Summary Class notes - Marketing 2

Course
- Marketing 2
- Martijn
- 2014 - 2015
- Inholland
- Vrijetijdsmanagement
247 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Marketing 2

 • 1426287600 Marketing

 • De 4 P's
  Product
  Prijs
  Plaats
  Promotie
 • De 2 P's van dienstenmarketing
  Personeel
  Presentatie 
 • Wat zijn diensten?
  - ontastbaar
  - vergankelijkheid 
  - heterogeniteit
  - interactiviteit
 • ontastbaarheidscontinuum
  zuiver tastbaar artikel -> tastbaar begeleid door dienst -> hybride product -> dienst met ondersteunende goederen -> zuivere dienst
 • perceived risk
  het is fysiek ontastbaar
  en mentaal ontastbaar

  wanneer een dienst tastbaar is wordt de perceived risk verlaagd.
 • vergankelijkheid
  - gelijk moment van productie en consumptie
  - niet op voorraad
  - deze specifieke kenmerken, eisen een specifieke aanpak.
 • vergankelijkheid van diensten
  vanwege de ontastbaarheid zijn de eindproducten van dienstverlenende organisatie niet op voorraad aan te houden, zij kunnen niet voor later gebruik worden opgeslagen.
 • ontastbaarheid van diensten
  diensten kunnen niet worden gezien, geproefd of vastgepakt voordat zij worden gekocht.
 • onscheidbaarheid van diensten
  diensten worden tegelijkertijd gemaakt en verbruikt, en zijn onscheidbaar van de dienstverlener, of dit nu een machine of mens is.
 • interactieve  consumptie
  de klanten nemen actief deel aan de productie van de dienst.
 • de capaciteit van diensten en goederen
  overschot van de vraag ----> nee- verkoop, lang wachten
  optimale capaciteit        ----> ideaal: winst, personeel, klant
  overschot van capaciteit ----> inefficiëntie, kostenprobleem
 • vraagfluctuatie
  chase demand: sturen op het levelen van de vraag
 • flexibiliteit in capaciteit
  level capacity: sturen op het elastisch krijgen van capaciteit
 • yield management
  - maximalisatie van de opbrengst
  - remmen van te grote vraag
  - stimuleren van te lage vraag
 • het gevaar van yield management
  - ontevredenheid (shit ik heb teveel betaald)
  - verwachting aanpassing (dus het kan voor minder)
  - gedragsaanpassing (ik wacht wel tot de uitverkoop)
  - imago probleem (zal wel geen kwaliteit hebben)
 • heterogeniteit van diensten
  de kwaliteit van diensten kan aanzienlijk verschillen, afhankelijk van degene die de dienst verleent en van wanneer, waar en hoe de dienst wordt verleend.
 • heterogeniteit vanuit de dienstverlener en consument
  objectief --> dienstverlener
  subjectief--> consument
 • people based
  op mensen gericht zoals: massage en horeca
 • equipment based
  op producten gericht zoals: post, bibliotheek
 • Prosumerschap
  wanneer bij de dienst- verlener productie en consumptie gelijktijdig plaatsvinden duidt men klanten ook wel aan met de term prosumer.
 • wachttijdenmanagement
  ontevreden door:
  - verwachtingen: (te voren, ter plekken)
  - tolerantie: ( situatie, afhankelijkheid)
  - evaluatie: (omgeving, eerlijkheid)
 • drie productniveaus
  1. kernproduct (core product)
  2. tastbaar product (actual product)
  3. uitgebreid product (augmented product)
 • kernproduct/ core product
  de oplossing of een verzameling kern-benefits die de klant verwerft wanneer hij het product aankoopt. het product wordt beschouwd in termen van functies voor de afnemer: het product als vervuller van specifieke behoefte van de afnemer
 • actual product/ tastbaar product
  de componenten van het product die fysiek waarneembaar zijn. de onderdelen. het kwaliteitsniveau, de functies, de stijl, de merknaam, de verpakking en andere kenmerken die tezamen de benefits  van het kernproduct leveren.
 • uitgebreid product / augmented product
  de toegevoegde eigenschappen zoals extra dienstverlening en benefits, die rond het kern- en tastbare product worden gecreëerd
 • convenience goods
  consumentenproducten waarvoor de consument zeer weinig koopinspanning wenst te verrichten. veelal gaat het om frequent en routinematig  aangekochte producten. De consument koopt ze vaak, direct en zonder veel vergelijking en koopinspanning.
 • shopping goods
  consumenten producten waarvoor de consument bereid is enige moeite te doen voordat hij tot aanschaf overgaat. Het zijn producten die de consument in een selectie- en koopproces vergelijkt op geschiktheid, kwaliteit, prijs en stijl.
 • specialty goods
  consumentenproducten met unieke kenmerken of een speciale merkidentiteit waarvoor een aanzienlijke groep klanten een bijzondere koopinspanning overheeft.
 • unsought products (niet gezochte producten)
  consumenten producten die de consument al dan niet kent, maar waarbij hij normaal gesproken niet op intrinsiek gemotiveerd  is ze te kopen
 • Verschillende merken
  A merk
  B merk
  C merk
  Eigen merk
 • A merk
  landelijk bekend, relatief hoge prijs, relatief hoge kwaliteitsperceptie, landelijke reclame
 • B merk
  minder bekend, lagere prijs dan A, iets lagere kwaliteitsperceptie dan A, beperkte reclame
 • C merk
  regionaal of per organisatie bekend, media-inspanning door detaillist, zeer lage prijs, vaak lage kwaliteit.
 • Eigen merk
  Geadverteerde reclame, lagere prijs dan A & B, kwaliteit lager dan A
 • trading up
  kwalitatief beter artikel en hogere prijsklasse
 • trading down
  product met lagere prijsklasse
 • line stretching
  assortimentsuitbreiding
 • line filling
  toevoegen van product in huidige productlijn
 • productontwikkeling
  idee ontwikkeling --> evaluatie --> bedrijfseconomische analyse --> fysieke productontwikkeling --> test marketing
 • adoptie categorien
  innovators
  early adopters
  early majority
  laggards
 • innovators
  groep die het als eerste willen kopen, nieuwste van het nieuwste product
 • early adopters
  volgt na de innovators, wilt het product ook graag als het nieuw is. Sterke groei in winst
 • early majority
  grote groep mensen die het koopt, het product is bekend en nadert het volwassenheidsfase
 • late majority
  volwassen, grote groep kent het product en de verkoop neemt langzaam af
 • laggards
  laatste fase en laatste kopers, het product gaat de markt uit en de laatste groep koopt het vanwege aanbieding.
 • Product ui
  kernproduct (kernbenefit)
  tastbaar product (merknaam, verpakking, stijl, functies, kwaliteit)
  uitgebreid product (merkbeleving, garantie, service na verkoop, installatie, levering & krediet)
 • attitude verandering
  Cognitie (kennis)
  Conatie (gedrag)
  Affectie (gevoel)
 • Product, prijs, plaats, promotie
  Product: voordelen, ontwerp, verpakking, service, opties, kenmerken
  Prijs: catalogus, kortingen, kredieten, betalingsperiode, incentives
  plaats: kanalen, logistiek, voorraden. transport, assortiment, afzetlocaties
  promotie: reclame, PR, sponsoring, verkoop, direct marketing, persoonlijke
 • fase van koopbereidheid
  bekendheid (cognitieve fase)
  kennis
  waardering
  voorkeur (affectieve fase)
  overtuiging
  aankoop (conatieve fase)
 • dienst
  een ontastbare en relatief snel vergankelijke activiteit waarbij tijdens de interactieve consumptie directe behoeftebevrediging centraal staat en er geen materiële bezitsvorming optreedt.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

