Summary Class notes - Law

Course
- Law
- Prof. mr J.B. Huizink en mr P.G. Vertin
- 2017 - 2018
- Vrije Universiteit Amsterdam
- Economie en Bedrijfseconomie
291 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Law

 • 1612134000 introductie Nederlands en Europees recht

 • Welke 4 functies van recht zijn er?
  Normatief, geschil oplossende, additioneel, instrumenteel
 • Wat betekent de functie normatieve recht?
  Het recht geeft gedragsregels aan waarvan de samenleving vindt dat deze moeten worden nageleefd of opgevolgd, vaak ethische normen maar kunnen ook gedragsnormen zijn. Denk aan verkrachting, diefstal, rijden onder invloed enzo. Vooral strafrecht.
 • Wat betekent geschil oplossende recht?
  De naleving van de schending van rechtsnormen is in Nederland overgedragen aan de rechterlijke macht. Zij sluiten al dan niet tot strafrechtelijke vervolging over te gaan. De bevoegdheid ligt daarbij bij het Openbaar Ministerie (OM) voor zover het strafrecht aan gaat. Daarnaast zijn er ook civielrechtelijke procedures.
 • Wat is de additionele functie van het recht?
  Rechtelijke bepalingen kunnen dwingend zijn maar ook aanvullend. Mochten partijen geen regelingen hebben getroffen voor onderwerpen, dan kan het burgerlijk recht uitkomst bieden. Bv art 7:10 BW.
 • Wat is de instrumentele functie van het recht?
  Vooral in verkeersrecht, niets te maken met normbesef. Maar ontstaan om zaken te organiseren. Bv vergunningen verlenen voor festivals of demonstraties.
 • Wat zijn 4 rechtsbronnen?
  De wet, het verdrag, de jurisprudentie en de gewoonte.
 • Waar is het recht te vinden? Noem er 4
  Internationale verdragen, Recht Europese Unie, Nederlands recht, privaatrecht.
 • Wat houden internationale verdragen in?
  Dit zijn afspraken die staten met elkaar gemaakt hebben. Verschillende onderscheidingen:
  1. bilaterale verdragen: tussen twee staten
  2. Multilaterale verdragen: tussen meer dan twee staten
         intergouvernementeel: landen gaan vrijwillig de samenwerking aan en hebben geen bevoegdheden van de een aan de ander overgedragen. Bijvoorbeeld de Navo.
  supranationaal: staten dragen deel van hun bevoegdheden over aan een instelling. Bv Europese Unie.
 • Uit welke twee verdragen bestaat recht Europese Unie?
  Vedrag van de Europese unie en Verdrag van de werking van de Europese unie
 • Uit welke 4 rechten bestaat het privaatrecht?
  Personen en familierecht
  Vermogensrecht
  ondernemingsrecht
  Burgerlijk procesrecht
 • Uit welke twee delen bestaat het Nederlands recht?
  Privaatrecht en publiek recht
 • Uit welke 3 delen bestaat publiekrecht?
  Staatsrecht
  Strafrecht en procesrecht
  bestuursrecht en bestuursprocesrecht
 • Wat zijn de wetten van staatsrecht?
  Grondwet en organieke wetten
 • Wat houdt de Grondwet in?
  Inrichting van de staat, democratische rechtstaat
 • Wat houden organieke wetten in?
  Voor staatsinrichting. Bv wet op Rechterlijke organisatie, Wet op de Raad van State, Kieswet
 • Welke wetten kennen we in het strafrecht?
  Wetboek van strafrecht, Wetboek van strafvordering, Wet economische delicten (WED).
  Monopoliepositie van het OM
 • Welke wetten kennen we in bestuursrecht?
  Algemene wet bestuursrecht:
  - bepalingen over besluitvorming
  - sancties en dwangmiddelen
  - bezwaar en beroep
  - klachtenbehandeling
 • Welke wetten zijn nog meer belangrijk?
  - Ambtenarenrecht
  - Belastingwetgeving
  - wet gelijke behandeling mannen en vrouwen
  - vreemdelingenwet
  - pensioenwet
  - wet van intellectuele eigendom
 • Wie kunnen er in Nederland regels uitvaardigen?
  Nationale wetgever: regering en staten Generaal
  decentrale wetgever: provinciale Staten en Gemeenteraad
  Andere instanties, zoals SER (Sociale Economische Raad)
 • Wat is de rangorde regelgeving?
  - Hoog gaat boven laag, bv wet van regering boven wet van gemeente.
  - Bijzonder boven algemeen: wetboek 7 boven wetboek 5 en 6
  - Jong boven oud
 • welke 8 interpretatiemethoden zijn er voor een wet?
  - Grammaticaal
  - Wetshistorisch
  - Anticiperend
  - Rechtsvergelijkend
  - Systematisch
  - theologisch
  - redelijkheid en billijkheid
  - analogie en a-contrario redenering
 • Wat in het verschil tussen materieel en formeel recht?
  materieel recht: De regels die betrekking hebben op de rechten en plichten van personen in een onderling verkeer. Bv burgerlijk wetboek of strafrecht
  formeel recht: regels over de wijze van Procederen en de handhaving van deze regels. Bv procesrecht, wetboek van strafverorderning
 • Wat is het verschil tussen dwingend en aanvullend recht?
  Aanvullend recht: geeft partijen de mogelijkheid om af te wijken van de wettelijke bepalingen. Vooral bij overeenkomstrecht
  dwingend recht: zijn de bepalingen binnen de rechten van een persoon die mag afwijken
 • Wat is het verschil tussen objectief en subjectief recht?
  Objectieve recht: het positieve recht omvat het geheel van rechtsregels die de verhoudingen tussen personen ordenen.
  subjectieve recht: de bevoegdheid die iemand ontleent aan het objectieve recht in een concrete situatie
 • Geschiedenis tot standkoming EU: 
  ‐ Europese Economische Gemeenschap 1957 (EEG)
  ‐ Verdrag van Maastricht: Europese Gemeenschap 1992 (EG)
  ‐ Verdrag van Lissabon: nieuwe verdragen Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU, nr 33 bundel) en verdrag betreffende de werking van de Europese Unie zijn ingevoerd. (VWEU, nr 34 bundel). Vanaf 2009 heet het de Europese Unie.
  O.a. art. 49 en 50 VEU : toetreding en uittreding EU.
 • Noem 4 doelstellingen van de EU (zie art. 3 VEU).
  - totstandkoming van een interne markt
  ‐ totstandkoming van een monetaire unie
  ‐ totstandkoming van vrede en welzijn
  ‐ totstandkoming van vrijheid en veiligheid
 • Wat zijn de 4 rechtsinstrumenten van de Europese unie? (zie art. 288 VWEU)
  Verordeningen, richtlijnen, besluiten, aanbevelingen en adviezen
 • Vraag 1. Geef aan of de volgende wetten of verdragen behoren tot het privaatrecht, het ondernemingsrecht, het staatsrecht, het bestuursrecht of het strafrecht.
  a. Wegenverkeerswet

