Summary Class notes - Levensfasen

Course
- Levensfasen
- Gea Stoverink
- 2015 - 2016
- Saxion (Saxion Enschede, Enschede)
- Social Work
373 Flashcards & Notes
13 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Levensfasen

 • 1448838000 levensfasen hfst. 1, de prenatale periode

 • Wat betekend fylogenese?
  ontwikkeling van de soort, de erfelijkheid speelt een rol
 • Wat betekend ontogenese?
  De specifieke individu, de interactie met omgeving (moeder) speelt een rol
 • Tussen welke 2 kenmerken kun je onderscheidt maken als je naar de lichamelijke ontwikkeling kijkt?
  De specifieke individu (ontogenese) en de ontwikkeling van de soort (fylogenese)
 • Van welke 3 factoren is de (prenatale) ontwikkeling van de mens afhankelijk?
  1. groei
  2. rijping
  3. leren
 • Wat wordt er onder groei verstaan?
  De toename van cellen en een toename in lengte en gewicht. De mate van groei is in sterke mate erfelijk bepaald. Factoren uit de omgeving, zoals voeding, hebben een beperkte invloed op het groeiproces.
 • Wat wordt er met rijping bedoeld?
  Dit heeft te maken met het in staat zijn om nieuwe functies te vervullen e n is een lichamelijk of fysiologisch proces. De rijping wordt niet of nauwelijks beïnvloed door de omgeving, het proces voltrekt zich min of meer autonoom. De rijping kan in de prenatale periode door echt schadelijke omgevingsfactoren in negatieve zin worden beïnvloed, bijvoorbeeld door te drinken of te roken.
 • Wat speelt een belangrijke rol bij leren?
  Hier speelt de omgeving een belangrijke rol bij. De mogelijkheden om optimaal te kunnen profiteren van geboden ervaringen heeft bovendien te maken met erfelijke factoren, zoals intelligentie. Er zijn aanwijzingen dat er stoornissen in het leren kunnen ontstaan door het gedrag van de moeder tijdens de zwangerschap, zoals het roken, drinken en het gebruik van drugs. Deze stoornissen zijn dan niet direct het gevolg van een tekort aan intelligentie, maar hebben te maken met de rijping van het zenuwstelsel.
 • Waar begint de menselijke biologische ontwikkeling?
  Bij de conceptie
 • Wat is conceptie?
  de bevruchting van de vrouwelijke eicel door de mannelijke spermatozoön of zaadcel
 • Hoe noem je een bevruchte eicel?
  Zygote
 • Het eerste trimester, 1e periode
  Het eerste trimester bestaat uit twee periodes: de eerste twee weken, waarin de innesteling plaatsvindt van de bevruchte eicel in de baarmoeder of de uterus, en de volgende zes tot 10 weken. De eerste twee weken, waarin de cel indeling van de zygote plaatsvindt, noem je de germinale fase .Ëén cel deelt zich daarin tot een aantal biljoen cellen. Zowel de spermatozoa als de eicel bevatten elk 23 chromosomen, die direct na de conceptie met elkaar versmelten en samen het erfelijk materiaal vormen door de ongeboren mens. Hieruit zal het embryo zich later ontwikkelen.
 • Het eerste trimester, 2e periode
  Tijdens de 2e periode van zes weken ontwikkelen zich het centrale zenuwstelsel, de ogen, het hart, de oren, de tanden, het gehemelte en de externe genitaliën. Als je weet welke functies zich dan al ontwikkelen, is het duidelijk dat de eerste drie maanden zeer bepalend zijn voor de verdere ontwikkeling van de ongeboren mens. Het is een spectaculaire ontwikkeling als je je voorstelt dat een embryo van negen weken zo'n drie centimeter groot is en dat alle menselijke lichaamsvormen dan al herkenbaar zijn. Na twaalf weken is de structurele uitbouw van het organisme volledig bereikt en spreek je van een foetus. De twee periodes van dit eerste trimester noem je samen de embryonale fase. 
 • Wat is de germinale fase?
  De eerste twee weken van het eerste trimester waarin de celindeling van de zygote plaatsvindt. Eén cel deelt zich daarin in tot een aantal biljoel cellen.
 • Wat ontwikkelt zich in de 2e fase van het eerste trimester?
  Tijdens de 2e periode van zes weken ontwikkelen zich het centrale zenuwstelsel, de ogen, het hart, de oren, de tanden, het gehemelte en de externe genitaliën. 
 • Wanneer spreek je van een foetus?
  Vanaf 12 weken
 • Hoe noem je de 1e en 2e fase van het eerste trimester samen?
  De embryonale fase.
 • Wat gebeurd er in het tweede trimester?
