Summary Class notes - Lobby, juridische helpdesk, arbitrage, onderhandelen

Course
- Lobby, juridische helpdesk, arbitrage, onderhandelen
- Onbekend
- 2018 - 2019
- LOI Hogeschool
- Rechten
266 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Lobby, juridische helpdesk, arbitrage, onderhandelen

 • 1535061600 Arbitrage

 • Waar staat ADR voor?
  Alternative Dispute Resolution
 • Wat is arbitrage?
  Arbitrage is rechtspraak door particuliere rechters
 • Wat is "ius de non evocando"?
  Niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent
 • Alleen wanneer is alternatieve manier van geschillenbeslechting niét in strijd met de grond- en mensenrechten?
  Indien alle partijen instemmen met de alternatieve manier van geschillenbeslechting.
 • Wat is 'de vraag naar de arbitrabiliteit'?
  De vraag welke geschillen precies vatbaar zijn voor arbitrage
 • De arbitrageovereenkomst kan op twee manieren tot stand komen
  1. compromis
  2. arbitrair beding
 • Wanneer is er sprake van een compromis (arbitrage)
  Indien partijen met elkaar hebben afgesproken dat ze en bestaand geschil aan arbiters willen voorleggen.
 • Wanneer is er sprake van een arbitrair beding?
  Indien partijen, al voordat ze het met elkaar oneens worden, afspraken dat, mocht er een geschil ontstaan, deze voorleggen aan arbiters.
 • Noem een aantal voorbeelden van geschillen die ook aan de arbitrage kunnen worden onderworpen
  1. onrechtmatige daad
  2. zaakwaarneming
  3. onverschuldigde betaling 
 • Noem een groot voordeel van arbiters?
  Ze zijn vaak deskundigen in een bepaalde branche of vakgebied
  + snelheid van de procedure
 • Leg kwaliteitsarbitrage uit
  Zie art. 1047, Rv
  - aangezien arbiters in het geval waarin ze de toestand van zaken moeten vaststellen, geldt een speciale procedure, die van art. 1047, RV. (art. 1020 lid 4 sub a, Rv)
 • Plaats van arbitrage artikel?
  art. 1037, Rv
 • Heeft de arbiter het recht tot 'filling the gaps'?
  ja, art. 1020 lid 4 sub c, Rv
 • Welk artikel gaat over wat niet vatbaar is voor arbitrage?
  art. 1020 lid 3, Rv
  - mag niet leiden tot de vaststelling van rechtsgevolgen welke niet ter vrije bepaling van de partijen staan. 
 • Waarom worden derden in het algemeen niet gebonden door een uitspraak in arbitrage?
  zie art. 1020 lid 3, Rv
 • Welke rechtsgevolgen staan niet ter vrije bepaling van de partijen?
  - zaken van openbare orde
  - familiezaken (echtscheiding!)
 • Wat zijn indicaties waaruit blijkt dat een geschil NIET aan arbitrage kan worden onderworpen?
  1. als het gaat om bepalingen waarin een met name genoemde gewone rechter exclusief bevoegd is verklaard
  2. als het gaat om zaken waarbij ingrijpende rechtsgevolgen aan de orde zijn
  3. als het gaat om zaken waarbij de rechtszekerheid het geding is
  4. als het gaat om uitspraken die naar de aard van de uitspraak dienen te gelden voor iedereen en niet alleen bindend zijn voor de partijen die het geschil hebben. 
 • Zaken van vermogensrechtelijke aard zijn over het algemeen wel vatbaar voor arbitrage.
 • Bij faillissementszaken is de rechtsorde in het geding. Daarom is in het algemeen geen arbitrage mogelijk.
 • Primair gelden de regels van .... recht. Subsidiair ...
  Dwingend recht

