Summary Class notes - Loep

Course
- Loep
- Annemarie peeters
- 2014 - 2015
- Loep toets
- huidtherapie
220 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Loep

 • 1434060000 loep

 • Wat is een klinimetrische onderzoek?
  Wetenschap die zich bezig houdt met het meten van klinische verschijnselen
  vooral het beoordelen van de kwaliteit van de meetinstrument
  bijv. de aarde van een ziekte, de effectiviteit van de therapie
 • Wat is psychometrie van een onderzoek?
  Psychometrie is een wetenschap die zich bezighoudt met de technieken van het meten van psychologische fenomenen zoals kennis, vaardigheden, attituden, eigenschappen en persoonskenmerken.
 • is anamneses een diagnotische test?
  Ja
 • Er zit vaak volgorde in het afnemen van diagnostische testen, hoe heet dat dat ook?
  Diagnostische process
 • Wat is Referentietest?
  dat is de gouden standaard
 • Wat is Responsiviteit?
  Dat is dus als de meetinstrument hebben waarbij de voor en na vergelijking willen meten
 • Wat is het verschil tussen psychometrische en klinimetrische onderzoek?
  psychometrische: hebben we meet over vragenlijsten
  Klinimetrische: andere soorten vragen lijsten
 • Welke statische maten horen bij welke samenhang of oeverenkomst?
  Zet: nominal, ratio, ratio en ordinal,ordinaal,
  1. Corelatie
  - spearmen
  - pearson
  -ICC
  2. overeensteming/agreement
  - Cohens Kappa
  1. Correlatie
  - spearmen: Ordinaal
  - Pearson: ratio
  -ICC: Ratio en ordinal
  2. overeenstemming/agreement
  - Cohens kappa
 • Wat is betrouwbaarheid?
  Is de mate waarin een meetintrument vrij is van toevallige fouten
 • Wat is validiteit?
  is de mate waarin een meetintrument vrij is van systemische fouten
 • Als een meetinstrument niet betrouwbaar is, is validiteit dan nog van belang?
  dus als een meetinrtument niet betrouwbaar is is die sowizo niet valide
 • Als een meetinstrument niet valide is, is betrouwbaarheid nog van belang?
  als een meetinrtument wel betrouwbaar is dan hoeft die niet valide te zijn
 • Wat is validiteit?
  is de mate waarin test of het instrument meet wat hij bedoelt te meten
 • Wat is diagnostische accuratese?
  is dus een onderdeel van de validiteit die word gegeven in de maten zoals de sensiviteit
 • Verschillende vormen van validiteit opnoemen?
  - facevaliditeit
  - Inhoudsvalidteit
  - criterium validiteit (goudenstandaard)
  - construct validiteit / begripvaliditeit
 • Wat is facevaliditeit?
  de eerste indruk, lijkt het instrument of op het eerste gezicht een goede test
  Het is heel belangrijk, je zit meteen op het eerste gzicht of de test goed uitziet
 • Wat is inhoudsvalidteit /content validiteit?
  de onderliggende teorie is hierbij belangrijkwat zeggen de patienten wat zeggen de artsen wat zeggen de verzekering maatschapijen
 • Wat is criterium validiteit?
  Dan ga je kijken of je indextekst met gouden standard is vergeleken. Zijn daar onderzoeken van en dan kun je een  beetje bepalen of jou indextest die je wel toe mag passen bijv abcd regel vergeleken met biopt. zegt die test dan of de abcd regen goed betrouwbaar is en goed sensitief is dit meet je met  behulp van een corelatie
 • Wat is constructievaliditeit?
  dit is vaak bij gebrek aan een gouden standaard.
 • Benoem alle onderdelen van contructvalidteit?
  - Convergente validteit: Het instrument moet hoog correleren met instrument die dezelfde beogen te meten
  - Divergente validiteit: Het instrument moet lag corelleren met instrument die juist iets anders meten
  - Discriminante validiteit: de mate waarin bijv. de skinindex 29 discriminerende voor verschillende huidaandoeningen zoals acne, rosacea en psoriasis
 • Wat is de Convergende validiteit? (onderdeel van constructvaliditeit)
  het instrument moet HOOG Corelleren met instrument die hezelfde beoogt te meten
 • Wat is Divergentvaliditeit? ( onderdeel van constructvaliditeit)
  het instrument moet LAAG corelleren met instrument die die juist iets andere meet
 • Wat is discrimenerende validiteit?
  Geeft andere sort uitslagen tussen verschillende huidaandoeningen
 • Wat is interne en externe validiteit?
  internevaliditeit: is het onderzoek goed gedaan of niet, hoe is de test ontwikkeld is en wat zijn de diagnostische waarde - zo min mogelijk bias
  Externevaliditeit: je hebt de artikel beoordeeld, kan ik nou dat wat in de artikel staat toepassen op mij patient ja of nee. is het dezelfde sort patient de zelfde sort aandoening - dan ga je heel veel dingen aanvragen
 • Wat zijn de waarde van de diagnostische test?
  - sensiviteit
  - speciviteit
  - Positieve voorspellende waarde
  - Negatieve voorspellende waarde
 • Wat is sensiviteit van een disgnostische test?
  Proportie van terecht positieve (7 mensen) N onder de  zieke mensen (10)   Van de ziek mensen
  als je 100 mensen hebt je hebt met gouden standard 10 mensen ziek bevonden en met indextest 7 mensen ziek bevonden
  Proportie terecht positieve 7 mensen van de 10 mensen die zik waren
 • Wat is de specivietie van een diagnostische test?
  De proportie terecht negatieve onder de niet zieken (90)

