Summary Class notes - Patiëntdemonstraties

Course
- Patiëntdemonstraties
- Thyme
- 2015 - 2016
- Vrije Universiteit Amsterdam
- Psychologie
293 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Patiëntdemonstraties

 • 1450134000 TBI

 • Op welke manieren kan hersenletsel ontstaan?
  • traumatisch
  • anoxisch 
  • vasculair
 • Welke soorten traumatische hersenletsel zijn er?
  • gesloten schedel trauma
  • open schedel trauma
 • Wat zijn de belangrijkste risicofactoren voor TBI?
  • leeftijd
  • geslacht
 • Wat maakt de rapportage van TBI bij sportincidenten moeilijk?
  het bijhouden van het trauma is moeilijk.
 • Wat is de voornaamste risicofactor op TBI bij kinderen en ouderen?
  vallen
 • Wat is de voornaamste risicofactor op TBI voor volwassenen?
  verkeersongelukken
 • Waarin verschillen de cognitieve functies in zijn geheel na een open schedel hersentrauma van een gesloten schedel hersentrauma?
  De cognitieve functies zijn bij open schedel trauma veel specifieker verstoord (afhankelijk van de ingangswond) en herstellen relatief snel. Er is weinig diffuus functieverlies. Bij gesloten hoofd hersentrauma is er voornamelijk diffuus functieverlies.
 • In welke hersengebieden is schade aan de witte stof het waarschijnlijkst na een gesloten schedel trauma?
  In de frontale cortex en de temporale cortex. Dit is vanwege de ascenderende en descendere banen vanuit deze lobben.
 • Welke twee gevolgen van closed-head TBI verhogen de intracraniële druk?
  1. hemorraghie
  2. oedema
 • Noem de primaire gevolgen van closed-head TBI.
  • coup
  • contre-coup
  • microlaesies witte stof
 • Noem de secundaire gevolgen van closed-head TBI.
  • hemorraghie
  • oedema
  • ischemie
  • midline-shift
 • Op welke plekken na een closed-head TBI zal er het meest sprake zijn van specifieke functiebeperkingen?
  Op de plekken waar de coup en/of contrecoup zich bevindt.
 • Van welke intelligentiegroep is bekend dat zij het meest aangedaan zijn door closed-head TBI?
  van de hogere intelligentiegroepen. Zij zijn zich namelijk bewuster van het verlies van functies tov premorbide niveaus.
 • Wat is de conditie 'traumatic encephalopathy'?
  De optelsom van meerdere kleinere of mildere hersenbeschadigingen.
 • Wat zijn de meest voorkomende gedragssymptomen vlak na een TBI?
  • coma
  • amnesie
 • Welke neuropsychologische maatstaf wordt het meeste gebruikt bij de vaststelling van een coma?
  De GCS
 • Welke fysiologische en gedragskenmerken worden met de GCS gemeten?
  • Oog openen
  • Motor response
  • Verbal response
 • Wat zijn de criteria voor de ernst van een TBI volgens de GCS?
  • <=8 ernstige TBI
  • 9-12 gemiddelde TBI
  • 12> milde tot lichte TBI
 • Wat is het verschil tussen posttraumatische amnesie en anterogade amnesie?
  In beide gevallen wordt amnesie NA het ongeval aangeduid alleen wordt bij posttraumatische amnesie de tijd van het coma meegeteld.
 • Tijdens welke periode van een TBI kan er het meeste herstel optreden?
  Tijdens de eerste 6-9 maanden van het herstel
 • Waarom is de prognose voor herstel van sociale functies minder hoog dan voor de andere cognitieve functies in TBI patiënten?
  Dit komt doordat de meeste closed-head TBI zorgt voor een coup aan de frontale of temporale zijde van de hersenen. Vooral de frontale zijde is betrokken bij sociaal functioneren.
 • Zijn mensen in de vegetatieve staat in staat tot het verwerken van sensorische informatie?
  Jazeker, ze zijn alleen niet in staat om deze verwerkte informatie te uiten.
 • Wat lijkt de vegetatieve staat van een coma te veroorzaken?
  Een disconnectie tussen de neuronen verantwoordelijk voor hogere cognitieve processen en sensorische verwerking.
 • Welke factoren beïnvloeden de prognose van herstel na TBI het beste?
  • Leeftijd
  • IQ
  • handvoorkeur (links is gunstiger)
 • Wat is delier?
  Delier is een kortdurende staat van angst, stress en verwardheid.
 • Wat meet de PALOC bij TBI?
  Het meet het Post Acute Level Of Conciousness. Hoe hoger de score hoe beter. >4 is relatief oke
 • Wat zijn de meest voorkomende functiebeperkingen van mensen na een TBI?
  • aandachtsproblemen
  • geheugenproblemen
  • gedragsveranderingen
  • verwerkingssnelheid
  • concentratieproblemen
  • Executieve problemen
 • Noem een nadeel van een NAH-behandeling
