Summary Class notes - Marketing

Course
- Marketing
- Csilla Horváth
- 2019 - 2020
- Radboud Universiteit Nijmegen
- Bedrijfskunde
139 Flashcards & Notes
1 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Marketing

 • 1555452000 HC1: Introduction (+guest lecture)

 • What are 3 myths of marketing?
  1. Marketing is selling
  2. Marketing is communication: it is a means not an end 
  3. Marketeers create needs: it is about meeting needs 
 • What is the aim of marketing?
  The aim of marketing is to know and understand the customer so well the product or service fits him and sells itself 
 • Definitions of marketing. 

  ''Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large.” (AMA Definition 2007)

  “Marketing consists of individual and organizational activities that facilitate and expedite satisfying exchange relationships in a dynamic environment through the creation, distribution, promotion and pricing of goods, services and ideas'' (boek)
 • Why is marketing about exchange?
  It is about the set up satisfying exchange relations between customers and organizations (buyer and supplier). The exchange can include monetary and non-monetary 
 • Kotler and Keller talk about marketing activities. They name the 4 p's. What are the 4 p's and what is the 5th that is added in the book?
  1. Product (object of exchange)
  2. Price 
  3. Promotion (communication) 
  4. Place (distribution, could be irrelevant nowadays (netflix, spotify) 
  5. People 
 • 1555538400 HC2: Market Analysis

 • Value is relative to what competitors are offering
 • SWOT is very simplistic tool. Not always used correctly. S&W is internal. O&T are external. The SOWT confronts internal and external. Opportunities are often relevant developments, not choice options! Leave out the things that are irrelevant or low priority. So rank items and limit yourself. Be specific and supply evidence
 • In what 3 ways does a market structure analysis helps to identify competitors?
  1. Identify current competitors 
  2. Identify future competitors 
  3. Put them in a map 
 • What is a value proposition?
  Value proposition refers to a business or marketing statement that a company uses to summarize why a consumer should buy   a product or use a service. This statement convinces a potential  consumer that one particular product or service will add more value or better solve a problem than other similar offerings
 • Why should you do a Market Structure & Competitor Analysis?
  1. It allows you to identify other companies that you compete with that offer the same consumer benefit 
  2. Crucial to understanding / developing a value proposition and marketing mix
  3. Allows firms to be proactive and anticipate 
 • Which 4 questions can help you define the market?

  • Who is your direct or indirect competitor?
  • Who threatens your market share?
  • Who is trying to offer a similar value offer, or satisfying the same customer needs with similar benefits?
  • Who is competing for the same budget,
 • What are competitors?
  Organizations that are viewed as marketing products similar to, or substitutable for, a company’s products, when targeted at the same customers (in the same geographical area / channel) 
  Fe: Chinese restaurants are often substitutable, but they are not very often competitors as they do not target the same customers.
 • Methods of Identifying Competitors:

  • Demand-based approaches (customer value oriented). Classify competitors based on customer perceptions, attitudes and behaviors.
  • Supply-based (product oriented) approaches. Classify competitors based on objective (product- or service-) attributes.
 • 4-level competition model (demand based) 
  1. Product form= same product type  (drip coffe maker)
  2. Category= same product features, same basic function = (expresso maker)
  3. Generic = fulfill the same need, same benefits (juicer)
  4. Budget= budget, money or time (other house hold things)
 • Four-level model of competition implies different marketing tasks for each competitive level. What is the best strategy for each level? 
  1. Product form competition: aim marketing activities at direct competitors (the best quality) 
  2. Product class/category competition: convince customers that your product form is best in the category (the best coffee) 
  3. Generic competition: convince consumers of the superiority of your product category’s ability to satisfy needs (hunger, thirst, need for vitamins) over other categories

  4. Budget competition: same challenge as with generic competition.
 • Besides the four level model of competition, what is a demand based way to identify competition?
  Substitution in use (focus groups)
 • Name 2 supply-based ways to identify competition
  1. Observations 
  2. Data such as The European Classification System (NACE)
 • Not all participants in a market are competitors. You collaborate with participants in the market. As technologies get more complex you need companies that complement your product / service (fe. smart watch + smart phone). Ecosystem = companies that have products and services that complement and help each other. Together they are more than the sum of the parts. In co-creation even consumers help develop new products.
 • What is the difference between market analysis and competitor analyses?
  We use the market analyses to identify the competition and competitor analyses to learn more about the competition.
 • We can use role to take a closer look at the competitors. What are the 5 roles that can be distinguished?
  1. market leader= largest market share
  2. market challenger= try to attract the leaders
  3. market followers= smaller share
  4. fast movers = small who might grow fast and distrust the market
  5. niche= select audience 
 • What are the 4 categories of the framework of competitor analysis?
  1. What are the objectives? (what is their goal/ ownership status) 
  2. What is their strategy? (see how they communicate, products, marketing mix, data) 
  3. What are their strengths and weaknesses? 
  4. How do you mach up? (asses the competitor against your own) 
 • What can be driven from the framework of competitor analysis?

