Summary Class notes - klinisch werkveld en interventie methodes

Course
- klinisch werkveld en interventie methodes
- 2020 - 2021
- Vrije Universiteit Amsterdam
- Psychologie
427 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - klinisch werkveld en interventie methodes

 • 1603666800 ggz volwassen

 • In de basis-ggz is de bekostiging gekoppeld aan?
  Patiëntprofielen
 • De gespecialiseerde ggz wordt betaald via?
  Diagnoses-behandelcombinaties (DBC'S)
 • Langere opnames worden betaald via?
  Zorgzwaartepakketten (zzp's)
 • De forensische zorg wordt betaald via?
  Behandel-beveilingscombinaties (dbbc's)
 • Wat zijn de knelpunten van de huidige bekostigingen?
  1. Zorgen voor veel administratie
  2. bekostiging sluit vaak niet aan bij de zorg die iemand werkelijk krijgt
  3. veel zorgverleners moeten hun behandeltijd vastleggen, dat kost tijd die zij niet aan de zorg kunnen besteden 
 • Hoe ziet de nieuwe bekostiging voor de ggz eruit?
  Het zorgprestatiemodel is een model voor prestatiebekostiging. De prestaties bepak welke vergoeding een zorgaanbieder krijgt voor geestelijke gezondheidszorg of forensische zorg
 • Hoe worden de 10 goede eigenschappen van het prestatie model genoemd
  Ontwerpcriteria
 • Wat is het belangrijkste kenmerk van het zorgprestatiemodel
  Eenvoud
 • De geestelijke gezondheidszorg bestaat uit verschillende delen, dit zijn delen omdat ze verschillende worden gefinancieerd
  • zorgverzekeringswet: curatieve ggz (gericht op genezing)
  • Wet langdurige zorg (en Iggz): Patiënten die langdurig zijn opgenomen
  • gemeenten: jeugdzorg & beschermd wonen
  • justitie: forensische ggz
 • Wat is het doel van de geestelijke gezondheidszorg, betreffend de behandeling die je als therapeut geeft
  • medisch model: vooral gericht op klachten & genezing 
  • iets bredere kijk: functioneren & kwaliteit van leven 
  • alternatieven: vaardigheden die je mensen aanleert, veerkracht 
 • Wat zijn de lijnen in de zorg? (3)
  1e lijn = huisartenzorg = direct toegankelijk, geen kosten
  2e lijn = specialistische zorg = alleen toegankelijk na verwijzing van huisarts
  3e lijn = super gespcialiseerde zorg = verwijzing nodig 
 • Ggz voor 2014 
  huisarts
  • medicatie 
  • verwijzing: 1e of 2e lijn 

  1e lijn ggz
  • 5 tot 8 sessies
  • eigen bijdrage 
  • milde problematiek 

  2e lijs ggz
  • preventie 
  • kortdurende behandeling
  • langdurende behandeling
  • opname in ziekenhuis
 • Problemen met de ggz voor 2014
  aantal dingen gingen niet goed 
  • cliënten in ggz niet altijd tevreden 
  • lange wachtlijsten, te weinig ggz volume 
  • cliënten buiten maatschappij bij lange opnames 

  en kosten moeten beheerst worden 
  • we zijn een rijk land, maar we hebben een duur zorgstelsel 
  • kosten nemen toe 
  • inzet op meer doelmatige zorg
   • = zoveel mogelijk gezondheidswinst tegen zo geringe mogelijke kosten 
 • stelselwijziging GGZ 2014
  • gebaseerd op bestuurlijk akkoord 
  • ministerie schrijft niet voor hoe het moet; sector beslist zelf 

  kern van de stelselwijziging GGZ 
  • minder "bedden": minder opnames, kortere opnames 
  • meer kortdurende ambulante zorg en minder langdurende ambulante zorg 

  doel
  • betere zorg 
  • minder kosten 
 • Wat is de kern van de stelselwijziging 2014?
  • Minder bedden: minder opnames, kortere opnames
  • meer kortdurende ambulante zorg en minder langdurende ambulante zorg
 • GGZ na 2014: 3 echelons
  huisarts
  • medicatie
  • verwijzing 1e of 2e lijn 
  • Extra financiering voor praktijkondersteuner huisarts op gebied van de ggz (= POH-GZZ). Preventie komt bij de taak POH-GGZ

  basis GGZ (B-GGZ) 
  • kortdurende hulp van max 750 minuten 
  • ingedeeld in 4 zorgproducten/zorgprestaties 
   • kort: 300 minuten 
   • middel: 500 minuten 
   • intensief: 750 minuten (max 10 behandelingen) 
   • chronisch 750 minuten (elk jaar 10 sessies)

