Summary Class notes - Nederlands

Course
- Nederlands
- Klaas Lintermans
- 2019 - 2020
350 Flashcards & Notes
1 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Nederlands

 • 1577833200 Woordenschat §1

 • Mentaal
  in (of van) de geest
 • Verhullen
  verbergen;verdoezelen
 • Repressie
  onderdrukking
 • Adequaat
  geschikt voor het beoogde doel
 • Loyaal
  trouw aan
 • Reduceren
  terugbrengen tot een kleiner aantal of lager peil
 • Attitude
  gedrag, gedragslijn
 • Ongenoegen
  misnoegen, ontevredenheid
 • Saboteren
  sabotage plegen
 • Parallellen
  gelijklopend, evenwijdig, overeenkomend
 • Consensus
  overeenstemming van mening
 • Drastisch
  krachtig en snel
 • Onmiskenbaar
  onloochenbaar
 • Bont
  veelkleurig, gespikkeld, gevlekt
 • Vergaren
  inzamelen, verzamelen
 • Uniformiteit
  gelijkvormig
 • Uniek
  Eén in zijn soort
 • Potentieel
  de mogelijkheid bezittend zich te ontwikkelen tot het genoemde
 • Rivalen
  mededinger;medeminnaar
 • Zinnen
  peinzen over, denken aan
 • Negeren
  doen alsof je iem. niet ziet, iets niet merkt
 • Ornitholoog
  vogelkunde
 • Analyse
  onderzoek dat of uitleg die duidelijk maakt hoe iets in elkaar zit
 • Aan het licht brengen
  Bekend maken
 • Patronen
  model, vorm, voorbeeld
 • Frequentie
  het herhaaldelijk weerkeren
 • Individueel
  iedere afzonderlijke persoon betreffend
 • Vitaal
  voor het leven van groot belang; energiek
 • Leken
  die niet tot de geestelijke stand behoort; overeenkomst hebben met
 • Relatief
  betrekkelijk, vergeleken met iets anders
 • Dientengevolge
  als gevolg daarvan
 • Ietwat
  een beetje;enigszins
 • Veerkrachtig
  met veerkracht; elastisch
 • Al naargelang
  naarmate
 • Intensiteit
  mate van kracht of hevigheid
 • Proviand
  levensmiddelen die je meeneemt op reis
 • Gepaard gaan met
  Samengaan met
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Nederlands

 • 1539295200 woordenschat hoofdstuk 2

 • Alliteratie
  Alliteratie is een rijm waarbij de beginmedeklinkers van de woorden of lettergrepen hetzelfde zijn
 • Attribuut
  Een attribuut is een voorwerp dat als kenmerk aan iets of iemand wordt verbonden.
 • Beeldspraak
  Beeldspraak is de manier van uitdrukken waarbij een beeld duidelijk maakt wat je wilt zeggen
 • Klassieker
  Een klassieker is een vaak gezongen lied, veelgelezen boek etc
 • Parallellogram
  Een parallellogram is een vierhoek waarvan de onderstaande zijden evenwijdig zijn
 • Pictogram
  Een pictogram is een weergave van iets in de vorm van een afbeelding of tekening
 • Twisten
  Twisten is ergens ruzie over maken of discussiëren
 • Beargumenteren
  Iets met argumenten opbouwen
 • Canon
  Lijst met boeken die je gelezen moet hebben
 • Raamvertelling
  Manier van vertellen waarbij één verhaal de omlijsting of kader is van een groot aantal andere vertellingen
 • De rode draad
  Iets belangrijks in bijv. een rede, verhaal, muziekstuk
 • Executie
  Executie betekent doodstraf
 • Onvoltooid
  Niet afgemaakt
 • Gratie
  Gratie betekend dat de staf wordt het geannuleerd, verminderd of veranderd 
 • Fameus
  Door veel mensen gekend of bewonderd
 • Aanhankelijk
  Geneigd om aan iemand te hechten
 • Epos
  Verhaal of gedicht over een historisch figuur
 • Decennium
  Tijdperk over 10 jaar
 • Gecamoufleerd
  Onopvallend maken
 • Iets met argusogen bekijken
  Iets nauwlettend in de gaten houden
 • De klassieken
  Schrijvers, kunstenaars etc. in de oudheid
 • Etymologie
  Herkomst van een woord
 • Aan de kaak stellen
  Iets wat verkeerd is onder handen nemen
 • 1548716400 Toets grammatica zinsdelen

