Summary Class notes - Lagere overheden (2)

Course
- Lagere overheden (2)
- Onbekend
- 2018 - 2019
- LOI Hogeschool
- Rechten
209 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Lagere overheden (2)

 • 1532296800 Vreemdelingenrecht

 • Het uitgangspunt van het moderne migratiebeleid is selectief. Wat houdt dit in?
  Het beleid is uitnodigend voor migranten aan wie economisch behoefte is en restrictief voor anderen.
 • De Vreemdelingenwet 2000 bepaalt
  wanneer men toegang heeft tot Nederland en welke verblijfstitels en verblijfsvergunningen er zijn. Het bevat bepalingen omtrent toezicht, maatregelen, vertrek en uitzetting. Verder zijn er regels opgenomen tav de rechtsmiddelen.
 • Het Vreemdelingenbesluit 2000 geeft
  aan de regering de bevoegdheid tot het stellen van nadere regels. Het besluit is een AMvB.
  In het besluit staan de precieze voorwaarden voor verkrijging van een verblijfsvergunning. 
 • De nadere regels die de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel mag stellen, zijn te vinden in
  het Voorschrift Vreemdelingen. De Vw2000 en Vb2000 geven de minister de bevoegdheid tot het stellen van nadere regels of voorschriften. Deze regels zijn neergelegd in het VV. Een groot deel van de regels betreft de bevoegdheidsverdeling tav individuele zaken, organisatorische kwesties, de hoogte van de leges en het vaststellen van door uitvoerende diensten te gebruiken modellen.
 • Wat is de Vreemdelingencirculaire 2000?
  De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid. Op veel plaatsen in de vreemdelingenwetgeving heeft hij beleidsruimte. In de Vreemdelingencirculaire 2000 staan de voorwaarden uitgewerkt waaronder wel of geen toegang tot NL wordt verleend.
 • De Vreemdelingencirculaire bestaat uit een losbladig systeem. Wat houdt dit in en wat zijn de gevolgen?
  De Vreemdelingencirculaire wordt regelmatig gewijzigd of aangevuld, vandaar dat het bestaat uit een losbladig systeem. 
  Op zeer korte termijn kunnen daardoor ingrijpende veranderingen in het toelatingsbeleid plaatsvinden. Dit maakt de positie van vreemdelingen kwetsbaar voor politiek en bestuurlijk opportunisme. 
 • Welke instantie creëert jurisprudentie bij vreemdelingenzaken?
  De Afdeling bestuursrechtspraak van de RvS (ABRvS)
 • Politiek verantwoordelijk voor de inhoud en de uitvoering van het vreemdelingenbeleid is de
  staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
 • De minister van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor
  de uitvoering van de Rijkswet op het Nederlandschap
 • De ... is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid
  IND, Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Waarom zijn gemeenten van belang bij vreemdelingenbeleid?
  De aanvraag wordt gedaan in de gemeente waar de vreemdeling woont.
 • Wat doet de minister van Buitenlandse Zaken?
  verantwoordelijk voor beslissingen inzake visa. Ism de Visadienst
 • Wie is de enige bevoegde rechter betreffende vreemdelingenrecht?
  De rechtbank te Den Haag. Deze kan echter niet alles aan, vandaar dat er nevenzittingsplaatsen zijn aangewezen.
 • Wat is het verschil tussen toelating en toegang?
  Toegang is feitelijk de grens over
  Met toelating wordt bedoeld dat de autoriteiten instemmen met een kortdurend of lang verblijf: men is dan rechtmatig in Nederland. 
 • Bij een verblijf van ten hoogste drie maanden kan de grensbewaking opdracht geven aan de vreemdeling zich binnen drie dagen te melden bij de plaatselijke politie (korpschef). Bij een verblijf van langer dan drie maanden dient de vluchteling zich in persoon te melden bij de minister. Zie artt.?
  Artt. 4.47 en 4.49, Vb 2000
 • Voor wie geldt de verplichte melding niet?
  Voor onderdanen van de EU en voor mensen die hun intrek nemen in een hotel waarvan de eigenaar de verplichting heeft de autoriteiten in kennis te stellen van het verblijf van de vreemdeling. art.
 • De periode waarin wordt toegestaan om te verblijven, wordt ... genoemd
  de vrije termijn. art. 12, Vw 2000
 • De duur van de vrije termijn kan verschillen:
  Zie art. 3.3, Vb 2000
  Is de vreemdeling enkel op doorreis, dan duurt de termijn zolang voor de doorreis nodig is. Vindt er ook een familiebezoek plaats, dan voor zolang daarvoor toestemming is gegeven. 