  Expected Future Strategies (what will they do, how will they move) 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Marketing

 • 1499119200 methodische beroepsvorming

 • Noem de 3 fases van het marketingproces
  1. Onderzoek, analyse en strategie
  2. Aanbod bepalen
  3. Waarde toevoegen
 • Wat betekent het begrip 'outside in onderzoek'
  Marktteers kijken naar ontwikkelingen in buitenwereld. Deze kennis wordt bedrijf binnen gehaald
 • Je pakt onderzoek aan door 2 'researchen'
  Desk research; verzamelen onderzoeken die andere al hebben uitgevoerd
  Field research; op zoek naar de ontbrekende info
 • Noem de voordelen en nadelen van het gebruik van social media
  Voordeel; mensen hebben veel contact met elkaar, is goedkope informatie voor het bedrijf

  Nadeel; weet niet of het betrouwbaar of actueel is
 • Wat doe je bij 'eye flow' en 'heat map'
  Hoe bewegen de ogen zich

  Welke delen worden het meest bekeken
 • Buitenwereld opgedeeld in 2 delen:
  Meso-omgeving = niet beheersbaar, wel beïnvloedbaar
  Macro-omgeving = verder van onderneming af
 • Welke 6 factoren zitten er in de meso- en macro-omgeving?
  (klciwp) (destep)
  Meso;
  klanten, leveranciers, concurrenten, intermediairs, wederverkopers en publieksgroepen

  Macro;
  Demografisch, economisch, sociaal cultureel, technologisch, ecologisch, politiek juridisch
 • Wat zit er in de piramide van Maslow (pvsez)
  Primair fysiologische zaken
  veiligheid
  sociaal contact
  erkenning
  zelfontplooiing
 • Wat gebeurt er bij een steekproef?
  Ondervraag je een deel van de totale populatie
 • Wat gebeurt er bij inside-out-onderzoek?
  Men onderzoekt en vergelijkt interne situatie van eigen bedrijf met de belangrijkste concurrenten.
 • Bij de organisatie audit kan je 2 modellen gebruiken
  7-S model
  Portfolioanalyse
 • Op basis van BCG (boston consultancy group) kan je in 4 verschillende categorieën terechtkomen. Leg deze ook uit
  Question mark; nieuwe producten. Veel in investeren om succes te worden, concurrentie groot.
  Star; vraagteken wordt star als product aanslaat. Markt groeit snel voor deze producten. Bedrijf heeft groot marktaandeel.
  Cash Cow; markt stabiliseert, groot marktaandeel.
  Dog; product dat niet aanslaat of groeit verwijder je uit assortiment. Kan ook veroudert zijn.
 • Noem de 4 P's en de 5e P
  Product, prijs, promotie, plaats en personeel
 • Wat doe je bij de SWOT- matrix?
  Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
  je brengt de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen samen in een matrix.
 • Wat zijn de 4 groeistrategieën van Ansoff?
  Marktpenetratie; dezelfde producten blijven verkopen
  Marktontwikkeling; zelfde producten op nieuwe markt
  Productontwikkeling; nieuw product verkopen bestaande markt
  Diversificatie; nieuwe producten op nieuwe markt
 • Maar welke strategieën passen nou bij het bedrijf? Je toetst deze aan de hand van de volgende 3 criteria?
  Passendheid; past het bij het bedrijf
  Haalbaarheid; hoe haalbaar is het? (foetsje)
  Aanvaardbaar hoe '''' voor alle partijen
 • Je beantwoord de vraag 'wie is onze klant?' Dat zijn de volgende 4
  Consumenten
  Bedrijven
  Wederverkopers
  Overheid
 • Je krijgt meer inzicht in het koopgedrag van de klant d.m.v. 3 koopsituaties;
  UPO-gedrag; Uitgebreid probleemoplossend. Voor de eerste keer
  BPO-gedrag; Beperkt probleemoplossend.Als je iets al eerder hebt gekocht
  RAG-gedrag; Routinematig aankoopgedrag. Als iets routine wordt om te kopen
 • Wat wordt bedoeld met 'markt segmenteren'?
  Je deelt de markt op
 • Je hanteert 4 groepen segmentatiecriteria bij het selecteren van een doelgroep;
  Geografische segmentatie; welke delen van NL?
  Demografische segmentatie; geslacht/leeftijd/inkomen
  Psychologische segmentatie; welke types
  Gedragssegmentatie; kijkt naar verbruik en loyaliteit
 • Er zijn 3 doelgroepen die interessant zijn;

