Summary Class notes - Ondernemingsrecht

Course
- Ondernemingsrecht
- J.J.M. Grapperhaus
- 2015 - 2016
- Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam)
- Bedrijfskunde
334 Flashcards & Notes
4 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Ondernemingsrecht

 • 1451948400 College 1

 • In welke twee soorten in het Nederlands Recht onder te verdelen?
  Publiekrecht en Privaatrecht
 • Wat is Publiekrecht en waarin kan het onderverdeeld worden?
  Publiekrecht is de organisatie van de gemeenschap en de algemene belangen, dus de bemoeienis van de overheid met het maatschappelijke leven.

  Het is onder te verdelen in volgende:
  a. Staatsrecht (inrichting van de staat)
  b. Bestuursrecht (regels over de uitvoering van de bestuurstaak door de overheid)
  c. Strafrecht (opsporing en berechting van verdachten van strafbare feiten)
 • Wat is het verschil tussen nietig en vernietigbaarheid?
  Nietig: Van rechtswege, openbaar belang "Moet"
  Vernietigbaarheid: beroep, ter bescherming van een persoon "Kan"
 • Wat is Privaatrecht en waarin kan het onderverdeeld worden?
  Privaatrecht is de regels omtrent de betrekking tussen personen onderling.

  Het is onder te verdelen in volgende:
  a. Personenrecht (regels inzake individuele personen en familiehoudingen)
  b. Vermogensrecht (rechts met betrekking tot vermogensbestanddelen: rechten en plichten)
 • Wat is dwingend recht?
  Kan niet van worden afgeweken worden
 • Waar gaat personenrecht over?
  - Afstamming
  - Handelinge(on)bekwaamheid)
  - Familierecht
  - Huwelijksvermogensrecht
  - Echtscheidingsrecht
  - Erfrecht
 • Wat is aanvullend recht?
  Kan zelf verder ingevuld worden in statuten/cao etc
 • Hoe is het Burgerlijk Wetboek (BW) verdeeld?
  Het BW is verdeeld in een aantal boeken, die elk een bepaald deel van het privaatrecht bestrijken. Die boeken zijn weer verdeeld in titels, over een onderwerp.
 • Waar bestaat een overeenkomst/verbintenis uit?
  De plicht van de koper om te betalen en de plicht van der verkoper om te leveren. Daarnaast het recht van de koper op het goed en recht van de verkoper op het geld.
 • Wat als een onderwerp erg uitgebreid wordt geregeld?
  Een titel kan dan worden onderverdeeld in afdelingen.
 • Wat is een onrechtmatige daad?

  Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.
 • Waar vinden we de uiteindelijke regels?
  Die vinden we in artikelen. De artikelen zijn soms nog opgedeeld in leden, als het om een omvangrijke regeling gaat.
 • Wat is een rechtshandeling?
  Handeling met beoogd rechtsgevolg
  VB: sluiten van koopovereenkomst
 • Wat is jurisprudentie?
  Jurisprudentie is de aanvulling en uitleg van regels door rechters.
 • Twee fases van een failliesement
  Conservatoire fase en de verificatiefase
 • Wat is de volgorde van rechtbanken en hoeveel zijn er?
  11 Rechtbanken

  4 Gerechtshoven

  1 Hoge Raad
 • Wat houdt de conservatoire fase van een faillisement in?

  de bewaarfase waarin de curator het vermogen van de failliet vaststelt en hij een overzicht van de schuldeisers en hun vorderingen maakt.
 • Als je het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank, ga je in hoger beroep bij het gerechtshof.
 • Wat houdt de verificatiefase in?

