Summary Class notes - Notarispraktijk

Course
- Notarispraktijk
- Onbekend
- 2018 - 2019
- LOI Hogeschool
- Rechten
418 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Notarispraktijk

 • 1515279600 Kennismaking met het notariaat

 • Wat houdt formeel notarieel recht in?
  de beginselen van de notarispraktijk
 • Wat houdt materiaal notarieel recht in?
  De toepassing van de drie belangrijkste rechtsgebieden van het notariaat: familierecht, ondernemingsrecht en het registergoederenrecht
 • Het notariaat bestaat al sinds ... in? Wat was zijn functie?
  de derde eeuw vóór Chr. in Egypte. Hij was een schrijver die rechtshandelingen voor het publiek vastlegde op papyri of wastafels
 • De eerste wettelijke regeling over het notariaat was het...
  plakkaat van 21 maart 1524 van Karel V
 • Welke wet heeft enorm bijgedragen aan de statusverbetering van het notariaat?
  De Franse wet, verklaard door Napoleon in 1811. Deze Franse wet vormde de grondslag voor de oude Wet op het Notarisambt.
 • Wat is de voornaamste taak van de notaris?
  Het bevorderen van zekerheid in het rechtsverkeer.
 • Wat is een grosse?
  In de praktijk is een grosse een afschrift van een vonnis of een notariële akte ( zoals een hypotheekakte
 • Wat zijn de drie belangrijkste rechtsgebieden binnen het notariaat?
  1. familiepraktijk
  2. ondernemingsrechtspraktijk
  3. registergoederenpraktijk
 • Wat betekent 'het passeren van de akte'?
  De notaris leest de akte voor, verifieert of wat in de akte staat, ook daadwerkelijk de wil is van de partijen en tot slot zorg hij voor ondertekening van de juiste personen.
 • Wat doet een notarisklerk?
  Hij is verantwoordelijk voor de gang van zaken van de vastgoedpraktijk. Hij onderhoudt contacten met klanten, maar ook met makelaars en banken om ervoor te zorgen dat de juiste hypotheekgegevens in de akte worden opgenomen.
 • Wat zijn taken van de kantoormanager?
  - Adviseren van klanten over de diensten van het notariskantoor.
  - Verzorgen van de inkoop voor het kantoor en stuurt (ondersteunend) personeel aan. 
  - Ondersteuning bij overige zaken, zoals financieel management en boekhouding.
 • Wat is een taak van de notarieel secretaresse?
  het passeerklaar maken van akten. Dwz ze op goed papier printen. Ze zorgt er ook voor dat er afschriften van de akten worden gemaakt en dat de akten op de voorgeschreven wijze worden opgemaakt en verwerkt.
 • Er zijn 5 wetten van groot belang voor het notariaat, naast de Wet op het Notarisambt:
  1. Verordening beroeps- en gedragsregels 2011
  2. Reglement bevordering vakbekwaamheid
  3. Besluit ondernemingsplan notaris
  4. Beleidsregel tijdstip uitbetaling van gelden
  5. Verordening aktepapier
 • Wat is de KNB?
  Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
  - publiekrechtelijke organisatie met als belangrijkste taak de zorg voor een goede beroepsuitoefening van het notariaat
 • Lees bijlage I en maak opgave 3 tm 9
  Oké
 • Wat zijn de wettelijke taken van de KNB?
  1. het maken van verordeningen
  2. het bevorderen van een goede beroepsuitoefening
  3. het bevorderen van de vakbekwaamheid van (kandidaat-)notarissen
  4. het uitvoeren van kwaliteitstoetsen bij (kandidaat-)notarissen
  5. zorg voor de eer en het aanzien van het ambt van notaris
 • De KNB is bij de volgende organisaties betrokken:
  1. CTR (Centraal Testamentenregister)
  2. Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht
  3. ECH (Stichting Elektronische Communicatie Hypotheken)
  4. SRD (Stichting Rechtszekerheid Digitaal)
 • Wat is 'De Stichting'?
