Summary Class notes - Leeftsijl en Gezondheid

Course
- Leeftsijl en Gezondheid
- 2020 - 2021
507 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Leeftsijl en Gezondheid

 • 1606086000 Verslaving

  • Experimenteren met middelen en risicogedrag wordt vooral bepaald door omgevingsfactoren
  • Afhankelijkheid wordt bepaald door genetische factoren
 • Vormen van preventie
  • Universele preventie: richt zich op alle jongeren of alle puders ter voorkoming van elk gebruik
  • Selectieve preventie: rich zich op niet-gebruikende jongeren of gezinnen met een vergroot risico of drugsverslaving en andere gedragsstoornissen
  • Geindiceerde preventie: richt zich op het voorkomen van probleemgebruik bij jongeren die al gebruiken of al te veel gebruiken
  • Meest effectief: beleid dat zich richt op de prijs en de verkrijgbaarheid van alcohol
  • Klein effect: massamediale campagnes 
  • Uitstel van middelengebruik: schoolprogramma's 
 • Wat valt er onder selectieve preventie?
  Interventies die gericht zijn op:
  • Kinderen van verslaade ouders (KVO)
  • Kinderen van ouders met psychiatrische problemen (KOPP)
  • Begeleiding van spijbelaars
  • Vroegtijdige behandeling van kinderen met psychiatrische problemen 
  • Het voorkomen van experimenteren kan zich het best richtten op ouders en andere factoren in de omgeving
  • Het voorkomen van verslaving zou zich vooral moeten richten op kwetsbare kinderen met probleemgedrag
  • Er kan het best worden gekozen voor selectieve en geindiceerde preventie
 • AHOJGI-criteria verkoop softdrugs
  • Geen reclame (A)
  • Geen harddrugs (H)
  • Geen overlast (O)
  • Geen verkoop aan jongeren (J)
  • Geen verkoop van grotere hoeveelheden dan voor eigen gebruik (G)
  • Geen verkoop aan buitenlanders (I)
 • Welke behandelingen zijn het meest effectief bij jongeren met een verslaving?
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Gezinstherapie
  • Adolescent Community Reinforcement Approach (A-CRA)
 • 1606258800 Bovenste extemiteiten

 • In welke vier gebieden zijn de bovenste extremiteiten in op te delen?
  • Schouder (schoudergordel en bijbehorende spieren)
  • Brachium (bovenarm)
  • Antebrachium (onderarm)
  • Manus (hand)
 • Wat zijn de functies van de clavicula?
  • Bescherming van de achtergelegen neurovasculaire structuren
  • In positie houden van de extremiteit en de scapula
  • Energie geleiding naar de romp bij een trauma
 • Scapula
 • Bovenste extremiteit:
  • Distale deel ulna: caput ulnae en processus styloideus ulnae 
  • Proximale raddii: caput radii 
 • Botstructuren in de hand
  -
 • Welke spieren omvatten de fascia?
  • Fascia pectoralis: m.pectoralis major
  • Fascia clavi-pectoralis: m.subclavius en de m.pectoralis minor
  • Fascia deltoidea: schouderspieren
  • Fascia brachii: bovenarm spieren 
 • Veneuze drainage
  • De grootste oppervlakkig venen van de arm, de v.cephalica en de v.basilica, beginnen in de dorsale veneuze plexus van de hand. 
  • Perforerende venen maken verbinding met het diepe systeem.
   - Het diepe veneuze systeem ligt onder de fascie
  • De venen vormen veel anastomosen met elkaar
 • Lymfatische drainage
  • De oppervlakkige lymfevaten komen vanaf de lymfe plexus
  • De oppervlakkige lymfevaen die parallel aan de v.basicilca (pink) lopen, monden uit in de lymfeklieren van de elleboog
   • Hiervandaan lopen lymfevaten naar de laterale, axillaire lymfeklieren
  • De lymfevaten die met de v.cephalica (duim) meegaan, monden meestal uit in de apicale, axiullaire lymfevaten en soms in de deltopectorale lymfeklieren. 
  • Het diepe lymfatische systeem mond uit in de laterale, axillaire lymfeklieren 
  • Er zijn meer oppervlakkige dan diepe lymfevaten 
 • 1606431600 Kwaliteit van zorg

