Summary Class notes - Juridische Aspecten 1

Course
- Juridische Aspecten 1
- Onbekend
- 2014 - 2015
- NVM SOM
- Basistheorie Vastgoed
436 Flashcards & Notes
8 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Juridische Aspecten 1

 • 1411941600 H2 Natuurlijke personen (blz. 68-71)

 • Wat zijn de (rechts)subjecten in het recht?
  (Natuurlijke) personen en rechtspersonen zijn de handelende personen.
 • Allen die zich in Nederland bevinden zijn rechtsbevoegd. Iedere natuurlijke persoon in NL mag rechtshandelingen verrichten, maar niet iedereen is handelingsbekwaam. Kinderen zijn handelingsonbekwaam; het is niet bevoegd, zelfstandig definitieve/onaantastbare rechtshandelingen te verrichten.
 • Wat betekent het wanneer een rechtshandeling (van een handelingsonbekwame) vernietigbaar is?
  De rechtshandeling kan weer ongedaan gemaakt worden (hoofdregel) via de rechter of door een (buitengerechtelijke) verklaring (buiten de rechter om).

  Voorbeeld: scooter besteld door 14-jarige.

  Het recht om te vernietigen blijft overigens niet altijd maar voortduren.
  - Verkoper stelt keuze voor: binnen redelijke periode de bestelling goedkeuren of vernietigen.
  - Na 3 jaar vanaf het moment dat u op de hoogte bent gekomen van de bestelling is de vordering verjaard.
 • Wat betekent het wanneer een rechtshandeling nietig is?
  De rechtshandeling bestaat juridisch niet. Dus automatisch niet werkt. Geen gevolgen heeft.

  De rechtshandeling is eenzijdig en ongericht.

  Eenzijdig: rechtshandeling die iemand alleen kan uitvoeren.
  Ongericht: als de rechtshandeling niet tot een of meer bepaalde personen is gericht.

  Voorbeelden zijn een testament maken en een erfenis weigeren.
 • Kan een minderjarige rechtsgeldig een rechtshandeling plegen? Bijvoorbeeld een koopovereenkomst sluiten voor een nieuwe auto.
  Ja, er ontstaat een rechtsgeldige overeenkomst, die alleen wel vernietigbaar is (hinkend contract). Wordt er geen beroep gedaan op de vernietigbaarheid, dan blijft de overeenkomst in stand en moet deze gewoon worden afgewikkeld. 
 • Welke groepen zijn handelingsonbekwaam?
  1. Minderjarige (< 18 jaar en niet gehuwd of gehuwd geweest)
  2. Onder curatele gestelde meerderjarige

  2a. Onderbewindstelling (om het vermogen)
  2b. Mentorschap (over andere dingen dan vermogen)
 • Hoe kan het handelingsonbekwaamheid van een minderjarige worden opgeheven?
  1. Toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger (ouders, voogd)


  2. Handlichting door kantonrechter. Op verzoek van de minderjarige (> 16 jaar) bepaalde bevoegdheden van een meerderjarige geven. (1:235 BW)
 • Mag een minderjarige van 16 jaar of ouder een testament maken?
  Ja. Erfrecht art. 4:55.
 • 1412028000 H5 Vermogensrecht in het algemeen (blz. 190-205)

 • Een rechtshandeling kan worden verricht onder een tijdsbepaling of een voorwaarde. De vervulling van een voorwaarde heeft geen terugwerkende kracht.
 • Wat zijn de elementen van een rechtshandeling?
  Een rechtsgevolg gerichte wil (wilsleer) die zich door een verklaring (verklaringsleer) heeft geopenbaard (= dilemma).
 • Vertrouwensleer:
  Als je er rekening houdende met alle omstandigheden, van uit mocht gaan, dat wat iemand verklaarde ook hetzelfde was als wat hij wilde, dan mag je daarop vertrouwen.

  Er kan dus wel een onderzoeksplicht rusten op degene die de verklaring ontvangt.
 • Wat is de definitie van de ontvangsttheorie?
  De rechtshandeling, bijvoorbeeld het doen van een aanbod of het aanvaarden daarvan, werkt pas als de verklaring de andere partij heeft bereikt.

  Als de verklaring de potentiële ontvanger niet ontvangt door zijn toedoen, dan werkt de verklaring wel.

