Summary Class notes - M&O

Course
- M&O
- -
- 2017 - 2018
- Metameer - Stevensbeekseweg (Stevensbeek)
- Klas VWOGeen profiel
215 Flashcards & Notes
0 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - M&O

 • 1509318000 Stichting Vereniging H2

 • Activa
  Alle bezittingen waarin een bedrijf geïnvesteerd heeft, deze staan aan de debetkant van de balans. Deze bezittingen worden actief gebruikt om mee te produceren.
 • Balans
  Een overzicht van alle bezittingen, vreemd vermogen en eigen vermogen van een organisatie op een bepaald moment.
 • begroting ontvangsten en uitgaven
  Een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven per kas, bank of giro die men van plan is te gaan ontvangen of te gaan betalen in een toekomstige periode (meestal 1 jaar). Het overzicht heeft betrekking op de toekomst en wordt dus voor het begin van een periode gemaakt.
 • Bezittingen
  Alle activa waarin een bedrijf geïnvesteerd heeft, deze staan aan de debetkant van de balans.
 • eigen vermogen
  Vermogen dat permanent aan een vereniging toebehoort en dat gelijk is aan de bezittingen minus het vreemd vermogen.
 • hypothecaire lening
  Langlopende lening met onroerend goed als onderpand. Als de geldnemer (de hypotheekgever) zijn betalingsverplichtingen niet nakomt dan mag de geldgever (hypotheeknemer) het onroerend goed verkopen uit de opbrengst de lening aflossen.
 • kort vreemd vermogen
  vermogen dat binnen 1 jaar moet worden terugbetaald aan de verstrekkers, zoals het rekening-courantkrediet van de bank, de crediteuren, enz.
 • lang vreemd vermogen
  Vermogen dat over meerdere aren moet worden terugbetaald aan de verstrekkers, zoals een hypothecaire lening en een onderhandse lening.
 • liquide activa
  Bezitingen in de vorm van geld (kas, bank, giro).
 • liquiditeitsbalans
  Een balans waarbij de activa gerangschikt worden naar de mate van liquiditeit en de passiva naar de tijd waarover men over het vermogen of het geld kan beschikken. Aan de activakant rangschik je de activa naar vaste, vlottende en liquide activa. Aan de passiva kant rangschik je de passiva naar eigen, lang vreemd en kort vreemd vermogen.
 • liquiditeitsbegroting
  Is hetzelfde als een begroting van ontvangsten en uitgaven, maar nu splitst men het jaar op in kwartalen of maanden waardoor je de ontwikkeling van de liquide middelen (liquiditeit) gedurende het jaar kunt zien.
 • mutatie liquide middelen
  De verandering in de liquide middelen (kas, bank en giro), deze is gelijk aan het saldo van de ontvangsten en uitgaven.
 • onderhandse lening
  lening waarbij de geldnemer en geldgever onderhandelen over de voorwaarden (rentepercentage, looptijd, aflossing e.d.) van de lening.
 • onroerend goed
  gebouwen, grond.
 • ontvangsten (begroot)
  Ontvangsten die men van plan is te gaan ontvangen in een toekomstige periode.
 • ontvangsten (werkelijk)
  Ontvangsten die men daadwerkelijk ontvangen heeft in een afgelopen periode.
 • overzicht ontvangsten en uitgaven
  Een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven die per kas, bank of giro zijn ontvangen of betaald in een periode (meestal 1 jaar). Het overzicht heeft betrekking op het verleden en wordt dus na afloop van een periode gemaakt.
 • passiva
  Het totaal vermogen, bestaande uit het eigen en vreemd vermogen, dit vind je aan de creditkant van de balans. De passiva laten zien war je het geld vandaan hebt gehaald at geïnvesteerd is in de activa. De passiva zijn dus geen geld.
 • Rekening-courantkrediet
  Lening waarbij de geldnemer tot een bepaald maximumbedrag geld mag opnemen bij de bank. Op de balans vind je dit krediet meestal onder de naam 'bank'.
 • Saldo ontvangsten en uitgaven
  Het verschil tussen de ontvangsten en de uitgaven. Met dit saldo wordt het overzicht van ontvangsten en uitgaven in evenwicht gebracht.
 • schulden
  Betalingsverplichtingen in de toekomst waarvan de omvang en het tijdstip van betalen bekend zijn.
 • toelichting jaarrekening
  Verslag van het bestuur van een vereniging/stichting waarin nadere uitleg wordt gegeven over de financiële cijfers van het afgelopen jaar.
 • uitgaven (begroot)
  Uitgaven die men van plan is te gaan doen in een toekomstige periode.
 • uitgaven (werkelijk)
  Uitgaven die men gedaan heeft in een afgelopen periode.
 • Vaste activa
  Bezittingen die langer dan 1 jaar meegaan, zoals gebouwen, machines, grond, etc. Op de slijtende vaste activa word afgeschreven over meerder jaren.
 • Vlottende activa
  Bezittingen waarin het geïnvesteerde geld binnen 1 jaar vrijkomt, zoals voorraden en debiteuren.
 • Vreemd vermogen
  Vermogen dat moet worden terugbetaald aan de verstrekkers.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - M&O

