Summary Class notes - Opvoedingsondersteuning en coaching

Course
- Opvoedingsondersteuning en coaching
- x
- 2018 - 2019
- NTI
- Sociaal Pedagogische Hulpverlening
221 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Opvoedingsondersteuning en coaching

 • 1514761200 Methodiek oudergericht pedagogisch adviseren Deel 1

 • Kindgericht advies
  Als een kind ongewenst gedrag vertoont, sluit een ouder niet goed aan bij wat het kind vraagt.
 • Wat maakt kindgericht advies van ouder
  Maakt ouder tot object.
 • Oudergericht advies
  Stelt ouders centraal.
 • Waar richt de oudergericht begeleider zich op?
  Richt zich op het denken, voelen en doen van de ouder (wat helpt deze ouder?)
 • NLP
  neurolinguïstisch programmeren
 • Ouderschapsgroei (Alice van der Pas)
   Leerproces vind plaats op meerdere vlakken: welke?

  • Ontwikkelen van vaardigheden;
  • Aangaan en loslaten van nieuwe rollen;
  • Persoonlijke groei;
  • Verwerken van eigen trauma's (meer intensieve vorm van begeleiding.  
 • Wat doet de hulpverlener bij NLP?
  Hulpverlener sluit aan bij beleving van de cliënt.
 • Ecologietoets
  Voor het nieuwe handelen in praktijk te brengen kijk of de ouder nog hindernissen ervaart.
 • Axioma NLP
  Al het gedrag van cliënten berust op positieve intenties.
 • Begrippen Alice van der Pas
  • Werkvloer;
  • Omstandigheden;
  • Meta- positie;
  • Solidaire samenleving;
  • Ouderschapsgroei;
  • Taakverdeling;
  • Besef van verantwoordelijk- zijn.
 • Werkvloer (Alice van der Pas)
  Het terrein van het opvoeden zelf. Hier gaat advies over (handelen op de werkvloer).
 • Metapositie (Alice van der Pas)
  De ouder kijkt van een afstand naar zijn kind en zijn eigen opvoedend handelen.
 • 2 vormen metapositie innemen
  1. Opvoedingssituatie zelf;
  2. Achteraf reflecteren.
 • Solidaire samenleving (Alice van der Pas)
  Samenleving die als buffer optreedt tussen de werkvloer van de ouders en nare omstandigheden die goed genoeg ouderschap in de weg staan.
 • Ouderschapsgroei (Alice van der Pas)
  Leerproces vind plaats op meerdere vlakken: 
  • Ontwikkelen van vaardigheden;
  • Aangaan en loslaten van nieuwe rollen;
  • Persoonlijke groei;
  • Verwerken van eigen trauma's. 
 • Basisvaardigheden Opad
  • Verzorgen;
  • Contact maken;
  • Structuur bieden.
 • Waar moeten de basisvaardigheden op worden aangepast?
  Deze moeten steeds opnieuw worden aangepast aan de ontwikkeling van het kind.
 • Wat doet Opad?
  Kijkt met de ouder naar zijn zicht op het kind (leeftijdsgebonden gedrag).
 • Uitgangspunt Opad
  Wil de samenwerking van de ouders versterken.
 • 3 bouwstenen Opad
  1. Oudergericht werken;
  2. Samenwerkingsgericht werken;
  3. Compententiegericht werken.
 • Competentiegericht werken
  Blijven zoeken naar hulpbronnen.
 • 2 uitgangspunten Opad
  1. Ouder handelt vanuit besef van verantwoordelijk zijn;
  2. Beleving van de ouder staat centraal.
 • Timen en doseren
  Wil zeggen als ouder gaat het steeds om het vinden van de juiste manier van het inzetten van basisvaardigheden. Van de Plas noemt dit Timen en Doseren
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Benoem de vormen van informele steun
elkaar ontmoeten
uitwisseling van ervaring 
samenwerken aan sociaal pedagogische buurt
sociaal netwerk bevorderen en behouden
Benoem het stappenplan van  vroegtijdig signaleren en verwijzen
1. hulpverlener weet zeker dat de grens van zijn advies is bereikt
2. voldoende argumenten om door te verwijzen
3. voldoende informatie om door te verwijzen
4. de verwijzing moet duidelijk zijn voor de ouders
5.   verwijzing is een proces, soms zijn er meerdere gesprekken voor nodig met de ouders
6. Het moet duidelijk zijn voor de ouders
7.de verwijzing moet plaatsvinden vanuit de visie van de ketenbenadering, wordt de verwijzing wel geaccepteerd door diegene naar wie verwezen wordt.
Bevorderen van de sociale steun en zelfhulp
emotionele steun
steun om informatie te verwerken
instrumentele steun
Benoem de voorzieningen van informatie en voorlichting over ontwikkeling en opvoeden
Inloopfuncties
Haal en breng contacten (kind opvang gesprek met begeleider) 
Pedagogisch adviesgesprek 
Telefoongesprekken 
Internet
Voorlichtingsmateriaal
 Benoem de vier inhoudelijke vormen van opvoedondersteuning
1. informatie en voorlichting over ontwikkeling en opvoeden
2. Bevorderen sociale steun
3. vroegtijdig signaleren en verwijzen
4. pedagogisch advies gesprek, begeleiden en trainen
Doel videohometraining
Contact en natuurlijke interactie tussen ouder en kind te herstellen en/ of te verbeteren en ouders te ondersteunen bij positief leiding geven aan kind.
Systeemtheorie- individuele kenmerken en relaties De relaties  zijn?
Gezin; opvoedvaardigheden, pedagogisch klimaat,              
            gezinsstructuur, communicatiepatronen, hierarchie,
            mythes en onderlinge relaties

Sociale netwerk; familie, vrienden, buurt

Omgeving; wonen, werken, school, inkomen en vrijetijdsbesteding
Systeemtheorie- individuele kenmerken en relaties De individuele kenmerken zijn?
lichaam; gezondheid, groei, ontwikkeling en handicap
Cognitie;denken,  leren, taal, spraak 
Emotie; ordenen en verwerken van gebeurtenissen, regulatie
identiteit; zelfwaardering en temperament
Centrale ontwikkelingsopgave
de centrale ontwikkelingsopgave waarmee een persoon op een bepaald moment in zijn ontwikkeling geconfronteerd wordt, bijvoorbeeld de hechting aan de ouders
Zelf (vertrouwen)
 De eigen effectiviteit , die een persoon vanaf zijn geboorte opbouwt op basis van de ondersteuning.