Summary Class notes - MIB11306

Course
- MIB11306
- Erwin Zoetendal
- 2015 - 2016
- Wageningen University (Wageningen University, Wageningen)
- Voeding en Gezondheid
552 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - MIB11306

 • 1462744800 Micro-organismen en microbiologie

 • hoeveel individuele cellen zitten er in een kolonie
  10 tot de 7de 
 • Welke twee cellen zijn er
  prokaryoot en eukaryoot
 • de structuur van de prokaryoten cellen
  zie plaatje
 • de structuur van de eukaryoten cellen
  zie het plaatje
 • eukaryoot  -  echte-kern
  prokaryoot  -  voor-kern 
 • eukaryoten: mRNA moet door kernmembraan heen (transcriptie en translatie zijn fysiek gescheiden)

  prokaryoten: DNA/mRNA zijn in direct contact met ribosomen 
 • prokaryoten
  bacteriën en archaea
 • Archaea
  chromosoom(omen) lijkt op dat van bacteriën, maar het opgerold/gepakt zijn en de replicatie komt meer overeen met die van eukaryoten. 

  Het zijn geen bacteriën, ze zien er wel hetzelfde uit 
 • Wat hebben virussen nodig?
  Een gastheer
 • bacteriofagen
  virussen die bacteriën verteren
 • Verschillen tussen prokaryoten  en eukaryoten cellen
  zie plaatje
 • Waar vindt energieomzetting plaats in een bacterie? (eukaryoot en prokaryoot)
  eukaryoot - mitrochondrienen (membraan ervan)
  prokaryoot - cytoplasma membraan 
 • een cel is een open systeem, het kan dingen opnemen en afgeven aan de omgeving.
 • bacteriën zijn 3,8 miljard jaar geleden ontstaan
 • hoe komt zuurstof in de lucht
  fotosynthese 
  evolutie:

  • anoxygene fototrope bacteriën 
  • ontstaan van cyanobacterien 
  • ontstaan van eukaryoten 
  • algen diversiteit 
  • (invertebraten met schaal)
  • vasculaire planten 
 • wat is de 'last universal common ancestor' (LUCA)
  dat er 3 domeinen zijn ontstaan en dat deze ieder hun eigen kant op zijn gegaan:
  • bacteriën 
  • archaea 
  • eukaryoten 
 • Wat is een fylogenetische boom?
  het geeft aan hoe organisme verband aan elkaar zijn. 

  Er is gekeken naar het sequenceren van het rRNA gen voor het generen van een fylogenetische boom. (er is rRNA gekozen om dat elk organisme dit in zich heeft en hier eventuele veranderingen goed aan te zien zijn)

  de takken van de boom geven aan hoever het rRNA verschilt en hoever ze dus uit elkaar liggen 
 • habitat =
  Het milieu waarin een microbieel populatie leeft/verblijft
 • microorganismen bestaan in de natuur over het algemeen als mengcultures/-populaties (microbieel communities)
 • ecosysteem =
  ecosysteem omvat alle levende organismen plus de fysieke en chemische componenten van die habitat (aquatisch, terrestrisch, hogere organismen) (= de niet levende omgeving)
 • wat is de belangrijkste voorwaarde voor microbieel activiteit
  (vloeibaar) water
 • MRSA =
  meticilline-resistente staphylococcus aureus
 • Wat voor ontdekking heeft Antonie van leeuwenhoek (1632-1723) gedaan
  hij heeft een microscoop gemaakt 
  (dit deed hij om naar zijn stoffen te kijken, of deze van goede kwaliteit waren)
 • Welke twee elektronen-microscopen zijn er?
  TEM -> structuur 
  SEM -> 3D
 • Wie kwam er na leeuwenbroek (zo'n 200 jaar later)
  Louis Pasteur (1822-1895)
 • Wat heeft Louis Pasteur ontdekt
  Dat je aerobe en anaerobe micro-organismen hebt. 

  aëroob haalt adem met zuurstof; elektron acceptor 
  anaeroob organisme haalt adem met andere elektronacceptor van buitenaf: NO3 -, SO4 2-, CO2, Fe 3+ etc
 • elektronacceptoren zijn elementen of verbindingen die een of meer elektronen kunnen opnemen; ze worden daarbij gereduceerd.
 • fermentatie
  gebruikt een zelfgemaakte organische verbinding (pyruvaat) als elektronacceptor
 • zet ze in volgorde van groot naar klein; virus, gist cel, cel van escherichia coli (bacterie)
  1. gist cel (eukaryoot)
  2. cel van escherichia coli (bacterie)
  3. virus 
 • Wat voor ontdekking heeft Alexander Fleming (1881-1955) gedaan?
  penicilline 
 • Wat heeft Martinus Beijerinck (1851-1931) ontdekt?
  hij is de grondlegger van de virologie
  de ontdekking van de virus, hij wist alleen nog niet hoe het werkte dus dat is later pas uitgevonden 

  microbiële ophopingstechnieken 
 • Wat heeft Sergei Winogradsky (1856-1953) ontdekt
  micro-organismen die ijzer, zwavel (anorganische stoffen) etc oxideren
 • de oxidatietoestand van een stof geeft aan: hoe geoxideerd (elektron-arm) of hoe gereduceerd (elektron-rijk) die stof is (mate van geoxideerd zijn)
 • hoe is dit schema opgebouwd?