  De Stichting tot bevordering van de Notariële Wetenschap.
  - Heeft een bibliotheek aangelegd waarin alles wat voor het notariaat van belang is, verzameld en in stand gehouden wordt. Daarnaast verzamelt ze ook andere zaken (kunst, oud spul, etc.). Tevens publiceert ze Ars Notariatus (reeks boekjes)
 • Wat is het WPNR?
  Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
 • Wat zijn notariële akten? Ook wel authentieke aktes.
  Geschriften die door een notaris gemaakt zijn in de uitoefening van zijn ambt. Ze hebben een bijzondere betekenis:
  1. Ondertekening. Door de ondertekening door de notaris staat de datum van de akte tegenover een ieder vast en ook staat vast dat de akte ondertekend is door degenen die daarin als ondertekenaars zijn vermeld.
  2. Grosse. Als iemand in een notariële akte een bedrag heeft schuldig erkend, kan met behulp van de grosse van die akte zonder tussenkomst van de rechter worden overgegaan tot executie, als die persoon zijn verplichtingen niet nakomt. 
  3. Onpartijdige deskundige
 • Waar blijft de akte die bij de notaris is opgemaakt?
  Altijd bij de notaris in bewaring!!
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Er zijn twee soorten blokkeringsregelingen voor de bv in de wet gemeld:
1. een aanbiedingsregeling, bij vervreemding eerst aandelen aanbieden aan mede-aandeelhouders. 
2. goedkeuringsregeling, aandeelhouder heeft goedkeuring nodig voor de overdracht.
De notariële gang van zaken bij de oprichting van een vereniging kan als volgt worden beschreven in drie stappen:
1. bespreking en dossiervorming
2. conceptakte
3. akte passeren
Er zijn verschillende privaatrechtelijke rechtsvormen, die onder de volgende drie pijlers vallen:
1. niet-commerciële rechtspersonen
- stichting
- vereniging
2. commerciële rechtspersonen
- coöperatie
- onderlinge waarborgmaatschappij
- nv
- bv
- Europese vennootschap
3. commerciële niet-rechtspersonen
- vennootschap
- CV (commanditaire vennootschap)
- eenmanszaak
Een hypotheekrecht kan op verschillende manieren eindigen:
1. de vordering, tot zekerheid van het hypotheekrecht, eindigt
2. door het uitoefenen van de executiebevoegdheid/zuivering
3. door tijdsverloop
Welke twee bevoegdheden komen de hypotheekgever toe o.b.v. het beheersbeding?
- de bevoegdheid om het goed in beheer te nemen (= beheersbeding)
- de bevoegdheid om het goed onder zich te nemen (= executiebeding)
CHECK HYPOTHEEKVORMEN
pag. 8.30
Waarom kan de hypotheekakte altijd pas na de leveringsakte worden gepasseerd?
De koper van een huis kan pas het recht van hypotheek geven aan de bank, nadat hij eigenaar is geworden van een huis.
Omschrijf het leveringstraject op het notariskantoor:
1. ontvangst van de koopakte en bankstukken
2. recherche en inventarisatie
3. waarborgsom/bankgarantie
4. opmaken van de leveringsakte
5. voorbereiden van de ondertekening van de leveringsakte
6. ondertekening van de leveringsakte
7. inschrijving van de leveringsakte
8. na inschrijving in de openbare registers
Wat doet de notaris bij de inschrijving van de koop van het registergoed?
- checken of er een koopovereenkomst tot stand gekomen is
- checken of de verkoper beschikkingsbevoegde is
- checken of de bedenktijd is verstreken
- checken of in de afgelopen 6 maanden niet al een koopovereenkomst tussen dezelfde partijen ingeschreven is geweest (art. 7:3 lid 5, BW)
Waarom zou de koper van een huis inschrijving in de openbare registers willen?
Op deze manier geeft de koper zich de mogelijkheid zijn recht op levering van het registergoed veilig te stellen. Stel dat de verkoper het aan twee partijen tegelijk heeft verkocht...