  De curator gaat na of de vorderingen van de crediteuren juist zijn
  aan de hand van de aanwezige administratie en de mededelingen van de failliet.
 • Als je het niet eens bent de de uitspraak van het gerechtshof, ga je in cassatie bij de Hoge Raad.
 • De uitspraak van de rechtbank is een vonnis.
 • De uitspraak van een gerechtshof of van de Hoge Raad is een arrest.
 • Hoe wordt de titel van jurisprudentie weergegeven?
  Instantie - datum uitspraak - vindplaats - roepnaam
  HR 06 april 1979, NJ 1980, 34 Kleuterschool Babbel
 • Rechtsfeit
  Juridisch relevant feit (afhankelijk van de omstandigheden)
 • Rechtshandeling
  Handeling met BEOOGD rechtsgevolg.
 • Nietigheid
  Nietigheid is een niet bestaan van rechtswege, dat wil zeggen zonder dat iemand er een beroep op hoeft te doen. Als een rechtshandeling nietig is, heeft deze nooit bestaan.
  Een vuistregel is dat nietigheid is geschreven in het algemeen belang, en dat op nietigheid iedereen een beroep kan doen: als iets niet bestaan, bestaat het tegenover iedereen niet.

  Vb. art. 2:14 lid 1 BW: Een besluit van een orgaan van een rechtspersoon, dat in strijd is met de wet of de statuten, is nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit.
 • Vernietigbaarheid
  De rechtshandeling bestaat wel, maar er kleven gebreken aan, waarop iemand een beroep kan doen. Door dat beroep wordt die handeling vernietigd en die blijkt dan ACHTERAF nooit te hebben bestaan (terugwerkende kracht). 
  Vernietigbaarheid is geschreven in het belang van iemand, dat blijkt uit het feit dat hij er een beroep op KAN doen, maar dat niet MOET doen.
 • Dwingend recht
  Dit zijn regels waar partijen zich aan moeten houden; ze mogen die niet vervangen door een eigen regeling. Een afwijking bij overeenkomst van een dwingendrechtelijke regeling is nietig.

  --> Regels waarvan niet mag worden afgeweken, ook niet in een overeenkomst.
 • Aanvullend (of regelend) recht
  Dit zijn regels die gelden als partijen zelf niet anders hebben geregeld, er mag dus wel van wettelijke regels van aanvullend recht worden afgeweken.

  --> Dit vult de overeenkomst aan en geeft partijen de vrijheid een eigen regeling te treffen.
 • Verbintenissenrecht
  Verbintenissenrecht regelt de rechtsverhoudingen tussen burgers. Denk aan het sluiten van een overeenkomt of het plegen van een onrechtmatige daad.
 • Goederenrecht
  Goederenrecht regelt de rechtsverhoudingen tussen personen en goederen. Denk aan eigendom of het recht van hypotheek.
 • Resultaatsverbintenis
  Debiteur heeft zich contractueel verbonden tot een bepaalde prestatie.
 • Inspanningsverbintenis
  Debiteur heeft slechts een bepaalde inspanning toegezegd.
 • Waaruit bestaat een tekortkoming?
  - Toerekenbaar: Wanprestatie
  - Niet toerekenbaar: Overmacht
 • Is 'tekortkoming' een juridisch negatieve term?
  Nee, juridisch is het een neutraal begrip. Het zeg namelijk nog niets over schuld of toekenbaarheid.
 • Wanneer kan de schuldeiser, naast ontbinding, een schadevergoeding vorderen?
  Wanneer er sprake is van een wanprestatie, oftewel een toerekenbare tekortkoming. Bij een niet toerekenbare tekortkoming, oftewel overmacht, kan de overeenkomst ontbonden worden, maar er kan geen schadevergoeding worden gevorderd.
 • Onrechtmatige daad
  Een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.
 • Een overeenkomst en een onrechtmatige daad zijn beide bronnen van verbintenissen.
 • Bij een overeenkomst gaan personen vrijwillig een rechtsband aan, bij een onrechtmatige daad ontstaat de rechtsband door de onrechtmatige daad.
 • Toerekenbaarheid
  Komt een daad voor de rekening van een persoon?
 • Schade
  Geleden verlies en gederfde winst
 • Vertegenwoordiging
  Het bevoegd verrichten van rechtshandelingen namens een ander.
 • Aan welke elementen moet bij vertegenwoordiging voldaan zijn?
  Het BEVOEGD VERRICHTEN van RECHTSHANDELINGEN namens een ander.
 • Wie wordt bij vertegenwoordiging gebonden, de vertegenwoordigde of de vertegenwoordiger?
  De vertegenwoordigde.
 • Volmacht
  Volmacht is een ander de bevoegdheid geven tot vertegenwoordiging.
 • Faillissement
  Beslag op het totale vermogen, aangevraagd door schuldeisers, schuldenaar of het OM
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Ondernemingsrecht

