Summary Class notes - Nederlands

Course
- Nederlands
- Klaas Lintermans
- 2019 - 2020
350 Flashcards & Notes
1 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Nederlands

 • 1577833200 Woordenschat §1

 • Mentaal
  in (of van) de geest
 • Verhullen
  verbergen;verdoezelen
 • Repressie
  onderdrukking
 • Adequaat
  geschikt voor het beoogde doel
 • Loyaal
  trouw aan
 • Reduceren
  terugbrengen tot een kleiner aantal of lager peil
 • Attitude
  gedrag, gedragslijn
 • Ongenoegen
  misnoegen, ontevredenheid
 • Saboteren
  sabotage plegen
 • Parallellen
  gelijklopend, evenwijdig, overeenkomend
 • Consensus
  overeenstemming van mening
 • Drastisch
  krachtig en snel
 • Onmiskenbaar
  onloochenbaar
 • Bont
  veelkleurig, gespikkeld, gevlekt
 • Vergaren
  inzamelen, verzamelen
 • Uniformiteit
  gelijkvormig
 • Uniek
  Eén in zijn soort
 • Potentieel
  de mogelijkheid bezittend zich te ontwikkelen tot het genoemde
 • Rivalen
  mededinger;medeminnaar
 • Zinnen
  peinzen over, denken aan
 • Negeren
  doen alsof je iem. niet ziet, iets niet merkt
 • Ornitholoog
  vogelkunde
 • Analyse
  onderzoek dat of uitleg die duidelijk maakt hoe iets in elkaar zit
 • Aan het licht brengen
  Bekend maken
 • Patronen
  model, vorm, voorbeeld
 • Frequentie
  het herhaaldelijk weerkeren
 • Individueel
  iedere afzonderlijke persoon betreffend
 • Vitaal
  voor het leven van groot belang; energiek
 • Leken
  die niet tot de geestelijke stand behoort; overeenkomst hebben met
 • Relatief
  betrekkelijk, vergeleken met iets anders
 • Dientengevolge
  als gevolg daarvan
 • Ietwat
  een beetje;enigszins
 • Veerkrachtig
  met veerkracht; elastisch
 • Al naargelang
  naarmate
 • Intensiteit
  mate van kracht of hevigheid
 • Proviand
  levensmiddelen die je meeneemt op reis
 • Gepaard gaan met
  Samengaan met
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Nederlands

 • 1539295200 woordenschat hoofdstuk 2

 • Alliteratie
  Alliteratie is een rijm waarbij de beginmedeklinkers van de woorden of lettergrepen hetzelfde zijn
 • Attribuut
  Een attribuut is een voorwerp dat als kenmerk aan iets of iemand wordt verbonden.
 • Beeldspraak
  Beeldspraak is de manier van uitdrukken waarbij een beeld duidelijk maakt wat je wilt zeggen
 • Klassieker
  Een klassieker is een vaak gezongen lied, veelgelezen boek etc
 • Parallellogram
  Een parallellogram is een vierhoek waarvan de onderstaande zijden evenwijdig zijn
 • Pictogram
  Een pictogram is een weergave van iets in de vorm van een afbeelding of tekening
 • Twisten
  Twisten is ergens ruzie over maken of discussiëren
 • Beargumenteren
  Iets met argumenten opbouwen
 • Canon
  Lijst met boeken die je gelezen moet hebben
 • Raamvertelling
  Manier van vertellen waarbij één verhaal de omlijsting of kader is van een groot aantal andere vertellingen
 • De rode draad
  Iets belangrijks in bijv. een rede, verhaal, muziekstuk
 • Executie
  Executie betekent doodstraf
 • Onvoltooid
  Niet afgemaakt
 • Gratie
  Gratie betekend dat de staf wordt het geannuleerd, verminderd of veranderd 
 • Fameus
  Door veel mensen gekend of bewonderd
 • Aanhankelijk
  Geneigd om aan iemand te hechten
 • Epos
  Verhaal of gedicht over een historisch figuur
 • Decennium
  Tijdperk over 10 jaar
 • Gecamoufleerd
  Onopvallend maken
 • Iets met argusogen bekijken
  Iets nauwlettend in de gaten houden
 • De klassieken
  Schrijvers, kunstenaars etc. in de oudheid
 • Etymologie
  Herkomst van een woord
 • Aan de kaak stellen
  Iets wat verkeerd is onder handen nemen
 • 1548716400 Toets grammatica zinsdelen