 •  Wat zijn de bepaalde lidwoorden?
  De bepaalde lidwoorden zijn 'de' en 'het'
 • Wat is het onbepaalde lidwoord?
  Het onbepaalde lidwoord is 'een'
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Nederlands

 • 1535752800 1; Dubbelop: Onjuiste herhaling

 • 1.1 Onjuiste herhaling
  Als een vast voorzetsel ten onrechte twee keer wordt gebruikt, is dat een onjuiste herhaling
 • Met een ondernemer met zo'n twijfelachtige reputatie zou ik zekere geen zaken mee doen.
  1.1 Onjuiste herhaling; Met/Mee
 • 1535839200 1; Dubbelop: Tautologie

 • 1.2 Tautologie
  Als hetzelfde twee keer wordt gezegd met verschillende woorden van dezelfde woordsoort (synoniem)
 • Vermoedelijk zal de voorzitter van de Eerste Kamer waarschijnlijk dinsdag zijn aftreden bekendmaken.
  1.2 Tautologie; Vermoedelijk/Waarschijnlijk
 • 1535925600 1; Dubbelop: Pleonasme

 • 1.3 Pleonasme
  Bij een pleonasme wordt een deel van de betekenis van een woord of een woordgroep nog eens door een ander woord uitgedrukt.
 • Als je de show goed wilt zien, moet je van tevoren een plaats voor in de zaal reserveren
  1.3 Pleonasme; Van tevoren/Reserveren
 • 1536012000 1; Dubbelop: Contaminatie

 • 1.4 Contaminatie
  Als twee woorden of uitdrukkingen worden verward en ten onrechte worden vermengd
 • Uitprinten/Zich irriteren aan/Het hoofd in de schoot werpen/Mond-op-mondreclame
  1.4 Contaminatie: Uitdraaien+Printen/Zich ergeren+Irriteren/Het hoofd in de schoot leggen+De handdoek in de ring werpen/Mond-tot-mondreclame+Mond-op-mondbeademing
 • 1536098400 1; Dubbelop: Dubbele ontkenning

 • 1.5 Dubbele ontkenning
  In zinnen met een werkwoord dat al een ontkennend karakter heeft wordt soms ten onrechte een tweede ontkenning toegevoegd
 • De overheid probeert via tv-spotjes te voorkomen dat burgers niet te veel geld lenen.
  1.5 Dubbele ontekenning; Voorkomen/Niet
 • 1536184800 2; Onjuist verwijswoord

 • 2.1 Onjuist verwijswoord
  Mannelijk de-woord: hij/deze/die
  Vrouwelijk de-woord: zij/ze(bij niet persoon)/ haar/deze/die
  Het-woord onzijdig: het/zijn/dit/dat
  Meervoud: zij/hen/hun/deze/die
 • Vrouwelijke uitgangen
  De woorden:
  -heid, -schap, -nis, -ing, -ie, -iek, -ij, -de, -st, -te, -sis, -teit, -theek, -uur
 • Gebruik van wat
  1. Een overtreffende trap (het beste wat me ooit is overkomen)
  2. Een onbepaald voornaamwoord (alles wat ik deed was voor jou)
  3. Een hele zin
 • 1536271200 2; Onduidelijk verwijswoord

 • 2.2 Onduidelijk verwijswoord
  Soms wijst een verwijswoord terug naar iets wat helemaal niet in de tekst staat
  Soms wijst een verwijswoord naar meerdere antecedenten
 • 1536357600 3; Incongruentie

 • 3 Incongruentie
  Wanneer bij een enkelvoudig onderwerp geen enkelvoudige persoonsvorm staat. 
  (Zet aan voor het woord)
 • Noch de minister, noch de secretaris wil zijn idealen aanscherpen
  3 Incongruentie; wil --> willen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Nederlands