 • 1460584800 College 1

 • Leg het begrip 'onderneming' uit.
  Organisatorisch verband, gericht op duurzame deelneming aan economisch verkeer.
 • Organisatie vennootschap is opgebouwd uit organen. Wat wordt verstaan onder 'orgaan'?
  Een uit een of meer personen bestaande functionele eenheid die door wet of statuten met beslissingsbevoegdheid in vennootschappelijke aangelegenheden is bekleed of persoon of groep van personen die op grond van wettelijke of statutaire bepalingen bijdraagt tot, dan wel uitvoering geeft aan het handelen van rechtspersonen.
 • Wie zijn altijd organen van een onderneming?
  Algemene vergadering van aandeelhouders en het bestuur.
 • Wie kunnen eventueel organen zijn van een onderneming?
  - Raad van Commissarisen;
  - Vergadering van houders van aandelen van een bijzondere soort;
  - Gemeenschappelijke vergadering van bestuur en RvC (art. 2:189a / 2:78a BW);
  - Aandeelhouderscommissie (art. 2:268 / 2:158 BW);
  - Groepsvergadering (art. 2:96 lid 2 en 2:99 lid 5 BW).
 • In hoeverre is een doel van de vennootschap belangrijk?

  In statuten moet de belangrijkste werkzaamheden van de onderneming worden opgenomen en het is een formele afbakening (zie art. 2:177 en art. 2:66 BW).
 • Welke algemene bepalingen zijn er?
  - Een rechtspersoon staat wat het vermogensrecht betreft, met een natuurlijk persoon gelijk, tenzij uit de wet het tegendeel voortvloeit (art. 2:5 BW, uitzondering art. 2:30 BW);
  - Van de bepalingen van dit boek kan slechts worden afgeweken, voor zover dat uit de wet blijkt (art. 2:25 BW).
 • Wie is belangstellend in Corporate Governance?
  Corporate Governance is vooral in belangstellend bij beursvennootschappen.
 • Waarom is Corporate Governance alleen voor beursvennootschappen (besloten)?
  Er is altijd een blokkeringregeling bij een besloten vennootschap. 
 • Waar gaat Corporate Governance over?
  CorporateGovernance gaat over de zeggenschapsverhouding binnen de vennootschap. Wie is nou eigenlijk de baas?
 • Waarvoor dient Corporate Governance?
  Deze term die geheel aan regels en praktijken aanduidt betreffende de zeggenschapsverhoudingen binnen de vennootschap tussen bestuur, aandeelhouders en commissarissen en de wijze waarop over zeggenschapsuitoefening verantwoording wordt afgelegd.
 • In welk wetboek zijn de regels te vinden over Corporate Governance?
  Veel regels Corporate Governance te vinden in vennootschapsrecht van boek 2, bijvoorbeeld formele bevoegdheidsverdeling tussen organen vennootschap, Functioneren van bijvoorbeeld AVA en individuele rechten van aandeelhouders.
 • Wat wordt verstaan onder 'holder'?

