Summary Class notes - Jurisch

Course
- Jurisch
- -
- 2015 - 2016
- Saxion
- FM
249 Flashcards & Notes
4 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Noem 3 soorten categorieën opschortingsrechten
- Exceptio non adimpleti contractus (ik presteer pas (weer) als u presteert)
- Onzekerheidsexeptie (omdat ik terecht mag menen dat u wellicht niet presteert, wacht ik totdat ik daarover zekerheid heb gekregen)
- Recht van retentie (ik geef de roerende zaak pas terug als u gepresteerd heeft)
Wat is ontbinding?
Vordering als gevolg van wanprestatie van de kant van de schuldenaar. Resultaat  van ontbinding is dat beide partijen bevrijd worden van de verplichting, voortkomend uit de gesloten overeenkomst. Ontbinding heeft geen terugwerkende kracht
Wat is ontbinding?
Vordering als gevolg van wanprestatie van de kant van de schuldenaar. Resultaat  van ontbinding is dat beide partijen bevrijd worden van de verplichting, voortkomend uit de gesloten overeenkomst. Ontbinding heeft geen terugwerkende kracht
Wat is nakoming?
Eis waarbij wordt gevorderd dat de wederpartij zal handelen zoals zij contractueel heeft toegezegd
Schadevergoeding. Wat kan je hierover vertellen en welke 2 vormen van schade dekken ken je?
In princiepe door partijen zelf te regelen (algemene voorwaarden) Grove schuld/opzet in beginsel niet uit te sluiten. In beginsel in gel (soms herstel van vorige toestand)

2 vormen van schade dekken:
- Vervangende schadevergoeding
(geleden verlies, ontgane winst, redelijke kosten van maatregelen tot beperking/voorkoming van schade, kosten gemaakt voor vaststellen schade + kosten voldoening buiten rechte
- Aanvullende schadevergoeding voor vertraging nakoming
(vertragingsrente, wettelijke rente, huurauto)
Wat is een fatale termijn?
Een niet-verlengbare, uiterst termijn, die meebrengt dat de schuldenaar alleen door het verstrijken van die termijn van rechtswege in verzuim is
Wanprestatie. Nakoming afdwingen kan via..
Nakoming afdwingen kan via
- Reele executie
( - via de politie)
( - via de rechterlijke macht)
( - via de deurwaarder)

- Lijfsdwang (=gijzeling)
- Dwangsom (alleen als reele executie niet werkt)
Wanneer is er sprake van overmacht?
- Verhindering (bijv wettelijk: exportverbod, praktisch: bij extreem hoge kosten)
- Buiten zijn/haar schuld (soms: ziekte)
- Gevolg van omstandigheden welke niet voor zijn/haar risico zijn

Indien geen afwijkende regelingen zijn getroffen:
Algemene voorwaarden... uitermate ruim beroep op overmacht
Welke onderverdeling kun je maken bij Terkortkomen?
Tekortkomen
- Overmacht
- Wanprestatie. toerekenbaar

Wanprestatie, toerekenbaar
- Niet presteren
- Te laat presteren
- Ondeudelijk presteren (niet behoortlijk)
Wat zijn de belangrijkste terreinen waarop de EU geen bevoegdheid heeft?
- Onderwijsbeleid
- Sociale zekerheid
- Volkgezondheidbeleid
- Belastingen
- Familierecht
- Openbare orde