 • 1528063200 toets blok 4,5,6 juni 2018

 • accepteren - de acceptatie, acceptabel
  goed vinden, aanvaarden
 • asiel - de asielzoeker, een asielaanvraag
  bescherming
 • catastrofe - catastrofaal
  ramp
 • extremist - extremisme, extreem
  iemand die tot het uiterste gaat om zijn doel te bereiken
 • gedogen - het gedoogbeleid, de gedoogzone
  toestaan
 • humaan - inhumaan, humanitaire hulp
  menslievend
 • oogluikend toelaten - ontluiken
  doen alsof je het niet ziet
 • procederen - een proces voeren, uitgeprocedeerd zijn
  een rechtszaak hebben
 • procedure - de ontslagprocedure, een procedurefout
  werkwijze
 • status - de vluchtelingenstatus
  toestand waarin je je bevindt
 • in Nederland geboren
  autochtoon
 • met gevoel (liefde)
  affectief
 • uit een ander land afkomstig zijn
  allochtoon
 • vergoeding
  compensatie
 • stiptheid (nauwkeurigheid)
  punctualiteit
 • bij veel bedrijfsonderdelen
  grootschalig
 • de afdeling van de overheid
  die controleert of de wetten worden overtreden en zo nodig strafzaken begint
  het Openbaar Ministerie
 • omkoopbaarheid
  corruptie
 • bijeenkomst waarop vragen van journalisten worden beantwoord
  persconferentie
 • in de eerste plaats
  primair
 • streek
  regio
 • extra onderdelen
  accessoires
 • een apparaat waarmee met constante snelheid kan worden gereden zonder gas te geven
  cruisecontrol
 • vast onderdeel
  standaard
 • met een andere afkomst en cultuur
  etnisch
 • heeft tot gevolg
  resulteren
 • mensen die strijden voor een bepaald doel
  activist
 • over wat goed en kwaad is
  moreel
 • vervangers
  alternatief
 • partij die niet in de regering zit
  oppositiepartij
 • ging heftig te keer
  fulmineren
 • hartstochtelijke
  gepassioneerd
 • beslissend
  cruciaal
 • waar het hart van vol is, loopt de mond van over
  graag praten over dingen waar je vol van bent
 • dat gaat me aan het hart
  dat doet me verdriet
 • dat was een pak van mijn hart
  dat was een hele opluchting
 • het hart hoog dragen
  trots zijn
 • met bloedend hart
  met verdriet en tegenzin
 • iemand op het hart trappen
  iemand kwetsen
 • het hart op de tong hebben
  loslippig zijn, vrijuit spreken
 • zijn hart ophalen aan iets
  ergens enorm van genieten
 • een klein hartje hebben
  gevoelig zijn
 • iemand iets op het hart drukken
  met nadruk aanraden
 • publiek
  lezers van teksten
 • tekst heel breed publiek ?
  algemeen onderwerp in tijdschriften of kranten
 • tekst klein, gespecialiseerd publiek?
  artikelen in auto, computer of mode tijdschrift 
  uit informatie/woordkeus blijkt dat lezer  al iets van onderwerp afweet 
 • tekst persoon, heel kleine groep personen?
  brief aan je tante, oma of aan de leden van een sportclub
 • tekstdoel/schrijfdoel
  doel van de tekst, wat wil schrijver bereiken
 • tekstdoel informatie geven;
  iemand iets nieuws vertellen
 • tekstdoel overtuigen;
  redenen noemen waarom je gelijk hebt
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Nederlands