  Subsidiair wat partijen zelf zijn overeengekomen 
 • Vaak staan de regels van procesrecht die de partijen zijn overeengekomen in een zogenoemd
  arbitragereglement, zie art. 1020 lid 6, Rv
 • Geïnstitutionaliseerd functionerend scheidsgerecht is?
  Een instituut, meestal branche afhankelijk, met arbiters. (arbitrage-instituten)
 • Zijn partijen géén procesregels overeengekomen, dan geldt
  (meer subsidiair) wat de arbiters bepalen. Zie art. 1036 lid 1, Rv
 • In zijn algemeenheid gelden de hoofdbeginselen van behoorlijk gedrag, waaraan de gewone civiele rechter zich heeft te houden, ook voor arbiters in een arbitrageproces. U kunt daarbij denken aan beginselen als:
  1. hoor en wederhoor (art. 1039 en 1040, Rv)
  2. de onafhankelijkheid van de arbiters (art. 1033, Rv)
  3. motiveringsbeginsel (art. 1057, Rv)
  4. Behandeling binnen redelijke termijn (art. 1031 lid 2, Rv)?
  5. partijautonomie (art. 1031, Rv)?
 • Verschil bij de beginselen van behoorlijk gedrag tussen arbitrage en 'gewone' rechtspraak?
  1! Arbitrage is niet openbaar
  2. Geen ministerieplicht
  3. Het hoofdbeginsel van controle, eenheid en ontwikkeling is niet van toepassing op arbitrage (=hoger beroep. Kan alleen bij arbitrage indien overeengekomen)
  4. Hoofdbeginsel van externe toegankelijkheid.  
 • Wanneer kan een rechter toch kennis nemen van een arbitragezaak?
  Soms kan een beroep op een arbitrageovereenkomst in strijd zijn met de eisen van redelijkheid en billijkheid en is er toch nog een gang mogelijk naar een gewone rechter. 
  Vb: eiseres kon de kosten voor de arbitrage niet betalen en daardoor had zijn geen effectieve rechtsgang tot haar beschikking gehad. 
 • Welke twee functies heeft de overheidsrechter dan toch nog bij arbitrage?
  1. servicefunctie 
  2. controlefunctie
 • Wat houdt de servicefunctie van de overheidsrechter in?
  - houdt in dat de overheidsrechter een oordeel kan vellen over bepaalde zaken waar partijen niet uitkomen. 
  Vb: het aantal arbiters, bepaalde afspraken worden niet nageleefd bij arbitrage. De overheidsrechter hakt dan de knoop door waar partijen er niet uitkomen. 

  - indien er informatie nodig is over buitenlands recht, dan kan de voorzieningenrechter worden ingeroepen. 

  - de overheidsrechter kan ook bepalen dat bepaalde zaken die bij een arbitragerecht aanhangig zijn gemaakt, moeten worden samengevoegd omdat er wel erg veel samenhang is tussen de procedures. 
 • Wat houdt de controlefunctie van de overheidsrechter in bij arbitrage?
  De gewone rechter heeft een taak als het gaat om het bekken van de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de arbiters. 
  Vb: zo kan een partij die twijfelt over de onafhankelijkheid/onpartijdigheid van de arbiter(s) een beroep doen bij de voorzieningenrechter. Zo ook bij de termijn, tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen en de beoordeling of het mogelijk is een arbitraal vonnis te vernietigen of te herroepen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Het werk van de sociaal raadslieden kent 3 belangrijke kernfuncties
1. het geven van informatie en advies
2. cliëntondersteuning
3. signalering
Op welke gebieden houden sociaal raadslieden zich bezig?
1. belastingen
2. sociale zekerheid
3. alles wat met wonen te maken heeft
Het sociaal raadsliedenwerk biedt
sociaal-juridische dienstverlening
Het juridisch loket geeft gratis juridisch advies en informatie mbt het sociale recht. Daaronder vallen:
1. personen- en familierecht
2. arbeidsrecht
3. huurrecht
4. consumentenrecht
5. sociaal verzekeringsrecht
6. vreemdelingenrecht
Wat zijn de pijlers van verandering binnen de gesubsidieerde rechtsbijstand?
- aantal procedures verminderen
- alternatieve methoden voor conflictoplossing inschakelen
- stimuleren van consumenten om consumentengeschillen voor te leggen aan de Geschillencommissie
Wanneer kan de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand ingediend worden?
Vóóraf!
Wat is de eigen bijdrage 2009?
- Maximaal €98 wanneer u minder dan €16.800,- verdient
- De maximale bijdrage is €732,-
- Voor een lichte adviestoevoeging is de eigen bijdrage €13,50
Noem de inkomens- en vermogensgrens (2009)
Inkomen: 
€23.800,- alleenstaanden
€33.600,- gehuwden

Vermogen:
€20.014,- + voor ieder minderjarig kind €2674,- erbij
Naast inkomensafhankelijke voorwaarden zijn er ook inhoudelijke voorwaarden waaraan een verzoek om gesubsidieerde rechtsbijstand moet voldoen. Noem deze
1. Het gaat om een probleem dat je niet zelf kunt oplossen of d.m.v. mediation
2. Het gaat om een zaak van uzelf of uw minderjarig kind
3. Het gaat om een zaak waar een Nederlandse rechter over moet beslissen
4. De zaak moet gaan over een privéaangelegenheid
5. Financieel belang van minimaal €180,-
Door wie wordt gesubsidieerde rechtsbijstand aangevraagd en waar?
Door een advocaat bij de Raad voor Rechtsbijstand