Summary Class notes - Lagere overheden

Course
- Lagere overheden
- Onbekend
- 2018 - 2019
- LOI Hogeschool
- Rechten
232 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Lagere overheden

 • 1531778400 De lagere overheden

 • Als we het hebben over de provincie wordt ook wel gesproken over de ... overheid. Als we het hebben over de gemeente of het waterschap, spreken we van ... overheden
  regionale overheid
  lokale overheden. 

  Komt allemaal op hetzelfde neer: subnationaal opererende overheden
 • Op provinciaal niveau vindt veel besluitvorming plaats op het gebied van ...
  ruimtelijke ordening
  gezondheidszorg
  recreatie
 • Een belangrijke taak die de provincie heeft, is ...
  het houden van toezicht op gemeenten en waterschappen op het gebied van beleid en financiën
 • De organen die de provincie besturen zijn
  de commissaris van de Koning
  het college van Gedeputeerde Staten 
  Provinciale Staten
  art. 6, Prov.w.
 • De commissaris van de Koning wordt hoe benoemd?
  art. 61, Prov.w., bij Koninklijk Besluit
 • Volgens art... worden de leden van het college van Gedeputeerde Staten benoemd door...

  art. 35, Prov.w.Provinciale staten
 • De leden van de Provinciale Staten worden hoe geselecteerd?
  rechtstreeks gekozen dmv verkiezingen
 • Ingevolge art... van de Gem.w. bestaat het bestuur van een gemeente uit

  art. 6, Gem.w.
  burgemeester
  college van burgemeester en wethouders
  gemeenteraad
 • Art. ... bepaalt dat de burgemeester hoe wordt benoemd?
  art. 61, Gem.w. per Koninklijk Besluit benoemd.
 • De wethouders worden hoe benoemd?
  Door de leden van de gemeenteraad o.g.v. art. 35, Gem.w.
 • Hoe worden de leden van de gemeenteraad gekozen?
  dmv verkiezingen
 • Wat gebeurt er zodra een stad te groot wordt voor degelijk bestuur?
  De stad wordt ingedeeld in stadsdelen. Elk stadsdeel kent een stadsdeelraad, een stadsdeelvoorzitter en stadsdeelwethouders. Deze organen hebben beperkte verantwoordelijkheden en taken.
 • De waterschappen zijn verantwoordelijk voor ...
  de waterstaatszorg in een bepaald gebied. Denk aan waterkeringszorg, waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer
 • Het bestuur van een waterschap bestaat uit?
  Dijkgraaf (= voorzitter)
  dagelijks bestuur
  algemeen bestuur

  De dijkgraaf en het dagelijks bestuur worden benoemd, het algemeen bestuur wordt dmv verkiezingen gekozen
 • Wanneer spreken we van autonomie?
  Als de taak zelfstandig wordt uitgevoerd
 • Wanneer spreken we van medebewind?
  Indien een lagere overheid beleid vormt ism de centrale overheid
 • Decentralisatie =
  de overdracht van taken en bevoegdheden door een hoger publiekrechtelijk orgaan aan een lager publiekrechtelijk orgaan
 • Wat houdt functionele decentralisatie in?
  (ook wel doelcorporaties genoemd)

  Dan voert een publiekrechtelijk lichaam slechts een taak uit waarvoor het is opgericht (waterschap)

  andere voorbeelden:
  Sociaal-economische Raad
  Kiesraad
 • Wat houdt territoriale decentralisatie in?
  (ook wel gebiedscorporatie)
  Er is sprake van een publiekrechtelijk lichaam dat binnen een bepaald gebeid zijn taak uitoefent. De lichamen zijn binnen hun gebied bevoegd om elk belang te regelen en te besturen. (beperkt door hogere publiekrechtelijke lichamen)
 • Waar vind je de autonome bevoegdheid van de Provinciale Staten? En de gemeente?
  art. 145, Prov.w.
  art. 149 Gem.w.
 • Wat is het dagelijks bestuur van de provincie? En van de gemeente?
  Gedeputeerde Staten