  De foetus gaat allerlei bewegingen maken, zoals buigen, strekken, handen sluiten, kruip- en klimbewegingen. Dit trimester loopt van de vierde tot zesde maand. De afzonderlijke bewegingen van handjes, hoofd en voetjes zijn goed te onderscheiden rond 21 weken na de conceptie. Halverwege de zwangerschap is de foetus zo'n 25 cm lang. In deze maanden ontwikkelen zich de meeste reflexen. Deze reflexen geven onder andere informatie over het functioneren van de hersenen. 
 • Wat gebeurd er in het derde trimester?
  Het derde en laatste trimester voor de geboorte kenmerkt zich vooral door een snelle gewichtstoename van de foetus. Vanwege de beperkte omvang van de ruimte in de uterus kan de foetus zich nu steeds moeilijker bewegen en gaat hij een vastere positie innemen, meestal met het hoofd naar beneden. De foetus is dan voorbereid op de bevalling. Rond 8 maanden weegt de foetus gemiddeld zo'n 2700 gram en is hij gemiddeld 45 cm lang. Een voldragen foetus heeft een hersengewicht van zo'n 400 gram. De laatste maanden voor de geboorte kan de foetus allerlei externe prikkels onderscheiden. Zo kan hij harde muziek met hoge tonen horen en licht en donker zien door de dunner wordende buikwand van de moeder. Bovendien kan hij al smaken onderscheiden. Bekend is dat hij een voorkeur heeft voor een zoete smaak. 
 • Wat zijn reflexen?
  Reflexen zijn onbewuste en automatische fysiologische reacties op prikkels en veranderingen van de omgeving. De reflexen komen voort uit het natuurlijke instinct om te overleven. Vanaf 8 weken kan de embryo al reageren op aanrakingen en veranderingen in zijn omgeving.
 • Welke 3 kenmerken hebben reflexen?
  1. Reflexen zijn onwillekeurige bewegingen. De bewegingen zijn een reactie op een prikkel. Zij zijn de eerste bewegingen die de mens kan maken naast het kloppen van het hart.
  2. Reflexen geven informatie over het al dan niet goed functioneren van het centrale zenuwstelsel. Daarom moet een arts de reflexen onmiddellijk na de geboorte controleren, zodat hij bij het niet functioneren daarvan eventueel in kan grijpen.
  3. Reflexen worden bestuurd vanuit de hersenstam, een deel van de hersenen dat zich vroeg in de evolutie heeft ontwikkeld. Een aantal reflexen verdwijnt later weer. Dit laatste is noodzakelijk omdat deze reflexen de doelgerichte bewegingen op ongelegen momenten zouden kunnen verstoren.
 • Hoeveel reflexen kent de ongeboren mens?
  8
 • Wat is de uterine withdrawal reflex?
  Het terugtrekken van het lichaam bij het knijpen van de tenen. 
  Deze reflex ontstaat tussen de vijfde en zevende week en verdwijnt in de 32e week voor de geboorte.
 • Wat is de Mororeflex?
  De ledematen worden eerst gespreid en sluiten dan met een zwaai naar voren; dit is een omklemmingsreflex met een functie uit de oertijd. Als een moeder it een benarde situatie moest vluchten, kon de baby zich dankzij deze reflex aan haar vastklemmen. Het is een schrikreactie op een plotselinge verandering, zoals een beweging of een geluid. Deze reflex ontstaat tussen de negen tot twaalf weken voor de geboorte en verdwijnt twee tot vier maanden na de geboorte. 
 • Wat is de Babinskyreflex?
  de tenen spreiden zich bij het aanraken van de voetzool. Deze reflex ontstaat na de geboorte en verdwijnt tussen het eerste en tweede jaar. 
 • Wat is de palmar reflex of grijpreflex?
  De vingers sluiten zich bij een lichte aanraking van de palm van de hand. deze reflex ontstaat in de elfde week voor de geboorte en verdwijnt langzaam tussen de tweede tot negende maand na de geboorte.
 • Wat is de asymmetrische tonische nekreflex?
  Het hoofd dat naar een kant buigt, roept het strekken van het been en arm aan dezelfde kant van het hoofd op. Deze reflex ontstaat in de 18e week voor de geboorte en verdwijnt tussen de derde tot negende maand na de geboorte. 
 • Wat is de spinal galant reflex?
  Bij stimulatie van de buik of  de rug roteert of buigt het ruggenmergkanaal 45 graden naar de gestimuleerde kant. Deze reflex ontstaat in de twintigste week voor de geboorte en verdwijnt tussen de derde tot negende maand na de geboorte.
 • Wat is de rooting reflex en sucking reflex?
  Bij een lichte aanraking van de wang of de mondrand draait het hoofd in de richting van de stimulus en gaat de mond open met uitgestoken tong als anticipatie op het zuigen. Deze reflexen ontstaan tussen de 24e tot 28e week voor de geboorte en verdwijnen tussen de derde tot vierde maand na de geboorte.