 • 1521759600 poëzie termen

 • aanspreking/allocutie
  stijlfiguur waarbij de verteller zich rechtstreeks tot iemad in of buiten de tekst richt,
 • Want aan u draag ik mijn boek op, Willem.
  aanspreking/allocutie
 • accent/klemtoon/nadruk
  Plaats in het woord die wordt benadrukt
 • acconsonantie/medeklinkerrijm
  Bij deze vorm berust de rijm op de slotmedeklinkers van lettergrepen
 • wand en hond
  acconsonantie/medeklinkerrijm
 • acrostichon
  een naamdicht, waarbij beginletters van de strofen of de versregels een woord, naam, zin, gedicht of het alfabet vormen.
 • telestichon
  een naamdicht, waarbij de eindletters van de strofen of de versregels een woord, naam, zin, gedicht of het alfabet vormen.
 • aforisme
  kernachtige, korte, pittige spreuk
 • geen woorden maar daden
  aforisme
 • allegorie
  in een allegorie worden allerlei eigenschappen en gebeurtenissen op symbolische wijze verbeeld. Daarbij word o.a. gebruikgemaakt van personificaties. symbolische betekenis is onderliggend. (aanspreking)
 • alliteratie/beginrijm/stafrijm
  gelijkheid van de medeklinkers aan et begin van de beklemtoonde lettergreep.
 • allusie
  zinnen, woordgroepen, namen in een tekst verwijzen naar bekende (passages uit) andere teksten of naar bekende figuren en/of gebeurtenissen. Indirecte toespeling
 • ambiguïteit
  wat op verschillende manieren te interpreteren is (poly-interpretabel/pluri-interpretabel)
 • Het drielandenpunt! 't is wel leuk dat er een plek is waar drie landden bij elkaar komen, maar om daar nou een punt van te maken
  ambiguïteit
 • a-metrisch
  tegen de maat in
 • antecedent
  woord of zin waarnaar een voornaamwoord verwijst
 • anti-metrie
  afwijking van de versmaat
 • anachronisme
  iets wat niet past bij de tijd van de context
 • een pc in de uitvoering van een toneelstuk uit 1900
  anachronisme
 • anagram
  woord dat je maakt van de letters van een ander word
 • annotatie
  verklarende aantekening. wat betekent een woord
 • annoteren
  voorzien van verklarende aantekeningen. betekenis geven aan een woord.
 • anthologie/verzamelwerk/bloemlezing
  selectie van teksten uit het werk van een of meer auteurs, bijeengebracht in een afzonderlijke uitgave.
 • anticlimax
  opeenvolging van steeds zwakkere woorden of uitdrukkingen
 • schreeuwen-roepen-zeggen-fluisteren
  anticlimax
 • antithese
  tegenstelling
 • archaïsme
  opzettelijk gebruik van een ouderwets woord wat niet meer gebruikt wordt.
 • assonantie/halfrijm
  de rijmvorm waarbij klinkers of tweeklanken worden herhaald
 • bomen en rozen
  assonantie/halfrijm
 • asyndeton
  opsomming van woorden, zinsdelen of zinnen zonder voegwoorden(of, en)
 • Avant-garde
  strekking die steeds vernieuwend, vooruitstrevend en experimenteel tracht te zijn. Voorlopers en trendsetters.
 • ballade
  1e strofe: 8 regels
  2e strofe: 8 regels
  3e strofe: 8 regels
  4e strofe: 4 regels   
  vaak een lied met een verhaaltje
 • beeldspraak
  taalgebruik waarbij je iets omschrijft door het te vergelijken met iets anders.
 • binnenrijm
  rijm binnen de versregel: zowel volrijm als halfrijm kunnen als binnenrijm optreden.
 • bladspiegel/lay-out
  manier waarop een bladzijde is ingedeeld
 • blanke verzen
  gedichten zonder rijm
 • chiasme/kruisstelling
  stijlfiguur: twee bij elkaar horende zinnen of zinsdelen vormen wat de woordvolgorde betreft elkaars spiegelbeeld.
 • damen en heren
  jongens en meisjes
  chiasme/kruisstelling
 • chute/volta/val/wending
  in een sonnet staan octaaf en sextet in een zekere verhouding tot elkaar. Er kan een contrast in deze verhouding zitten. Deze verandering heet de chute.
 • climax
  het stijlmiddel waarbij  er gebruik wordt gemaakt van een opeenvolging van steeds sterkere uitdrukkingen.
 • fluisteren-zeggen-roepen-schreeuwen
  climax
 • cliché
  iets wat al zo vaak gezegd is dat het niet veel meer betekent
 • connontatie
  Zaken die voor de luisteraar mede begrepen worden bij het beluisteren van een woord, buiten hetgeen het volgens de definitie betekent. Het gevoel bij een woord.
 • consonant
  medeklinker (b,c,d)
 • couplet
  strofe, vers
 • distichon
  strofe van 2 regels
 • eindrijm
  rijm (volrijm of halfrijm) aan het eind van de versregels.
 • elegie
  weemoedig dichtstuk; treurlied
 • elisie
  uitstoting van een onbeklemtoonde lettergreep om het ritme te behouden
 • enjambement
  het verschijnsel bij stroferijm, waarbij een zin te lang is voor een versregel en daardoor doorloopt over de volgende regel(s)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.