  De behandeling induceert een bepaald gedrag van de patiënt terwijl dit niet altijd overeenkomt met de mogelijkheden van de patiënt.
 • Wat is de strekking van het artikel van Monti?
  In dit artikel wordt de oude gedachte dat de vegetatieve staat gekenmerkt wordt door wel wakkerheid maar geen alertheid vernieuwd door de gedachte dat er wel een vorm van alertheid is, maar dat cognitieve functies geen functionele verbinding hebben met andere functies.
 • Wat is het grote probleem bij metingen gedaan aan het bewustzijn?
  Deze metingen zijn altijd indirect
 • Wat is een andere benaming voor de Vegetatieve Staat (VS)?
  Unresponsive Wakefulness Syndrome (UWS)
 • Noem een belangrijk verschil tussen de Vegetatieve Staat en de Minimal Concious State
  Iemand in een VS kan enkel reflexmatig reageren op stimuli waarnaast iemand met MCS relatief socialer reageert op stimuli.
 • Welke manier van aanbieden van sensorische stimuli lijkt het beste therapeutische effect te hebben tijdens de revalidatie van TBI?
  Multimodale sensorische stimulatie
 • Op welke pijlers is sensorische stimulatie bij patiënten met het UWS gebaseerd?
  • simpel
  • repetitief
  • intensief
  • soms emotionele/autobiografische lading
 • Welke meettechnieken worden gebruikt om het cognitief functioneren van mensen DOC te meten?
  • fMRI
  • cMRI
  • PET
  • ERP
  • EEG
 • Hoe kun je het UWS het beste omschrijven?
  Dit is een conditie waarin een persoon wakker is maar niet responsief of alert.
 • Wat zijn de drie klinische kenmerken van de vegetatieve staat?
  1. openen en sluiten van de ogen
  2. geen reactie op zichzelf of omgeving
  3. preserveratie van de hypothalamische- en hersenstamfuncties
 • Hoe komt het dat het cognitief functioneren van patiënten met het UWS vaak lager in wordt geschat op basis van gedragmatige metingen?
  Dit komt doordat deze mensen hersenactiviteit vertonen in het verwerkingsproces van de stimuli. Zij zijn echter niet in staat om de een respons te genereren op de pas verwerkte informatie.
 • Hoe kan een coma het beste omschreven worden?
  Dit is een conditie waarin een persoon niet wakker is en niet responsief noch
  alert.
 • Hoe kan de Minimal Concious State het beste beschreven worden?
  Deze conditie wordt gekenmerkt door afwisselende episodes van wakkerheid en alertheid of zichzelf en de omgeving.
 • Waar is de P3 piek in een ERP een maat voor?
  Voor de reactie op een in het oog springende stimulus.
 • Een persoon in de Vegetatieve Staat blijkt in staat om semantische en emotionele lading uit taal te kunnen halen. Is hij/zij zich hier bewust van?
  neen
 • Hoe staat het met het metabolisme van de hersenen van patiënten in VS?
  Zij vertonen een sterk verlaagd hersenmetabolisme.
 • Wat noemen Monti et al. als belangrijkste oorzaak voor het onvermogen van VS patiënten zich te uiten?
  Een zeer gering vermogen tot integratie van informatie uit de verschillende corticale gebieden.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waar is de behandeling voor MS voornamelijk op gericht?
Op het doen afnemen van het aantal schubs.
Wat is frapant aan idiomotore apraxie?
Het is gelocaliseerd in de taaldominante hersenhelft (meestal links), maar uit zich in problemen met praxis aan beide kant van het lichaam.
Noem enkele vormen van apraxie
 • idiomotore apraxie
 • ideatoire apraxie
 • kledingapraxie
 • constructieve apraxie
 • agrafie
 • acalculie
 • alexie
Wat zijn normale waarden voor het behalen van de cijferreeksentest en de omgekeerde cijferreeksentest?
normale reeksen: 6
omgekeerde reeksen: 4
Wat is somnolentie?
Dit is een bewustzijnsstaat waarbij er luider dan normaal gesproken moet worden om een reactie bij de patiënt te krijgen
Wat is een affect?
De waarneembare emotionele reactie op een exo/endogene stimulus
Wat is anosgnosie?
Dit is een stoornis waarbij er geen inzicht in het eigen ziektebeeld is.
Bij laesies van welke hersenhelft kan de spraak monotoon zijn en is er verlies van humor? (Er is geen sprake van Parkinson)
laesies in de rechterhemisfeer
Hoe kan een cerebellaire stoornis ontdekt worden door op de spraak te letten?
Deze mensen praten langzaam en stotterig, ook trekken zij grimassen.
Hoe kan heesheid in de stem ontstaan wanneer er sprake is van neurale schade?
Er kan schade zijn aan een vertakking van de n. vagus