Summary Class notes - Loopbaan en burgerschap

Course
- Loopbaan en burgerschap
- DRS schrijver
- 2019 - 2020
- NTI (Leiden)
- Pedagogisch medewerker jeugdzorg
108 Flashcards & Notes
1 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Loopbaan en burgerschap

 • 1561240800 begrippenlijst

 • actief kiesrecht
  het uitbrengen van je stem voor de verkiezingen voor de gemeenteraden, provinciale staten de eerste en tweede kamer 
  het Europees Parlement en de waterschappen
 • adviesrecht
  bij ingrijpende Financiële of bedrijfsorganisatorische beslissingen zoals investeringen en reorganisaties moet de werkgever schriftelijk om advies vragen aan de ondernemersraad
 • arbeidsomstandighedenwet
  ook wel Arbowet genoemt.
  een wet met afspraken over veiligheid en gezonden werkomstandigheden deze geld voor alle werkgevers en werknemers In Nederland
 • Arbeidsomstandighedenwet
  een wet met afspraken over werktijden deze wet heeft als doel te voorkomen dat je als werknemer teveel uren maakt 
  ook vind je hier de regels over het werken op zondag en over nachtdiensten
 • arbeidsvoorwaarden
  salaris: het aantal uren dat iemand gaat werken duur van de aanstellen en pensioenen, verzekeringen
 • arbitragecommissie
  hier kun je conflicten voorleggen wanneer je een conflict heb met een zakelijke relatie.
  dit moet je wel van te voren hebben afgesproken
  de arbitragecommissie treed op als scheidsrechter en doet een bindende uitspraak.
  beide partijen moeten zich er vervolgens aan houden
 • assessment
  een aantal testen en of praktijkopdrachten waarmee men onderzoekt of een sollicitant geschikt is voor de baan
 • autonomie
  iedereen mag zelf bepalen hoe zij haar leven wil leiden
 • banksparen
  geld op een leefrentespaarrekening waarbij je zelf niet bij kunt tot een afgesproken pensioensdatum
 • basisregister personen BRP
  hierin houdt de gemeente persoonsgegevens bij zoals wie er in de gemeente woont je moet daarbij ook aangeven wanneer je een kind hebt gekregen bijvoorbeeld
 • Bateson
  persoonlijkheidsmodel Bateson
  een model dat de niveaus beschrijft waarop wij leren denken en veranderen
 • bedrijfscultuur
  dit is de manier waarop wij dingen doen hier.
  wat vinden wij belangrijk waar gaan wij voor hoe ga je met elkaar om hoe neem je beslissingen welke kleren draag je op jou werk.
  dit wordt in stand gehouden door de medewerkers van het bedrijf
 • beginselprogramma
  hierin staan de uitgangspunten en waarden van een politieke partij geformuleerd
 • een belangenpartij:
  Een partij welke slechts een doel nastreeft dit wordt ook wel een one issue partij genoemt
 • beoordelingsgesprek
  een gestructureerd gesprek welke jij voert met jou leidinggevende het doel hiervan is dat jou leidinggevende aan jou verteld hoe zij vind dat jij in de afgelopen tijd gefunctioneerd
 • bestemmingsplan
  hierin geeft de gemeente onder anderen aan waar nieuwe woonwijken gebouwd worden.
  bestaande wijken mogen worden gebouwd en uitgebreid en welke delen van wijken  bestemd zijn voor natuur en speeltuinen
 • bestuursrecht
  in dit rechtsysteem staan burgens of organisaties tegenover de overheid.
  onderwerpen die onder bestuursrechten vallen zijn onder anderen vergunningen uitkeringen en belastingen
 • bevallingsverlof
  als je een kind krijgt in Nederland heb jij recht op 10 weken bevallingsverlof
 •  beweegnorm
  Norm welke aangeeft hoeveel je minimaal moet bewegen om gezond te blijven deze is vastgesteld door het Nederlandse instituut voor sport en bewegen in 1998
 • bijstandsuitkering
  Financiële  ondersteuning van de gemeente wanneer je te weinig geld hebt om van de leven 
  dit is een tijdelijke oplossing je moet in de tussentijd wel actief opzoek naar werk
 • brancheorganisatie
  dit is een samenwerking tussen bedrijven uit een branche en kan onderhandelen met bijvoorbeeld de vakbonden over de CAO
 • burgerinitiatief
  het indienen van een voorstel bij de tweede kamer als jij het belangrijk vind dat jou onderwerp op de agenda van de tweede kamer staat.
  hiervoor moet jij kiesrecht hebben 40000 handtekeningen
  met naam adres en geboortedatum van deze mensen