  De verklaring werkt wel bij niet of niet tijdig bereiken wanneer:
  - Gevolg is van eigen handeling
  - Handeling van personen voor wie de verzender aansprakelijk is
  - Andere omstandigheden
 • De verzender is verantwoordelijk voor het overbrengen van de verklaring via een persoon of middel tenzij de ontvanger een persoon of middel heeft bepaald.
 • Wanneer is intrekken van een verklaring nog mogelijk?
  Als de intrekking de ontvanger eerder dan of tegelijk met de verzonden verklaring bereikt.
 • Welke mogelijkheden biedt de wet sinds 2010 wat betreft elektronisch rechtsverkeer?
  1. Bepaalde onderhandse akten
  2. Gezinsbeschermende bepalingen en toestemming
  3. Overeenkomst (m.u.v. rechter of overheidsorgaan of beroepsbeoefenaar die een publieke taak uitoefent, bijvoorbeeld een notaris)
  4. Algemene voorwaarden
  5. Verzekering(spolis) (moet voorzien zijn van elektronische handtekening)
 • Wat zijn in het kort de voorwaarden voor een elektronische akte?
  1. Het draait om degene voor wie de akte bewijs oplevert.
  2. De inhoud moet opgeslagen kunnen worden voor toekomstig gebruik.
  3. Ongewijzigde reproductie moet mogelijk zijn.
  4. Uitdrukkelijke instemming van de ontvanger.
 • Wat zijn de voorwaarden voor een elektronische overeenkomst?
  1. Raadpleegbaarheid
  2. Authencitiet
  3. Zekerheid van moment van tot stand komen
  4. Identiteit van de partijen
 • Op welke manier kunnen algemene voorwaarden (elektronisch) ter beschikking worden gesteld aan de wederpartij voor of bij het sluiten van de overeenkomst?
  1. Meesturen met de overeenkomst.
  2. Bekend maken waar er elektronisch kennis van kan worden genomen.
  3. Op verzoek elektronisch toezenden.

  Als de overeenkomst zelf echter niet elektronisch tot stand komt, dan moet voor het elektronisch te beschikking stellen van algemene voorwaarden toestemming worden gegeven.
 • Vernietiging heeft terugwerkende kracht.

  Ontbinding heeft geen terugwerkende kracht (wederkerige overeenkomst - wanprestatie). Bij ontbinding ontstaan er dan verplichtingen, om datgene wat intussen terecht is verricht op basis van de overeenkomst, weer ongedaan te maken.
 • Wat is een wanprestatie?
  Als een van de twee partijen niet doet wat er is afgesproken bij een wederkerige overeenkomst.
 • Welke 3 mogelijkheden zijn er bij een rechtshandeling?
  1. Onaantastbaar geldig
  2. Vernietigbaar
  3. Nietig
 • Welke 12 beperkingen zijn er bij het verrichten van rechtshandelingen?
  1. (Rechts)handelingsonbekwaamheid
  2. Geestelijke stoornis
  3. Onderbewindstelling
  4. Mentorschap
  5. Handelingsonbevoegdheid
  6. Beschikkingsonbevoegd
  7. Faillissement
  8. Gezinsbeperkende bepalingen
  9. Wilsgebreken (bedreiging, bedrog, misbruik omstandigheden, dwaling)
  10. In strijd met een dwingende wetsbepaling
  11. In strijd met vormvoorschriften
  12. Actio Pauliana
 • Wat zijn de voorwaarden bij de beperking 'geestelijke stoornis' bij het verrichten van een rechtshandeling?
  1. Dat de persoon door de stoornis zijn belangen niet redelijk kon afwegen.
  2. Of dat de verklaring onder invloed van die stoornis is gedaan.

  Is de rechtshandeling nadelig voor de persoon, dan wordt zijn verklaring vermoed.
 • Wat zijn de voorwaarden bij de beperking 'onderbewindstelling (van bepaalde goederen)' bij het verrichten van een rechtshandeling?
  1. Als hij door lichamelijke of geestelijke oorzaken niet in staat is, naar behoren de belangen die (de goederen) daarmee te maken hebben te behartigen.
  2. Of bij verkwisting of problematische schulden.
 • Wat zijn de voorwaarden bij de beperking 'mentorschap' bij het verrichten van een rechtshandeling?
  Indien een meerderjarige door zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen van niet vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen. (verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding)
 • Wat zijn de voorwaarden bij de beperking 'handelingsonbevoegd' bij het verrichten van een rechtshandeling?
  Hun rechtshandelingen zijn nietig en verplichten tot een schadevergoeding. Bijvoorbeeld rechters, advocaten, deurwaarders, notarissen. Voorbeeld: meebieden op een veiling door een notaris die de leiding heeft.
 • Wat zijn de voorwaarden bij de beperking 'beschikkingsonbevoegd' bij het verrichten van een rechtshandeling?
  Om eigendom over te kunnen dragen, is de regel, dat je eigenaar moet zijn. Anders ben je beschikkingsonbevoegd.
 • Wat is het verschil tussen onbekwaamheid en onbevoegdheid?
  Onbekwaamheid is algemeen. Dat is iemand dan altijd.
  Onbevoegdheid is incidenteel. Dat is alleen in een bepaalde situatie.
 • Wat zijn de voorwaarden bij de beperking 'faillissement' bij het verrichten van een rechtshandeling?
  Iemand die failliet is verklaard, kan de failliete boedel niet meer binden.
 • Wat zijn de voorwaarden bij de beperking 'gezinsbeschermende bepalingen' bij het verrichten van een rechtshandeling?
  Een echtgenoot of geregistreerd partner heeft voor bepaalde rechtshandelingen toestemming nodig van de andere echtgenoot of partner.
 • Welke wilsgebreken zijn er bij het beperken van het verrichten van een rechtshandeling?
  1. Bedreiging
  2. Bedrog (opzettelijk)
  3. Misbruik van omstandigheden
  4. Dwaling (eenzijdige of wederzijdse dwaling, niet opzettelijk)
 • Is een rechtshandeling die tot stand is gekomen onder invloed van een wilgebrek geldig?
  Ja, maar vernietigbaar.
 • Wat zijn de voorwaarden bij de beperking 'actie pauliana' bij het verrichten van een rechtshandeling?
  Als bij het verrichten van een onverplichte rechtshandeling de schuldenaar wist of behoorde te weten, dat daarvan benadeling van één of meer schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden het gevolg zou zijn. = vernietigbaar

