Summary Class notes - Major Burgerlijk Recht

Course
- Major Burgerlijk Recht
- Dhr. R. Klomp e.a.
- 2019 - 2020
- Beroepsopleiding Advocaten
- Advocaat-stagiair
242 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Major Burgerlijk Recht

 • 1575154800 Rechtsingang en bewijs 1 + 2

 • Welke twee procedures bij de overheidsrechter kent Nederland en hoe weet je welke procedure van toepassing is?

  De dagvaardingsprocedure en de verzoekschriftprocedure.

  In alle gevallen waarin de wet niet bepaalt dat een procedure met een verzoekschrift moet beginnen, begint een procedure met een dagvaarding.
 • Hoe wordt de dagvaardingsprocedure aanhangig gemaakt en waar is deze proceshandeling in de wet te vinden?
  De dagvaarding wordt namens de eiser door een deurwaarder aan de gedaagde betekent, het uitbrengen van de dagvaarding (125(1) Rv).
 • Wat moet er gebeuren nadat de dagvaardingsprocedure aanhangig is gemaakt en welke termijn is daaraan verbonden?

  De dagvaarding moet worden aangebracht bij de rechtbank die in de dagvaarding wordt genoemd.

  Dat moet uiterlijk een dag voor de dag waartegen is gedagvaard gebeuren (125(2) Rv).
 • Wat is het gevolg als de termijn voor het aanbrengen van de dagvaarding is verstreken?

  In principe vervalt dan de aanhangigheid van het geding, tenzij binnen twee weken na de roldatum een geldig herstelexploot is uitgebracht (125(5) Rv).
 • Welke termijnen zijn er gesteld aan het dagvaarden van iemand?
  De minimale dagvaardingstermijn is een week (114 Rv). Er bestaat geen maximumtermijn voor het dagvaarden.
 • Kan een gedaagde de dagvaardingstermijn aanpassen? Zo ja, hoe en welke termijnen gelden hiervoor?

  Een gedaagde kan de roldatum vervroegen door middel van anticipatie (126 Rv). De procedure wordt dan eerder voortgezet dan op de roldatum die eiser had gekozen.


  Dit kan door bij exploot de vroegere roldatum aan te zeggen aan de eiser (126 (1) Rv).


  Hiervoor gelden dezelfde termijnen als bij het uitbrengen en aanbrengen van de dagvaarding (126(2) Rv):
  • ten minste een week voor de aangezegde vroegere roldatum; en
  • uiterlijk op de laatste dag voorafgaande aan de vervroegde roldatum indienen bij de griffie.
 • Wat staat er in een eenvoudig standaardpetitum met betrekking tot een geldvordering?

  X vordert dat het de rechtbank mag behagen bij vonnis, zo mogelijk uitvoerbaar bij voorraad;
  Y te veroordelen tot betaling van €..., te vermeerderen met:
  • de wettelijke (of contractuele) rente vanaf datum Z;
  • de buitengerechtelijke incassokosten van €...; en
  • de proceskosten (en eventuele nakosten).
 • Wat staat er in een eenvoudig standaardpetitum, indien het niet om een veroordeling tot betaling van een geldsom gaat?

  X vordert dat het de rechtbank mag behagen bij vonnis, zo mogelijk uitvoerbaar bij voorraad;
  Y te veroordelen tot ..., op laste van een dwangsom ter hoogte van €... per dag of deel daarvan, met een maximum van €...; en
  Y te veroordelen tot betaling van:
  • de buitengerechtelijke incassokosten van €...;
  • (indien van toepassing) de contractuele rente vanaf datum Z; en
  • de proceskosten (en eventuele nakosten).
 • Is een gedaagde verplicht zich te verweren?
  Nee, de gedaagde heeft de keuze of hij zich wel of niet wil verweren. Als hij zich wil verweren, moet hij zich stellen. Daarmee verschijnt hij in het geding.
 • Wat gebeurt er als een gedaagde zich niet stelt? Wat is hierbij de taak van de rechter?

  In beginsel volgt er een verstekvonnis: een veroordeling overeenkomstig de eis.

