict
  ..
 • Delictsomschrijving
  ..
 • Commissiedelicten
  ..
 • Ommissiedelicten
  ..
 • Formele delicten
  ..
 • Materiële delicten
  ..
 • Gekwalificeerd delict
  ..
 • Geprivilegieerd delict
  ..
 • Sanctienorm
  ..
 • Strafbaarheid
  ..
 • Strafbepaling
  ..
 • Verwijtbaarheid
  ..
 • Wederrechtelijkheid
  ..
 • Dolus
  ..
 • Doleuze delicten
  ..
 • Oogmerk
  ..
 • Opzet bij zekerheidsbewustzijn
  ..
 • Voorwaardelijke opzet
  ..
 • Culpa
  ..
 • Culpa in causa
  ..
 • Culpa lata
  ..
 • Culpa levis
  ..
 • Culpoze delicten
  ..
 • Garantenstellung
  ..
 • Schuld in roekeloosheid
  ..
 • Bewuste schuld
  ..
 • Onbewuste schuld
  ..
 • Causa proxima
  ..
 • Causaliteitsleer
  ..
 • Conditio sine qua non-leer
  ..
 • Redelijke toerekening
  ..
 • Redelijke voorzienbaarheid
  ..
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Inleiding Strafrecht

 • 1450825200 Leereenheid 1 Straf- en strafprocesrecht

 • Accusatoire procedure
  Hierbij wordt een geschil voorgelegd, De rechter heeft een lijdelijke rol
 • Inquisitoire procedure
  Hierbij wordt een "zaak" onderzocht. De rechter heeft een actieve rol
 • Ons civiele proces is een zuiver accusatoire procedure. Er is een geschilbeslechting. Partijen leggen een geschil voor aan de rechter, die dit afweegt tegen de wet en de toepassing. 
  Ons strafproces is een inquisitoire procedure. De verdachte is object van onderzoek. In het hedendaagse strafproces is de verdachte ook procespartij, maar blijft er een actieve rol van de rechter.
 • Waarnaar werd gestreefd bij de codificatie van het straf(proces)recht?
  Uniform geldend voor heel Nederland, vastgesteld bij formele wet en in 1 boek systematisch geordend.
 • Wat was het belangrijkste jaar van de codificatie voor NL?
  In 1838 werden 1 wet en 3 wetboeken ingevoerd: Wet op de samenstelling van de rechterlijke macht (later Wet Rechterlijke Organisatie), Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, Wetboek van Strafvordering en Burgerlijk Wetboek
 • Wat zijn de grondgedachten bij de codificatie?
  De behoefte aan rechtszekerheid (tot uitdrukking gebracht in de eis van geschreven recht: legaliteitsbeginsel) en de behoefte aan rechtseenheid (een strafproces vastgesteld bij formele wet)
 • Materieel Strafrecht
  Hierin is vastgelegd welke gedragingen strafbare feiten zijn en welke sancties op die feiten zijn gesteld. Wetboek van Strafrecht.
 • Formeel Strafrecht
  Hierin worden de regels aangegeven hoe het materieel strafrecht procesrechterlijk moet worden gerealiseerd. De rechten en plichten van de bij strafvordering betrokken deelnemers. Wetboek van Strafprocesrecht.
 • Wetboek van Strafrecht: wat en wanneer?
  Wat kan worden bestraft? (strafbaarheid) en welke sanctie kan worden opgelegd?
  Wanneer kan er worden vervolgd?  (vervolgbaarheid)
 • Boek 1  Wetboek van Strafrecht kent 3 hoofdonderwerpen t.w.
  3 hoofdonderwerpen: Strafbaarheid, Straffen en Vervolgbaarheid
 • Wetboek van Strafvordering: door wie en hoe?
  Strafvordering (in eerste aanleg) en voorschriften over het verloop van een strafproces.
 • Wat zijn de in Art. 107 GW genoemde Algemene Wetboeken?
  Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering met de bijbehorende regelingen (invoeringswetten)
 • In Art 107 GW worden Afzonderlijke Wetten genoemd. Welke zijn dat?
  Opiumwet, Wet op Economische Delicten, Wet Wapens en Munitie, Wegenverkeerswet, Wet Administratieve Handhaving, APV's,  Wetboek Militair Strafrecht en Wet Militaire Rechtspraak, etc.
 • Wanneer ging het nu geldend Wetboek van Strafrecht in werking?
  1886
 • Wanneer ging het nu geldend Wetboek van Strafvordering in werking?
  1926
 • STRAFBAAR FEIT
  Een feit is strafbaar uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling
 • 1451343600 Leereenheid 2 Beginselen Nederlands straf(proces)recht