  Nieuwe Nederlanders
  Ervaren Nederlanders
  Jonge Nederlanders
 • Er zijn bij bedrijven 3 verschillende koopgedragingen.
  New task buy; aankoop nieuw voor bedrijf
  Modified rebuy; al eerder gekocht, maar doet een wijziging
  Straight rebuy; product al eerder gekocht, geen wijziging
 • Wat is belangrijk bij segmenten?
  Meetbaarheid
  Omvang
  Bereikbaarheid
 • Wat is ruis?
  Verstoor communicatieproces
 • Leg 'ongedifferentieerd, gedifferentieerd en geconcentreerd' uit
  On; richt je op gemiddelde consument. Producten met vaste prijs zoals water

  Ge; bewerken gehele markt, onderscheiden verschillende segmenten zoals cola

  Gec; express een klein deel van de markt, zoals luxe auto
 • Waar staat DMU voor?
  Wie zijn er betrokken bij besluitvorming over aankoop van DMU bij b2c en b2b
  Decision Making Unit

  Initiatiefnemer
  beïnvloeden
  Beslisser
  Gemachtigde

  Gatekeeper
  Adviseur
  Coach
 • Wat houden de termen push en pull in, in het marketingproces?
  Push = bedrijven focussen zich op distributiepartners
  Pull = bedrijven focussen haar communicatie op consument
 • Wat doe je bij de volgende vormen van boodschappen;
  Rationele, emotionele- en morele boodschap
  Ra; voordelen van product duidelijk te maken
  Em; appelleert negatieve of positieve emoties van mensen
  Mo; probeert mensen aan te spreken op goed en kwaad
 • Wat zijn opinieleiders?
  Mensen/organisaties die anderen sterk kunnen beïnvloeden
 • Wat zijn de belangrijkste instrumenten bij massacommunicatie? en waar vind je ze terug
  Reclame; commerciële communicatie om massamedia te gebruiken. Doel is om de kennis, houding en gedrag van de doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. 
  - Ongeadresseerd drukwerk, bangers op internet

  Sponsoring; sportteam, evenement

  Public relations; bevorderen begrip tussen organisatie en haar doelgroepen.
  - beperken imageschade bij negatieve publiciteit


  Sales promotions; tijdelijke verbetering v.d. prijs-waarde verhouding van het product of dienst. Doel is het vergroten van de omzet in korte termijn.
  - kortingsbonnen, prijsvragen, geld-terug acties
 • Marktteers kunnen zich ook direct tot de klant richten. Dit is directe-marketingcommunicatie. Je hebt hiervan 3 verschillende vormen;
  Telemarketing
  - Outbound; bedrijf neemt initiatief
  - Inbound; potentiële klant neemt initiatief

  Direct mail; persoonlijke brief, grote kans om gelezen te worden
  Social media; snel persoonlijk contact, slecht nieuws gaat wel sneller.
 • Budget bepalen door 4 methodes;
  Doelstellingen-takenmethode; budget gepasseerd op te behalen communicatiedoelstellingen, wel lastig in te schatten
  Omzetpercentagemethode; percentage omzet gereserveerd, transparant wel omgekeerde wereld
  Concurrentiemethode; eenvoudig, stimuleert bedrijf concurrentie steeds te volgen.
  Sluitpostmethode; pas geld opzij als alle kosten zijn betaald. financieel risico is hierdoor laag, budget kan wel heel erg variëren. 
 • Time-to-market betekent?
  Ontwikkelingstijd die nodig is om nieuw product op de markt te brengen
 • Wat betekent 'levenscyclus' en uit welke fases bestaat het? (oigvn)
  verloop van de afzet van een product/dienst in de tijd

  Ontwikkeling
  Introductie
  Groei
  Volwassenheid
  Neergang
 • Wat is adoptiesnelheid?
  Snelheid waarmee klant adoptieproces van product of dienst verloopt
 • leg de volgende groepen mensen uit:
  Innovators
  Early adaptors
  Early majority
  Late majority
  Laggards
  1e kopers bij zowel b2c als b2b. Willen product ongeacht prijs en kinderziektes aanschaffen

  Volgen hierna, zijn iets voorzichtiger. Vaak opinieleiders, bij b2b bedrijven die het aanschaffen na testfase.