  H = +1
  O = - 2
 • Wat is chemolitho-autotrofie
  chemo = energie uit een chemische reactie halen 
  litho = anorganische verbinding gebruiken om energie van te maken 
  auto= CO2 gebruiken als koolstofbron 

  sulfide oxidatie voor maken van ATP
  nitrificatie voor maken van ATP
 • wat is chemoorgano-heterotroof
  wij de mens 

  chemo = energie uit een chemische reactie halen 
  organo = organische verbinding gebruiken om energie van te maken 
  heterotroof = we gebruiken een organische verbinding als koolstofbron 
 • elke verbinding waarin de C, N, S* in gereduceerde vorm voorkomt, kan als energiebron dienen voor bepaalde micro-organismen 

  * uit te breiden met metalen Fe, Mn, Se, ...
 • Wat heeft Carl Woese ontdekt?
  ontdekker van de Archaea als aparte groep van prokaryoten op basis van ribosomaal RNA sequenties (1977)

  hij was een fysicus, en geen bioloog. Hij werkt dus niet echt geaccepteerd. 
 • ribosomaal RNA sequenties worden nu standaard gebruikt voor taxonomie van micro-organismen en bepalen microbiële diversiteit in ecosystemen
 • ribosomaal RNA sequenties worden nu standaard gebruikt voor taxonomie van micro-organismen en bepalen microbiële diversiteit in ecosystemen
 • Wat zijn algemene eigenschappen van cellen
  • metabolisme (voor genetisch en katalytisch(energie))
  • groei (meerdere cellen maken)
  • evolutie (ze ontwikkelen andere eigenschappen waardoor er een 'phylogenetic tree' ontstaat)
 • Wat zijn specifieke eigenschappen die sommige cellen kunnen hebben
  • differentiatie (spore vormen)
  • communicatie met andere cellen door chemical messengers 
  • genetische overdracht 
  • beweeglijkheid 
 • noem de drie domeinen van het leven
  bacteriën 
  archaea
  eukaryoten 
 • chemolithotrofie
  een vorm van metabolisme waarin energie wordt gegenereerd door de oxidatie van anorganische verbindingen.
 • differentiatie =
  modificatie van cellulaire componenten om een nieuwe structuur te vormen, zoals een spore
 • Microbiële ecologie =
  de studie van micro-organismen in hun natuurlijke omgeving
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe meet je het glucose gehalte van je bloed? Welke enzymen en reacties zijn daar voor nodig
 • glucose oxidase is specifiek voor beta-D-glucose 
 • glucose oxidase gebruikt FAD als een reducerend cosubstraat 
 • glucose oxidase is een flavoproteine en gebruikt FAD als electronen-acceptor 
 • FAD moet je nu gaan meten 
 • FADH2 wordt door een tweede enzym (peroxidase) geoxideerd en er wordt H2O2 gevormd 
 • 0-dianisidine wordt bruin na de vorming van H2O2 een dit kun je meten in een spectrofotometer. 
Welke 3 methodes zijn er om het glucose gehalte te meten in het bloed?
 1. chemische reductie van een metaal-ion door glucose (weinig specifiek)
 2. condensatie met 0-toluidine tot een glucoseamine dat groen is (0-toluidine is toxisch en erg corrosief)
 3. enzymatisch met behulp van glucose oxidase (specifiek voor beta-D-glucose rest is alfa-D-glucose; storing door ascorbinezuur en ureum)
Welke enzym neem je? (concentratie glucose in bloed)
 • moet km hebben in de buurt van concentratie glucose in bloed, eentje vinden die liefste iets hogere km heet 
 • als je enzymactiviteit wil regen moet je niet veel hogere concentratie hebben: continu actief --> dan kun je in stijle deel van grafiek meten 


hoe meet je H2O2 productie?
 • reageerbuizen die van kleur veranderen bij bepaalde activiteit van enzym
 • nu strip met druppel bloed --> kleurverandering zegt hoeveel glucose je hebt 
Wat is de functie van de citroenzuurcyclus
 • energiegenerering 
 • allerlei verbindingen maken (anabole activiteit ) (daarom controle essentieel)
Het pyruvaat dehydrogenase (PDH) complex is een van de belangrijkste snelheidsbepalende enzymen Inn de citroenzuur cyclus want:
 1. een hoge concentratie aan NADH remt PDH
 2. PDH wordt geremd door fosforylering (covalente modificatie)
hoe heet de reductie van nitraat waarbij NH3 wordt gevormd en vervolgens uitgescheiden door een bacterie?
dissimilatorische nitraatreductie
homofermentatieve melkzuurbacteriën zetten glucose door middel van fermentatie om in melkzuur (lactaat) waarbij 2 ATP wordt gevormd. in welk proces van het glucose catabolisme wordt deze ATP gevormd?
glycolyse
Noem twee anorganische verbindingen
H2S
S^0
noem drie functies van het cytoplasmamembraan van prokaryoten
 1. semipermeabele wand 
 2. plaats van eiwitten die betrokken zijn bij tal van processen 
 3. energieconservering (proton motive force)
wat is de verdeling van de bacterien in het verteringsstelsel?
maag: <10^4
jejunum: 10^3 - 10^5
ileum: 10^8 
dikke darm: 10^11 - 10^12