Summary Class notes - Pathologie en klinisch redeneren in de tweede lijn

Course
- Pathologie en klinisch redeneren in de tweede lijn
- Katrien Blauw
- 2020 - 2021
- Hogeschool NCOI
- Voeding en Diëtetiek
617 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Pathologie en klinisch redeneren in de tweede lijn

 • 1586901600 Hoofdstuk 2 Beroepsprofiel NVD

 • Wat is gezonde voeding?
  Gezonde voeding is voeding die qua samenstelling, voedingsmiddelen en hoeveelheid nutriënten optimaal is voor de gezondheid.


  Gezonde voeding wordt gekenmerkt door een zodanige balans in voedingsmiddelen, voedingsstoffen en energie-inname dat risico’s op ziekten worden geminimaliseerd en deficiëntieziekten worden voorkomen.
 • Op welke indirecte wijze heeft voeding invloed op onze gezondheid?
   Overgewicht, verhoogde bloeddruk en verhoogd cholesterol zijn veelal mede door voeding veroorzaakte factoren bij het ontstaan van ziekte. Andere factoren zijn gedrag en genetische aanleg.
 • Welke werkterreinen zijn relevant wanneer het gaat om voeding en gezondheid?
  Voeding en chronische ziekten
  Dieetbehandeling bij ziekte
  Ondervoeding bij ziekte
 • Welke chronische aandoeningen komen wereldwijd het meeste voor?
  Cardiovasculaire ziekten
  Diabetes
  Kanker
  COPD
 • Hoeveel% van het aantal gevallen van chronische aandoeningen wereldwijd wordt veroorzaakt door een combinatie van de vier leefstijl factoren?
  80%
 • Welke 4 leefstijl factoren onderscheiden we?
  Roken
  Overmatig alcoholgebruik
  Ongezonde voeding
  Onvoldoende beweging
 • Wat is het percentage ondervoeding in Nederland?
  Uit landelijke prevalentiecijfers blijkt dat in het ziekenhuis 25-40 procent, in het verpleeghuis 20-25 procent en in de thuiszorg 15-25 procent van de patiënten ondervoed is.
 • Wat zijn risicogroepen voor ondervoeding?
  Ouderen
  Chronisch zieken
  Patiënten rondom een operatie
 • Wat zijn de mogelijke gevolgen van ondervoeding?
  Gevolgen van aan ziekte gerelateerde ondervoeding zijn: verlies van lichaamsgewicht en spiermassa,
  1. daling van de weerstand,
  2. verhoogde kans op complicaties, zoals infecties en decubitus en
  3. een vertraagde wondgenezing.

  Deze situatie kan tot een negatieve gezondheidsspiraal leiden zoals:
  1. langere opnameduur,
  2. verhoogd
  3. medicijngebruik,
  4. toename van de zorgcomplexiteit en
  5. afname van de kwaliteit van leven.

  Tevens is ondervoeding een onafhankelijke risicofactor voor overlijden.
 • Stelling: De diëtist is de hbo-opgeleide specialist op het gebied van voeding en gedrag in relatie tot ziekte en gezondheid.
  Correct
 • Stelling: De diëtist valt onder de  medische beroepen.
  Onjuist: paramedisch
 • Stelling: de diëtist valt onder de wet BIG
  Juist: artikel 34,
 • Wat zijn de werkgebieden van de diëtist?
  De diëtist kan individueel en/of groepsgericht werken, waarbij de hulpverlening zowel preventief, curatief als palliatief van aard kan zijn.

  De diëtist kan ook werkzaam zijn op het gebied van voedingsbeleid, voorlichting, productontwikkeling , onderzoek en onderwijs.


  De werkterreinen voor de diëtist zijn dan ook divers zoals gezondheidszorgsector, bedrijfsleven, (semi) overheid, onderzoeksinstituten en onderwijs.
 • Wat is zelfmanagement?
  Zelfmanagement is het individuele vermogen van mensen om waar mogelijk gezondheidsproblemen te voorkomen en, wanneer deze toch optreden, om te gaan met de symptomen, de behandeling, de lichamelijke, psychische, sociale en financiële consequenties van de gezondheidsproblemen en de vereiste aanpassingen in leefstijl.

  Voor cliënten betekent zelfmanagement ook het zodanig omgaan met hun ziekte dat ze hun leven zo kunnen leiden als ze dat het liefste willen.

