Summary Class notes - Marketing 1

Course
- Marketing 1
- Sjans
- 2016 - 2017
- Hogeschool van Amsterdam
- Sport, Management en Ondernemen
257 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Marketing 1

 • 1479078000 Wat is marketing? H1

 • Geef de definitie van marketing
  Marketing is alle activiteiten verricht door ruilsubjecten, die erop gericht zijn om ruiltransacties te bevorderen, te vergemakkelijken en te bespoedigen
 • Wat is het marketingconcept
  De wijze waarop invulling kan worden gegeven aan de marktbenadering, waarbij ervan uitgegaan wordt dat ruiltransacties het best tot stand komen door de behoeften van de afnemers als uitgangspunt te nemen bij de activiteiten van de organisatie.
  Anders: Bij het ontwikkelen/aanbieden van een product moet rekening gehouden worden met de behoeften en wensen van de consument.
 • Hoe ziet het marketingconcept eruit?
  Leidraad                                                      Wijze van opereren                     Resultaat
  Behoeften van de consument              Marketingspanning                    Winst door
                                                                  door de gehele onder-              voorzien in 
                                                                  neming                                     de behoeften
                                                                                                                       van de afne-
                                                                                                                       mers
 • Wat zijn andere peilers van het marketingconcept
  -Voortdurende concurrentieanalyse
  -Marktonderzoek en doelgroep keuze
  -Accent op winstbijdrage
 • Bartering
  Directe ruil
 • Waar wordt de marketing op afgerekend
  O.M.A – BRUTOWINST
  Omzet
  Marktaandeel
  Afzet
  Brutowinst
  Dit zijn de vier kerndoelen
 • Wat zijn de drie taken van marketing?
  1. In kaart brengen van de wensen en behoeften van de dolgroep (U.B.R.) 
  2. Tweede taak: Het beinvloeden van en inspelen op de vraag met een uitgekiemd marketingsbeleid (U.S.P.) 
  3. Serviceverlening, klantenbehandeling en het onderhouden van connecties    
 • Hoe breng je de wensen en behoeften van de doelgroep in kaart?
  Potentiële kopers: De markt > Ideeën over ‘ideale’ producten en diensten > Marktonderzoek naar wensen en behoeften 
 • Wat hoort bij het beïnvloeden van en inspelen op de vraag met een uitgekiemd marketingbeleid?
  4P's                              3R
  Product                       Reputatie
  Prijs                              Relatie
  Promotie                     Ruil
  Personeel
 • Seller's market
  Verkopersmarkt. In een economie waar de vraag naar producten en diensten het aanbod overtreft. De verkoper heeft alles voor het zeggen à productiegeoriënteerd à vergroten van de productie.
 • Buyer's market
  Kopersmarkt. In een economie waar het aanbod de vraag naar producten en diensten overtreft. De koper heeft het voor het zeggen à productgeoriënteerd àkwaliteit van producten verbeteren zodat aantal afnemers toeneemt.
 • Verkooporientatie
  Er wordt vanuit gegaan dat ruiltransacties het best tot stand komen door de nadruk te leggen op communicatie- en distributie-inspanningen. Op veel markten treedt verzadiging op à klanten worden kritisch(er). 
 • Marketingorientatie
  Er wordt georiënteerd hoe een product aantrekkelijk is voor een bepaalde afnemer. Op basis van onderzoek naar de behoeften en verlangens van de individuele afnemer wordt het product daarop afgestemd. à diverse productvarianten op de markt brengen.
 • Consumer focus
  Zorgvuldige afstemmingen voor de individuele consument
 • Maatschappelijke marketingorientatie
  Een aanvulling op het marketingconcept waarbij tevens rekening wordt gehouden met neveneffecten van de ruilprocessen op langere termijn.  (Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), gericht op belangen op lange termijn).
 • Wat is een marketinginstrument
  een middel dat kan worden ingezet bij het bevorderen, vergemakkelijken en bespoedigen van ruiltransacties.
 • Welke vier marketing instrumenten hebben we
  Promotie
  Plaats
  Prijs
  Product
 • Marketingmix
  De combinatie en afstemming van de door een organisatie gehanteerde marketinginstrumenten die gericht zijn op één of meerdere doelgroepen binnen de bepaalde markt
 • Productmix
  Niet alleen fysieke producten, maar ook diensten    
 • Prijsmix
  Heeft t.o.v. de andere instrumenten de meest directe invloed op de hoogte van de omzet.
 • Plaatsmix
  Alle onderdelen die te maken hebben met het beschikbaar stellen van de goederen aan de afnemers.
 • Promotiemix
  Alle persoonlijke en niet-persoonlijke communicatie van de aanbieder om de potentiële klant te overtuigen van zijn aanbod gebruik te maken vallen onder de subinstrumenten
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Sociale marketing
Marketing van ideeën op het terrein van cultuur, religie, de inrichting en het functioneren van de samenleving en het gedrag van de burgers. 
In wat kan de missie onderscheiden worden
1.Verstrekken van voorzieningen (omdat het onder de werking van het marktmechanisme niet rendabel is.
2.    Veranderen van gedrag
Wat valt er onder het marketingbeleid
• Productbeleid: manier waarop een product tot stand komt > procesmanaging
• Distributiebeleid: de aard van de interactie speelt een rol. Afnemer kan naar consument komen, andersom of ze hebben interactie met behulp van postale of elektronische media.
• Prijsbeleid: prijs is belangrijk als de dienst voor de consument van minder groot belang is, er meer substitutiemogelijkheden zijn en onzekerheid rond kwaliteit kleiner is. Niet alleen het geldbedrag wordt als prijs beschouwd, ook moeite en tijd.
• Communicatiebeleid: de rol van het contactpersoneel en het verminderen van onzekerheid bij afnemers is van groot belang.
• Personeelsbeleid: personeel bepaalt meestal de kwaliteit van de dienst. 
Capaciteitsmanagement: 
Maatregelen die de vraag of het aanbod beïnvloeden. Als de vraag of aanbod te veel schommelt. 
Front office & Back office
 • Front office: gedeelte van de organisatie waarin de medewerkers directe contacten onderhouden met de afnemers.
 • Back office: elementen van een dienst waarmee de consument niet in contact komt.