 • Wat is de tonische labyrinthine  reflex forewards?
  Bij het bewegen van het hoofd voor- en achterwaards buigt het hoofd boven en onder het niveau van de ruggengraat door. Deze reflex ontstaat bij de geboorte en verdwijnt in de 3e tot 4e maand na de geboorte.
 • Wat is de leertheoretische of behavioristische visie op het prenatale bewustzijn?
  Een visie waarbij ervan wordt uitgegaan dat de mens na de geboorte een onbeschreven blad is en wordt bepaald door leerervaringen. Volgens deze visie is het aannemelijk te veronderstellen dat de mens voor de geboorte al enigzins wordt geconditioneerd door zijn prenatale ervaringen; dit zou verklaren dat de ene mens bijvoorbeeld rustiger of angstiger is na de geboorte dan de andere.
 • Wat is de biologische visie op het prenatale bewustzijn?
  Een visie waarbij interne of erfelijke factoren de mens bepalen. Volgens deze visie is het niet aannemelijk dat er sprake is van een prenataal bewustzijn bij deze interne factoren, hoewel bepaalde reacties op die factoren kunnen worden geregistreerd. Deze reacties kunnen ook als onbewuste worden beschouwd. 
 • Wat is de omgevingspsychologische visie op het prenatale bewustzijn?
  Een visie waarbij de mens wordt bepaald door de wisselwerking tussen de sociale en de ruimtelijke/materiële omgeving: verschillen in hartslag zouden kunnen duiden op een lage vorm van besef of weten. 
 • Wat is de cognitivistische visie op het prenatale bewustzijn?
  Een visie waarbij de informatieverwerking en de zelfsturing van de mens bepalend zijn. Bij deze visie wordt bewustzijn aan het vormen van geheugen gekoppeld. Er is voor de geboorte nog geen sprake van bewuste geheugenvorming en van geheugenstrategieën.
 • Wat is de psychoanalytische visie op het prenatale bewustzijn?
  Een visie waarbij de biologische aanleg en de opvoedingservaringen in de eerste levensjaren als belangrijke factor binnen de unieke levensgeschiedenis bepalend zijn voor de persoonlijkheid in ontwikkeling. Volgens de psychoanalytische stroming is er wel sprake van een vorm van besef in de baarmoeder. Later wordt dat besef weer vergeten en opgeslagen in het onbewuste.
 • Wat is de humanistische visie op het prenatale bewustzijn?
  Een visie waarbij de individuele belevingen, de ruimte voor de noodzakelijke zelfontplooiing en de eigen verantwoordelijkheid bepalende factoren zijn. Deze stroming is een mix van onder andere de psychoanalyse en het behaviorisme en als zodanig kunnen de visies vanuit die stromingen ook van toepassing zijn op de humanistische. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een formele continue peergroep?
deze groep bestaat uit bijvoorbeeld een orkest of sportclub
Wat is een informele continue peergroep?
Deze groep bestaat uit klasgenoten en vriendenblubjes
Wat is een formele discontinue peergroup?
Deze groep bestaat bijvoorbeeld uit fanclubs
 Wat is een informele discontinue peergroup?
Er is sprake van een antisociale werking, deze groep bestaat uit bijvoorbeeld rotzooi trappers en delinquente jongeren.
Wat is een psychosociaal moratorium?
Adolescenten weten nog niet wie ze zijn en wat ze willen worden. Daarom experimenteren ze gedurende enige tijd met sociale rollen, op zoek naar een aanvaardbaar compromis tussen de eigen wensen en capaciteiten en de eisen die de samenleving ten aanzien van een bepaalde rol stelt.
Wat is reactieformatie?
Het tegenovergestelde doen van waaraan eigenlijk behoefte is.
Wat is sublimatie?
Ergens zo in excelleren dat de vermeende zwakte niet meer opvalt voor de persoon zelf en de omgeving.
Wat is identity confusion?
Er is onzekerheid gegroeid over de eigen capaciteiten en wensen en dat er een stuurloosheid is ontstaan. Dit kan zich uiten in een gedrag waarbij de adolescent 'met alle winden mee waait'.
Wat is foreclosure?
Het voortijdig afsluiten doordat de adolescenten zich te vroeg hebben geconformeerd aan de verwachtingen van de omgeving. Eigen ontplooiingsmogelijkheden en eigen verlangens worden hierdoor voortijdig afgekapt. Dit kan leiden tot een rigide houding en een zich bedreigd voelen als in een situatie vertrouwde opvattingen niet meer blijken te functioneren.
Wat is identity achievement volgens Erikson?
Dit is volgens hem de grootste opgave. In elke levensfase ontstaat een onbalans of crisis, waarbij je een nieuw evenwicht in 2 tegenpolen moet zien te vinden. Elke crisis geeft nieuwe ontwikkelingskansen voor de persoonlijkheid.