Summary Class notes - Moderne kerkgeschiedenis

Course
- Moderne kerkgeschiedenis
- Mirjam van Veen
- 2019 - 2020
- Vrije Universiteit Amsterdam
- Theologie (joint degree)
127 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Moderne kerkgeschiedenis

 • 1554069600 introductie

 • Noem 8 perioden die in moderne kerkgeschiedenis zijn behandeld
  - confessionalisering en confessionele staat
  - verlichting
  - Franse revolutie
  - restauratie
  - modernisme en orthodoxie
  - verzuiling
  - twee wereldoorlogen
  - heden
 • Noem 3 aspecten van de confessionalisering
  - streven naar duidelijke identiteit
  - samenwerking kerk en staat
  - disciplinering  (nieuwe maatschappelijke orde)
  --> vind plaats na de reformatie
 • Noem 2 aspecten van de Verlichting
  - aandacht voor het individu
  - opkomende vragen aan het overgeleverde geloof (Bijbel, religieuze autoriteit, wereldbeeld en verhouding kerk en staat)
 • Noem 5 aspecten van de Franse revolutie
  - wordt anti-kerkelijk
  - komen rechten van burgers
  - scheiding kerk en staat
  - scheiding van machten
  - rationalisering van het bestuur (decimaal stelsel en burgerlijke stand)
 • Noem 3 aspecten van de Restauratie
  - reactie tegen de revolutionaire periode
  - opkomst nationale staten
  - toch nieuwe revoluties (grondwet, constitutionele monarchie)
 • Noem 3 aspecten van het modernisme en orthodoxie
  - terugkeer naar de vragen van de Verlichting
  - sociale kwestie
  - het orthodoxe antwoord
 • Noem 5 aspecten van de verzuiling
  - een liberaal principe (eigen organisatie)
  - massale kerkelijkheid
  - ontkerkelijking
  - katholieke emancipatie
  - koortsachtig kerkbouw
 • Noem 2 aspecten van de twee wereldoorlogen
  - opkomst anti-semitisme
  - het morele faillissement van Europa?
 • Noem 3 aspecten van het Heden
  - ontzuiling en ontkerkelijking (Nederlandse radicaliteit en deconfessionalisering van kerkelijke organisaties)
  - kerkelijke heroriëntatie (kritisch doordenken in aandeel aan anti-semitisme, vragen van de Verlichting)
  - Europa als antwoord op twee wereldoorlogen (ziel van Europa, einde Natie-staat)
 • tot 1516 is?
  reformatie
 • tussen 1516 en 1648 is?
  confessionalisering
 • 1670 tot Franse revolutie is?
  Verlichting
 • 1890-1960 is?
  verzuiling
 • 1554242400 confessionalisering