 • burgernet
  de samenwerking tussen gemeente politie en burgers om de veiligheid te vergroten 
  bij incidenten krijg je een sms of email van de politie met informatie over een vermissing of anderen verdachten informatie
 • burgerzaken
  de gemeente regelt het verstrekken van bijvoorbeeld een identiteitsbewijs of rijbewijs.
  Ook kun je er terecht als je wilt gaat trouwen dit valt onder de naam/taak van burgerzaken
 • centrale raad van beroep
  deze instantie behandelt het hoger beroep van zaken die gaan over ambtenarenzaken en sociale zekerheidszaken waaronder uitkeringen
 • Chronologisch cv
  een cv welke bestaat uit een opsomming van studies en beroepservaringen volgens een chronologisch tijdspatroon
 • civiel recht
  in dit rechtsysteem staan burgers of organisaties tegenover elkaar 
  je kunt hierbij denken aan onderwerpen als scheidingen contacten of faillissementen maar ook burenruzies
 • coalitiepartijen
  de politieke partijen die in het kabinet vertegenwoordigd zijn 
  ook wel regeringspartijen genoemd
 • coalitiepartijen
  De politieke partijen die in het kabinet vertegenwoordigd zijn ook wel regeringspartijen genoemd
 • collectieve arbeidsovereenkomst
  als de vakbonden en werkgeversorganisaties in een branche het eens worden is er sprake van een collectieve arbeidsovereenkomst
 • college van beroep voor het bedrijfsleven
  hoger  beroepszaken die vallen op het terrein van sociaal economisch bestuursrecht worden behandeld door het college van beroep voor het bedrijfsleven
 • college van burgenmeesters en wethouders
  ook wel college van B&W genoemd
 • commissaris van de koning
  de voorzitter van de provinciale staten
 • competentie
  een kernkwaliteit een sterke kant van jou met betrekking tot het vakgebied
 • consumentenorganisatie
  organisatie welke opkomt voor de consumenten 
  de consumentenbond is een algemene consumenten organisate
  vereniging eigen huis is een voorbeeld van zo,n organisatie
 • cultuur
  de waarden en normen,symbolen rituelen van een groep mensen
 • cultuur, dominante
  de waarde normen en symbolen en rituelen van een groep mensen
 • cultuur sub
  een cultuur die verschilt van de dominante cultuur subculturen kennen hun eigen gewoontes en gebruiken.
  Deze zijn specifiek voor de eigen groep hierbij moet je denken aan kledingvoorschriften 
  muziek, taalgebruik, begroetingswijzen
 • tegen cultuur
  een tegencultuur heeft als doel de dominante cultuur de veranderen een voorbeeld is e beweging Occupy welke zich verzet tegen het kapitalistische systeem
 • curriculum vitae
  een overzicht van je persoonlijke gegevens opleidingen trainingen werkervaringen en hobby,s
 • cv chronoligisch
  een cv met een opsomming van je studies en werkervaringen in een chronologisch tijdspatroon
 • cv functioneel
  een cv waarbij de nadruk op je vaardigheden ligt
 • democratie
  burgers kiezen wie het land regeert
 • parlementaire democratie
  de burgers kiezen wie het land regeert
 • departement
  een departement is een organisatie van de overheid waar het beleid van de regering wordt uitgevoerd een ander naam voor departement is ministerie
 • Discriminatie;
  de achterstelling van mensen of groepen bij anderen.
  Ook kan het hierbij zijn dat jij van mening bent dat er voor mensen met anderen denkbeelden of gebruiken niet zo voor ruimte is 
 • Dominante cultuur
  de waarden normen en symbolen van de grootste groep in de samenleving
 • Duurzaamheid
  Dit houdt in dat de steven naar een aarde die onze vraag naar grondstoffen aan kan op de korte en lang termijn 
  wij maken dan niet meer grondstoffen aan dan dat er jaarlijks binnenkomen
 • Duurzame consumptie
  consumptie zonder dat dit nadelig is voor mens en milieu
 • eerste kamer
  de Nederlandse bevolking kiest de leden van de provinciale staten 
  tijdens de provinciale verkiezingen
  vervolgens kiezen de leden van de provinciale staten de leden van de eerste kamer
  Zij keurt wetvoorstellen die gemaakt zijn door de tweede kamer goed of af
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Loopbaan & Burgerschap