  Deze groep moet voldoende geïnformeerd worden en product moet op voldoende verkooppunten aanwezig zijn

  afwachtend en risicomijdend. Hecht veel waarde aan onafhankelijk oordeel

  Moeite met verandering of hebben er geen behoefte aan
 • Waar staat EDM voor en wat doet het
  Event Driving Marketing

  Juiste aanbod, bij juiste klant op juiste moment. Vb= geboorte, rijbewijs, eerste huis, studie
 • Verschil Event Marketing en Event Driven Marketing
  Evenement                    Gebeurtenis
 • Wat is 'behavioural targeting'
  Onderzoeken van online gedrag van de klant d.m.v. turfgedrag, gebruikte zoektermen.
  Zo kan je klant zo relevant mogelijk aanbod doen
 • Wat is de formule voor de klant en de prestatie?
  Klantervaring = geleverde prestatie - verwachte prestatie
 • Waarom is Personeel een van de belangrijke 5 P's? (product, plaats, prijs, promotie)
  Degene is die uiteindelijk contact heeft met de klant. Klant verwacht ook gekwalificeerd personeel. 
  Als markeer kan je het personeel ondersteunen dmv interne communicatie en tevredenheidsonderzoeken
 • Klachtenmanagement is?
  Het ontvangen, onderzoeken en afhandelen van klachten op gestructureerde wijze
 • Wat gebeurt er bij de Service recovery paradox?
  Na goed afgehandelde klacht is klant tevredener dan voor zijn klacht
 • Wat houdt de 'klachtenijsberg' in
  50% van de mensen klaagt niet omdat;
  - wordt tocht geen aandacht aan besteed
  - zonde van de tijd
  - klant weet niet hoe en waar hij het moet indienen
  - vrees vijandig gedrag leverancier
 • Wat is de klantrelatiecyclus?
  Potentiele klant
  Klant -> nieuwe klant, loyale klant
  Ex-klant
 • Wat doet de marketeer bij 'nieuwe klanten en ex-klanten'
  Nieuwe; bevestigen aankoop, twijfels wegnemen
  Bij loyale share of wallet vergroten

  Ex; contact onderhouden, waarom is hij weggegaan
 • Bij 'share of wallet' heb je 3 manieren
  Deep selling; overtuigen om meer van hetzelfde te kopen
  Up selling; duurdere versie kopen bij herhaalaankoop
  Cross selling; naast aangeschafte nog meer te kopen
 • Wat gebeurt er bij CRM en waar staat het voor?
  Customer Relationship Management

  Wijze van ondernemen waar mensen, processen en technologie met elkaar verbinden. Doel is om de klant te behouden en de winst per klant te vergroten
 • Bij CRM zijn er 2 manieren om winst per klant te vergroten;
  - Klantpiramide;
  Top klanten
  Grote klanten
  Middelgrote klanten
  Kleine klanten
  Prospects
  Suspects

  - Loyaliteitsprogramma;
  Stempelkaart, clubkaart. Klant zo lang mogelijk aan je binden
 • Bij strategiebepaling heb je 2 analyses
  Interne analyse = kansen en bedreigingen
  Externe analyse = sterkte en zwaktes
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Marketing

 • 1497823200 Hoorcollege 1 en 2

 • Kernbegrippen Marketing
  • Marketing filosofieën
  • Trends in marketing
  • Strategische marketing
  • Marketing plan
 • Needs (definition)
  State of felt deprivation for basic items such as food and clothing and complex needs such as for belonging.

  Verschillende behoeftes van de mens (voeding, kleding, zelfontplooiing)
 • Wants (definition)
  Een vorm die menselijke needs aannemen, gevormd door cultuur en individuele persoonlijkheid.
 • Demands (definition)
  Menselijke wants vereisen vaak koopkracht.

 • Relevante ontwikkelingen voor marketing
  • Globalisering
  • Individualisering > customization
  • Technologische ontwikkelingen
  • Groei dienstensector
  • Groei non-profit Marketing
  • Verantwoord ondernemen 
 • Na WO2:
  • Dynamische consument
  • Meer concurrentie
  • Meer producten


  Dus klantoriëntatie moet wel = je moet weten wat de klant wilt en de juiste producten hebben, anders wint de concurrentie.
 • 5 oriëntaties
  1. Production
  2. Product
  3. Selling
  4. Marketing
  5. Social Marketing
 • Focus production
  • Efficiënte productie
  • Distributie


  Producten moeten goedkoop en verkrijgbaar zijn. 
 • Focus product

  Kwaliteit
 • Focus selling
  • Verkopen
  • Promotie


  Behoeften/vraag kun je stimuleren en creëren
 • Focus marketing
  • Needs & wants