 
Een dienst is
 • Onaantastbaar
 • Snel vergankelijk: niet op voorraad 
 • Moeilijk te standaardiseren: kwaliteit is altijd anders, vaak doordat het menselijk werk is, humeur verschilt per dag
 • Afnemersparticipaite: consument geeft vaak aan hoe het er uit moet zien à doet zelf mee.
 • Samenvallen van productie en consumptie: gebeurt tegelijk
 • Rechtstreeks contact tussen dienstverlener en afnemer.
Problem Solving Unit:
staat tegenover de DMU. Team dat ervoor zorgt dat de producten beter worden verkocht.
Rollen van de decision making unit
• Gatekeeper: contactpersoon, die over alle informatie van de leveranciers beschikt en deze doorgeeft aan de andere leden.
• Initiatiefnemer: zorgt ervoor dat actie wordt ondernomen.
• beïnvloeder: oefent op basis van kennis of van macht invloed uit op het koopproces.
• Adviseur: vaak extern.
• Beslisser: heeft bevoegdheid een bepaalde hoeveelheid geld uit te geven.
• Koper: degen die de koopdaad verricht. Meestal de inkoper zelf.
• Gebruiker: het gaat allemaal om de uiteindelijke gebruiker.
Decision making unit
tijdelijke of permanente groep personen in een organisatie, die zich bezighouden met de aankoopbeslissingen rond een bepaald product. 
Industrieel koopproces
• New task buy: wanneer een organisatie voor de eerste keer een bepaald goed of dienst wil aanschaffen.
• Modified rebuy: als een organisatie eerder een product of dienst heeft aangeschaft, maar zich voor de komende aanschaf opnieuw wil oriënteren of wijzigingen wil doorvoeren.
• Straight rebuy: ongewijzigde heraankoop.