 • Voor alle vreemdelingen is de vrije termijn ...
  8 dagen. art. 3.3 lid 2, Vb 2000
  Dit betekent dat de termijn waarbinnen men zich moet melden bij de autoriteiten ook 8 dagen is. 
 • Wat is het uitgangspunt van het Verdrag van Schengen?
  Er geen persoonscontroles meer plaatsvinden aan de binnengrenzen, enkel aan de buitengrenzen van de EU.
 • Visumplichtige vreemdelingen dienen in het bezit te zijn van
  een Schengenvisum
 • Als een visumplichtige vreemdeling Nederland wil bezoeken voor niet meer dan drie maanden en Nederland zijn hoofddoel is, dient het visum te worden afgegeven door ....
  De NL vertegenwoordiging. Is dat echter niet het geval, omdat men bijvoorbeeld nog niet weet in welk visumland het verblijf het langste duurt, dan moet de vertegenwoordiging van het land waar men binnenkomt, het visum verstrekken.
 • Een visum is maximaal ... geldig
  3 maanden
 • Als de NL autoriteiten een visum af dienen te geven, maar dit weigeren, moet er ook een ... rechtsmiddel worden aangewend
  Nederlands
 • Als blijkt dat de termijn van 3 manden te kort is, moet ..
  er bij de plaatselijke politie verlening worden aangevraagd. Binnen 8 dagen nadat bekend is geworden dat de termijn waarvoor het visum is afgegeven te kort is, loopt het plaatselijke visum af.
 • De verlening kan worden aangevraagd voor maximaal ...
  6 maanden
 • Waar vind je de bepalingen omtrent het terugkeervisum?
  art. 2.3 lid 1, sub b, Vb 2000
  art. 2w e.v. Vw 2000
 • In welk artikel vind je de bepaling waarin staat dat mensen die in afwachting zijn van een beslissing op een aanvraag voor bijvoorbeeld een asielvergunning, die beslissing mogen afwachten in Nederland?
  art. 8 sub f, Vw 2000
 • Wat is de geldigheidsduur van het terugkeervisum?
  ten hoogste een jaar of 3 maanden. Zie art. 2y lid 1 en 2, Vw 2000
 • Waar vind je de vereisten voor kort verblijf?
  art. 3, Vw 2000
 • Wat is een veelvoorkomende grond voor weigering van een visum?
  vestigingsgevaar
 • Het verband tussen vestigingsgevaar en openbare orde zit hem in
  de kans op niet-tijdige terugkeer
 • Om te voorkomen dat de visumaanvraag wordt afgewezen wegens vestigingsgevaar, dient de aanvraag te worden vergezeld van ...
  documenten die de terugkeer naar het eigen land of land van bestendig verblijf aannemelijk maken. Denk aan werkgeversverklaring, inschrijving schoolgaand de kinderen, eigendomsbewijs eigen woning en/of onroerende goederen, etc. .
 • De garantsteller =
  referent.
 • De garantstellingen kan door hoeveel personen gedaan worden?
  één solvabel persoon
 • Wie kunnen een garantstelling geven?
  Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen. 
  Bij echtgenoten moet de ander wel toestemming geven
 • De garantstelling geldt in principe voor ... tijd, maar in de praktijk uitsluitend voor ...
  5 jaar
  de verblijfsperiode
 • Kan een garantstelling zomaar ingetrokken worden?
  Nee, enkel indien een ander bereid is de garantstelling over te nemen.
 • Om de visumaanvraag te ondersteunen, kan de uitnodigende partij (de referent) gebruikmaken van
  de standaarduitnodigingsbrief. Te verkrijgen bij de gemeente
 • Waar staat SIS voor?
  Schengen Informatie Systeem. 
  ter controle of een vreemdeling als ongewenst staat geregistreerd. 
 • Wat houdt het circulatierecht in?
  Visumplichtige vreemdelingen die in het bezit zijn van een geldige verblijfstitel, afgegeven door een bij het Akkoord van Schengen aangesloten land, mogen zich voor een periode van ten hoogste drie maanden visumvrij verplaatsen op het grondgebied van de overeenkomstsluitende partijen.
 • Wat moet een vreemdeling doen indien hij van plan is langer dan drie maanden in NL te verblijven?
  een mvv aanvragen (machtiging tot voorlopig verblijf) bij de Nederlandse consulaire of diplomatieke vertegenwoordiging in het buitenland.
 • Wat is een mvv?
  Een machtiging tot voorlopig verblijf 
  een visum voor lang verblijf. 
 • Wat kan de referent doen voor een mvv?
  De referent kan de mvv-procedure starten. De referent vraagt dan om een positief advies van de Nederlandse overheid. Het nadeel van deze procedure is dat er geen rechtsmiddel openstaat indien het advies negatief uitvalt.
 • Wat houdt het vrijstellingsvereiste in?
  De bepalingen staan opgenomen in art. 17, Vw 2000 en 3.17, Vb 2000