  De rechter toetst of de dagvaarding aan de daarin in de wet gestelde voorwaarden voldoet en of deze op rechtsgeldige wijze is betekend (111 Jo 45 Rv), alsmede of de vordering hem niet onrechtmatig of ongegrond voorkomen (139 Rv)
 • Kan een verweerder (gerekwestreerde), als hij geen verweer heeft gevoerd, in verzet gaan tegen de beschikking?
  Nee, van beschikkingen staat alleen hoger beroep en cassatie open. De verweerder heeft slechts de mogelijkheid om in beroep te gaan.
 • Wat is het verschil tussen de dagvaarding in hoger beroep en het beroepschrift van een beschikking?
  Het beroepschrift moet de gronden van het beroep bevatten (359 Jo 278 Rv), dat is in de dagvaardingsprocedure geen vereiste.
 • Welke twee soorten verweer kan een wederpartij voeren?

  1. Nee, want-verweer: Een feitelijke betwisting door het ontkennen van de gestelde feiten.

  2. Ja, maar-verweer: Een bevrijdend verweer door de gestelde feiten te erkennen, maar een andere rechtsregel wordt ingeroepen op grond waarvan het door de wederpartij beoogde rechtsgevolg niet intreedt.
 • Wie heeft in principe de bewijslast en kan die bewijslast verschuiven?

  De hoofdregel is "wie stelt, moet bewijzen".


  Als de wederpartij een bevrijdend verweer voert, heeft die de bewijslast voor de daaraan ten grondslag liggende feiten.
 • Wat verstaat men onder rechtsfeiten?

  De voor het ingeroepen rechtsgevolg noodzakelijke feiten.
 • Komen alle feiten voor bewijslevering in aanmerking?

  Nee, alleen de betwiste feiten die relevant zijn voor de beoordeling van de zaak.

  Niet-relevante feiten niet. Onbetwiste (of niet voldoende betwiste) feiten moet de rechter ex 149(1) Rv als vaststaand beschouwen.
 • Waarom zou een rechter een voorhands oordeel of rechterlijk vermoeden geven? Wat zal de andere partij in dat geval moeten doen?

  Het is een van de mogelijkheden om een partij die in bewijsnood verkeert tegemoet te komen. Het bewijs kan bij wijze van voorhands oordeel als geleverd worden beschouwd.

  De andere partij zal tegenbewijs moeten leveren. De partij zal bewijs moeten aanleveren om het voorhandse oordeel te ontkrachten.
 • Wanneer is de omkeringsregel van toepassing en is de rechter dan ook verplicht deze toe te passen?

  De omkeringsregel is van toepassing als een norm die ertoe strekt een specifiek gevaar te voorkomen, wordt geschonden en dit gevaar zich vervolgens ook verwezenlijkt.


  Als de omkeringsregel van toepassing is, dan moet de rechter deze bewijsregel ook toepassen.
 • Wat gebeurt er met de bewijslast als de omkeringsregel van toepassing is?
  De bewijslast wordt niet omgekeerd. Bij toepassing van de omkeringsregel is het aan de andere partij (dan de partij die de bewijslast heeft) tegenbewijs te leveren, waarbij - net als bij het voorhandse oordeel - geldt dat ontzenuwen voldoende is.
 • Kan de rechter de bewijslast omkeren?
  Ja, maar slechts in de uitzonderlijke gevallen dat de eisen van redelijkheid en billijkheid dit eisen (150 Rv).
 • Wanneer is er sprake van een 'verzwaard stelplicht' en wat houdt die precies in?

  De Hoge Raad heeft in sommige situaties een verzwaarde stelplicht aangenomen voor de gedaagde (denk aan verzwaarde stelplicht van een arts die door zijn patiënt wordt aangesproken).

  De verzwaarde stelplicht houdt eigenlijk een verzwaarde motiveringsplicht in voor de gedaagde bij de betwisting van die gestelde feiten. De stelplicht blijft bij de eiser.
 • Welke eisen worden in de praktijk gesteld aan het bewijsaanbod? Gelden deze eisen ook in hoger beroep?

  In de praktijk wordt vaak verlangd dat het bewijsaanbod voldoende specifiek is en wordt vermeld wie waarover kan verklaren. Dat betekent niet dat moet worden vermeld wat de beoogde getuigen kunnen verklaren.

  In hoger beroep moet een bewijsaanbod voldoende specifiek zijn en concreet vermelden wie waarover kan verklaren. De rechter mag een niet-relevant bewijsaanbod passeren.
 • Omschrijf kort hoe een getuigenverhoor verloopt.

  Een getuigenverhoor wordt door een rechter afgenomen (rechter-commissaris). Over het algemeen stelt de RC als eerste vragen aan de getuigen die zijn voorgedragen door de partij aan wie de bewijsopdracht is verstrekt. Vervolgens krijgt de advocaat van die partij de gelegenheid om vragen te stellen en daarna de advocaat van de andere partij. De volgorde kan ook anders zijn.

