Summary Class notes - Oriëntatie op het beroep

Course
- Oriëntatie op het beroep
- Jacco
- 2015 - 2016
- Inholland Amsterdam
- Mondzorgkunde
140 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Oriëntatie op het beroep

 • 1444687200 College de mondhygienist

 • Welke 3 soorten preventie zijn er?
  - Primaire preventie
  - Secundaire preventie 
  - Tertiaire preventie
 • Wat houdt primaire preventie in?
  Voorkomen dat iets ontstaat (zoals voorlichting en instructie)
 • Wat houdt secundaire preventie in?
  Voorkomen dat iets verergerd of verder gaat (zoals verwijderen van tandsteen)
 • Wat houdt tertiaire preventie in?
  Voorkomen dat iets opnieuw bestaat of terug komt (zoals het behandelen van gaatjes of cariës)
 • Waar staat individuele preventie voor?
  Maatwerk voor elke patiënt
 • Wat valt er onder individuele preventie?
  - Screenen
  - Primaire preventie
  - Secundaire preventie
  - Tertiaire preventie
 • Waar staat collectieve preventie voor?
  Gericht op risicogroepen
 • Wat valt er onder collectieve preventie?
  - Organisatie preventie
  - benaderen risicogroepen
  - Voorlichting geven
  - Gedrag beïnvloeden 
 • Wat zijn de fases van methodische handelen?
  - Verwijzing/aanmelding 
  - Anamnese
  - Mondonderzoek
  - Mondhygienische analyse
  - Behandelplan
  - Behandelen
  - Evalueren 
  - Afsluiten 
 • Wat valt er onder de eisen van algemene verslaglegging?
  - Beschikbaarheid
  - Leesbaarheid
  - Volledigheid en beknoptheid
  - Betrouwbaarheid 
  - Inzichtelijkheid 
 • Wat is de doelstelling van het visitatieproject?
  Het bevorderen van de uniformheid/eenheid van de beroepsuitoefening van de vrijgevestigde mondhygienisten
 • Wat houdt het eindrapportage van het visitatieproject in?
  De meeste aanbevelingen op het vlak van verslaglegging
 • Waar staat het besluit van de NVM voor?
  Het ontwikkelen van een progamma van eisen voor de verslaglegging.
 • Waar staat WGBO voor?
  Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
 • Wat staat er in de WGBO?
  - Dossierplicht
  - Bewaarplicht
  - Vernietiging 
 • Waar staat kwaliteitswet zorginstelling voor?
  Deze wet verplicht de mondhygienist tot systematische bewaking, beheersing en registratie ter verbetering van de kwaliteit van de zorg en het maken van een kwaliteitsjaarverslag
 • Waar staat WBP voor?
  Wet bescherming persoonsgegevens
 • Waar staat wet big voor?
  Wet beroepen individuele gezondheidszorg
 • Wat staat er in de big?
  - Titelbescherming
  - Opleidingstitel nodig 
  - Verantwoorde zorg leveren
  - Stelt eisen aan de kwaliteit van zorgverleners
 • Wat is de kerntaak van de mondhygienist?
  - Preventie
  - Beïnvloeden van het gedrag
 • Wat houdt informed consent in?
  Het bespreken van het behandelplan met de patiënt en samen het besluit nemen het uit te voeren
 • Wat valt er onder voorbehouden behandelingen?
  - Lokale anesthesie (tandarts hoeft niet te controleren)
  - Primaire cariës (tandarts hoeft niet te controleren)
  - Röntgenfoto's 
 • Waar staat beschikbaarheid voor in de algemene eisen van verslaglegging?
  - Is noodzakelijk voor de continuïteit van de zorgverlening 
  - gegevens van patiënten moeten toegankelijk zijn voor een eventuele waarnemer (of stagiaire)
  - logische opbergsysteem + discipline bij het opbergen
 • Wat valt er onder volledigheid en beknoptheid bij de eisen van de algemene verslaglegging?
  - De verslaglegging zo volledig en beknopt mogelijk
  - Opnemen van alle relevante gegevens
  - Beknoptheid, geen onbekende afkortingen 
 • Wat valt er onder betrouwbaarheid bij de algemene eisen van verslaglegging?
  - De essentie van de vastgelegde gegevens moet reproduceerbaar zijn
  - Der verslaglegging = werkelijkheid (geen aanleiding geven tot twijfel)
  - Objectief mogelijke weergave van de verkregen gegevens
  - Zo snel mogelijk vastleggen van de gegevens (op het moment van het onderzoek/behandeling)
 • Wat valt er onder inzichtelijkheid bij de algemene eisen van verslaglegging?
  - Helder weergeven van gegevens
  - Bij elkaar aansluiten van gegevens -> zo is een duidelijk inzicht in denkproces mogelijk
  - De fasen bij het methodisch handelen (voor bereiken van het einddoel) moeten in de verslaglegging herkenbaar zijn 
 • Waar staat het beleidsplan van de NVM voor?
  Er wordt ingegaan op de consequenties van het:
  - Realiseren van vrije toegankelijkheid van de mondhygienist
  - Uitbreiden van het takenpakket 
 • Wat moet er staan in het dossierplicht?
  - De gezondheid van de patiënt 
  - De uitgevoerde verrichtingen
  - Relevante overige gegevens
 • Wat valt er onder primaire preventie?
  - Voorlichting en instructie geven
  - Doel -> gedrag van de patiënt beïnvloeden om een goede mondgezondheid te garanderen
  - De voorlichting instructie = reinigen van het gebit, het gebruik maken van hulpmiddelen, gezonde eet en drinkgewoonte en de nadelige effecten van bepaalde mondgewoonte (duimzuigen/nagelbijten) bespreken 
 • Wat valt er onder secundaire preventie?
  Specifieke taken v/d mondhygienist: Voorlichting + instructie 
  Doel: Gedrag van de patient zodanig beïnvloeden dat de mondgezondheid van de patiënt weer optimaal wordt