  Met deze vrijstelling kun je onder de mvv uitkomen en zo toch langer in het land blijven. 
 • Wat is de meest voorkomende mvv-vrijstelling?
  Die van art. 3.71 lid 3, Vb 2000

  - Dit is de hardheidsclausule. 
 • Gaat de vreemdeling in beroep tegen een mvv-afwijzing is het van belang te weten dat
  De rechter slechts een beperkte toets kan verrichten. De rechtbank moet onderzoeken of de minister zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat de door de vreemdeling aangevoerde gronden niet tot het oordeel nopen dat onverkorte toepassing van het mvv-vereiste tot een onbillijkheid van overwegende aard leidt. = Marginale toetsing
 • Wat is een land van bestendig verblijf?
  Het land waar de vreemdeling langer dan drie maanden mag verblijven o.g.v. een verblijfstitel.
 • Van bestendig verblijf kan sprake zijn in de volgende gevallen:
  - de vreemdeling verblijft in een land waarvan hij een verblijfsvergunning heeft die langer is dan drie maanden
  - de vreemdeling mag in het land waar hij verblijft, de uitkomst van de aanvraag afwachten
  - de vreemdeling is uitgeprocedeerd, maar er bestaat juridisch beletsel tegen uitzetting
 • De minister heeft mandaat verleend aan ... om te beslissen over de mvv-anvraag
  De Visadienst. 

  Feitelijk bekijkt de IND de aanvraag
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Voor vreemdelingen met een vergunning bepaalde tijd (regulier of asiel) is inburgering een voorwaarde voor
het verkrijgen van de vergunning voor onbepaalde tijd
Voor vreemdelingen die als gezinslid zijn toegelaten, is het slagen voor het examen een voorwaarde voor
het verkrijgen van een vergunning voor voortgezet verblijf.
Het budget dat gemeenten ontvangen voor het uitvoeren van hun wettelijke taken omtrent inburgering bestaat uit:
1. een vast deel: voor het informeren van de inburgeringsplichtigen
2. een variabel deel: voor de kosten van de inburgering van geestelijk bedienaren en voor handhaving van inburgeraars die zonder aanbod moeten inburgeren
3. een prestatieafhankelijk deel: voor de inkoop van inburgeringsvoorzieningen
De handhavingstaak van de gemeente omtrent inburgering bestaat uit?
1. het vaststellen van de inburgeringsplicht voor prioritaire groepen en nieuwkomers via een intake
2. tussentijdse voortgangscontroles via de meldplicht
3. het opleggen van bestuurlijke boetes bij het niet-nakomen van de gemaakte afspraken
Wanneer de gemeente tijdens de intake de inburgeringsplicht van de betrokkene vaststel.t, moet de inburgeringsplichtige worden geïnformeerd over de rechten en plichten die uit de wet voortvloeien. De gemeente moet dan in ieder geval informatie verstrekken over:
1. de mogelijkheid van ontheffing of vrijstelling
2. de termijnen die gelden voor de inburgeringsplicht en de vergoeding
3. het verplichte niveau voor het te halen inburgeringsexamen
4. het boetebeleid
5. de verblijfsrechtelijke gevolgen van het niet (op tijd) slagen voor het examen
De wettelijke taken voor de gemeente zijn
informeren
handhaven
faciliteren

Gemeenten moeten dit vastleggen in "verordening Wet inburgering"
De gemeente kan eenmalig een termijnverlening aanbieden omtrent de inburgeringsplicht. Hoe lang is deze termijn? Art?
twee jaar, art. 31, Wi
De inburgeringsvoorziening die de gemeente aanbiedt, bestaat uit
een inburgeringscursus en het gratis één keer deelnemen aan het inburgeringsexamen.
De taken van de gemeenten zijn:
1. gemeenten zijn verantwoordelijk voor de informatievoorziening aan alle inburgeraars
2. gemeenten hebben een handhavingstaak. Zij houden toezicht op de inburgeringsplicht en zij verplicht om boetes op te leggen bij niet-naleving. 
3. gemeenten moeten inburgeraars faciliteren dmv het aanbieden van een inburgeringsvoorziening. 
Gemeenten hebben de beleidsvrijheid om te bepalen welke inburgeraars zij een voorziening aanbieden. De gemeente legt het beleid dat zij hierin voert en de regels die zij hiervoor hanteert vast in de
verordening inburgering