  De antwoorden van de getuigen worden door de RC gedicteerd aan de griffier en in een proces-verbaal weergegeven (niet woordelijk). Het proces-verbaal zal aan de getuige worden voorgelezen en kunnen als dat nodig is nog wijzigingen worden aangebracht. De getuige wordt daarna gevraagd het proces-verbaal te ondertekenen.

  De andere partij krijgt altijd de gelegenheid zelf partijen op te roepen in de zogenaamde contra-enquête. Ook kan de RC partijen de gelegenheid geven een akte na enquête te nemen.

 • Wat wordt er bedoeld met bewijsbeslag?

  De Hoge Raad heeft bepaald dat ook in niet ie-zaken bewijsbeslag kan worden gelegd. Dat mag alleen als aan de voorwaarden van 843a Rv is voldaan.

  Er wordt beslag gelegd op bepaalde bescheiden, maar de beslaglegger heeft nog geen recht op inzage, afschrift of uittreksel. De beslagene zal of toestemming moeten geven, of de beslaglegger zal een exhibitie-vordering ex 843a Rv moeten instellen.
 • Welke drie alternatieve zijn er voor de overheidsrechter? Wat is daarvoor nodig?

  Naast de overheidsrechter kan men kiezen een geschil te beslechten via:
  1. Mediation;
  2. Bindend advies; en
  3. Arbitrage.


  Voor alle drie de alternatieve geldt dat beide partijen ermee in moeten stemmen.
 • Wat verstaat men onder mediation?
  Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij onder leiding van een onafhankelijke derde (de mediator) door partijen wordt onderhandeld over een duurzame oplossing van het conflict met inachtneming van de wederzijdse belangen van partijen.
 • Welke twee vormen van bindend advies ken je en wat houden ze in?

  Zuiver bindend advies: op verzoek van partijen vult een derde een leemte in een overeenkomst op, zonder dat daarbij sprake is van een conflict.

  Conflictoplossing: op verzoek van partijen wordt een derde (bindend adviseur) opgedragen te beslissen over een geschil. Er kan daarbij gekozen worden voor een of meerdere adviseurs.
 • Wat is de juridische kwalificatie van het bindend advies?

  De wet kent geen regeling van het bindend advies, maar in 7:900(2) BW wordt wel verwezen naar 'aan een derde opgedragen beslissing'.

  Het bindend advies is een vaststellingsovereenkomst. De beslissing is vernietigbaar ex 7:904 indien de gebondenheid daaraan naar maatstaven van redelijkheid & billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 • Wat is het verschil tussen een arbitraal beding en een arbitraal compromis?

  Bij een arbitraal beding kiezen partijen ervoor om geschillen die tussen hen zouden kunnen ontstaan aan arbitrage te onderwerpen.

  Bij een arbitraal compromis kiezen partijen ervoor om een tussen hen bestaand geschil aan arbitrage te onderwerpen.

  1020(2) Rv
 • Noem een aantal redenen waarom partijen voor arbitrage zouden kiezen?
  • De procedure is vertrouwelijk
  • Een arbiter hoeft geen rechter/jurist te zijn, waardoor partijen voor iemand kunnen kiezen met specifieke technische kennis (die de normale overheidsrechter bijv. niet heeft).
  • De procedure is over het algemeen in stuk sneller dan een bodem procedure
  • Hoger beroep van het arbitrage vonnis kan worden uitgesloten
 • Welke drie gewone rechtsmiddelen ken je? Zijn er naast die drie ook andere rechtsmiddelen die je kan inroepen?

  De gewone rechtsmiddelen zijn:
  1. Hoger beroep (332 Rv)
  2. Cassatie (343 Rv)
  3. Verzet (143 Rv)


  De buitengewone rechtsmiddelen zijn:
  1. Herroeping (382 Rv)
  2. Derdenverzet (376 Rv)
 • Welke soorten tussenvonnissen ken je? Waarom is dit onderscheid van belang?

  Provisioneel tussenvonnis: een vonnis waarbij een voorlopige voorziening wordt getroffen of geweigerd (337(1) Rv).

  • Hiertegen kan hoger beroep worden ingesteld voordat het eindvonnis is gewezen.


  Zuiver tussenvonnis: in het dictum niets van het gevorderde toe- of afgewezen.

  Deelvonnis: in het dictum wordt een deel van het gevorderde toe- of afgewezen en is dus deels een eindvonnis.