  - Verwijderen van tandsteen (Supra en sub gingivaal, zonodig onder verdoving) 
  - Polijsten van de gebitselementen
  - Aanbrengen van sealants 
  - Aanbrengen van tandbederf en ziekte voorkomende middelen
  - Verwijderen van retentie factoren
 • Wat valt er onder tertiere preventie?
  - Uitvoeren van initieel parodontale behandeling (het verwijderen van supra en subgingivaal tandsteen en het gladmaken van worteloppervlakte zo nodig onder verdoving
  - Het behandelen van primaire caviteiten ( bijslijpen van fissuren, preparatie en restauratie met plastische vulmaterialen zo nodig onder verdoving) 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waar staat pro actieve interactie voor?
Door (on)bewust situaties op te zoeken die bij mensen passen, wordt het gedrag versterkt. M.u.v mensen die willen veranderen en dus bewust een andere omgeving opzoeken
Waar staat evocatieve interactie voor?
Met hun gedrag roepen mensen bepaald gedrag van anderen op. Vriendelijke mensen roepen makkelijker vriendelijk gedrag van een ander op.
Wat zijn traits?
Eigenschappen waarmee een persoonlijkheid beschreven kan worden. Ieder mens bezit deze trekken in meerdere of mindere maten:
1. Extraversie
2. Warmte
3. Nauwgezetheid 
4. Stabiliteit 
5. Openheid 
Waar staat het melancholische type voor?
somber, traag, zwaar op de hand
Waar staat het cholerische type voor?
Opvliegend, prikkelbaar en onberekenbaar
Waar staat het flegmatische type voor?
Gelijkmatig, nuchter, kalm, bedachtzaam
Waar staat een Sanquistische type voor?
opgewekt, beweeglijk,en actief
Wat is normaal?
- Een realistische waarneming van de werkelijkheid 
- Controle over het eigen gedrag
- Een gevoel van zelfwaardering en het gevoel door anderen geaccepteerd te worden
- Het vermogen om affectieve relaties met anderen aan te gaan
- Productiviteit (normale mensen hoeven zich niet door de dag heen te sleuren) 
Waar staat het maatstaf voor het persoonlijk leed voor?
Abnormaal is de situatie waarbij iemand lijdt onder zijn gevoelens b.v depressiviteit
Wat betekend de maatstaf volgens de mate van aanpassing
Het vernieuwen van bushokjes in volgens deze maatstaf abnormaal gedrag.
Het gedrag dat nare gevolgen heeft voor jou als individu of voor de gehele samenleving