  college van burgemeester en wethouders
 • Voor hoe lang worden de commissaris van de Koning en burgemeester benoemd?
  6 jaar
 • Als een wet een nieuwe bevoegdheid toekent aan een overheidsorgaan, spreken we van
  attributie
 • Attributie is?
  Het toekennen van een nog niet bestaande bevoegdheid aan het bestuur van een overheid
 • Je kunt attributie herkennen aan?
  "bij wet"
  "bij of krachtens wet"
  "de wet regelt"
  "regels stellen"
 • Wanneer mag er ge(sub)delegeerd worden en wanneer niet?
  "bij wet" - er mag niét gedelegeerd worden

  Bij de overige terminologie mag dit wel
 • Waar vind je attributie in de wet?
  art. 10:22, Awb
 • Wat is delegatie (in bestuursrechtelijke zin)?
  Met delegatie in bestuursrechtelijke zin bedoelen we het overdragen van een bestaande bevoegdheid tot het nemen van beslissingen door een overheidsbestuur, dat krachtens attributie bevoegd is, aan een ander orgaan dat de bevoegdheid onder eigen verantwoordelijkheid gaat uitoefenen.
 • Waar vind je delegatie in het wetboek?
  art. 10:13, Awb
 • Wat is een gevolg van delegatie?
  De delegans (het orgaan dat de bevoegdheid delegeert) mag zelf de bevoegdheid niet meer uitoefenen (art. 10:17, Awb)
 • Wie is de delegataris?
  De ontvanger van de bevoegdheid
 • Wat is subdelegatie?
  De bevoegdheid weer overdragen aan een andere instelling.
 • Wanneer is subdelegatie in ieder geval mogelijk?
  "bij of krachtens" in de formulering van de wet.
 • Wat is mandaat?
  Zie art. 10:1, Awb

  Het is de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen. 
 • Heeft mandateren wettelijke grondslag nodig?
  Nee, zolang maar aan de eisen van hoofdstuk 10 voldaan wordt, is mandaat toegestaan.
 • Wat is het belangrijke verschil tussen mandateren en delegeren?
  De verantwoordelijk blijft bij het mandaat bij het overheidsorgaan zelf.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wie mag een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank?
Als het een voorlopige voorziening is hangende bezwaar of administratief beroep, is dat degene die het bezwaar of beroepschrift heeft ingediend. 
Als het gaat om een vovo hangende een beroepsprocedure bij de rechtbank, is dat degene die partij is in de hoofdzaak. Dit kan dus ook een derdebelanghebbende zijn die als partij is toegelaten tot de procedure. 
Wat houdt kortsluiting in?
De voorzieningenrechter doet direct ook uitspraak in de hoofdzaak
Welke uitspraken kan de voorzieningenrechter doen?
zie art. 8:84, Awb
Wat is het connexiteitsvereiste?
Er moet ook een bodemzaak aanhangig zijn voor een voorlopige voorziening
Een voorlopige voorziening kan alleen worden verzocht als
er ook een bodemzaak aanhangig is
Welke uitspraken kan de hogerberoepsrechter doen?
1. De uitspraak van de rechtbank bevestigen
2. De uitspraak van de rechtbank geheel of gedeeltelijk vernietigen en doen wat de rechtbank behoorde te doen
3. De zaak terugwijzen naar de rechtbank
art. 8:113, Awb
Heeft (hoger) beroep schorsende werking?
Enkel gedurende de termijn voor het instellen van (hoger) beroep. Zie art. 8:106, Awb
Wanneer is er geen hoger beroep mogelijk?
Zie art. 8:104 lid 2 sub a t/m f, Awb
Is het mogelijk hoger beroep in te stellen tegen een nevendictum?
Ja.
En bij overige zaken?
Afdeling bestuursrechtspraak van de RvS