Summary Class notes - NMKWK

Course
- NMKWK
- Puck Goossens
- 2014 - 2015
- han
- Logopedie
272 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - NMKWK

 • 1430517600 Afasie: Symptomatologie

 • Linguistische symptomatologie wordt bezien vanuit 2 onderdelen, welke?
  - Bezien vanuit 4 klassieke taalmodaliteiten

  - Bezien vanuit de onderliggende taalorganisaties / linguïstische niveaus
 • Wat zijn de 4 klassieke taalmodaliteiten?
  - (auditief) begrip
  - praten (verbaal uiten)
  - (begrijpend) lezen
  - schrijven
 • Wat zijn de linguïstische niveaus?
  Onderliggende taalorganisaies:

  - fonologie (klankstructuur van een woord)
  - lexico-semantiek
  - morfo-sytaxis
 • Wat zijn inhoudswoorden?
  - zn
  - ww
  - bn
 • Wat zijn functiewoorden?
  - lidwoorden
  - vz
  - voegwoorden
 • Tot welke stoornis spreekt men na het inadequaat reageren bij (auditief) begrip?
  Receptieve stoornis
 • Linguistische symptomatologie bij auditief begrip is te bezien vanuit de linguïstische niveaus. Geef daarvan de kenmerken.
  Fonologisch
    - klankendiscriminatie

  Lexico-semantisch
     - begrijpen van inhoudswoorden

  Morfo-syntaxis 
      - begrijpen van de verbanden tussen: inhoudswoorden; vervoegingen;       verbuigingen
                                                 
 • Bij het praten kunnen er verschillende hoofdproblemen (taalmodaliteiten) ontstaan, welke 3?
  - Fonologische problemen
  - Lexicale problemen
  - Grammaticale problemen
  - Andere expressieve symptomen / taalautomatismen 
 • Lexicale problemen bij de taalmodaliteit praten, zijn onder te verdelen in verschillende problemen. Benoem deze:
  - Onvloeiendheid
  - Anomia
  - Parafasieën
  - Jargon
 • Onvloeiendheid is een lexicaal probleem bij praten. Wat houdt dit probleem in?
  Onvloeiendheid wordt gemeten in aantal uitingen per tijdseenheid.


  --> een sample van 10 minuten waarin alle uitingen meetellen. Grens = 90 uitingen/minuut
 • Wat is anomia?

  Probleem met het vinden/benoemen van woorden
  1. Semantische anomia = ernstigste anomia
  Herkenning bij afbeelding, maar onvoldoende betekenisactivering om de woordkoppeling te maken.

  2. (Woord-)selectie anomia
  Selecteren dmv 4 alternatieven

  3. Woordproductie anomia
  Via cueing van de eerste klank lukt het de persoon het woord te benoemen
 • Er zijn verschillende soorten parafasieën, benoem deze:

  - Fonematische / literale parafasieën
  - Verbale parafasieën = woordsubstituties
  - Semantische parafasieën
  - Irrelevante parafasieën
  - Neologistische parafasieën
 • Wat zijn fonematische / literale parafasieën?
  1 of meer klanken worden
  - vervangen
  - weggelaten
  - verwisseld
  - toegevoegd
 • Wat zijn verbale parafasieën?
  Woordsubsituties

  Woord wordt vervangen door een ander woord
 • Wat zijn semantische parafasieën?
  Verbale parafasie met een betekenisrelatie

  Tafel ipv stoel
 • Wat is een irrelevante parafasie?
  Een verbale parafasie zonder betekenisrelatie
 • Wat zijn neologistische parafasieën?
  Het bedoelde woord is zo verbasterd, dat het voor de hoorder niet meer herkenbaar is.
 • Wat is jargon, onderdeel van lexicale verbale problemen
  Een aaneenrijging van parafasieën / eigen taaltje:

  - fonematisch
  - semantisch
  - gemengd
 • Grammaticale problemen bij de taalmodaliteit praten, is onder te verdelen in verschillende problemen, welke?
  - Agrammatisme
  - Paragrammatisme
  - Morfologische fouten
 • Wat is agrammatisme en benoem 3 kenmerken
  Verarming en vereenvoudiging van syntactische structuur, ook wel telegramstijl genoemd

  - Tendens tot nominalisatie
  - Langzaam spreken
  - Korte zinnen met vooral inhoudswoorden, functiewoorden ontbreken
 • Wat is nominalisatie (kenmerk van agrammatisme)?
  het in een infinitiefvorm zetten
 • Wat is paragrammatisme en geef 2 kenmerken
  Vermening van de syntactische structuren, er ontstaat een te veel aan.

