Summary Class notes - Methodisch voor onderzoek

166 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Methodisch voor onderzoek

 • 1436392800 hoofdstuk 2.2

 • Wanneer kies je voor een survey en wanneer voor een enquete?
  Survey als je informatie wil verzamelen over de eenheden.
  Enquete als je de invloed van iets wil weten.
 • Wat is en betekent survey?
  Survey is een onderzoeksdesign en het betekent waarnemen/gadeslaan.
 • Wat is een kwantitatieve survey?
  Als je een beeld wil krijgen van de mate waarin een van tevoren vastgesteld fenomeen zich voordoet. Veel onderzoekseenheden nodig
 • Wat is een kwalitatieve survey?
  Hierbij gebruik je open vragen en open observaties om gegevens te verzamelen.
 • Wat is een casestudie?
  Typerend geval beschrijven door diepte interviews en observaties. 
 • Etnografisch onderzoek?
  Samen met de betrokkenen in de leefwereld mee gaan om die wereld te beschrijven. 
 • Focusgroeponderzoek?
  Groepsgesprekken voeren om gegevens te verzamelen.
 • Delphi onderzoek?
  In verschillende rondes vragen stellen of stellingen voorleggen. Met die gegevens weer nieuwe vragen maken. 
 • Wat is een experiment?
  Onderzoeksmethode om causale relatie vast te stellen, waarbij er meestal sprake is van een gemanipuleerde experimentele onafhankelijke variabele en afhankelijke testvariabele. 
 • Wat is het verschil tussen een zuiver en quasi experiment?
  Bij een zuiver experiment zijn de proefpersonen random toegewezen en bij een quasi experiment niet 
 • Wat zijn de gevaren als er geen controlegroep is?
  History: tussentijds voorval heeft invloed op de conclusie
  Groeieffect: Veranderingen komen niet door de interventie maar door de tijd
  Statistische regressie naar het gemiddelde: bodem en plafoneffect.
 • Wat is mixed methods methode?
  Kwalitatief en kwantitatief onderzoek samen gebruiken.
 • Wat is het verschil tussen panelonderzoek en trendonderzoek?
  Panelonderzoek is een vaste groep volgen en er worden op verschillende tijdstippen gemeten.
  Trendonderzoek is met wisselende onderzoeksgroepen verschillende metingen doen.  
 • Wat zijn oorzakelijke verbanden en schijnverbanden ?
  Oorzakelijke verbanden is als er sprake is van de invloed van het ene kenmerk op het andere. 
  Schijnverbanden is als er een schijnrelatie is tussen twee kenmerken die in feite gebaseerd zijn op het effect van een derde kenmerk. 
 • 1437256800 Hoofdstuk 2.3

 • Hoe kom je aan representiviteit van een steekproef?
  Eerst vaststellen wat de populatie is/welke eenheden. Dan onderzoeken of er een bestand is waarin de eenheden zijn opgenomen/steekproefkader.
 • Wat is een aselect?
  Elke eenheid uit de populatie heeft een gelijke kans om in de steekproef te komen. 
 • Wat is een aselecte enkelvoudige steekproef?
  1 nummer random trekken
 • Wat is de birthday rule en Getrapte steekproef?
  Vragen wie het eerste jarig is uit het gezin, die ondervragen.

  Getrapt is eerst een huishouden trekken en dan een persoon.
 • Wat is random digit dialing?
  Computer zoekt random telefoonnummer, als je niet opneemt zoekt hij de volgende.
 • Wat is een gestratificeerde steekproef?
  Eerst populatie indelen in strata, dan trek je een aselect uit elk stratum. Als je gebruik maakt van weging kun je een uitspraak doen over de totale populatie.
 • Waarom is non-respons een gevaar voor de representiviteit?
  De groep die je wel kunt bereiken is een selectieve groep, de groep die je niet bereikt ook. De non-respons zijn vaak de mensen met een lage opleiding, laag inkomen en allochtonen. 
 • Wat is een verlegheidssteekproef? en Quotasteekproef?
  Er is geen steekproefkader, je gebruikt een gemakssteekproef: iedereen wordt aangesproken en ondervraagd. Quotasteekproef is hier een variant van, dan benader je willekeurig mensen, maar je hebt wel een bepaald quotum vastgesteld.
 • Wat is een sneeuwbalsteekproef?
  Wordt gebruikt bij specifieke respondenten, waarvan geen steekproefkader van is. Je vraagt via via naar mensen die je kunt gebruiken, altijd de minst dichtbij persoon kiezen zodat je niet in het sociale circuit blijft hangen.
 • Wat zijn doelgerichte steekproeven? En wat is de gouden standaard?
  Steekproeven die de onderzoek zelf bewust samenstelt, dus niet random selecteert. 
  Gouden standaard staat beschreven hoe de verhouding moet zijn in de steekproef, qua leeftijd, geslacht en opleiding.
 • Waarom speelt verzadiging/saturatie een grote rol in een kwalitatieve steekproef?
  Je gaat door met vragen tot er geen nieuwe feiten meer boven komen, vaak is de steekproef beperkt, max 20 eenheden. Als er geen verzadiging opdoet heb je waarschijnlijk te maken met een heterogene groep.
 • Wat is het verschil tussen quota steekproef en steekproef met extremen. 
  Quota als het om minder specifieke vraag gaat. Extremen als je vooral in emotionele motieven geïnteresseerd bent. Je voert gesprekken met extreme voor en tegenstanders. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Iteratief proces
Proces van voortdurend passen en meten.
Chi-kwadraat toets
Om te berekenen hoe groot de kans is dat een gevonden frequentieverdeling bij een categorische/nominale variabele op toeval berust.
T-Toets
Hoe groot de kans is om een gemiddelde steekproef te vinden.
Standaardfout
Standaard afwijking van het steekproefgemiddelde
Correlatie
Statistische maat waarmee de sterkte van de samenhang tussen twee variabele wordt aangegeven.
Cumulatief percentage
Som van de percentages behorende bij een specifieke waarde en de percentages van alle waarden die lager zijn.
Non-parametische toetsen
Statistische schattings en toetsingstechniek, waarbij de testwaarde kleiner is dan een van te voren vastgesteld niveau.
Statistisch significant
Wanneer kans op toeval kleiner is dan de van te voren vastgestelde 0.5
Inferentiële statistiek
Schattingen op populatiewaarden doen op basis van steekproefgegevens.
Secundaire analyse
Analyseren van bestaand materiaal om een nieuwe onderzoeksvraag mee te beantwoorden.