  Constructie van (kapitaal)vennootschappen waarbij sprake is van houdster(moeder)maatschappij die deelneemt in kapitaal van ten minste één werkmaatschappij. De activiteit zijn veelal beperkt tot beheren. Er zijn tevens civielrechtelijke motieven (zoals beperken ondernemersrisico en vergemakkelijken bedrijfsopvolging). Er zijn ook fiscale motieven en er is een interne bankier voor werkmaatschappijen.
 • Waarom is een 'holder' van belang?
  Soms van belang of vennootschap zelfstandig is of tot concern behoort
  (bijvoorbeeld. uitoefening stemrecht en structuurregeling).
 • Wanneer is er sprake van een dochtermaatschappij?
  Zie art. 2:24a lid 1 sub a en sub b BW. Bijvoorbeeld indien ovk is gesloten met andere aandeelhouders (indien meerderheid van stemrechten: onderdeel b. in praktijk geen betekenis)
 • Wanneer is er sprake van een concern of een groepsmaatschappij?
  Groep van vooral BV’s en NV’s naar buiten tredend als grote eenheid. Ontstaat vaak in loop van tijd. Zie art. 2:24b BW.
 • Wat zijn de kenmerken van een concern of een groepsmaatschappij?
  - Economische eenheid;
  - Organisatorische verbondenheid (centraal personeelsbeleid,centrale financiering);
  - Centrale leiding.
 • Wanneer is er sprake van deelneming?
  Zie art. 2:24c BW. Deelneming wanneer rechtspersoon aan andere rechtspersoon kapitaal verschaft teneinde met die rechtspersoon duurzaam verbonden te zijn ten dienste van eigen werkzaamheid.
 • Wanneer vermoed men deelneming?
  Deelneming vermoed als 20% of meer van geplaatst kapitaal wordt verschaft.
 • Hoe moet deelneming in het jaarrekeningrecht worden toegepast?
  Deelnemingen dienen afzonderlijk op balans te worden opgenomen (2:367 sub a en b BW) en het resultaat uit deelnemingen afzonderlijk op winst- en verliesrekening vermelden (art. 2:377 sub k BW).
 • Wat zijn de motieven voor het oprichten van een BV of een NV?
  - Beperkte aansprakelijkheid deelnemers (bij eenmanszaak kunnen schuldeisers zich verhalen op alles wat ik heb, zoals woning, inboedel etc.;
  - Waarborg continuïteit onderneming / overdraagbaarheid belang in onderneming;
  - Makkelijker aantrekken risicodragend kapitaal;
  - Vastomlijnde juridische organisatie;
  - Fiscale motieven.
 • Wat zijn de vereisten voor het oprichten van een BV of NV?
  Zie art. 2:175 lid 2 BW voor de B.V. en art. 2:64 lid 2 BW voor de NV.
 • Wat moet de statuten ten minste bevatten?
  - Naam, zetel en doel van de vennootschap (art. 2:177/2:66 BW);
  - Nominaal bedrag aandelen (art. 2:178/2:67 BW)
  - Wijze waarop in bestuurstaak wordt voorzien in geval van belet/ontstentenis van het bestuur (art. 2:244/2:134 lid 4 BW).
 • Wat moet er na de oprichting gebeuren?
  Bestuurders verplicht om vennootschap in te schrijven in handelsregister KvK (art. 2:180 / 2:69 BW en art. 5. Hregw).
 • Wat gebeurd er als er gebreken zijn bij de oprichting?
  Bij oprichtingsgebreken is er geen NV/BV bij ontbreken van een notariële akte (art. 2:4 lid 1 BW). Daarnaast kan een NV of BV op verzoek van belanghebbende of het OM worden ontbonden (art. 2:21 lid 1 sub a BW).
 • Veelal worden vooruitlopend op oprichting namens vennootschap al rechtshandelingen verricht. Welk wetsartikel is hierbij van belang?
  Art. 2:203 BW!
 • Wanneer is een vennootschap gebonden?
  Vennootschap is pas gebonden wanneer zij rechtshandeling na oprichting uitdrukkelijk of stilzwijgend bekrachtigt of ingevolge art. 2:203 / 2:93 lid 4 BW wordt verbonden.
