Summary Class notes - Onderzoek

Course
- Onderzoek
- -
- 2015 - 2016
- Saxion
- FM
237 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Onderzoek

 • 1441231200 Les 1

 • Welke 4 fasen van onderzoek zijn er?
  1. Doelstellingen en onderzoeksvragen
  2. Planning van dataverzameling & data-analyse
  3. Uitvoering van het onderzoek
  4. Analyse en rapportage
 • Welke 2 dingen geeft een doelstelling weer?
  - Doelstelling in het onderzoek: De kennis die het onderzoek moet gaan opleveren.

  - Doelstelling van het onderzoek: De relevantie van het onderzoek, het waarom van het onderzoek en/of de verantwoording van het onderzoek
 • Belangrijke begrippen:

  - In onderzoek wil je een uitspraak doen over een groep mensen of organisatie. Deze groep noem je populatie.
  - De populatie heeft verschillende kenmerken. Kenmerken noem je variabelen.
 • Verschillende typen onderzoek

  - Beschrijvend onderzoek: wat vinden ze van.. Vaststellen hoe een populatie scoort op afzonderlijke variabelen.
  - Verklarend onderzoek: verbanden vaststellen tussen de scoren van een populatie op twee of meer variabelen. Vergelijken. 2 soorten verklarend onderzoek: explorerend en toetsend onderzoek
 • Noem 3 soorten onderzoek
  -Beschrijvend onderzoek
  - Explorerend onderzoek
  - Toetsend onderzoek
 • Verschillende typen onderzoek:

  1. Beschrijvend onderzoek. Veel informatie verzamelen. Dit type onderzoek leidt vaak tot vragen zoals, in welke mate? Hoeveel? Wat? In hoeverre? Vaststellen hoe groot een probleem is. Je beschrijft de situatie of probleem.

  2. Explorerend onderzoek. Mogelijke oorzaken of gevolgen. Meerdere factoren van invloed op het probleem. Er is geen verwachting vooraf over de te onderzoeken verbanden. ? -> Y

  3. Toetsend onderzoek. We gaan toetsen of de relatie/samenhang/ het verband gevonden is in eerder onderzoek en of dit ook geldt in andere situaties. Door dit onderzoek wordt getoetst of de theorie door waarnemingen in de werkelijkheid wordt ondersteund. Open kijken naar mogelijkheden. X -> Y
 • 1441317600 H1 Begrippen