  Zelfmanagement vraagt om een gezamenlijke aanpak en gedeelde verantwoordelijkheid van zorgverlener en cliënt. Samen bepalen zij hoe de zelfmanagement ondersteuning eruit komt te zien.
 • Waarom is gestandaardiseerd taalgebruik in de zorg belangrijk?
  Door gestandaardiseerd taalgebruik - beschikbaar in classificatie- en codelijsten - te integreren in hun methodisch handelen kunnen diëtisten hun zorgproces transparant maken en laten zien welke resultaten zij behalen.
  Dit is van belang voor de communicatie tussen diëtisten onderling en tussen diëtisten en verwijzers, zorgverzekeraars en beleidsmakers en voor de tevredenheid van de cliënten. 
  Ook maakt eenduidige terminologie het mogelijk gegevens te vergelijken en resultaten te analyseren, zowel op individueel niveau binnen een behandeling, als op populatieniveau voor zorgafspraken of onderzoek.
 • Waartoe gebruik je een ICF-schema?
  Om de gezondheid van cliënten te karakteriseren gebruik je de onderdelenlichaamsfuncties en anatomische eigenschapppen, activiteiten en participatie. Gezondheid wordt zobeschreven vanuit lichamelijk, individueel en maatschappelijk perspectief. Aangezien iemands functioneren - en problemen daarmee - plaatsvinden in een bepaalde context, bevat het ICF-schema ook omgevingsfactoren en persoonlijke factoren.  In de ICF Diëtetiek zijn de termen opgenomen waarmee diëtisten het functioneren van hun cliënten en de factoren die op dat functioneren van invloed zijn te beschrijven.
 • Is preventie een taak voor de diëtist?
  Ja, zowel preventie als gezondheidsvoorlichting is een aspect van het beroep.
 • Welke soorten preventie worden in het beroep van de diëtist onderscheiden?

  1. Bij de universele en selectieve preventie die vooral van belang is voor de samenleving als geheel en daarbinnen bijvoorbeeld voor scholen, gemeenten en bedrijven, geeft de diëtist beleidsadviezen en voert ze regie.  
  2. Geïndiceerde preventie is erop gericht het ontstaan van een (chronische) ziekte te voorkomen bij mensen met een risico op deze ziekte.
  3. Zorggerelateerde preventie is bedoeld om verergering, complicaties of functioneringsproblemen te voorkomen bij mensen die aan een ziekte lijden. Deze beide vormen van preventie zijn op individuele cliënten gericht.
 • Wat wordt in het beroepsprofiel voor de diëtist bedoeld met klinisch redeneren?
  Klinisch redeneren is het bewuste denkproces waarmee informatie verzameld, geïnterpreteerd en gestructureerd wordt zodat de diëtist op basis van haar beroep specifieke kennis een probleem kan vaststellen en stappen kan nemen om het op te lossen.

  Door klinisch redeneren kan de diëtist de beslissingen die zij neemt beargumenteren en erover communiceren.
 • Wat gebeurt er in de fase van het diëtistisch onderzoek?
  Om een diagnose te kunnen stellen heeft de diëtist gegevens nodig over de anatomische eigenschappen en fysiologische en mentale functies van een cliënt en ook over de wijze waarop hij activiteiten uitvoert en de mate waarin hij deelneemt aan het maatschappelijk leven.
 • Welke gegevens heeft een diëtist nodig om het gezondheidsprobleem op voedingskundig niveau vast te stellen?

  • medische gegevens (medische diagnose, medische behandeling, prognose, medicatie);
  • onderzoeksgegevens (lengte, gewicht, BMI, middelomtrek, VVMI, groeicurven,
   laboratoriumuitslagen, etc.);
  • diëtistische gegevens (voedingsanamnese, voedingsbehoefte, voedingsgewoonten, eetgedrag,
   aan voeding gerelateerde klachten, activiteitenpatroon);
  • psychosociale gegevens (opleiding, werk/school, woonvorm, leefomgeving, samenlevingsvorm,
   hobby’s);
  • gegevens over de hulpvraag, verwachtingen en motivatie van de cliënt.
 • Wat gebeurt er in de fase van de diëtistische diagnose?
  De diëtistische diagnose is het beroepsspecifieke oordeel van de diëtist over het gezondheidsprofiel van de cliënt en dient als basis voor het behandelplan. Om een diagnose te kunnen stellen analyseert en interpreteert de diëtist de tijdens het diëtistisch onderzoek verzamelde gegevens en definieert zij het kernprobleem van de cliënt.
 • Wat gebeurt er in de fase van de behandeling?
  In het behandelplan legt de diëtist vast hoe de behandeling van de gezondheids- en voedingskundige problemen eruit zal zien. Dit gebeurt zo mogelijk in overleg met de cliënt.
 • Welke competentiegebieden worden onderscheiden voor de diëtist? (hoofdstuk 3)
  De competentiegebieden zijn:

  1. Paramedisch handelen
  2. Communicatie
  3. Samenwerking
  4. Kennis en wetenschap
  5. Maatschappelijk handelen
  6. Organisatie
  7. Professionaliteit
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe kun je uit de 24-uurs urine afleiden hoe hoog de inname van natrium en kalium is?
Natrium: 1 mmol in 24-uurs urine = 23 mg inname

Kalium: 1 mmol in 24-uurs urine = 39 mg inname
Welke andere afwijkende waarden zijn kenmerkend voor het metabool syndroom?
Naast de vijf risicofactoren zijn nog twee met elkaar samenhangende afwijkingen kenmerkend voor het metabool syndroom: 
· Proinflammatoire status (verhoogde CRP-waarden 'C-reactief proteïne') 
· Prothrombotische status (verhoogde fibrionogeen en PAI-1 waarden 'physical activity level').
Wanneer is er sprake van metabool syndroom?
Er is sprake van het metabool syndroom als je
· Een grote buikomtrek hebt (V taille > 80; M taille > 94)
en daarnaast twee of meer van de volgende dingen:
· Hoge bloeddruk, ongeacht of je er al voor wordt behandeld (> 130/85)
· Te veel bloedvetten: het triglyceridengehalte is verhoogd: > 1,7 mmol/L.
· Te laag HDL-cholesterol (het ‘goede’ cholesterol: M ≤ 1,04 mmmol/l; V ≤ 1,29 mmol/l)
· Verhoogde nuchtere bloedsuikerspiegel (>6,1 mmol/L) of diabetes type 2
Labwaarden Crohn
  · CRP
· Albumine
· evt. ontlasting -en urineonderzoek


In serum:
· Bezinkingssnelheid
· C-reactive protein
· Leukocytendifferentiatie
· Albumine
· Trombocyten
· Hb
· Ferritine
· Totaal ijzerbindingscapaciteit
· Alkalisch fosfatase
· Fe
· Elektrolyten
· Calcium
· Zink
· Magnesium
· Selenium
· Vitamines A,D,E, INR (vitamine K)
· Vitamine B12 
· Foliumzuur
Vaak voorkomend vitaminetekorten bij ouderen
 vitamine B12, B6, vitamine D, calcium, ijzer, foliumzuur
Labwaarden decubitus

· Albumine
· CRP
· Hemoglobine
· Transferrine
· Lymfocyten
· Totaal cholesterol
Wat zijn relevante labwaarden bij nierinsuffiencientie?
Serum:       o ureum
o creatinine
o eGFR (CKD-EPI formule of MDRD formule)
o natrium 
o kalium
o calcium 
o fosfaat
o bicarbonaat (HCO3/totaal CO2)
o Hb 
o HbA1c
o glucose
o lipidenspectrum
o albumine
o 25(OH) vitamine D


24-uurs urine: 
o natrium
o totaal eiwit
o ureum 
o creatinine
o creatinineklaring


· Hieruit berekende geschatte eiwit -en natrium-/zoutinname
Relavante labwaarden na Hemodialyse
· Ureum
· Creatinine
· Kalium
Relevantelabwaarden voor dialyse (PD en HD)
  Serum:       
o ureum
o creatinine
o natrium
o kalium
o calcium
o fosfaat
o PTH
o bicarbonaat (totaal CO2 of HCO3)
o Hb
o HbA1c
o glucose
o lipidenspectrum
o albumine
o 25(OH) vitamine D
o CRP


24-uurs urine:
o hoeveelheid diurese
o natrium
o creatinine
o ureum
o eiwit
Labwaarden hartfalen
  · totaal cholesterol
· HDL-cholesterol
· triglyceriden
· LDL-cholesterol
· glucose nuchter
· natrium
· kalium
· fosfaat
· GFR/MDRD
· ureum
· creatinine
· albumine
· CRP
· NT-proBNP