  • De appeltermijn voor het gedeeltelijke eindvonnis begint direct te lopen. Als je niet binnen de appeltermijn in hoger beroep gaat, is er geen mogelijkheid meer om nog op te komen tegen de beslissingen in het gedeeltelijk eindvonnis.

  • In appel mogen in beginsel de niet-appelabele delen in het hoger beroep worden betrokken (HR Ponteecen/Stratex).
 • Wat houdt de 'twee-conclusie-regel' in?
  In hoger beroep blijft de procedure in beginsel beperkt tot twee rondes (memorie van grieven en memorie van antwoord).
 • Verloopt de procedure om hoger beroep hetzelfde als in eerste aanleg als geïntimeerde verstek laat gaan?

  Niet helemaal. Het gerechtshof zal wel een inhoudelijk oordeel geven. De grieven wordt beoordeeld, met inachtneming van de devolutieve werking van het appel .

  Het verstek kan wel, zolang er geen eindarrest is gewezen, worden gezuiverd. Ook kan geïntimeerde na een verstekarrest in verzet.
 • Wat versta je onder de negatieve- en positieve zijde van de devolutie?

  Negatieve zijde: de omvang van de rechtsstrijd in hoger beroep is beperkt door de grieven van het principale appel en incidentele appel samen.

  Positieve zijde: binnen die grenzen van de rechtsstrijd moeten alle door partijen in eerste instantie aangevoerde stellingen (voor zover niet prijsgegeven) in hoger beroep alsnog worden behandeld c.q. worden beoordeelt.
 • Kan je in een kort geding schadevergoeding vorderen?
  Ja, maar slechts een voorschot op de (in een bodemprocedure te vorderen) schadevergoeding.
 • Kan een uitspraak van de voorzieningenrechter gezag van gewijsde hebben?
  Nee, uitspraken in kort geding komt geen gezag van gewijsde toe.
 • Geef de definitie van het begrip grief.

  Een grief is een reden op grond waarvan de appellant het niet eens is met hetgeen de rechter in eerste aanleg heeft toe- of afgewezen.

  Hieronder valt ook een eiswijziging in hoger beroep. Let op! Dit betekent dat de partij die in HB zijn eis wil wijzigen dit in zijn eerste schriftelijke stuk moet doen.
 • Wat beslist de Hoge Raad in 2011 in het arrest Zegveld/ZLTO?

  Er is bij vrijwaringszaken (210 Rv) een proceskostenrisico aanwezig.


  Win je de hoofdzaak, dan verlies je automatisch de vrijwaring en word je daar in de proceskosten veroordeelt.
 • Wat heeft de Hoge Raad op 23 september 2011 besloten met betrekking tot het wijzigen van de eis in hoger beroep en wat was het zaaknummer?

  NJ 2013/6

  De twee-conclusie-regel beperkt de aan de oorspronkelijke eiser toekomende bevoegdheid tot verandering of vermeerdering van zijn eis in hoger beroep. Hij mag in beginsel zijn eis niet later dan in zijn memorie van grieven of van antwoord veranderen of vermeerderen.

  Hierop kunnen onder omstandigheden uitzonderingen worden aanvaard:
  1. indien de wederpartij ondubbelzinnig in de eiswijziging heeft toegestemd;
  2. indien de aard van het geschil meebrengt dat in een later stadium nog zodanig verandering of vermeerdering van eis kan plaatsvinden;
  3. indien er sprake is van nieuwe feiten/omstandigheden bekend geworden na memorie van grieven/antwoord, om te voorkomen dat het geschil beslist zou moeten worden aan de hand van:
  •  inmiddels achterhaalde (juridische of feitelijke) gegevens; of
  • onjuist gebleken (juridische of feitelijke) gegevens


  NB. De eisverandering of -vermeerdering mag niet in strijd komen met de eisen van een goede procesorde.
 • Welke vier gronden di de rechter kan gebruiken voor het afwijzen van een voorlopig getuigenverhoor/deskundigenbericht heeft de HR in het arrest ? In welke arrest heeft de HR Udo/Renault genoemd?

  HR 21 november 2008, NJ 2008, 608 (Udo c.s./Renault)


  Een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor (186 Rv) dat in principe aan de eisen voor toewijzing voldoet, kan worden afgewezen op de grond dat:

  1. verzoeker er geen belang bij heeft (3:303 BW);
  2. er misbruik van de bevoegdheid tot het inroepen van dit middel wordt gemaakt;
  3. het strijdig is met de goede procesorde;
  4. het moet afstuiten op een door de rechter zwaarwichtig geoordeeld bezwaar.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.