 • wat is een invented tradition?
  een traditie creëren die niet heeft bestaan (vb calvinistische natie via Kuijper)
 • Hoe wordt de gereformeerde kerk dominant in de Lage landen?
  Dat komt omdat de Lutheranen trouw waren aan Phillips II bij de opstand tegen Spanje, Dopers werden geassocieerd met oproer en verzet (erfenis van Munster), en voor katholieken is vastgesteld dat wie Spanje niet steunt geen goeie katholiek kan zijn. Alle groepen zijn dus uitgerangeerd.
  gereformeerden blijven over, zij passen bij de tijd: partij voor de opstand, rol burgers al aanwezig in kerkelijk bestuur, sterke kerkelijke organisatie en slagen erin een visioen te ontwikkelen (republiek als nieuwe Israël)
 • Noem twee uitspraken over tolerantie
  tolerantie is het voorrecht van de meerderheid om de minderheid te tolereren.
  tolerantie is de keuze om je macht niet te gebruiken om de ander te laten doen wat jij denkt dat dat goed is.
 • Welke twee vormen van tolerantie komen voor in de publieke kerk?
  - Libertijnen: iedereen in één kerk, geven en nemen
  - Hardliners: meerdere kerken stichten --> institutionalisering van religieuze diversiteit
 • Welk mensbeeld hebben libertijnen waardoor ze tegen predestinatie zijn?
  het beeld dat de mens zich kan verbeteren door genade van God
 • Schets de verwarrende situatie die tot 1816 standhield
  De publieke kerk bestond uit twee vleugels, beidde met een eigen opvatting van hoe tolerantie eruit moet zien. De kerkorde van Dordt werd ook nooit ingevoerd tot 1816 wanneer de kerkorde wordt gesticht (algemeen reglement)
 • Welke 3 ontwikkelingen maken protestanten en katholieke door die als confessionaliserend kunnen worden getypeerd?
  - stichting van universiteiten
  - discipline
  - catechismusonderhoud
 • Welke ontwikkelingen gaan de katholieken door die als confessionaliserend kunnen worden getypeerd?
  - concilie van Trente
  - Jezuïeten orde
  - eucharistische vroomheid/Maria-devotie
 • Welke ontwikkelingen gaan protestanten door die als confessionaliserend kunnen worden getypeerd?
  - belijdenisgeschriften
  - kerkorganisatie
 • Noem 6 punten van de nadere reformatie die meespeelden in het ontwikkelen van een sterke eigen identiteit
  - reformatie van het leven
  - beleving van wedergeboorte
  - gezelschappen
  - gebruik mystiek
  - gelovigen in soorten een maten
  - avondmaalsmeiding, zondagsrust
 • Hoe krijgt de samenwerking tussen kerk en staat vorm?
  doordat de kerk een kerk met een januskop is. De Magistraat benoemd de ambtsdragers want de overheid onderhoudt en betaald de kerk tenslotte.
 • Noem 2 discussies in de gereformeerde kerk die de diversiteit in de kerk toont
  - discussie tussen Arminianen en gomaristen over predestinatie, kerk en staat en belijdenisgeschriften
  - discussie tussen Libertijnen en Hardliners over de vorm van tolerantie in de kerk of voor institutionalisering van religieuze diversiteit.
 • Noem 4 standpunten van de Hardliners
  - focus op eendracht binnen de kerk
  - mensbeeld is negatief, kan niet verbeteren
  - nadruk ligt op perfectionisme
  - tolerantie in de vorm van tolerantie voor diverse kerken (institutionalisering van religieuze diversiteit)
 • Noem 5 standpunten van Libertijnen
  - voor een brede volkskerk
  - tolerantie binnen de kerk
  - geen belijdenisgeschriften omwille van vrijheid
  - nadruk op de daden in het leven waardoor ook een relativering van doctrines
  - mensbeeld is positief: de mens kan groeien door de genade van God
 • Noem 4 punten over de synode van Dordt
  - Gereformeerde kerk kreeg een scherpe identiteit
  - predestinatie werd onderdeel van de identiteit
  - gevolg was dat remonstranten de publieke kerk verlieten
  - de orde is alleen nooit doorgevoerd
 • Noem een verschil tussen waar de katholieken in het noorden en zuiden mee te maken kregen
  Noorden: schuilkerken, toepassing van Trente en priesteropleiding in Keulen
  belangrijke partijen: Sasbout Vosmeer (apostolische vicaris van Hollanse Zending) en op Spanje georiënteerde Jezuïeten 

  Zuiden: Jezuïeten zorgen daar juist voor een katholiek reveil
 • Noem een gevolg van de onderdrukking van de katholieken
  een ondergronds karakter: geen grote vertrouwde openbare manifestaties meer en een relatief grote plaatselijke autonomie
 • Noem 6 punten van de erfenis van de katholieken van de reformatie
  - verinnerlijking
  - onzekere positie, recognitiegelden
  - apostolische vicaris
  - spanning Jezuïeten en oude hiërarchie
  - Neercassel en Codde georiënteerd op Reoubliek en niet meer Spanje
  - opkomst Jansenisme
 • Noem 4 focuspunten van de cleresij en 3 punten over de katholieke kerk

  - Op oude clerici georienteerd
  - Theologie van Jansenius
  - Nadruk op hoogstaande moraal
  - Steun van de Staten


  - Op Rome georienteerd
  - Sterke invloed van de Jezuieten
  - Pastorale moraal
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.