Summary Class notes - marketing pr

Course
- marketing pr
- linda rooker
- 2017 - 2018
- LOI
- grafisch vormgeven
205 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - marketing pr

 • 1505772000 marketing

 • Uit welke twee betekenissen bestaat het begrip marketing?
  Uit marketingconcept en marketingproces (marketingactiviteiten)
 • wat is een marketingconcept?
  de manier waarop de markt wordt benaderd. daarbij vormen de behoeften van de afnemers het uitgangspunt. deze behoeften worden als uitgangspunt genomen bij de activiteiten van de organisatie omdat het concept er vanuit gaat dat op die manier ruiltransacties het best tot stand komen
 • waarom word er bij een marketingconcept niet gesproken over de activiteiten van een onderneming, maar over die van een organisatie?
  een concept word niet alleen door commerciële bedrijven gehanteerd, maar ook door niet-commerciële ondernemingen, organisaties en instellingen.
 • waaraan ontleent een organisatie een belangrijk onderdeel van haar bestaansrecht 
  (waardoor kan een organisatie blijven bestaan?)
  Door goederen-diensten die door het bedrijf worden voortgebracht en vervolgens geaccepteerd worden op de markt door de consument/afnemer
 • Wat is een marketingproces?
  Een cyclus waar de stappen worden aangegeven die een onderneming moet uitvoeren om mogelijke afnemers op te sporen, aan te trekken en te behouden.
 • Wat zijn marketingactiviteiten?
  Die activiteiten die nodig zijn om het marketingconcept uit te voeren.
 • Wat is de eerste stap in een marketingproces?
  Het achterhalen van de wensen van de consument/afnemer.
 • Waar begint en eindigt een marketingcyclus/doorgevoerd marketingproces?
  Bij de consument
 • Uit welke 6 stappen bestaat een marketingcyclus?
  1. Door middel van marktonderzoek, de wensen van de consument/afnemer achterhalen.
  2. Kiezen van de doelgroep en deze eventueel onderverdelen in homogene subgroepen. Dit is het segmenteren van de markt.
  3. Het ontwikkelen van het product, afgestemd op de wensen van de afnemer.
    . Het kiezen van een distributiebeleid. (hoe komt het bij de afnemer)
    . Het kiezen van de wijzen van de verkoop, en het soort promotie.
    . Het vaststellen van de prijs.
  4. Na de derde fase word de feitelijke productie ter hand genomen.
  5. Uitvoering van de eerder vastgestelde wijze van marketing.
  6. Nazorg zodat de kant behouden van worden. Daarbij toebehoord het onderzoeken van veranderende consumentenwensen. Met als gevolg de cyclus weer opnieuw begint.
 • Hoe kan je marketing samenvatten?
  marketingconceptie is het idee dat de wensen, behoeften en koopgedrag van de consument, als uitgangspunt dienen voor alle activiteiten van de onderneming. Marketingactiviteiten zijn alle activiteiten van de onderneming die verband houden met uitvoering de marketingconceptie.
 • Door wat word er onder andere bepaald hoe de markt er uitziet?
  * Door de producten of diensten die er aangeboden worden
  * Door het aantal aanbieders
 • Welke verschillende marktvormen zijn er?
  * Volledige mededinging
  * Monopolie
  * Oligopolie 
  * Monopolistische concurrentie
 • 1505858400 Algemene marktbegrippen