 •  Wat zijn de bepaalde lidwoorden?
  De bepaalde lidwoorden zijn 'de' en 'het'
 • Wat is het onbepaalde lidwoord?
  Het onbepaalde lidwoord is 'een'
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Nederlands

 • 1535752800 1; Dubbelop: Onjuiste herhaling

 • 1.1 Onjuiste herhaling
  Als een vast voorzetsel ten onrechte twee keer wordt gebruikt, is dat een onjuiste herhaling
 • Met een ondernemer met zo'n twijfelachtige reputatie zou ik zekere geen zaken mee doen.
  1.1 Onjuiste herhaling; Met/Mee
 • 1535839200 1; Dubbelop: Tautologie

 • 1.2 Tautologie
  Als hetzelfde twee keer wordt gezegd met verschillende woorden van dezelfde woordsoort (synoniem)
 • Vermoedelijk zal de voorzitter van de Eerste Kamer waarschijnlijk dinsdag zijn aftreden bekendmaken.
  1.2 Tautologie; Vermoedelijk/Waarschijnlijk
 • 1535925600 1; Dubbelop: Pleonasme

 • 1.3 Pleonasme
  Bij een pleonasme wordt een deel van de betekenis van een woord of een woordgroep nog eens door een ander woord uitgedrukt.
 • Als je de show goed wilt zien, moet je van tevoren een plaats voor in de zaal reserveren
  1.3 Pleonasme; Van tevoren/Reserveren
 • 1536012000 1; Dubbelop: Contaminatie

 • 1.4 Contaminatie
  Als twee woorden of uitdrukkingen worden verward en ten onrechte worden vermengd
 • Uitprinten/Zich irriteren aan/Het hoofd in de schoot werpen/Mond-op-mondreclame
  1.4 Contaminatie: Uitdraaien+Printen/Zich ergeren+Irriteren/Het hoofd in de schoot leggen+De handdoek in de ring werpen/Mond-tot-mondreclame+Mond-op-mondbeademing
 • 1536098400 1; Dubbelop: Dubbele ontkenning

 • 1.5 Dubbele ontkenning
  In zinnen met een werkwoord dat al een ontkennend karakter heeft wordt soms ten onrechte een tweede ontkenning toegevoegd
 • De overheid probeert via tv-spotjes te voorkomen dat burgers niet te veel geld lenen.
  1.5 Dubbele ontekenning; Voorkomen/Niet
 • 1536184800 2; Onjuist verwijswoord

 • 2.1 Onjuist verwijswoord
  Mannelijk de-woord: hij/deze/die
  Vrouwelijk de-woord: zij/ze(bij niet persoon)/ haar/deze/die
  Het-woord onzijdig: het/zijn/dit/dat
  Meervoud: zij/hen/hun/deze/die
 • Vrouwelijke uitgangen
  De woorden:
  -heid, -schap, -nis, -ing, -ie, -iek, -ij, -de, -st, -te, -sis, -teit, -theek, -uur
 • Gebruik van wat
  1. Een overtreffende trap (het beste wat me ooit is overkomen)
  2. Een onbepaald voornaamwoord (alles wat ik deed was voor jou)
  3. Een hele zin
 • 1536271200 2; Onduidelijk verwijswoord

 • 2.2 Onduidelijk verwijswoord
  Soms wijst een verwijswoord terug naar iets wat helemaal niet in de tekst staat
  Soms wijst een verwijswoord naar meerdere antecedenten
 • 1536357600 3; Incongruentie

 • 3 Incongruentie
  Wanneer bij een enkelvoudig onderwerp geen enkelvoudige persoonsvorm staat. 
  (Zet aan voor het woord)
 • Noch de minister, noch de secretaris wil zijn idealen aanscherpen
  3 Incongruentie; wil --> willen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Nederlands