 • Wat wordt bedoeld met de nominale waarde?
  Elk aandeel vertegenwoordigt bepaald vastgesteld bedrag.
 • Wat wordt bedoeld met het geplaatst kapitaal?
  Som van nominale bedragen van bij oprichting genomen aandelen.
 • Wat wordt bedoeld met het maatschappelijk kapitaal?
  Maximum bedrag waarvoor aandelen kunnen worden uitgegeven zonder statutenwijziging.
 • Wat wordt er bedoeld met aandelen a pari?
  Aandelen worden tegen nominale waarde uitgegeven.
 • Wat wordt er bedoeld met Agio?
  Wanneer aandelen tegen hogere waarde dan nominale waarde worden uitgegeven (het verschil heet agio).
 • Wat wordt er bedoeld met gestort kapitaal?
  Geplaatste kapitaal, voor zover aan daartegenover-staande stortingsplicht is voldaan.
 • Wat wordt er bedoeld met opgevraagd kapitaal?
  Deel van geplaatste kapitaal wat nog niet is volgestort maar waar verplichting op aandeelhouders rust om onverwijld of op korte termijn aan stortingsplicht te voldoen.
 • Waarom is het van belang dat er regels zijn om te voorkomen dat eigen vermogen zakt beneden het verplicht bijeengebrachte en bijeengehouden minimum door uitkeringen aan aandeelhouders?
  Voor schuldeisers is het van belang dat vennootschap na oprichting voldoende eigen vermogen houdt.  Schuldeisers krijgen bepaalde bescherming. 
 • Welke regels zijn er om te voorkomen dat eigen vermogen zakt beneden verplicht  bijeengebrachte en bijeengehouden minimum door uitkeringen aan aandeelhouders?
  - Regels m.b.t. doen van uitkeringen aan aandeelhouders en andere winstgerechtigden;
  - Regels m.b.t. inkoop van eigen aandelen;
  - Regels m.b.t. kapitaalvermindering.
 • Wat is het minimumkapitaal van de NV?
  Zie art. 2:67 BW. Leden 2 en 3 van dit artikel geeft aan dat het maatschappelijk kapitaal, geplaatst kapitaal en gestort kapitaal ten minste €45.000 moet bedragen. Lid 4 van dit artikel geeft aan dat maatschappelijk kapitaal ten minste 1/5 zijn geplaatst. Op ieder geplaatst aandeel ten minste 25% van nominale waarde worden gestort (art. 2:80 BW). Bij gestort kapitaal van €45.000 (minimum oprichting) hoort dus maximaal geplaatst kapitaal van €180.000,- en maximaal maatschappelijk kapitaal van €900.000,-.
 • Wat als geplaatst kapitaal of gestort deel daarvan minder is dan minimumkapitaal?
  Krachtens art. 2:74 BW lid 2 wordt NV op verzoek van OM door rechter ontbonden wanneer GK of gestort deel daarvan minder is dan minimumkapitaal. Lid 3 van dit artikel geeft aan dat de rechter een termijn kan stellen om verzuim te herstellen (eventueel ook mogelijkheid van omzetting in BV).
 • Hoe wordt de stortingsplicht/storting in geld bij de NV geregeld?
  Storting uiterlijk bij oprichting. Storting moet door vp worden aanvaard (kan uiterlijk in akte van oprichting). Storting blijkt uit aan akte gehechte bankverklaring. Zie art. 2:93a BW.
 • Hoe zit het met inbreng anders dan in geld (in natura) bij oprichting?
  Ingebracht wordt naar economische maatstaven gewaardeerd (art. 2:191b/art. 2:80b BW, voor NV). Inbreng geschied onverwijld na nemen aandeel (lid 2). De inbreng moet door vp worden aanvaard (verklaring in akte of indien onverwijld na oprichting door bestuur). Dit is bij NV. Bij NV is art. 2:94a BW van toepassing. Er is een beschrijving nodig van ingebrachte (aan akte hechten) en er moet een accountantsverklaring (aan akte hechten) zijn.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Ondernemingsrecht