 • Wat is de marketingmix?
  Het is de combinatie en de afstemming van de 4 P's die gericht zijn op 1 of meer doelgroepen. Binnen een bepaalde product/markt/(technologie) combinatie
 • Uit welke marketinginstrumenten bestaat de marketingmix?
  Prijs
  Product
  Plaats (distributie)
  Promotie (communicatie)
 • Wat is een ruilobject?
  Een product of dienst
 • Waarom wordt het onderdeel "Product" van de marketingmix ingezet?
  Om de karakteristieke eigenschappen van het ruilobject te laten aansluiten op de behoeften van de afnemers.
 • Welke deelinstrumenten kunnen binnen het instrument "Product" worden onderscheiden
  * Ontwerp
  * Vormgeving (design)
  * Merk
  * Verpakking
  * Technische specificaties
  * Kwaliteit
  * Assortiment 
 • Wat is het instrument "Prijs" als onderdeel van het marketingbeleid?
  Het instrument "Prijs" kan worden ingezet om de prijs-waardeverhouding van het ruilobject voor de afnemers te beïnvloeden.
 • Welke deelinstrumenten kunnen bij het instrument "Prijs" worden onderscheiden.
  * fabrieksprijs
  * contributie-marge
  * groot- en detailhandel-marges
  * handelskortingen
  * consumentenprijs
  * consumentenkortingen
 • Wat is het instrument "distributie" als onderdeel van het marketingbeleid?
  Dit middel word ingezet om voor verschillende marktpartijen de verschillen te verbinden tussen de tijd, plaats, hoeveelheid en hoedanigheid van producten.
 • Welke deelinstrumenten kunnen binnen het instrument "distributie" worden onderscheiden?
  * aard, type en aantal distributie kanalen
  * aard, type en aantal van de afzonderlijke in te schakelen distribuanten in elk van de geselecteerde kanalen.
 • Wat is het instrument "communicatie"?
  Dat is het middel dat als onderdeel van het marketingbeleid kan worden ingezet om informatie over te dragen tussen aanbieders, afnemers, en andere marktpartijen.
 • Wat is Sales Force Promotion?
  Dat zijn alle activiteiten om de inzet van het eigen personeel/de eigen vertegenwoordigers te verbeteren.
 • Wat is Trade Promotion?
  Dat zijn promotionele acties gericht op de tussenhandel (kortingen en bonussen)
 • Wat is Consumer Promotion?
  Dat zijn promotie activiteiten gericht op de consument. (korte termijnacties, zoals kortingen en cadeautjes, om de consument te verleiden tot een snelle aankoop)
 • Welke deelinstrumenten kunnen binnen het instrument communicatie (promotie) worden ingezet?
  * reclame 
  * public relations
  * sales force promotions
  * trade promotions 
  * consumer promotions
  * sponsoring 
  * direct mail
  * persoonlijke verkoop
  * beurzen en tentoonstellingen
 • Hoe worden de marketingmix instrumenten ook wel genoemd?
  de 4 P's
  * Prijs
  * Product
  * Plaats
  * Promotie
 • Waarom is de indeling van de 4 P's enigszins willekeurig?
  Omdat men meer instrumenten zouden kunnen onderscheiden maar die zijn minder relevant.
 • Waarom wordt marketingmix marketingMIX genoemd?
  Omdat de instrumenten van de mix een samenhangend geheel dienen te vormen
 • Wat is een optimale mix in het marketingbeleid?
  De instrumenten worden zodanig gecombineerd dat de marketingdoelstellingen optimaal gerealiseerd worden.
 • Waarom is het noodzakelijk het onderlinge verband tussen de instrumenten in het oog te houden?
  Omdat het anders geen samenhangend geheel wordt en de marketingdoelstelling niet behaald kan worden.
 • Welke prijs en waarom moet een ondernemer vaststellen als hij streeft naar intensieve distributie (zoveel mogelijk verkooppunten)
  Laag, omdat de verkoper anders niet geïnteresseerd is in het product, omdat er dan namelijk weinig vraag naar zal zijn van de consument
 • Welke prijs en waarom moet een ondernemer vaststellen als hij streeft naar exclusieve distributie (slechts enkele wederverkopers met alleenrecht in een gebied)
  Hoog. Het motief van exclusieve distributie is dat de wederverkoper extra inspanning doet het product te verkopen. Deze zal dat alleen doen als hij er voldoende op verdient.
 • Wat wordt er bedoeld met de totale markt?
  Dat de totale afzet/omzet van een bepaald product of een bepaalde dienst in een bepaalde periode.
 • Hoe wordt de totale markt ook wel omschreven?
  Het wordt ook wel omschreven als de effectieve vraag naar het product of dienst
 • Wat wil het zeggen als er in een bepaald jaar de effectieve vraag van dvd spelers (250 euro per stuk) 300.000 stuks is?
  Dat wil zeggen dat de effectieve vraag 300.000 stuks is en (300.000 x 250 euro) 75 miljoen euro bedraagt
 • Wat wordt er verstaan onder "potentiële vraag"?
  Hieronder wordt verstaan de vraag van potentiële afnemers van het product of de dienst die het product nog niet hebben aangeschaft of gebruik gemaakt hebben van de dienst. De vraag is mogelijk aanwezig maar bestaat nog niet.
 • Wat is het marktpotentieel?
  Dat is de effectieve vraag gecombineerd met de potentiële vraag
 • Hoe kan de grootte van het marktpotentieel worden vastgesteld?
  De grootte kan worden vastgesteld als je weet wanneer de markt verzadigd is. Dit kan alleen via een inschatting worden gedaan.
 • Wat is marktmechanisme?
  Dat is de wisselwerking tussen prijs en omzet. Als de prijs daalt stijgt de omzet en als de prijs stijgt daalt de omzet.
 • Waarom is het marktmechanisme niet altijd even sterk?
  Omdat niet alle prijsdalingen direct zorgen voor meer afzet. Vooral als het gaat om primaire behoeften is het effect geringer.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waarom moet je in voordelen denken en niet in nadelen?
Omdat je de klant moet overtuigen van je krachten en niet van je zwaktes.
Wat zijn de nadelen van een zzp'er?
Bij ziekte en vakantie lastig om een goede vervanger te zoeken.
Wat zijn de voordelen van een zzp'er?
Er word direct zaken gedaan met 1 persoon en niet met verschillende contact personen.
1 aanspreekpunt. 
Mogelijkheid om een goede relatie op te bouwen met de opdrachtgever.
Goed op de hoogte van de terminologie van de klant.
De klant weet wat hij van je kan verwachten.
Wat zijn tips die het makkelijker maken om jezelf aan mogelijke opdrachtgevers te presenteren?
Voor jezelf bedenken waar je echt goed in bent.
Vat het zaken doen niet persoonlijk op maar zakelijk.

Houd afstand bij strakke onderhandelingen of kritiekpunten
Beschouw de kleinschaligheid van je onderneming als een positief punt.
omvat het marketing instrument Promotie uitsluitend reclame?
Nee, promotie gaat over de gehele wijzen waarop de ondernemer naar buiten treed van visite kaartje tot offerte.
Onder welk marketing instrument valt reclame?
Promotie
Wat zijn de vier P's van marketing?
Prijs, Product, Plaats en Promotie
Noem een onderdeel van marketing?
Reclame maken
Wat is marketing? (volgens de Van Dale)
De leer van het opstellen van plannen voor de vergroting of het behoud van de afzet.
Hoe weet de klant dat je goed bent in je vakgebied?
* Extra kwalificeren door je in te schrijven in een register 
* Door je te laten beëdigen (Bijv. artsen en advocaten)
* In een vorm van keurmerk