 • Inspectie voor Gezondheiszorg en Jeugdzorg (IGJ) houdt het toezicht over de kwaliteit van de zorg. 
  • Door de combinatie van regelgeveing en eigen verantwoordelijkheid van de bereospbeoefenaren zorgen zijn dat kwaliteit van zorg kan worden onderhouden en gegarandeerd. 
 • Patienten hebben vanuit de Nederlandse Grondwet het recht op gezondheidszorg en op een goede kwaliteit van zorg.
  • Hiervoor is de overheid verantwoordeljk
  • wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ): iedere beroepsbeoefenaar moet een goede hulpverlener zijn, waarbij hij of zij rekening houdt met de voor hem of haar geldende professionele standaard (state of the art) 
 • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG): zorgt dat beroepsbeoefenaren toegang hebben tot hun werkveld
  • artikel-3-beroepen: streng wettelijk regime (medische tuchtrecht)
  • Artikel-34-beroepen: minder strenge eisen
  • Voorbehouden handelingen: mogen alleen door bepaalde groepen zorgverleners gedaan worden
   - alleen arts (en niet bv verpleegkundigen of orthodontisten) mogen iv uitvoere 
 • Artikel-3-beropen
  • Wettelijke titelbescherming: dit houdt in dat beroepsbeoefenaars uit de artikel-3-beroepen na afronding van hun opleiding geregistreerd moeten worden in het landelijke BIG-register.
   • Arts, tandarts, apotheker, gezondheidspsycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut, verloskundige en verpleegkundige
   • Alleen wanneer een beroepsbeofenaar in het BIG-register is opgenomen, mag deze daadwerkelijk de titel dragen die bij zijn beroep hoort
  • Geldt ook voor specialistentitels 
  • De beroepen vallen onder het medisch tuchtrecht van de Wet BIG
  • Beroepsbeofenaars moeten zich om de zoveel tijd herregisteren
   • Hierbij moet voldaan worden aan kwaliteitscriteria (aantal werkzame uren en bij- en nascholing)
   • Specialisten moeten zich ieder 5 jaar opnieuw registeren
 • Artikel-34-beroepen
  • Artikel-34-beroepen hebben minder grote risico's bij handelen en omgaan met patienten
   • ergotherapeut, logopedist, optometrist, verzorgende en radiodiagnostisch laborant 
  • Regels omtrent het BIG-register en het medisch tuchtrecht gelden niet voor deze groep: zijn worden niet opgenomen in het BIG-register
 • Voorbehoudende handelingen
  • 14 handelingen
   • operaties, endoscopieen, katherisaties, injecties, puncties, onder narcose brengen en voorschrijven van geneesmiddelen die slechts per recept te verkrijgen zijn
   • Ook risicovolle handelingen (laserbehandelingen) worden steeds meer toegevoed
  • Beroepsbeoefenaar met wettelijk bevoegd als bekwaam zijn
  • Het is wel toegstaan voor een bevoegde beroepsbeoefenaar om toestemming te geven aan een onbevoegde beroepsbeoefenaar om een voorbehoudende handeling uit te voeren
   • Toezicht en tussenkomst (geldt niet voor alle situaties, bv bij functionele zelfstadigheid)
 • Alternatieve geneeskunde
  • Was eerst gedoogd
  • Sinds wijziging in het uitgangspunt dat 'iedereen gezondheidszorg mag beofenen' is het een legale praktijk
  • Er zijn wel 3 grenzen/regels:
   • Ze hebben geen wettelijk beschermde titels
   • Mogen geen voorbehoudende handelingen uitvoeren
   • Mogen geen (kans op) schade veroorzaken
 • Eisen goede zorg
  • Veilig
  • Doeltreffend
  • Doelmatig
  • Patientgericht 
  • Tijdig zorg
  • Voldaan aan reele behoeften van de patient


  Zorgethische uitgangspunten: veilig, doeltreffend, doelmatig, patientgericht
  Zorgethische deugden: tijdig zorg, voldoen aan reele behoeften patient
  • Verenigingen: maken richtlijnen over medisch-inhoudelijke onderwerpen
  • KNMG: richt zich op richtlijnen van maatschappelijk-ethische aard (social media)
   • worden opgesteld dmv deliberatie: gestructureerde gesprekken met de beroepsgroep(en) waarin essenties voor richtlijnen naar voren komen
 • De WKKGZ stelt het hebben van een monitorende kwaliteitssysteem verplicht, maar stelt niet vast wat voor systeem het moet zijn.
 • Kwaliteitsvisitaties
  • Kwaliteitsvisitaties: kwaliteitssysteem ontwikkeld door wetenschappelijke verenigingen voor medische beroepsgroepen
   • Elke 5 jaar gaat een vakgroep of maatschap op systematische wijze de kwaliteit van de zorg langs in een instelling
   • Bij ernstige dingen kan de vereniging naar IGJ stappen
   • Deelname aan kwaliteitsvisitatie is ook onderdeel van de herregistratie van specialisten
   • Sinds 2016 geldt het ook voor huisartse
 • Individueel functioneren medische specialisten (IFMS)
  Eens in het jaar of eens in de 2 jaar wordt een functioneringsgesprek gevoerd met iedere individuele specialist.
  • Dit gesprek vindt plaats volgens het peer-to-peer gesprek, met een daartoe opgeleide collega
 • Complicatieregistratie
  Betreft het registreren en analyseren van complicaties die zijn opgetreden bij medische ingrepen.
  • Soms door vereniging soms door zorginstelling 
 • Artsen en andere zorgverleners zijn niet wettelijk verplicht incidenten te melden, maar het niet melden van incidenten leidt tot tuchtrechtelijke aansprakelijkheid.
  • De meldingen mogen niet worden gebruikt in een juridische procedure tegen de melder, tenzij er sprake is van een zeer ernstig strafbaar feit (veilig melden) 
 • Moreel beraad
  Hierin wordt systematisch en stapsgewijs toegewerkt naar het uitgangspunt, verkenning ven relevante waarden en normen in de casus. 
  • Regelmatige moreel beraad leidt tot een grotere overlegbereidheid en nuancering van het personeel; verlaging drempels tussen de verschillende disciplines; makkelijker aanspreken van collega's 
 • De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht over de kwaliteit van zorg.
  • Meldingen worden gedaan via het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) 
  • Calamiteiten, situaties van geweld in de zorgrelatie en het ontslag wegens difunctioneren zijn zaken die door een zorgverlener moeten worden gemeld aan de IGJ
  • Als een zorgaanbieder niet (voldoende) zijn beleid aanpast, mag de IGJ ook zonder toestemming de patientendossiers inzien
 • Wat gebeurt er als de IGJ er niet in slaagt op de zorgaanbieder tot aanpassing van zijn kwaliteitsbeleid te brengen?
  1. Verscherpt toezicht: binnen een bepaalde periode wordt de zorgaanbieder extra gecontroleerd en wordt de zorgaanbieder op de website van de IGJ vermeld (incl gebreken en eisen)
   - Naming and schaming
  2. Bevel: sluiting van het ziekenhuis of instelling 
  3. Dwangmaatregel bij langdurige maatregelen 