  Specialistische GGZ (S-GGZ) 
  • geen preventie meer > nar POH-GGZ 
  • geen kortdurende ambulante behandelingen > naar basis ggz 
  • wel langdurende ambulante behandelingen (Diagnose Behandel Combinaties) 
  • opname in ziekenhuis: minder bedden 
 • Welke Patienten waar? wie moet behandeld worden in welk echelon?
  • gebaseerd op meningen, niet op wetenschap 

  5 criteria 
  1. DSM stoornis
  2. ernst: in hoeverre is functioneren aangetast 
  3. risico: om zichzelf of anderen in gevaar te brengen 
  4. complexiteit: zijn er ook andere diagnosen 
  5. beloop/duur: zijn de klachten net ontstaan of langdurig?
 • Wat zijn de 5 criteria voor wie waar behandeld moet worden
  1. DSM stoornis
  2. Ernst
  3. Risico 
  4. Complexiteit
  5. Beloop/duur 
 • Huisarts & POH-GGZ 
  • officieel geen onderdeel GGZ: huisartsenzorg 
  • vrij toegankelijk zonder kosten 


  voor wie
  • patiënten zonder DSM diagnose
  • niet ernstig / complex / risicovol 
  • wel DSM diagnose of ernstigere patiënten: mag wel 


  taken: 
  • preventie 
  • begeleiding/ondersteuning 
  • behandeling 
 • Basis GGZ
  • onderdeel GGZ
  • kan in ggz instelling
  • of via "vrijgevestigde", dichtbij huisarts
  • geen eigen bijdrage voor patiënt, wel eigen risico

  voor wie
  • Patienten met DSM diagnose
  • milde klachten met weinig risico
  • en voor EPA doelgroep: langdurige stabiele klachten
  (EPA= ernstige psychiatrische aandoeningen)
 • Specialistische GGZ
  • onderdeel GGZ
  • doorgaan in grote instellingen
  • ambulante zorg & opnames
  • geen eigen bijdrage, wel eigen risico

  voor wie
  • patiënten met DSM diagnose
  • ernstige klachten, complex, risicopatiënten
 • Sinds nieuwe stelsel 2014 (zie Vektis rapport) 

  minder bedden 
  • opname duur terug gegaan van 34 naar 17 dagen 
  • betere crisis en intensieve thuiszorg 
  • Patiënten vinden dit fijn 

  tendens naar lichter behandelen 
  • meer Patienten naar POH-GGZ en B-GGZ minder naar S-GGZ
 • Ruim 1 miljoen patiënten per jaar in GGZ zorg 
  verdeling zorg over de echelons 
  • grootste deel: specialistische ggz, ca 50%
  • daarna POH-GGZ 
 • Situatie in de toekomst: vanaf 2022 weer nieuw model?
  • belangrijk doel: eenvoudiger 
  • nu wordt een hele behandeling in 1x vergoed
   • DBS in specialistische GGZ; borgprestaties in basis GGZ 
  • in toekomst vergoeding voor prestaties = bijvoorbeeld een consult of een nacht in ziekenhuis 

  consequentie: 
  • onderscheid basis en s-gzz zal dan weer verdwijnen 
  • blijven korte behandelingen? Behandelduur omhoog? 
 • Welke titels zijn wettelijk beschermd voor psychologen?
  • gezondheidszorgpsycholoog
  • psychotherapeut  
 • Wat is het belang van BIG registratie
  • Aan opleidingseisen voldaan 
  • gedragsregels, tuchtrecht, klachtrecht = keurmerk kwaliteit + betrouwbaarheid 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke behandeling voor bordeline?
Schema therapie, dialectische gedragstherapie, mentalization-based therapy, Transference-focused Therapy
Wat is een Dysexecutief syndroom
Frontaal schade
Welke stoornis kost het meest?
Depressie
Wat wordt er bedoeld met meervoudig partijdig zijn?

Je probeert bij iedereen aan te sluiten, naar alle kanten luisteren (iedereen valideren) en empathie te tonen 
Wat zijn de vier domeinen van EDMR?
 1. Controle
 2. veiligheid
 3. zelfwaardering
 4. verantwoordelijkheid 
Wat wordt er bedoeld met een schot tussen GBGGZ en SGGZ
Je kan niet meer in het dossier van den patiënt bij overstap, of je moet veel tijdstippen in overdracht
Wat is het nadeel van registratie/declaratie?
Kost veel tijd en gaat van de prestatie af
Wat zijn productienormen?
Hoeveel cliënten je hebt, verschilt per instelling
Hoe ziet prestatie chronisch eruit?
 • 750 minuten
 • risico gevoelige stabiele of instabiele chronische problematiek 
 • of ernstige problematiek in remissie 
 • laag tot matig risico of latent gevaarsrisico met beschermde factoren 
Hoe ziet prestatie intensief eruit?
 • 750 minuten 
 • Ernstige problematiek
 • substantiele belemmering in het dagelijks leven
 • laag tot matig risico
 • enkelvoudig tot complexiteit