 • 1422918000 Week 1: Hoorcollege

 • Inschrijvingsverplichting handelsregister
  Ondernemingen: art 5 Handelsregisterwet, door de ondernemer art. 18 Handelsregisterwet. 
  Rechtspersonen: art. 6 Handelsregisterwet, de bestuurder art. 18 Handelsregisterwet
 • Bescherming handelsregisterwet
  Art. 25 Handelsregisterwet: Een derde die afgaat op onjuiste gegevens wordt beschermd.
 • Instellen ondernemingsraad
  Art. 2 Wor: Onderneming me 50 werknemers of meer
 • Bevoegdheden ondernemingsraad
  • Recht van overleg (art. 23 Wor): overleg moet binnen 2 weken plaatsvinden
  • Adviesrecht (art. 25 Wor): Bij een besluit van een ondernemer moet er advies worden gevraagd aan de OR. Als het advies niet wordt overgenomen mag de OR naar de rechter.
  • Instemmingsrecht (art. 27 Wor): als de voorwaarden of omstandigheden van de werknemer veranderen moet de OR instemming worden gevraagd.
  • Recht op informatie (art. 31 Wor): als er informatie wordt gevraagd door de OR moet de informatie worden gegeven.
 • Kenmerken eenmanszaak
  1. Natuurlijk persoon, met eigen vermogen een onderneming starten
  2. Verhaal door crediteuren. Geen onderscheid tussen zaaksvermogen en privévermogen.
 • Personenvennootschap
  Kern: obligatoire, wederkerige overeenkomst
  • De overeenkomst kan ook mondeling worden aangegaan
  • Er moet iets worden ingebracht, maakt niet uit wat.
  • Vermogen dat ontstaat wordt een gebonden gemeenschap genoemd.
  • Privécrediteuren kunnen niks verhalen op de VOF.
 • Verhaal vennootschap
  Zaakscrediteuren kunnen, indien afgescheiden vermogen van de VOF te klein is, verhalen op de vennoten in privé
 • Intern bevoegd?
  • Beheersbevoegdheid: Bij handelingen in de normale gang van zaken in het bedrijf. Art. 7A:1673 BW en Art. 7A:1676 BW
  • Beschikkingsbevoegdheid: Alle handelingen buiten de normale gang van zaken. Mag alleen worden verricht met toestemming van alle vennoten.
 • Extern bevoegd?
  Vertegenwoordigingsbevoegdheid
  • VOF: art. 17 Wetboek van koophandel, iedere vennoot is bevoegd 
  • Maatschap, niet vertegenwoordigingsbevoegd, pas bevoegd als je volmacht hebt gekregen van alle maten (art. 7A:1681 BW)
 • Einde personenvennootschap
  Art. 7A:1683 BW
  • Opzegging
  • Dood of onder curatele vennoot
  • Faillissement of schuldsanering vennoot
 • Voortzettingsbeding
  Indien 1 van de vennoten niet meer verder gaat kan de vennootschap alsnog worden voortgezet
 • Verblijvingsbeding
  Alle inbreng blijft in de onderneming en wordt gewaardeerd in geld uitbetaald.
 • 1423004400 Week 1: Literatuur

 • Maatschap
  Obligatoire, wederkerige overeenkomst tot samenwerking van twee of meer personen.
 • Doel maatschap
  Winstverdeling. Bij een maatschap wil men samenwerken voor gemeenschappelijke rekening tot een gezamenlijk doel.
 • Stille maatschap
  Er blijkt niet van gezamenlijke beroeps- of bedrijfsuitoefening
 • vertegenwoordigingsbevoegdheid maatschap
  Bij een maatschap mag een vennoot in beginsel slechts namens de andere vennoten optreden indien deze hem daartoe een volmacht hebben gegeven (art. 7A:1679 BW)
 • Schulden VOF
  alle vennoten zijn hoofdelijk verbonden (art. 18 WvK)
 • Schulden maatschap
  Maten zijn in beginsel slechts verbonden voor gelijke delen van de vennootschapsschulden. (art. 7A: 1679 BW en art. 7A:1680 BW)
 • Commanditaire vennootschap
  Een samenwerkingsverband tussen een of meer gewone vennoten en een of meer commanditaire vennoten. Een commanditaire vennoot is tot niet meer gehouden dan het bedrag van zijn inbreng.
 • Inschrijving eenmanszaak
  Inschrijving in het handelsregister (art. 5 onder b Hrgw)
 • Onderneming 
  Art, 2 Hrgb 2008: Van een onderneming is sprake indien een voldoende zelfstandig optredende organisatorische eenheid van één of meer personen bestaat waarin door voldoende inbreng van arbeid of middelen, ten behoeve van derden diensten of goederen worden geleverd of werken tot stand worden gebracht met het oogmerk daarmee materieel voordeel te behalen.
 • Inschrijven in het handelsregister
  Art. 6 Hrgw 2007: nv's en bv's, coöperaties, stichtingen en verenigingen.
 • Instellen ondernemingsraad
  art. 2 lid 1 Wet op de ondernemingsraden: Iedere ondernemer die 50 werknemers of meer in dienst heeft, moet een ondernemingsraad instellen.
 • Inspraak ondernemingsraden
  Art. 25, 26 en 27 WOR
 • Vertrek uit de vennootschap
  Art. 7A:1683: Tenzij in de vennootschapsovereenkomst anders is bepaald, kan iedere vennoot de overeenkomst aan de anderen opzeggen.
 • Voortzettingsbeding
  Een beding in een vennootschapsovereenkomst, waardoor een vennootschap kan blijven bestaan als één van de vennoten vertrekt.
 • Onbevoegde vertegenwoordiging
  Art. 7A: 1681 BW: De vennoot die de maatschap, vof of cv onbevoegd vertegenwoordigd, bindt niet de vennootschap maar zichzelf 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de kenmerken; denk aan levering, NV/BV, balans etc (8) van het kopen van aandelen van een ander?
 1. Bestaand aandeel wordt verkocht/gekocht
 2. rechtshandeling tussen oude en nieuwe aandeelhouder
 3. niet te zien op balans van vennootschap
 4. blokkeringsregeling bij BV in beginsel
 5. Leveringsvereisten aandelen op naam: notariele akte
 6. leveringvereisten aandelen aan toonder: ter handestelling
 7. bij beursgenoteerde NV's moet dit via de beurs gaan
Wat zijn de 2 (en 3 sub)pijlers bij het beschermen van kapitaal in een nv?