 • 1528063200 toets blok 4,5,6 juni 2018

 • accepteren - de acceptatie, acceptabel
  goed vinden, aanvaarden
 • asiel - de asielzoeker, een asielaanvraag
  bescherming
 • catastrofe - catastrofaal
  ramp
 • extremist - extremisme, extreem
  iemand die tot het uiterste gaat om zijn doel te bereiken
 • gedogen - het gedoogbeleid, de gedoogzone
  toestaan
 • humaan - inhumaan, humanitaire hulp
  menslievend
 • oogluikend toelaten - ontluiken
  doen alsof je het niet ziet
 • procederen - een proces voeren, uitgeprocedeerd zijn
  een rechtszaak hebben
 • procedure - de ontslagprocedure, een procedurefout
  werkwijze
 • status - de vluchtelingenstatus
  toestand waarin je je bevindt
 • in Nederland geboren
  autochtoon
 • met gevoel (liefde)
  affectief
 • uit een ander land afkomstig zijn
  allochtoon
 • vergoeding
  compensatie
 • stiptheid (nauwkeurigheid)
  punctualiteit
 • bij veel bedrijfsonderdelen
  grootschalig
 • de afdeling van de overheid
  die controleert of de wetten worden overtreden en zo nodig strafzaken begint
  het Openbaar Ministerie
 • omkoopbaarheid
  corruptie
 • bijeenkomst waarop vragen van journalisten worden beantwoord
  persconferentie
 • in de eerste plaats
  primair
 • streek
  regio
 • extra onderdelen
  accessoires
 • een apparaat waarmee met constante snelheid kan worden gereden zonder gas te geven
  cruisecontrol
 • vast onderdeel
  standaard
 • met een andere afkomst en cultuur
  etnisch
 • heeft tot gevolg
  resulteren
 • mensen die strijden voor een bepaald doel
  activist
 • over wat goed en kwaad is
  moreel
 • vervangers
  alternatief
 • partij die niet in de regering zit
  oppositiepartij
 • ging heftig te keer
  fulmineren
 • hartstochtelijke
  gepassioneerd
 • beslissend
  cruciaal
 • waar het hart van vol is, loopt de mond van over
  graag praten over dingen waar je vol van bent
 • dat gaat me aan het hart
  dat doet me verdriet
 • dat was een pak van mijn hart
  dat was een hele opluchting
 • het hart hoog dragen
  trots zijn
 • met bloedend hart
  met verdriet en tegenzin
 • iemand op het hart trappen
  iemand kwetsen
 • het hart op de tong hebben
  loslippig zijn, vrijuit spreken
 • zijn hart ophalen aan iets
  ergens enorm van genieten
 • een klein hartje hebben
  gevoelig zijn
 • iemand iets op het hart drukken
  met nadruk aanraden
 • publiek
  lezers van teksten
 • tekst heel breed publiek ?
  algemeen onderwerp in tijdschriften of kranten
 • tekst klein, gespecialiseerd publiek?
  artikelen in auto, computer of mode tijdschrift 
  uit informatie/woordkeus blijkt dat lezer  al iets van onderwerp afweet 
 • tekst persoon, heel kleine groep personen?
  brief aan je tante, oma of aan de leden van een sportclub
 • tekstdoel/schrijfdoel
  doel van de tekst, wat wil schrijver bereiken
 • tekstdoel informatie geven;
  iemand iets nieuws vertellen
 • tekstdoel overtuigen;
  redenen noemen waarom je gelijk hebt
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Nederlands