  Profit through:
  • Customer satisfaction
  • Loyalty
 • Focus social marketing
  Consumers' and societal well-being
 • The selling concept
  Fabriek > bestaande producten > verkoop en reclame > winst door volume
 • The marketing concept
  Markt > consument behoefte > geïntegreerde marketing > winst door tevredenheid
 • Marktpenetratie
  Bestaand product op bestaande markt:
  1. Klanten van concurrent naar jouw merk halen.
  2. Huidige klanten meer laten gebruiken (toename consumptie).
  3. Nieuwe gebruiksmogelijkheden 
  4. Non-gebruikers overhalen.
 • Marktontwikkeling
  Bestaand product op nieuwe markten
  1. b2b > b2c
  2. Landen/regio's 
  3. Mannen- en vrouwenproducten
 • Productontwikkeling
  Nieuw product op een bestaande markt.

  Line extension: gebruik van een merknaam voor nieuw item in dezelfde productcategorie.
 • Diversificatie
  Nieuw product op nieuwe markten
 • Marketing omgeving (definitie)
  Alles buiten marketing om wat marketing managers kan beïnvloeden in het succesvol opbouwen en onderhouden van een relatie met haar (potentiële) klanten.

  • Als marketing kijken naar de context waarin jouw bedrijf opereert om te zien wat relevant is.
  • Als industrie inspringen op ontwikkelingen die gaande zijn in de markt.
 • Micro omgeving bestaat uit:
  • De onderneming
  • Concurrenten
  • Klanten
  • Leveranciers
  • Intermediairs
 • De onderneming bestaat uit:
  • Top management
  • Financiële afdeling
  • R&D
  • Inkoop
  • Productie
 • Intermediairs Marketing bestaat uit:
  • Outsourcing
  • Reclamebureau
  • Financiële intermediairs
  • Fysieke distributie
 • Customers bestaat uit:
  • Consument = eindgebruiker
  • B2B
  • Overheid
 • Concurrentie
  • Concurrentie analyse
  • Competitieve strategieën
 • Leveranciers

  Leveren de bronnen die nodig zijn voor het produceren van goederen en diensten.
  • Beschikbaarheid
  • Monitor prijstrends
  • Onderhandelingsmacht leveranciers
 • Macro omgeving (extern) bestaat uit:

  = Alle zaken in een breder kader die impact hebben op een organisatie.
  • Demografisch
  • Economisch
  • Natuurlijke bronnen
  • Technologie
  • Politiek
  • Cultuur
 • Demografie =
  Menselijke populaties in termen van grootte, dichtheid, locatie, leeftijd, sekse, ras, bewoning etc.
 • Demografische omgeving bestaat uit:
  • Populatie grootte en groeitrends
  • Veranderende leeftijdsstructuur
  • Veranderende familiesamenstelling
  • Opleidingsniveau
 • Economische omgeving bestaat uit:
  • Verdeling inkomen
  • Economische crisis (vaak slecht voor bedrijven, maar niet voor allemaal; goedkope winkels)
  • Veranderend bestedingspatroon
 • Natuurlijke bronnen
  • Tekort aan grondstoffen (fossiele brandstoffen)
  • Toename energiekosten (door industrialisering)
  • Toename vervuiling (door industrialisering)
  • Overheidsregels (regels verschillen per land)
 • Culturele omgeving
  • Veranderende rol van man en vrouw (tweeverdieners)
  • Veranderende houding en waardes (werk, vrije tijd, gezondheid, milieu)
 • Politiek
  Regels en beperkingen (verschillend per land)
 • Strategisch Management Concept

  Definitie: the achievement of corporate goals through meeting and exceeding customer needs better than the competition.
  Marketing rust op twee pijlers:
  1. Grondig begrip van behoeften en wensen van consumenten
  2. Kritische analyse van mogelijkheden tot concurrentievoordeel 
 • Belangrijke zaken om concurrentievoordeel te kunnen halen:
  • Wie is de concurrentie (breed vs smal)
  • Wat zijn hun sterktes en zwaktes
  • Wat zijn hun bedoelingen
  • Wat zijn hun strategieën
  • Hoe reageren zij op mijn acties
 • Wie zijn je concurrenten?
  Industrieconcept (smal) : product
  Marktconcept (breed): behoefte
 • Marktvorm en concurrentie (3)
  • Monopolie: rol marketing beperkt (overheid, prijsafspraken)
  • Oligopolie: weinig bedrijven (controle)
  • Monopolistische concurrentie
 • Competitieve strategiën (4)
  • Kostenleiderschap
  • Differentiatie 
  • Middle-of-the-road
  • Focus
 • Wat is marketing?
  • Als bedrijf ervoor zorgen dat je merk/product bekend is bij de consument en ervoor zorgen dat de consument er een positief beeld bij heeft.