  * Bij een solopraktijk kan de IGJ ook een tuchtklacht indienen
 • War kan de IGJ doen bij het disfunctioneren van een beroepsbeoefenaar?
  • Het geven van een beval
  • (via de minister) een aanwijzing aan de instelling met de opdracht het probleem met deze beroepsbeoefenaar te verhelpen
  • Indienen van een tuchtklacht
  • Combinatie van interventies 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Tussenwervelschijf
 • Vanaf de 20e levensjaar verliest de nucleus pulposus elasticiteit. 
 • Discopathie: hoogteverlies van de tussenwervelschijven 
Gele vlaggen psychologie
 • Angst voor bewegen
 • Activiteiten vermijden
 • Passieve coping strategieen
 • Pijn zien als een catastrofe


* Multidisplinaire programma's hebben een positief effect op chronische lage rugpijn
Chronische lage rugklachten
 • Langer dan 3 maanden
 • Rugpijn treedt vooral op bij langdurige statische belasting (lang staan of zitten) en nemen af bij beweging


Factoren
 • Biolgie; degeneratieve afwijkingen
  • roken en inflammatoire processen versterken degeneratie
 • Erfelijk
 • Sociale omgeving
  • werkloosheid of arbeidsconflicten en de gezinssituatie kunnen lage rugklachten onderhouden
 • Psychologie
  • gele vlaggen
Behandeling van acute lage rugklachten
 • Geruststelling
 • Educatie, het is belangrijk dat de patient actief blijft
 • Bedrust en spierverslappers worden ontraden
 • Zo nodig kan er medicatie voor de pijnverlichting voorgeschreven worden, eerste keuze is paracetamol
 • Oefentherapie kan overwogen worden
Lumboradiculair syndroom
 • Radiculaire uitstralende pijn in een been
 • Pijn in een been meer op de voorgrond dan lage rugpijn
 • Neurologische prikkelings- of uitvalsverschijnselen
 • Verandering in de reflexien die duiden op radiculaire prikkeling
Rode vlaggen (onderliggende pathologie)
 • Duur van de klachten
 • Begin klachten na 50e jaar, continue pijn of nachtelijke pijn, algehele malaise, maligniteit in de VG, overklaard gewichtsverlies
 • Begin klachten na 60e jaar, vrouw, langdurig corticosteroidgebruik
 • Begin klachten voor 20e jaar, man, iridocyclitis, overklaarde perifere artritis of inflammatoire darmaandoening, nachtelijke pijn, ochtendstijfheid >1 uur
 • Ernstige lage rugpijn aansluitend aan een trauma
Tarsale-tunnelsyndroom
 • Beknelling nervus tibialis ter hoogte van de tarsale-tunnel achter de mediale malleolus
 • Uitstralende pijn vanaf de mediale kant van de achtervoet die gepaard gaat met een branderig gevoel, tintelingen en doofheid aan de plantaire zijde van de voet
Osteochondrale fractuur
 • Draaitrauma
 • Stuk van het kraakbeenoppervlak wordt weggeslagen, met of zonder een stukje van het subchondrale bot eraan
Osteochondritis dissecand
 • Aseptische necrose 
 • 15-20 jaar, meestal jongens
 • Oorzaak van de cirulatiestoornis is niet bekend en wanneer het necrotiserende bot loslaat vormt het een corpus liberum
 • Wisselend stekende pijn, lichte zwelling, doorzakken en drukpijn
Meniscuscyste
 • Kan ontstaan door een ruptuur of door myxoide degeneratie
 • Vaker in de mediale meniscus
 • Zeurende pijn en een lokale zwelling die toeneemt bij intensief gebruik