 • Welke aspecten zijn voor de onderzoeker belangrijk tijdens onderzoek?
  - Houding
  - Kennis
  - Vaardigheden
 • Welk onderscheid kan er gemaakt worden tussen 2 'hoofdtypen' onderzoek?
  Fundamenteel & Praktijkgericht onderzoek
 • Wat is kwantitatief onderzoek?
  Onderzoek met behulp van cijfer-matige gegevens
 • Wat is kwalitatief onderzoek?
  Onderzoek met behulp van niet-cijfer-matige gegevens
 • Wat is holisme?
  In onderzoek worden onderzoekseenheden in hun omgeving als geheel onderzocht
 • Wat is paradigma?
  Onderzoeksrichting waarbij een bepaalde set van wetenschappelijke uitgangspunten en methoden worden gehanteerd
 • Wat is emperisch-analytische stroming?
  Maakt gedrag objectief meetbaar, waarbij niets aan het toeval wordt overgelaten en processen verstandelijk worden beredeneerd
 • Wat is Interapretatieve stroming?
  Verklaart gedrag door achterliggende ervaringen te analyseren en het perspectief van de onderzochte centraal te stellen
 • Wat is Kritisch-emancipatorische stroming?
  Kijkt kritisch naar de samenleving en naar eigen onderzoeksresultaten
 • Wat is een onafhankelijke houding?
  Objectief blijven
 • Wat is intersubjectiviteit?
  Onderzoekers zijn het met elkaar eens over de onderzoeksresultaten
 • Wat is informativiteit?
  Uitspraken worden heel specifiek weergegeven, zodat de juiste toetsbaarheid ontstaat.
 • Wat is generaliseerbaarheid?
  Reikwijdte
 • Wat is een PTO-schema?
  Probleem, Theorie, Onderzoeks schema voor het oplossen van kennisvragen
 • Wat is een empirische cyclus?
  Cyclus die alle fasen van empirisch onderzoek weergeeft.
 • Wat is een regulatieve cyclus?
  Cyclus voor praktijkgericht onderzoek, gericht op beslissingen
 • Wat is een werkcyclus?
  Cyclus die alle fasen van praktijkgericht onderzoek weergeeftq
 • Wat is een werkcyclus?
  Cyclus die alle fasen van praktijkgericht onderzoek weergeeft
 • Wanneer is een onderzoek betrouwbaar?
  De mate waarin een onderzoek vrij is van toevallige fouten
 • Wat is validiteit?
  De mate waarin onderzoek vrij is van systematische fouten
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Redenen om de vragenlijstmethode te kiezen; Zie boek
- Vragenlijsten worden gebruikt wanneer de focus ligt op meningen of op kennis, of op gedrag dat plaatsvindt gedurende een lange tijdsperiode (anders observatie beter)
- Vragenlijsten worden gebruikt wanneer de focus ligt op kwantitatieve gegevens (anders interview beter)
- Vragenlijsten zijn goedkoop en kosten relatief weinig tijd
Wanneer kan je vaststellen dat een relatie causaal is?
-Erbestaateenrelevante en significantestatistischesamenhangtussen X en Y
- X gaat in de tijdvoorafaan Y
- Er is eenplausibeleverklaring
- Er is geenschijnrelatie
Wat is het verschil tussen correlatie en causaliteit?
Bij correlatie gaat de verandering van waarde van de ene variabele gepaard met de verandering van waarde van een andere variabele.

Bij causaliteit veroorzaakt de verandering van waarde van de ene variabele de verandering van de bij de andere variabele
Wat is causaliteit?
Causaliteit =verandering van waarde van de ene variabele veroorzaakt verandering van waarde van een andere variabele
Wat is correlatie?
Correlatie = verandering van waarde van de ene variabele gaat gepaard met verandering van waarde van een andere variabele
Wat moet je doen als de variabelen zich beide op scale niveau bevinden?

Samenhang inzichtelijk maken :
–Productmomentcorrelatiecoëfficiënt r


Het interpreteren van een associatiemaat :
–Productmomentcorrelatiecoëfficiënt r


Het interpreteren van toetsende statistiek :
Productmomentcorrelatiecoëfficiënt r (met bijbehorende p-waarde)
Wat moet je doen als de variabelen zich op nominaal -> scale niveau bevinden?

Samenhang inzichtelijk maken :
–Per groep uitrekenen gemiddelde score op de afhankelijke variabele
–Vergelijken van die gemiddelden


Het interpreteren van een associatiemaat :
–Eta


Het interpreteren van toetsende statistiek:
–Bij twee groepen: T-toets -> twee variabelen

–Bij meer groepen: F-toets -> meer dan 2 variabelen
Wat moet je doen als de variabelen zich beide op nominaal niveau bevinden?
Samenhang inzichtelijk maken:
–Opstellen van een kruistabelHet interpreteren van een associatiemaat:
–Cramérs VHet interpreteren van toetsende statistiek:
Chi-kwadraattoets
Welke stappen doorloop je bij het antwoorden van een toetsende onderzoeksvraag?

1.Stel vast welke toetsende statistiek je moet gebruiken
2.Formuleer een passende hypothese
3.Voer de gekozen statistiek uit, b.v. met SPSS, interpreteer de uitkomst en trek conclusies
Welk onderscheid kan je maken tijdens de analysefase & waarvan hangt de analysetechniek af?
Onderscheid tussen de univariate en bivariate analyse.

Analysetechniek hangt af van het meetniveau van de variabele(n)