  (voorbeeld geld schenken aan goede vriendin terwijl je dan zelf je schuldeisers niet meer kan betalen)
 • Via welke 2 manieren kan nietigheid van een rechtshandeling achteraf nog worden hersteld?
  1. Via conversie (omzetting): de rechtshandeling wordt door de wet omgezet in een andere. (Vb. huurkoopovereenkomst --> koop op afbetaling)

  2. Via convalescentie (herstel): zelf een gemaakte fout achteraf nog herstellen. Alleen als de belanghebbenden in de tussentijd geen actie hebben ondernomen.
 • Welke twee soorten van verjaring kennen we?
  Verkrijgende = acquisitieve verjaring (men verkrijgt een goed door verjaring)
  Bevrijdende = extinctieve verjaring (vervalt de rechtsvordering)
 • Wat is de definitie van rechtsverwerking?
  Door eigen toedoen, hetzij door handelen, maar vooral door stilzitten, waar optreden vereist was, verloren laten gaan van enig recht. Dit geldt in het bijzonder door niet tijdig te protesteren.
 • Paragraaf 5.13 Volmacht nog verwerken..
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wanneer ben je handelingsbekwaam?
Handelingsbekwaamheid art 3:32:
Ieder natuurlijk persoon is bekwaam tot het verrichten van rechtshandelingen, voor zover de wet  niet anders bepaalt.

Handelingsonbekwaam: niet bevoegd tot het zelfstandig verrichten van onaantastbare rechtshandelingen
Wie is rechtsbevoegd?
art 1:1

Allen die zich in Nederland bevinden
Persoon wiens bestaan onzeker is, hoe zit dat?
Art 1: 412 / art 1:413 / art 1: 417

- minimaal 5 jaar vermist
- rechtbankverklaring van vermoedelijk overlijden
Welke rechten heeft het ongeboren kind?
art 1:2

- wordt tijdens de zwangerschap als natuurlijk persoon gezien
- tenzij doodgeboren, dan heeft het juridisch nooit bestaan
Wie vallen onder Natuurlijke personen?
- mensen van geboorte tot overlijden
- het ongeboren kind
- de persoon wiens bestaan onzeker is

boek 1
Wat is Cassatie?
De Hoge Raad die de toepassing van het recht beoordeelt. De Hoge Raad oordeelt niet opnieuw. Cassatie is verbreking, vernietiging van uitspraken van lagere rechters.
* Schending van recht
* Verzuim van bepaalde vormen
Hoe vaak kun je in hoger beroep?
Hoger beroep kan slecht één maal.
Wat is het takenpakket van de sector Kanton van de rechtbank?
Alle rechtspraak begint bij de Rechtbank. Het takenpakket van de sector Kanton van de rechtbank:
* Vorderingen tot 25.000 euro
* Arbeidsovereenkomst ongeacht het bedrag
* Huurovereenkomst ongeacht het bedrag
* Consumentenkoopovereenkomsten ongeacht het bedrag
* Krediettransacties tot en met 40.000 euro
De rechters van het privaatrecht. Wat zijn de mogelijkheden voordat we naar de rechter gaan?
Voordat we naar de rechter gaan, zijn er de volgende mogelijkheden:
* Geschillencommissie tussen consument en leverancier
* Arbitragecommissie tussen ondernemers
* Een bindend advies
Wat regelt overgangsrecht?
Overgangsrecht: regelt de overgang van oude naar nieuwe wetgeving.

* Het oude recht blijft van toepassing op oude gevallen
* Het nieuwe recht wordt van toepassing op alle gevallen oud en nieuw
* Er wordt een bijzondere regeling voor gemaakt