  b. Rijksoctrooiwet
  c. Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte
  d. Handelsnaamwet
  e. Provinciewet
  f. Het kinderbeschermingsverdrag

  a. Wegenverkeerswet – strafrecht
  b. Rijksoctrooiwet – privaatrecht, maar ook
  bestuursrecht voor zover het ordenend is.
  c. Uitoveringswet huurprijzen woonruimte –
  bestuursrecht, Privaatrecht wat betreft regels
  huurrecht van woonruimte.
  d. Handelsnaamwet – ondernemingsrecht
  e. Provinciewet – staatsrecht
  f. Het kinderbeschermingsverdrag – privaatrecht, en


  voor ordering bestuursrecht
 • Harmonisatie van rechtsregels door en binnen de EU kan het beste worden gerealiseerd door middel van?
  a. Richtlijnen
  b. Verordeninigen
  c. Besluit
  d. Prejudiciële beslissingen
  a. Richtlijnen – vereisen nog omzetting in nationaal recht.
  ->   b. Verordeninigen – hebben immers rechtstreekse werking.
  c. Besluiten – geen algemene werking.
  d. Prejudiciële beslissingen – uitspraken HvJEU: geen algemene werking
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

5. Hoe wordt een recht van vruchtgebruik op een boomgaard gevestigd?
Notariele acte + inschrijving in register. Artt. 3: 98 juncto 3:89 BW.
4. B steelt een ring van A en schenkt deze aan zijn vriendin, omdat zij elkaar een jaar kennen. Wie is eigenaar van de ring?
A, geen bescherming op basis van art. 3: 86 BW.
3. Wordt men eigenaar van een huis door de koopovereenkomst of door de leveringsovereenkomst?
Eigenaar eerst na levering, 3:89 BW. Koopovereenkomst is de titel voor levering.
2. Via welke levering kan A zijn aan B uitgeleende fiets op B’s verzoek aan B leveren.
Traditio brevi manu, art. 3:115 onder b BW.
1. Via welke levering kan A zijn aan C uitgeleende auto aan B leveren?
traditio langa manu, art. 3:115 onder c BW.
Wat is een hypotheek?
notariële akte en inschrijving daarvan in de openbare registers.
Wat zijn pand vorderingen op naam?
openbaar pandrecht: authentieke akte of onderhandse akte en mededeling aan de schuldenaar
stil pandrecht: authentieke akte of geregistreerde onderhandse akte zonder mededeling aan de schuldenaar
art 94!!
Wat zijn pand roerende goederen?
vuistpand: in feitelijke macht pandhouder brengen bezitsverschaffing bezitloos pandrecht: authentieke of geregistreerde onderhands akte
Wat zijn vorderingsrechten?
cessie: schriftelijke overeenkomst tot overdracht en mededeling aan de debiteuren. Mededeling aan de debiteur is constitutief, maar kan vormvrij geschieden. Alternatief: geregistreerde onderhandse akte zonder mededeling.
Wat zijn roerende zaken?
(1) feitelijke overgave / bezitsverschaffing of (2) levering zonder feitelijke overdracht / tweezijdige verklaring: C.P., brevi manu, longa manu.