 • 1521759600 poëzie termen

 • aanspreking/allocutie
  stijlfiguur waarbij de verteller zich rechtstreeks tot iemad in of buiten de tekst richt,
 • Want aan u draag ik mijn boek op, Willem.
  aanspreking/allocutie
 • accent/klemtoon/nadruk
  Plaats in het woord die wordt benadrukt
 • acconsonantie/medeklinkerrijm
  Bij deze vorm berust de rijm op de slotmedeklinkers van lettergrepen
 • wand en hond
  acconsonantie/medeklinkerrijm
 • acrostichon
  een naamdicht, waarbij beginletters van de strofen of de versregels een woord, naam, zin, gedicht of het alfabet vormen.
 • telestichon
  een naamdicht, waarbij de eindletters van de strofen of de versregels een woord, naam, zin, gedicht of het alfabet vormen.
 • aforisme
  kernachtige, korte, pittige spreuk
 • geen woorden maar daden
  aforisme
 • allegorie
  in een allegorie worden allerlei eigenschappen en gebeurtenissen op symbolische wijze verbeeld. Daarbij word o.a. gebruikgemaakt van personificaties. symbolische betekenis is onderliggend. (aanspreking)
 • alliteratie/beginrijm/stafrijm
  gelijkheid van de medeklinkers aan et begin van de beklemtoonde lettergreep.
 • allusie
  zinnen, woordgroepen, namen in een tekst verwijzen naar bekende (passages uit) andere teksten of naar bekende figuren en/of gebeurtenissen. Indirecte toespeling
 • ambiguïteit
  wat op verschillende manieren te interpreteren is (poly-interpretabel/pluri-interpretabel)
 • Het drielandenpunt! 't is wel leuk dat er een plek is waar drie landden bij elkaar komen, maar om daar nou een punt van te maken
  ambiguïteit
 • a-metrisch
  tegen de maat in
 • antecedent
  woord of zin waarnaar een voornaamwoord verwijst
 • anti-metrie
  afwijking van de versmaat
 • anachronisme
  iets wat niet past bij de tijd van de context
 • een pc in de uitvoering van een toneelstuk uit 1900
  anachronisme
 • anagram
  woord dat je maakt van de letters van een ander word
 • annotatie
  verklarende aantekening. wat betekent een woord
 • annoteren
  voorzien van verklarende aantekeningen. betekenis geven aan een woord.
 • anthologie/verzamelwerk/bloemlezing
  selectie van teksten uit het werk van een of meer auteurs, bijeengebracht in een afzonderlijke uitgave.
 • anticlimax
  opeenvolging van steeds zwakkere woorden of uitdrukkingen
 • schreeuwen-roepen-zeggen-fluisteren
  anticlimax
 • antithese
  tegenstelling
 • archaïsme
  opzettelijk gebruik van een ouderwets woord wat niet meer gebruikt wordt.
 • assonantie/halfrijm
  de rijmvorm waarbij klinkers of tweeklanken worden herhaald
 • bomen en rozen
  assonantie/halfrijm
 • asyndeton
  opsomming van woorden, zinsdelen of zinnen zonder voegwoorden(of, en)
 • Avant-garde
  strekking die steeds vernieuwend, vooruitstrevend en experimenteel tracht te zijn. Voorlopers en trendsetters.
 • ballade
  1e strofe: 8 regels
  2e strofe: 8 regels
  3e strofe: 8 regels
  4e strofe: 4 regels   
  vaak een lied met een verhaaltje
 • beeldspraak
  taalgebruik waarbij je iets omschrijft door het te vergelijken met iets anders.
 • binnenrijm
  rijm binnen de versregel: zowel volrijm als halfrijm kunnen als binnenrijm optreden.
 • bladspiegel/lay-out
  manier waarop een bladzijde is ingedeeld
 • blanke verzen
  gedichten zonder rijm
 • chiasme/kruisstelling
  stijlfiguur: twee bij elkaar horende zinnen of zinsdelen vormen wat de woordvolgorde betreft elkaars spiegelbeeld.
 • damen en heren
  jongens en meisjes
  chiasme/kruisstelling
 • chute/volta/val/wending
  in een sonnet staan octaaf en sextet in een zekere verhouding tot elkaar. Er kan een contrast in deze verhouding zitten. Deze verandering heet de chute.
 • climax
  het stijlmiddel waarbij  er gebruik wordt gemaakt van een opeenvolging van steeds sterkere uitdrukkingen.
 • fluisteren-zeggen-roepen-schreeuwen
  climax
 • cliché
  iets wat al zo vaak gezegd is dat het niet veel meer betekent
 • connontatie
  Zaken die voor de luisteraar mede begrepen worden bij het beluisteren van een woord, buiten hetgeen het volgens de definitie betekent. Het gevoel bij een woord.
 • consonant
  medeklinker (b,c,d)
 • couplet
  strofe, vers
 • distichon
  strofe van 2 regels
 • eindrijm
  rijm (volrijm of halfrijm) aan het eind van de versregels.
 • elegie
  weemoedig dichtstuk; treurlied
 • elisie
  uitstoting van een onbeklemtoonde lettergreep om het ritme te behouden
 • enjambement
  het verschijnsel bij stroferijm, waarbij een zin te lang is voor een versregel en daardoor doorloopt over de volgende regel(s)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

In de arm nemen
men bij iemand steun of hulp zoekt om iets gedaan te krijgen
In de waan
Voorhouden
Bedreven in
geoefend, ervaren
Expertise
Kennisgebied
Gereguleerd
regelen
Niet gediend zijn van
Geen zin hebben in
Competitief
Met strijd
Zich profileren
de aandacht vestigen op zichzelf of op een bepaald aspect van zichzelf
Geheid
Zonder twijfel
Zich bekommeren om
Zich bemoeien met