 • 1409695200 m&o

 • Dit is mooi voor jaarrekenign

 • 1410645600 Krantartikel: Dicht het gat nu het nog kan

 • Waar bestaat AOW uit in geldbedragen en percentages?
  (Moeilijk te voorspellen)
  -In ieder geval voor je 67ste geen AOW
  -760 euro
  -hoeveel bruto bij werkgevers hebt opgebouwd
  -spaargeld, beleggingen zelf hebt opgebouwd 
  -hypotheek wel volledig afgelost?
  -kostenpost per maand, waar besteed je aan?
  -uitgaan tot je 90ste AOW
  -gescheiden, te weinig gewerkt invloed
  -hulp van plannen of zelf uitrekenen
  -AOW+ collectieve pensioen+ pensioenreservering
 • Wat krijg je als je met pensioen gaat
  760x12*2=18240 als er van 67 naar 65 gaat schiet je er bij in.
  AOW gedeelte: 760 per maand als je getrouwd bentt
  Werkgevers gedeelte pensioenpremie tot 80% = pensioenfonds *
 • 1410818400 Krantartikel: Fijn dat Alibaba naar de beurs gaat, maar let iemand in tussen wel op die veertig rovers?

 • Chinees bedrijf, een soort marktplaats
 • Dotcomhausse= vergelijkbaar verschijnsel, waarbij de waarden van de aandelen enorm stegen op de aandelenbeurs.
 • Beursgang
 • Aandelenbeleggingen weer in
 • Grote bedragen voor pluk aandelen
 • Dividendrendement= welk rendement het op de aandelen uitgekeerde dividend opbrengt. 
 • Samenvatting
  Chinese Alibaba gaat naar de beurs. Dit verschijnsel wordt vergeleken met het dotcomhaussee van 15 jaar geleden. De reden hiervoor is, is dat een pluk aandelen van Alibaba voor miljarden aan dollars in New York binnenhaalt. Dit komt door de overwaardering (= verwachte winste en hogere waarde aandeel in de toekomst) van de beurskoersen wat vooral een Amerikaans verschijnsel is.
 • 1410904800 Krantartikel: 'Echt Hema' werkt niet meer

 • nieuwe strategie
 • high yield bonds= hoge opbrengst van aandelen
 • EBITDA de engelse term voor brutowinst waarbij de overheadkosten nog niet zijn afgehaald. 
 • slogan veranderd
 • zichtbaarheid vergroten
 • impuls aankopen stimuleren
 • assortiment aangepast
 • omzet terug
 • te veel energie in het buitenland
 • Samenvatting
  De laatste jaren is de omzet gedaald van de Hema en staken ze te veel energie in het buitenland. Hema wil een nieuwe strategie toepassen voor de komende jaren, zoals: slogan vernieuwen, zichtbaarheid producten vergroten, impulsaankopen stimuleren en het assortiment aan te passen om de goede weg in te slaan
 • 1411423200 Krantartikel: Sony zoekt naar een nieuwe hit