 • 1442008800 Thema 17: Parlementaire democratie

 • Wat is een paars kabinet?
  Een coalitie tussen een "rode" partij : PVDA en een blauwe partij : VVD. meng deze kleuren en dat leidt tot paars.
 • Waaruit bestaat de Parlementaire democratie in Nederland?
  1. Het parlement
  2. De regering
  3. Het staatshoofd
 • Wat is de hoogste bestuursorgaan in Nederland?
  Dat is het parlement (eerste en tweede kamer)
 • Wat doet de landelijke regering?
  Zij bedenken wetsvoorstellen
 • Wat is een monarchie?
  Dat is een parlementaire democratie met een staatshoofd zoals een koning of koningin
 • Wat is een republiek?
  Dat is een land met als staatshoofd een president. : Duitsland, Frankrijk
 • In welke 3 groepen kunnen we onze politieke partijen indelen?
  1. De Liberalen (VVD)
  2. De Sociaaldemocraten (PVDA)
  3. De confessionelen (CDA)
 • Waar staat de VVD voor en wat zijn hun belangrijkste uitgangspunten?
  Volkspartij voor vrijheid en democratie
  Uitgangspunten: Vrijheid en verantwoordelijkheid.
 • Waar staat PVDA voor en wat zijn hun belangrijkste uitgangspunten?
  Partij van de Arbeid
  Uitgangspunten: Gelijkwaardigheid en zorg voor de zwakkere in de samenleving.
 • CDA is de grootste confessionele partij. Waar staat dat voor en wat zijn de belangrijkste uitgangspunten van confessionele partijen?
  Christelijk Democratisch Appèl.
  Uitgangspunten: Het evangelie als leidraad en bescherming van het leven.
 • Leg uit wat er bedoelt wordt met een Linkse of Rechtse partij.
  Een linke partij wordt aangezien als een progressieve partij die maatschappelijk gezien veranderingen wil doorvoeren.

  Een Rechtse partij wordt aangezien als een conservatieve partij die geen veranderingen wil doorvoeren maar de bestaande situatie wilt handhaven.
 • Wat is een rechtsstaat?
  Een rechtsstaat is een staat die gebaseerd is op recht.
 • Wat zijn de kenmerken van een rechtsstaat?
  1. Er moet een grondwet zijn
  2. Er moet een gekozen parlement zijn dat wetten goedkeurt
  3. Er is een scheiding van machten
  4. Er is rechtsgelijkheid voor alle burgers
 • Wat staat er in de grondwet?
  Daarin staan de rechten en plichten die gelden voor alle burgers, maar ook voor de overheid. Er staat ook in hoe de overheid wordt gekozen en wat de taken zijn van de overheid.
 • Noem voorbeelden van de grondwet:
  Vrijheid van meningsuiting
  Iedereen wordt gelijk behandelt in Nederland
  Discriminatie is niet toegestaan
 • In een dictatuur is er geen sprake van gelijkheid voor alle burgers. Als er al een grondwet is in een dictatuur staan daar alleen de plichten in van de burgers. Het geeft dus geen bescherming. Ook kan de leider van het dictatuur op elk moment het parlement ontbinden.
 • In een rechtsstaat wordt het parlement op een vrije manier gekozen. Elke burger mag zelf kiezen op welke partij hij/zij stemt.
 • Welke 3 soorten machten kent ieder land?
  1. De wetgevende macht
  2. De uitvoerende macht
  3. De rechterlijke macht
 • Wat doet de wetgevende macht?
  De wetgevende macht maakt wetten, dat is dus het parlement en de regering.
 • Wat doet de uitvoerende macht?
  De uitvoerende macht zorgt voor uitvoering en handhaving van de wetten. Voorbeeldfuncties hiervan zijn:
  - Een Politieagent
  - Een leerplichtambtenaar
 • Wat doet de rechterlijke macht?
  De rechterlijke macht treedt op als iemand de wet overtreedt en bestaat uit rechtbanken en rechters.
 • In een dictatuur maakt de leider de wetten en controleert zelf de handhaving hiervan.
 • Wat is WOB
  Wet openbaarheid van bestuur. Deze wet maakt het mogelijk voor burgers en journalisten om besluiten van de overheid te kunnen controleren. Er is de mogelijkheid om inzage te krijgen in de stukken waarin staat wat de overheid doet.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.