  100 mensen 90 niet ziek 85 uitgehaald,
 • Positieve voorspellende waar is?
  PVW =A= terecht positief : A terecht positief + fout positief =
  NVW   D - terecht negatief : D terecht negatief + fout negatief
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de diagnose?[PDF] Erythema exsudativum multiforme (EEM)
Wat is dit voor plekje?
Lichen planus
Wat bedoelt men met validiteit van een meetinstrument.
Dat hetgene wat gemeten is ook daadwerkelijk hetgene is wat bedoelt werd. De resultaten zijn hetzelfde als het ook toepast wordt bij een andere groep mensen in een andere omgeving
Welke statistische maat wordt gebruikt om betrouwbaarheid van een vragenlijst vast te stellen?.
De Pearson-correlatie (R-r) bij ordinale meetniveau ’s die als (quasi-)interval worden beschouwd
Wat is het verschil tussen systematische fouten en toevallige fouten/random errors
- systematische fouten zijn fouten in het meetinstrument of systeem zelf en
- toevallige fouten/random errors zijn fouten die gemaakt zijn door de onderzoeker die de meting uitvoert
Noem verschillende klinimetrische aspecten van een meetinstrument
Reproduceerbaarheid (bij herhaalde meting dezelfde uitkomst),
responsiviteit (gevoelig voor veranderingen),
betrouwbaarheid, validiteit/geldigheid,
interpreteerbaarheid (dat de uitkomstmaten duidelijk zijn wat ze voorstellen), objectiviteit (kijken of een kwalitatief onderzoek zoveel mogelijk objectief is gedaan door onafhankelijke onderzoekers).
Wat is psychometrisch onderzoek?
Ook wel methodologisch onderzoek genoemd. Het betreft de constructive  van een meetinstrument en het testen ervan op betrouwbaarheid , validiteit en bruikbaarheid.
Wat wordt bedoeld met hanteerbaarheid?
Redenen om een meetinstrument wel of niet te gebruiken. Bijvoorbeeld de kosten, belastbaarheid voor de patient, de duur van een meting etc.
Leg uit wat meetwaarden op nominaal, ordinaal, interval en ratio niveau betekenen en geef voorbeelden.
- Nominaal: Deze worden gebruikt bij kenmerken die wel bepaalde categorieën hebben, maar waarbij het toekennen van een getal die categorie geen betekenis heeft (vb: man/vrouw, blond/briun)
- Ordinaal: Deze heeft een natuurlijke rangorde, waarbij elk onderdeel van de schaal een systematische lagere of hogere waarde heeft die meestal met één of meer woorden worden omschreven (vb mbo-hbo-vwo).
- Interval: Er is een natuurlijke rangorde, maar de afstanden tussen twee opeenvolgende getallen zijn wel altijd even groot. Het enige wat ontbreekt is een absoluut nulpunt (vb: 2-4-6)
- Ratio: Net als interval, maar dan wel met een absoluut nul pu
Benoem het verschil tussen continue en discrete variabelenHet zijn beide kwantitatieve variabelen?
- Discrete variabelen: Variabelen die geen tussenwaarden kunnen aannemen noemen we discreet. Voorbeelden daarvan zijn aantal kinderen, een score op een toets van 40 meerkeuzevragen, enz.
- Continue variabelen: Variabelen als lengte, gewicht, buitentemperatuur, tijd, e.d. kunnen allerlei tussenwaarden aannemen