  • Betere marketing leidt vaak tot een hogere marktwaarde en mogelijk zelfs marktleider. --> Premium prijs vragen voor product.


  • Bedrijven moeten ervoor zorgen dat de consument het product blijft prefereren, dus meegaan met de wensen van de consument.


  • Bij productontwikkelingen zijn mensen meer bereid om meer te betalen voor de nieuwere versies.
 • Wat doet marketing met ons?
  • Marketing zit vooral in het hoofd van de consument; we hebben bepaalde gevoelens bij merken en producten die ontstaan door o.a. marketing.
 • Globalisering
  Merken/producten worden wereldwijd aangeboden
 • Customization
  Eigen converse schoenen maken
 • Contentmarketing
  Non-profit marketing; marketing zonder direct te willen verkopen
 • Technologische ontwikkelingen
  Hierdoor steeds meer online advertising (FB en SEA)
 • Verantwoord ondernemen
  Bedrijven willen laten zien dat ze het beste voor hebben met de maatschappij
 • Groei van dienstensector
  Nederland is een dienstverlenend land. Reclames over diensten zijn op gevoel gericht.
 • Mini marketing concept
  • 1-op-1 relaties: steeds meer individueel de klant benaderen
  • Lange relaties (loyale klanten)
  • Winstgevende klanten 
  • Kennis door data (cookies)
 • Intern: de onderneming --> wat is belangrijk hier?
  Goed weten als bedrijf hoe afhankelijk je bent van bepaalde afdelingen. Goed weten als marketeer hoe de interplay is tussen de departementen.
 • Outsourcing van onderdelen (voorbeelden)
  Klantenservice, ander bedrijf neemt contact met klanten over. Let op: de klant ziet het wel als jouw service.
 • Fysieke distributie bestaat uit 3 onderdelen
  Magazijnbeheer, voorraadbeheer en transport.
 • Reclamebureau
  Maken van reclames uitbesteden aan reclamebureau
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Marketing

 • 1496959200 Marketing hs 20

 • Noem een functie van handel
  het overbruggen van de afstand tussen producent en consument. 
  Dit is meer dan alleen de geografische afstand. 
  Denk hierbij ook aan informatie, opslag etc. 
 • muizenwinkel effect
  afnamen van het aantal contacten door het inschakeling van tussenhandel. 
  dus door een extra laag in te voegen zoals Mediamarkt of Albert Heijn wordt het contact minder/makkelijker tussen consument en producent 
 • bedrijfstak
  organisaties die een soort gelijke activiteit uitvoeren. Bijvoorbeeld: de detailhandel/groothandels.
 • Branche
  een bedrijfstak heeft meerdere branches. een branche is een groep organisaties die allemaal min of meer dezelfde producten leveren. Bv levensmiddelen branche
 • Detailhandel
  is de laatste schakel in het distributiekanaal levert direct aan de consument. (retail)
 • Noem 6 soorten gevestigde handel (winkel verkoop)
  1. Speciaalzaken 
  2. Warenhuizen: Bijenkorf > verschillende merken en ook verschillende assortimenten
  3. Zelfbedieningswarenhuizen: Wallmarkt (veel in Amerika) > is een combinatie van een supermarkt en een warenhuis 
  4. Supermarkten
  5. Discounters: Aldi, Action, Zeeman > goedkope merken 
  6. Cataloguswinkel: Ikea > product kiezen en dit invullen op een kaartje en dan krijg je het in een doos uit het magazijn. 
 • noem de 4 onderdelen van Speciaalzaken
  1. Doelgroep specialisatie > bv. prenatal: doelgroep moeders met kinderen onder de 3 jaar oud. de prenatal brengt 1 doelgroep verschillende assortimenten aan: bedden, speelgoed, kleding.
  2. Assortiment specialisatie > bv. mediamarkt: omdat het allemaal elektronica is.
  3. Specialisatie in gebruiksverwanten producten > bv. Intersport: meerdere doelgroepen en ook meerdere assortiment groepen. 
  4. Merkspecialisatie > bv. Hema/Nike (brandstores): verkopen alleen hun eigen merk voor meerdere doelgroepen 
 • Flag ship store
  hier gaat het om merkbeleving. wanneer je binnen komt in de winkel voel je aan alles dat het een (bv) Nike winkel is of een Disney winkel in London.
 • noem 5 soorten detailhandel
  1. Ambulante handel: bv. oliebollen kraam
  2. Postorderbedrijven: boek met alle producten die je kan bestellen 
  3. Huis-aan-huisverkoop: bv. Hellofresh: abonnementen verkoopbladen verkopen aan je deur 
  4. Teleshopping: shoppen op televisie of via de telefoon 
  5. Internet: via een online webshop 
 • Noem de 4 verschijningsvormen van een verticaal en horizontaal marketingsysteem
  1. Grootwinkelbedrijf: bv. Jumbo > centrale organisatie met minimaal 15 vestigingen
  2. Inkoopcombinatie: detaillisten uit 1 branche die samenwerken voor meer volume voordelen. (inkoopcombinatie groot)
  3. Vrijwillig filiaalbedrijf: bv C1000 > centraal geleide organisatie maar elke C1000 blijft zelfstandig en heeft geen verplichte afname. > alle ondernemers met een eigen assortiment maar delen wel de marketing kosten.
  4. Franchising: bv. MacDonalds (de grootste ter wereld) > heeft continue relatie met verschillende partijen overal. 
 • Directe distributie
  Bij Zara via de webshop kleren kopen is direct. Niet in de winkel kopen want dan is het niet meer direct doordat de winkel er dan tussen zit. Dus van fabrikant naar afnemer. Dit is dus een kort kanaal
 • Indirecte distributie
  dit is een lang kanaal. er zitten veel onderdelen/stappen tussen tot het bij de consument komt. Bv. Nubikk
 • Noem 6 soorten distributiefuncties
  1. Verschil in plaats: veel gevallen vinden de productie en consumptie van producten dus in verschillende geografische gebieden plaats. 
  2. Verschil in hoeveelheid: consument kan bij een detaillist in kleine aantallen producten kopen.
  3. Verschil in kwaliteit: variatie in verschillende kwaliteiten.
  4. Verschil in tijd: door het opslaan en grote voorraad kun je een product wat bv maar 2 keer per jaar groeit het hele jaar door verkopen.
  5. Verschil in bezit: verschillende tussenschakels beïnvloeden jouw bezit.
  6. Verschil in kennis: de handel heeft contact met de consument. De producent beperkt. 
 • One-stop-shopping
  Zoveel mogelijk producten in 1 winkel kunnen kopen
 • 1497045600 Marketing hs 21