 • bijeenbrenging van kapitaal: 
  • het minimumkapitaal en 
  • de bankverklaring en
  •  accountantsverklaring bij oprichting.

 • Kapitaalinstandhouding
  • dividenduitkeringen
  • inkoop van eigen aandelen door de vennootschap
  •  kapitaalvermindering door intrekking van aandelen of vermindering van het nominale bedrag van de aandelen.
Wat zijn respectievelijk het voortzettingsbeding, verblijvensbeding en overnamebeding?
 1. Als 1 vennoot stopt, andere gaan door
 2. als 1 vennoot stopt blijft wat hij in heeft gebracht in de venootschap
 3. recht dat vennoten die doorgaan over mogen kopen wat stopper heeft ingebracht. 
Zijn commanditaire vennoten in een CV aansprakelijk voor schulden?
Nee ze brengen alleen geld in hebben ook geen zeggenschap.
Wat zijn 5 redenen voor het eindigen van een personenvennootschap?
 1. Tijd is voorbij die stond voor samenwerking
 2. handelingen voor samenwerking zijn volbracht
 3. opzegging door een vennoot die wil opstappen
 4. Dood, curatele, faillissement of toepassing schuldsanering
 5. ontbinding door rechter ivm gewichtige redenen
Hoe werkt de vertegenwoordiging en aansprakelijkheid in een VOF(vennootschap onder firma)?
Vertegenwoordiging: iedere vennoot vertegenwoordigingsbevoegd, afwijken mogelijk. Aansprakelijkheid: ieder voor het geheel, onbeperkt
Hoe werkt de vertegenwoordiging en aansprakelijkheid in een maatschap?
Vertegenwoordiging: alleen met volmacht. Aansprakelijkheid: voor gelijke delen, onbeperkt.
Welke 3(sub) vormen van personenvennootschappen bestaan er en wat zijn kenmerken?
 1. Maatschap; zit op persoonlijk kwaliteiten
  1. Stille maatschap; niet gemeenschappelijk naar buitenwereld
  2. Openbare maatschap; wel gemeenschappelijk naar buitenwereld
 2. VOF; niet perse op persoonlijke kwaliteiten maar eerder op bedrijfsuitvoering
 3. Commanditaire vennootschap
Welke 3 vormen van vermogensbestanddelen bestaan er?
 1. Volle eigendom: risico bij vennoten en juridisch eigendom ook 
 2. economisch eigendom: risico bij vennoten eigendom bij inbrenger
 3. zuiver genot: juridisch eigendom en risico bij inbrenger
Op welke 5 manieren kan je vermogen inbrengen in een personenvennootschap?
 1. Arbeid
 2. geld
 3. goodwill
 4. kennis
 5. vermogensbestanddelen