 • stap voor stap uit slop komen
 • geen goed antwoord op concurrentie
 • smartphones opbrengst tegen
 • zware aardbeving, economische crisis Japan, dure yen export
 • afschrijvingen horen bij transformatie
 • bedrijf traag gadgettrends, leunde te lang winst entertainmentdivisie
 • Hirai: kalmte en vlotheid
 • weinig communicatie
 • onderdelen ook bij concurrentie
 • pc business verkocht
 • eigen tempo reorganiseren
 • smartphones, cameratechnologie, games mee verder
 • combinatie gamedivisie met andere divisies
 • grote film-en platenmaatschappij
 • 4k-rage mogelijk
 • Aandeelhouders hard hoofd in
 • Het gaat niet meer goed met Sony, het kampt met zware verliezen. Dit mede door: geen goed antwoord op concurrentie, opbrengst van smartphones viel tegen, zware aardbeving in 2011, economische crisis in Japan, dure yen dat groei van export niet ten goede deed, trage reactie op gadgettrends, weinig communicatie tussen VS en Japan, eigen onderdelen gebruiken en het bedrijf leunde te lang op winst van entertainmentdivisie en financiële tak in Japan.De oplossingen om weer winst te boeken zijn het volgende: Hirai geeft de kalmte van een Japanner en de vlotheid van de Amerikaan, pc business is verkocht, specialiseren verder in smartphones, cameratechnologie en games, onderdelen voor productie ook halen bij concurrenten, 4k televisie voor een nog scherper beeld, in eigen tempo reorganiseren, combinatie game industrie met andere divisies en in grote film- en platenmaatschappij een grote rol blijven spelen. De toekomst ziet er negatief uit volgens aandeelhouders, de koers ging met 10 procent onderuit. 
 • Hoe het probleem oplossen?
  Combinatie game-industrie met andere industrieën 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waar staat MBD voor en wat houdt het in?
Management by delegation: taken met bijbehorende bevoegdheden en verantwoordelijkhen worden overgedragen aan lager in de hiërarchie geplaatste functionarissen.
Waar staat MBW voor en wat houdt het in?
Management by walking around: De manager onderhoudt direct contact met de mensen op de werkvloer om ervoor te zorgen dat een gewenste organisatiecultuur ontstaat.
Waar staat MBE voor en wat houdt het in?
Management by exception: zolang de afwijkingen binnen de gestelde grenzen blijven zal de medewerker de bijsturing zelf verzorgen
Wat beteken het als doelen voldoen aan SMART?
Specifiek: de omschrijving niet verkeerd geïnterpreteerd kan worden
Meetbaar: de resultaatdoelen moeten concreet beschreven worden zodat                                achteraf ze controleerbaar zijn
Aanvaardbaar: de doelen moeten aanvaardbaar zijn oor degenen die moeten                                bijdragen aan de realisering van de doelen.
Realistisch: de doelen moeten te verwezenlijken zijn er moet rekening worden                             gehouden met de capaciteit, scholing, bevoegdheid etc.
Tijdsgebonden: het moet duidelijk zjin binnen welke termij de doelstelling                                        gerealiseerd moet zijn.
Waar staat MBO voor en wat houdt het in?
Management by objectives: op alle niveaus - in overleg tussen manager en medewerkers - worden smart-doelen geformuleerd en wordt vastgelegd welke middelen ter beschikking zullen worden gesteld.
Wie heeft de leiderschapsmatrix gemaakt?
Robert Blake en Jane Mouton
Wat is het participatief/democratisch leiderschap?
De medewerkers doen mee aan de besluitvorming van de leider. Uitovering en bijsturing worden voor zover mgelijk overgelaten aan de medewerkers.
Wat is het consultatief leiderschap?
De leider raadpleegt zijn medewerkers maar maakt zelf de beslissing.
Wat is het autoritair leiderschap?
Medewerkers worden niet betrokken in de besluitvorming. Alleen aandacht voor de taak en niet voor de medewerkers.
Welke leiderschapsstijlen zijn er als er gekeken wordt naar de betrekking van de medewerkers in de besluitvorming?
- Autoritair leiderschap
- Consultatief leiderschap 
- Participatief/democratisch leiderschap