Summary Class notes - LINK GEEL

Course
- LINK GEEL
- -
- 2019 - 2020
- Universiteit Utrecht
- Geneeskunde
787 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - LINK GEEL

 • 1586124000 PH IC Public Health / gezondheidsverschillen internationaal

 • Hoe is de uitvoering van de publieke gezondheid geregeld?
  Artikel 22: Wet van Publieke Gezondheid (WPG); overheid is verplicht om maatregelen te treffen ter bevordering van de volksgezondheid
 • Uit welke determinanten bestaat het Model van Lalonde, noem voorbeelden?
  Gezondheidszorgsysteem:
  • zorgaanbod en -gebruik, toegankelijkheid, kwaliteit, betaalbarheid en doelmatigheid, medische ethiek, public health
  Biologische en genetische factoren: 
  • leeftijd, geslacht, genetische opmaak, microbioom
  Leefstijl: 
  • bewegen, roken, alcohol, voeding, verslaving, ontspanning, seksualiteit (BRAVIOS)
  Fysieke en sociale omgeving; 
  • leefomgeving, sociale, financiële, juridische, patienten omgeving 
 • Wat zijn de kerntaken van de publieke gezondheidszorg?
  1. Monitoren van gezondheid-determinanten
  2. Preventies en interventies
  3. Gezondheidsbevordering
  4. Integraal geozndheidsbeleid
  5. Wet & regelgeving
  6. Kwaliteit & organisatie
  7. GHOR; Hulp bij ongevallen en rampen
  8. Vangnetfunctie
  9. Research and Development
  10. Beroepsgroepen, opleiding
 • Noem verschillen in ziektelast tussen hoog en laag inkomst landen
  Lage inkomst landen: hoge incidentie kindersterfte, moedersterfte en infcetieziekten

  Hoge inkomst landen: kanker, obesitas en hart-en vaatziekten
 • Welke drie catogorieen gebruikt de WHO om internationale verschillen in levensverwachting te beschrijven?
  - Communicable diseases 46->28% (infectie, ondervoeding, jonge leeftijd)
  - Non-communicable diseases 40-> 60% (CVZ, COPD, DM2, chronisch degeneratief, oudere leeftijd)
  - Injuries (geweld, criminaliteit, verkeer, (zelf)moord )
 • Wat is de variable DALY?
  = Disability Adjusted Life Years
  - verloren levensjaren door vroegtijdige sterfte
  - verloren kwaliteit van leven doordat iemand moet leven met beperkingen door ziekte
 • Wat is het verschil tussen gebruik DALY en totale ziekte-speciefieke sterftecijfers?
  - sterftecijfers laten niet zien dat bij communicable diseases sterfte vaak vroeg in het leven optreedt vs NCD op oudere leeftijd
  -  bij NCD blijft de ziektelast door beperkingen buiten beeld
 • Wat zijn de belangrijkste gezondheids-problemen in lage inkomstlanden?
  - moeder- en kindersterfte
  - HIV/aids
  - TBC
  - Malaria
  - 'Neglected tropical diseases' (dengue/lepra)
  - opkomst van welvaartsziekten
 • Wat is de top 10- determinanten voor de ziektelast wereldwijd?
  1. Bloeddruk
  2. Roken
  3. Glusosestijging
  4. BMI
  5. Ondervoeding kind
  6. Fijn stof
  7. Totaal Cholesterol  
  8. Luchtvervuiling
  9. Alcohol
  10. Zout
 • Waneer spreek je van een double burden of disease?
  Wanneer ziektelast aan NCD's al toeneemt, terwijl de ziektelast aan CD's nog nauwelijks is gedaald
 • Wat houdt de double burden of maulnutrition in?
  Zowel problemen met ondervoeding als overvoeding op dezelfde plek
 • Hoe is het met de gezondheidssituatie wereldwijd?
  - Gunstige trend; gemiddelde levensverwachting neemt fors toe
  - gezondheidsverschillen zijn toegenomen
  - double burden of disease
 • Welke fases worden in de demografische transitie omgeschreven?
  Fase 1: hongersnood en epidemieen
  Fase 2; afnemende pandemieen, strefte door welvaartsziekten en ongevallen
  Fase 3: degeneratieve aandoeningen, sterfte door welvaartsziekten
  Fase 4: hernieuwde sterftedaling, delayed degenerative diseases
  Fase 5: nieuwe en terugkerende infecties, sterfte door HIV/TBC
 • Welke drie sociaal-economische transities zijn belangrijk in de ontwikkeling van gezondheidszorg?
  Nutrition transitie; voedselzekerheid
  Epidemiologische transitie; Verschuiving van ziektepatronen 
  Demografische transitie: stijging levensverwachting
 • In welk model kunnen de determinanten van de internationale volksgezondheid worden geschetst?
  SDOH modek van Dalhgren en Whitehead
  - Age, sex and constittutional factors
  - Individual lifestyle factores
  - Social and community networks
  - Maatschappelijke factoren (voedselzekerheid, werkgelegenheid, onderwijs)
  - Socio-economic, cultural and environmental conditions
 • Wat zijn de eerste drie Sustainable Development Goals?
  1. No poverty
  2. Zero hunger
  3. Good health and Well-being
 • Wat stelt Swinberg et al, wat Willet et al?
  Swinberg: Ondervoeding, overvoeding en klimaatverandering hebben dezelfde wortels

  Willet: EAT commissie; grenzen voor voedselproductie betreft broeikasgassen, stikstof, fosfos, water, biodiversiteit en landbouwgrond -> nieuw dieet (minder vlees, kip, vis en zuivel)
  -> zowel winst voor planeet als 20% reductie in vroegtijdige sterfte door NCD's
 • Wat zijn de verschillen tussen de MDG's en de SGG's?
  MDG Focus op
  • 8 doelen 22 targets
  • sociale ontwikkeling (educatie, onderwijs, gezondheidszorg)
  • gericht op in lage en midden inkomenslanden   

  SDG Focus op
  • 17 doelen, 169 targets
  • rechtvaardigheid, duurzaamheid, veiligheid en sociale inclusie
  • gericht internationale verhoudingen en samenwerking wereldwijd
  • armoedebestrijding en tegengaan klimaatverandering meer centraal
 • Wat is er nodig om SDG 2; zero hunger te behalen?
  Voedselhulp en lokale landbouwontwikkeling
  Drastische verandering in wereldwijde consumptie en voedselproductiesystemen
 • Wat houdt universal health coverage in (SDG3.8)?
  All people can use the
  • promotive,
  • preventive,
  • curative,
  • rehabilitative and
  • palliative health services
  they need, and these services are of sufficient quality to be effective and do not expose the user to financial hardship
 • Welk framework kan je gebruiken om de gezondheidszorg op welke niveau's te evalueren?
  AAAQ framework:
  • Availability: beschikbaarheid
  • Accessiblility: toegankelijk
  • zonder discriminatie 
  • fysiek beschikbaar
  • betaalbaar
  • beschikbare informatie
  • Acceptability: respectvol aansluiten bij medisch ethische waarden, culturele verschillen en genderverschillen 
  • Quality: kwaliteisstandaarden 
      
 • Wat is het doel van de sustainable development goals?
  Beleid voor verkleinen internationale gezondheidsverschillen
 • Wat is prioriteit in hoge inkomenslanden vs lage inkomenslanden?
  Prioriteit hoge inkomenslanden: beperk schade westerse levensstijl en levenstandaard, deel macht en middelen. •

  Prioriteit lage inkomenslanden: sociaal-economische ontwikkeling en Universal Health Coverage (SDG 3.8) en AAAQ.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.