 • 3 soorten distributiebeleid
  1. intensieve distributie
  - fabrikant streeft naar zo groot mogelijk verkrijgbaarheid
  - winkelkeuze gaat voor productkeuze 

  2. selectieve distributie
  - fabrikant streeft naar de belangrijkste verkooppunten
  - onderdeel van imago, klanten zijn bereid tot koopinspanning
  3. exclusieve distributie 
  - distribuant krijgt alleen verkooprecht voor een bepaald gebied
  - kosten voor fabrikant zijn laag, maar lage verkrijgbaarheid en flexibiliteit 
 • pull-strategie
  de consument heeft vraag naar een bepaald product en daarom gaat de fabrikant dit produceren
 • push-strategie
  de fabrikant brengt een product op de markt waar de consument niet perse naar heeft gevraagd
 • distributiespreiding
  geeft het procentuele aantal verkooppunten weer. 
  - voor convenience goods, streven is vaak rond de 80%

  formule:

  DS = aantal distribuanten van merk artikel : aantal distribuanten van de product klasse x 100% 
 • marktbereik
  meten of je de distribuant hebt met het hoogste marktaandeel 

  formule:

  MB =  omzet in productklasse vd distribuanten die je merk voeren : omzet in productklasse van alle distribuanten x 100%

  voorbeeld:
  denk aan rolex 
 • selectieve indicator
  geeft de verhouding weer tussen distributiespreiding en marktbereik. 

  formule:

  SI = gemiddelde omzet in productklasse van de distribuanten van je merk : gemiddelde omzet in productklasse van alle distribuanten x 100%
 • omzetaandeel
  selectieve distributie:
  - ookal ligt jouw merk in belangrijke winkels betekent dat nog niet dat het daar ook goed verkoopt. 
  - wat is het aandeel van jouw merk in de totale verkopen van het kanaal/distribuant

  formule:

  OA = omzet van het merk : omzet van de productklasse bij de distribuanten die het merk voeren x 100%
 • 3 soorten doelstellingen
  1. marktaandeel doelstelling
  2. distributiespreiding doelstelling
  3. selectieve indicator doelstelling 
 • chanel captain
  beslisser van wat er gebeurt.
  (vaak alleen bij grote bedrijven)
 • prijsdistributie
  hierbij kiest de fabrikant alleen voor distribuanten die voor een lage prijs hebben gekozen (voor verkoop)
 • 4 distributiekengetallen
  1. distributiespreiding
  2. marktbereik
  3. selectie indicatoren 
  4. omzet aandeel 
 • DPP
  Direct Product Profability 
  - De directe winst per product. 
  Dus de opbrengsten en de kosten die direct aan het product zijn gekoppeld zoals verpakking.
 • Logistiek
  Wat je als winkel doet om je klant meer te beïnvloeden zodat hij meer gaat kopen
 • Materials management
  analyseren -> plannen -> uitvoeren van het maken van het product 

  allemaal in de productiefase:
  1. orderbehandeling 
  2. inkoop
  3. opslag
  4. voorraadbeheer 
 • Fysiek management
  analyseren -> plannen -> uitvoeren van goederen.
  - stroom tussen producent en afnemer
 • Fysiek distributiesysteem
  streven dat alle goederen in de juiste hoeveelheid, op de juiste plek en het juiste tijdstip zijn tegen zo laag mogelijke kosten
 • 5 deelactiviteiten
  1. bestelprocedure
  - makkelijk en direct contactpunt met de klant (service/makkelijk betalen)
  -make to order: klant verteld wat hij wil en het wordt gemaakt 
  2. voorraadbeheer
  - beheren van de onderdelen/materialen en eind voorraad
  3. materials handeling 
  - leveren van 'gerede' producten. leveren van deze producten aan de distribuant 
  4. opslag 
  -distributiecentra en magazijnen en waar deze vestigingsplaatsen zijn. 
  5. extern transport
  - transport van goederen van producent naar distribuant of eind afnemer. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Marketing

 • 1464991200 Lecture 1

 • Function distribution channel intermediaries
  To overcome the distance between producer and consumer. This is more than just the geographical distance (information/storage etc)
 • Retail
  The last chain in the distribution channel, sells directly to the consumer
 • Physical stores
  Specialty stores
  Department store
  Hypermarkets/super stores
  Supermarkets
  Discounters
  Catalog shopping
 • Specialty stores
  Target group specialization
  Assortment specialization
  Usage related specialization
  Brand specialization
 • Non-store sales
  Street trading
  Mail order companies
  Door-to-door
  Teleshopping
  Internet
 • Corporate chain (grootwinkelbedrijf (GWB)
  Group op stores (min 15) that are commonly owned and controlled
 • Retail cooperation (inkoopcombinatie)
  Cooperation between retailers from 1 branche
 • Affiliate company (vrijwillig filiaalbedrijf (VFB)
  Central managed organisation, but every store is independent and there is no mandatory buying
 • Franchise organisation
  Continious relationship between two independent parties
 • 1465077600 Lecture 2

 • Intensive distribution
  The producer aims to maximize availability
  Store preference before product preference
 • Selective distribution
  Producer aims to have the most important stores
  Part of the brand image, customers are willing to make an effort
 • Exclusive distribution
  Distribuant gets exclusiveness for a certain area
  Costs for the producers are low, but also low availability and flexibility
 • Distribution spread
  The procental amount of selling points (DS)
 • Push strategy
  A combined distribution and communication strategy
  De producer persuades the distributor with for instance discounts to start selling or sell more of a certain product or brand.
 • Pull strategy
  A combined distribution and communication strategy
  The producer communicates directly to the consumer and builds up a preference for the brand. The distributors are kind of forced to sell the brand.
 • Marketreach
  How large is your share? So who is the one with the highest marketshare?
 • Selection indicator
  The relationship between the distribution spread and marketreach
 • Revenue share
  What is the share of your brand in the total sales of the distrubutor
 • 1465164000 Lecture 3

 • Communication process
  sender>encoding>message>decoding>receiver
 • Sender
  The brand/company
 • Receiver
  Targetgroup (consumer)
 • Channel
  Television, radio, print, digital, outdoor
 • Cognitive
  Knowledge
 • Affective
  Attitude (feelings)
 • Conative
  Behaviour (actions)
 • High involvement products
  Probable when 1 or more situations occur:
  - High risk purchase
  money/health/social status
  - diffucult choise
  - choosing between similar brands
  - few or none reliable (known) brands
  - no (or hardly any) experience with the brand
 • Communicationmix
  Using communication instruments targeted to a specific target group
 • Goals of communicationmix
  Influence the knowledge and affection of the targetgroup (theme communication)
  Influence the behaviour of the target group (action communication)
 • Theme mix
  Theme commercials
  Marketing public relations
  Productsponsoring
 • Action mix
  Action commercials
  Personal sales
  Sales promotion
  Direct marketing
  Electronic communication
  Expositions
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.