 • Wat zijn de twee functies van het Straf(proces)recht?
  1. Het legitimeren tot het nemen van dwangmaatregelen
  2. Het verzekeren van een humane behandeling van een verdachte
 • Wat zijn de beginselen van Straf(proces)recht?
  1. Legaliteitsbeginsel
  2. Geen strafproces zonder verdenking
  3. Onschuldpresumptie (veronderstelling)
  4. Pressieverbod
        a. Zwijgrecht en Cautieplicht
        b. Nemo Tenetur beginsel
  5. Recht op rechtsbijstand
  6. Het Vervolgingsmonopolie en Opportuniteitsbeginsel
  7. Ne Bis In Idem
  8. Openbaarheid
  9. Onmiddellijkheidsbeginsel
  10. Hoor en Wederhoor
  11. In Dubio Pro Reo
  12. Het Draagkrachtbeginsel en het Resocialisatiebeginsel
 • Wat is het materieelrechtelijk legaliteitsbeginsel?
  Geen straf zonder wettelijke strafbepaling.
  Art. 1 Wet Sr: Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.
 • Wat is het formeelrechtelijk legaliteitsbeginsel?
  Geen strafproces zonder wet.
  Art. 1 Wet Sv: Strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien.
 • Waar is de Onschuldpresumptie vastgelegd?
  Art. 6 2e lid EVRM en art. 14 2e lid IVBPR (BUPO): "een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan."
 • Wat is de cautieplicht?
  Art. 29 Wet Sv: "Voor het verhoor wordt de verdachte meegedeeld, dat hij niet verplicht is tot antwoorden." Dit moet in het proces-verbaal worden opgenomen.
 • Wat is het Nemo Tenetur beginsel?
  Het verbod van zelfincriminatie. Een verdachte mag niet worden verplicht om (actief) mee te werken aan zijn eigen veroordeling.
 • Wat is het opportuniteitsbeginsel?
  Het beginsel dat (in NL) het OM alleen behoeft te vervolgen, wanneer het meent dat het concrete geval daar reden toe heeft.
 • Op het opportuniteitsbeginsel (OM bepaalt of er vervolgt gaat worden) zijn 3 correcties mogelijk. Welke
  1. Bijzondere aanwijzingen van de Min.van Jus. & Veil. aan het OM (art. 127 RO)
  2. Mogelijkheid van beklag van belanghebbenden t.a.v. niet-vervolging door OM. (Toetsing door rechter) (art. 12 e.v. WSv)
  3. Bezwaar van de verdachte tegen wel vervolgen  (art. 262 WSv)
 • Wat houdt het vervolgingsmonopolie in?
  Alleen het OM is bevoegd om strafbare feiten te vervolgen. Het OM beheerst de vervolging: "Dominus Litis"
 • Wat is het onmiddellijkheidsbeginsel?
  De rechter beraadslaagt en beslist naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting. (Art. 301 Wet Sv)

  2 implicaties:
  - Alleen een rechter die aan het gehele onderzoek ter terechtzitting deelneemt, mag beslissen.
  - Al het bewijsmateriaal moet ter zitting aan bod  zijn gekomen.
 • Wat betekent "IN DUBIO PRO REO" ?
  Geen straf zonder schuld. Letterlijk: Bij  (gerede) twijfel voor de aangeklaagde.
 • Wat is het draagkrachtbeginsel?
  Dit houdt in dat de rechter bij het opleggen van een geldboete rekening houdt met de draagkracht van de verdachte.
 • Wat is het resocialisatiebeginsel?
  Dit houdt in dat de rechter bij de tenuitvoerlegging van een vrijheidsbenemende sanctie, rekening moet houden met de voorbereiding van terugkeer van de betrokkene in de maatschappij.
 • Wat houdt uitwendige openbaarheid in?
  Openbaarheid tegenover het publiek. Belang: Mogelijkheid van publieke controle op de rechterlijke macht en de preventieve werking die van openbare terechtzitting uit kan gaan.
 • Wat houdt inwendige openbaarheid in?
  Openbaarheid tegenover de verdachte en diens raadsman. Belang: Is in belang van de verdachte dat de procespartij recht heeft op kennisneming van de processtukken
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de externe rechtspositie van de gedetineerde?
De rechtspositie met betrekking op de buitenkant van de sanctie zoals de beeindiging ervan.
Wat is de interne rechtspositie van de gedetineerde?
Rechtspositie met betrekking tot de situatie binnen de muren -> materiele rechten en plichten overeenkomstig met het daar heersende regime
Welke tweedeling kan men maken in de rechtspositie van de gedetineerde?
- Interne rechtspositie 
- Externe rechtspositie 
Wat is een penitentiair programma?
Dit houdt in dat een langgestrafte in het kader van de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf tijdelijk en onder bepaalde voorwaarden buiten de inrichting, in beginsel thuis, verblijft teneinde deel te nemen aan een samenstel van activiteiten die een verschillende impact voor de betrokkenen hebben.
Welke 2 soorten interne differentiatie is er?
- Naar leeftijd
- Naar delict 
Welke 2 soorten externe differentiatie is er?
- Naar geslacht 
- Naar mate van beveiliging 
Welke 2 differentiaties zijn er binnen gevangenissen?
- Extern
- Intern 
Waarvoor zijn huizen van bewaring?
Deze zijn bestemd voor de tenuitvoerlegging van voorlopige hechtenis, korte gevangenisstraf of een strafrestant van maximaal 3 maanden, vreemdelingenbewaring en civielrechtelijke gijzeling.
Waar zijn gevangenissen voor?
Voor de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf of de hechtenis.
Welke 3 inrichtingen kennen we in Nederland?
- Gevangenissen 
- Huizen van bewaring 
- Inrichtingen voor stelselmatige daders