  - Spreken in normale snelheid en intonatie
  - Lange, grammaticaal ingewikkelde, incorrecte structuur
 • Wat zijn morfologische fouten?
  Foutieve vervoegingen en verbuigingen
 • Als mensen spreken en een fout maken, kunnen zij zichzelf verbeteren/autocorrectie. Welke 2 vormen zijn hiervan?
  - Conduit d'approche
  Het doelwoord wordt benaderd

  - Conduit d'ecart
  steeds verder verwijderd van het doelwoord
 • Bij de taalmodaliteit praten, zijn er ook andere expressieve symtomen / taalautomatismen. Welke?
  - Recurring utterance
  - Persevatie
  - Stereotype
  - Echolalie
  - Palilalie
  - Empty Speech
  - Logorrhoe
 • Wat is recurring utterance?
  Een steeds terugkerende en zinloze uiting of aaneenrijging van klanken/lettergrepen.

  Kan bestaand, maar ook niet bestaand zijn:
  tan, izook, peete
 • Bij welke ernst afasie komt recurring utterance voor?
  Ernstige afasieën 
 • Wat is persevatie?
  Een herhaling van een eerdere uiting na een nieuwe stimulus.
  Kan op klank en woordniveau zijn.

  plaatje fiets -> fiets
  nieuw plaatje -> fiets
 • Wat is stereotype?
  Een steeds terugkerende uiting, maar enigszins passend in de spreeksituatie.
  Kan een woord, woordgroep of een zin zijn.
 • Wat betekend echolalie?
  Herhaling van de uitingen van gesprekspartner (incl. intonatie)
 • Bij wie komt het taalautomatisme echolalie veel voor?
  Dementerenden
 • Geef de definitie van palilalie
  Herhalingen gesprekspartner en zichzelf
 • Wat is empty speech?
  Het gebrek aan expliciete info.
  Een relatief groot aantal inhoudswoorden wordt weggelaten; omschreven; vervangen

  Dat is zo'n ding waarmee je dat kan doen
 • Wat is een synoniem voor logorrhoe?
  Spreekdwang
 • Bij de taalmodaliteiten (begrijpend) lezen en schrijven, zijn dezelfde problemen aanwezig als bij auditief begrip en praten. Wat is anders?
  Parafasie wordt paralexie en paragrafie
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Dyskinesias can manifest in:
Tremor
Rest tremor
action tremor

Chorea
There can be 2 extrapyramidal tract disorders:
1. Akinetic rigid syndrome

2. Dyskinesias
What are the functions of the extrapyramidal system?
- voluntary motor activity
- muscle tone
- emotional and associative movements
The different centers of the extrapyramidal system are interconnected via 1 main cell station:
Globus pallious
The extrapyramidal system is composted of different 'centers':
- Basal Ganglia
- Diencephalon
- midbrain
- pons
- cerebellum
- mainly frontal lobe of the cortex
There can be 3 kinds of pyramidal tract disorders:
- The patient present with motor signs and symptoms

- Lesions of the UMN of the pyramidal tract must be bilateral in order to cause a serious speech problem

- Unilateral lesions of the LMN may cause a paralysis
How many % of the pyramidal tract comes from the percentral gyrus?
80%
A stroke/CVA can be ischemic or hemorrhagic. Each of them split in a few other. Which?
Ischemic:
- Stenosis
- Trombosis
- Trombo embolie

Hemorragic:
- Aneurysm (balloon)
- Hematomas (pools)
What happens at a CVA?
There is a disruption in the constant circulation of blood and causes cellular changes in the neurons with devastating effects. 
There can be lesions in/of the nervous system, give 5 causes
- CVA
- traumatic brain injury
- degenerative conditions
- neuromusculair disorders
- muscle disorders