Summary Class notes - Introduction to Business Economics

Course
- Introduction to Business Economics
- Jaap Sok
- 2019 - 2020
- Wageningen University (Wageningen University, Wageningen)
- Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen
186 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Introduction to Business Economics

 • 1586815200 College 1 - Plaatsbepaling bedrijfseconomie

 • Wat is bedrijfseconomie?
  • Specialisatie binnen micro-economie die verschijnselen in en rondom bedrijven probeert te verklaren en voorspellen
 • Economische calculaties
  Bepalen kostprijs, haalbaarheid investering, financiering
 • Bedrijfseconomie kan niet zonder wat?
  • Bedrijfsadministratie / Boekhouding / Accounting (informatiesysteem)
  • Andere gedragswetenschappen zoals psychologie en sociologie
 • Economie
  Economie is het bestuderen van de keuzes die mensen maken bij de productie, consumptie en verdeling van schaarse goederen
 • Administreren
  Verzamelen, verwerken en vaststellen van gegevens voor het bestuderen van een organisatie (ex-post of achteraf)
 • Boekhouden
  Financiële gegevensverwerking en informatievoorziening (ex-post)
 • Accounting
  Gebruik van (financiële) gegevens voor verslaglegging, planning en beheersing van bedrijfsprocessen
 • Welke 3 verschillende organisatie typen zijn er?
  1. Onderneming of profitorganisatie: streeft naar continuïteit en doelbewust onzekerheid aanvaarden
  2. Maatschappelijke organisatie: streeft primair naar een maatschappelijk doel maar dat doel moet nadrukkelijk binnen bepaalde bedrijfseconomische kaders worden gerealiseerd
  3. Non-profitorganisatie
 • Holistische visie
  Een organisatie een geheel waarin geen belangenconflicten bestaan (althans men neemt aan dat andere belangen volledig ondergeschikt zijn gemaakt). In deze visie kan men spreken van ‘de onderneming die naar winst streeft’.
 • Gedragsvisie (behavioral concept)
  Een onderneming is een aaneenschakeling van de belangen van verschillende groeperingen, die in principe ieder hun eigen belang nastreven.
 • Welke 3 verschillende leidinggevende niveaus zijn er?
  1. Strategisch management (topmanagement)
   • Richt zich op langetermijnvraagstukken en is vooral extern gericht
  2. Tactisch management (middelmanagement)
   • Meer interne zaken met een reikwijdte van 1 tot 5 jaar
  3. Operationeel management (lager management)
   • Houdt zich bezig met coördinatie van de uitvoering en is nauw bij de productie betrokken
 • Balans
  Overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden/vermogen) per een bepaald moment
 • Resultatenrekening
  Overzicht van alle opbrengsten en uitgaven in een bepaalde periode
 • Agency-theory
  Visie op mens en organisatie waarbij ieder mens wordt geacht eigen belangen na te streven
 • Agency-kosten
  De kosten van communicatie, coördinatie, controle en overleg
 • 1586901600 College 2 - Kosten: definitie, functies en begrippen

 • Definitie kosten
  Kosten reflecteren de geldswaarde van de voor het produceren en verkopen van goederen of diensten noodzakelijkerwijze opgeofferde productiemiddelen
 • Verspillingen
  Niet-noodzakelijk gebrachte offers
 • Waarde opgeofferde productiemiddelen bepaald door:
  Hoeveelheidsgrondslag * prijsgrondslag = kosten per productiemiddel (kostprijs)
 • Vermogenskosten=
  Geïnvesteerd vermogen * rentevoet
 • Vormen van kosten en uitgaven
 • Verschil tussen enerzijds kosten en opbrengsten en anderzijds uitgaven en ontvangsten
  Kosten en opbrengsten bepalen de hoogte van het bedrijfsresultaat.
  Uitgaven en ontvangsten bepalen de hoogte van de liquide middelen.
 • Bij welke 4 dingen speelt het calculeren van kosten een belangrijke rol?
  1. Het vaststellen van de winst: Opbrengsten-kosten
  2. De beoordeling van het management voor alternatieven: kosten alternatief A < > kosten alternatief B
  3. Bepaling van de kostprijs en verkoopprijs: verkoopprijs= kostprijs + winstopslag
  4. De beheersing van bedrijfsprocessen: voorcalculatorische kosten (budget) < > nacalculatorische kosten
 • Wat is de algemene regel die van toepassing is op het begrip 'schaalvoordelen'?
  Naarmate het productievolume toeneemt, dalen de productiekosten per eenheid product
 • Welke 3 soorten variabele kosten zijn er en wat houden ze in?
  1. Proportioneel variabele kosten:
  • Blijven per eenheid gelijk bij verschillende productievolumes
  2.  Degressief variabele kosten:
  • Nemen per eenheid af bij toenemende productievolumes
  3. Progressief variabele kosten:
  • Nemen per eenheid toe bij toenemende productievolumes
 • Wat is de kostprijs en hoe bereken je deze?
  De kostprijs zijn de kosten per eenheid product.
  Kostprijs= Totale kosten / totaal aantal geproduceerde eenheden
 • Gemengde kosten worden gekenmerkt door zowel constant element als een variabel element. Is het constante element in deze kosten het grootst, dan zijn het semi-constante kosten. Wanneer het variabele element het grootst is, zijn het semi-variabele kosten.
 • Differentiële kosten
  Extra kosten om een extra partij goederen te maken
 • De differentiële kostprijs bereken je door:
  Het bedrag van de differentiële kostprijs gedeeld door het aantal vervaardigde producten
 • Directe kosten
  Kosten die specifiek voor een bepaald product zijn gemaakt
 • Indirecte kosten
  Kosten die niet speciaal voor 1 product zijn gemaakt, maar voor de gehele afzet
 • Categorische kosten
  Kosten die zijn gerelateerd aan een bepaald type productiemiddel
 • Welke 3 soorten afschrijvingsmethoden bestaan er?
  1. Met een vast percentage van de aanschafprijs (lineair)
  2. Met een vast percentage van de boekwaarde
  3. Volgens de annuïteitenmethode
 • Wat is een annuïteit
  Een annuïteit is een periode gelijkblijvend bedrag, bestaande uit afschrijvingen en rente. Omdat de post rente van periode tot periode afneemt, stijgt de afschrijving in de tijd.
 • Kostenruimte
  Het verloop van de afschrijvingen plus de rente laten samenvallen met het verloop toegevoegde waarde productiemiddel aan de producten
 • Complementaire kosten
  Zijn alle kosten die voor het vervaardigen van een product of dienst dienen te worden gemaakt, met uitzondering van de kosten van het productiemiddel dat onderwerp van analyse is
 • Hoe bereken je de kostenruimte?
  Verkoopprijs - complementaire kosten
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.