buzz marketing
entertainment of nieuws van hoge kwaliteit ontwikkelen dat mensen aanzet erover te praten
morele boodschap
appelleert aan het besef van goed en kwaad bij het publiek
emotionele boodschap
appelleert aan negatieve of positieve emoties die tot aankoop motvereren
rationele boodschap
appelleert aan het eigenbelang van het publiek en waarin je aangeeft dat het product de gewenste benefits bezit
PR
het opbouwen van goede relaties met verschillende belangengroepen door middel van gunstige publiciteit, het creeren van een goed imago het aanpakken of voorkomen van ongunstige geruchten. De belangrijste instrumenten zijn relaties met pers, publicitetit voor het product, public affairs, lobbying, betrekkingen met bellegers
sales promotion
 korte termijnstimulans om de koop of verkoop ven een product of dienst te bevorderen
reclame
elke betaalde vorm van niet persoonlijke presentatie en promotie van ideeën producten of diensten door een met name genoemde instantie
promotiemix
het mengsel van reclame, sales, promotion, pr en persoonlijke verkoop waarmee ene bedrijf zijn marketing en reclame doelstellingen probeert te verwezenlijken
neergangsfase
de fase in de plc waarin de afzet afneemt.
volwassenheidsfase
de fase in de plc waarin de toename waarin de afzet trager wordt en de afzet zich stabiliseert.