Summary Class notes - Pedagogiek 1

Course
- Pedagogiek 1
- -
- 2014 - 2015
- Windesheim
- pabo
233 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Pedagogiek 1

 • 1421103600 Pedagogiek 1 KLAAR

 • Wat is het doel van klassenmanagement?
  Dat de gang van zaken in de groep soepel en ordelijk verloopt.
 • Waar zorgt een goede klassenmanagement voor?
  Een rustige en prettige werksfeer, waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
 • Wat heeft een positief effect op de leerprestaties van leerlingen?
  Een goed georganiseerde werkomgeving.
 • Waar zijn beginnende leerkrachten volop mee bezig?
  Managementvaardigheden ontwikkelen.
 • Waardoor kunnen leerkrachten hun klassenmanagement niet 'op de automatische piloot' uitvoeren?
  Doordat leerlingen en omstandigheden veranderen.
 • Waar heeft klassenmanagement een invloed op?
  De leerprestaties van leerlingen en staat ten dienste van effectief onderwijs.
 • Klassenmanagement
  handelingen van de leerkracht die te maken hebben met het plannen, voorbereiden, organiseren, begeleiden en evalueren van onderwijsleersituaties.
 • Een effectieve leerkracht vervult de volgende 3 rollen
  1 instructeur
  2 ontwerper van het curriculum
  3 klassenmanager
 • Instructeur
  de leerkracht geeft gevarieerde en adequate instructie, afgestemd op het doel van de les en op de behoefte van de leerling.
 • Ontwerper van het curriculum
  De leerkracht volgt niet blindelings de methodes, maar stemt de leerinhoud af op het niveau van de leerlingen (als groep en individueel). De leerkracht gebruikt verschillende manieren om kennis op haar leerlingen over te brengen.
 • Klassenmanager
  De leerkracht plant en organiseert het onderwijs efficiënt en doeltreffend.
 • Klassenmanagement is de basis voor...
  een effectieve instructie en het ontwerp van het curriculum en is daarmee een cruciaal onderdeel van effectief onderwijs.
 • 4 takenvelden van de leerkracht
  1 een goed beheer van tijd en ruimte
  2 een veilig pedagogisch klimaat creëren
  3 leerlingen motiveren en activeren en hun aandacht richten
  4 de leerlingen kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen. Dit is de primaire taak van de leerkracht.
 • Is klassenmanagement een doel?
  het geen doel op zichzelf, maar een middel om een omgeving te creëren waarin alle leerlingen actief en betrokken leren, zich optimaal kunnen ontwikkelen en goede leerprestaties behalen.
 • Curriculum
  een plan voor leren.
 • 1421190000 Pedagogiek 2 KLAAR

 • Effectief klassenmanagement is gericht op de volgende 4 elementen/aspecten
  1 regels en routines
  2 maatregelen bij orde verstorend gedrag
  3 een effectieve relatie tussen leerkracht en leerlingen
  4 de juiste mentale houding van de leerkracht
 • Waar zorgen regels en routines voor?
  niet alleen voor structuur, maar bieden kinderen ook veiligheid en bevorderen een goed pedagogisch klimaat.
 • Om goede relatie met de leerlingen tot stand te brengen houdt de leerkracht rekening met...
  de verschillen tussen leerlingen en zet zij al haar pedagogische kwaliteiten in.
 • Juiste mentale handeling van de leerkracht
  de ogen en oren van de leerkracht zijn overal, zodat zij ongewenst gedrag snel signaleert en er direct op kan reageren. Zij is in staat haar aandacht te spreiden.
 • De mentale houding van effectieve klassenmanagers wordt gekenmerkt door?
  emotionele objectiviteit.
 • Emotionele objectiviteit
  De leerkracht gaat op een professionele, enigszins 'zakelijke' manier om met haar leerlingen.
 • Waar speelt emotionele objectiviteit een rol?
  in situaties waarin leerlingen storend gedrag vertonen.
 • Bewust bezig zijn met klassenmanagement
  Dat wil zeggen dat de leerkracht zich afvraagt hoe ze iets aanpakt en waarom ze dat zo doet. Ze analyseert en evalueert haar werkwijze.
 • Hoe worden leerkrachten betere klassenmanagers?
  door bewust bezig te zijn met klassenmanagement en door technieken en vaardigheden te trainen.
 • Collegiale consultatie
  dat collega's bij elkaar in de klas observeren, elkaar situaties voorleggen en vragen en problemen met elkaar bespreken.
 • Intervisie
  Een vast groepje leerkrachten komt regelmatig bij elkaar om ervaringen uit te wisselen, problemen en knelpunten te bespreken en elkaar feedback te geven.
 • Wat is een belangrijk uitgangspunt van collegiale consultatie en intervisie?
  dat er sprake is van vertrouwen en respect, en dat leerkrachten elkaar op een positieve manier feedback geven.
 • Waar passen collegiale consultatie en intervisie bij?
  in een lerende school.
 • Lerende school
  een school die gericht is op ontwikkeling en die continu bezig is met de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Het is ook een school waar leerkrachten met en van elkaar leren op basis van ervaringen.
 • Klassenmanagement verder ontwikkelen (6 dingen)
  1 bewust bezig zijn met klassenmanagement: wat zijn mijn uitgangspunten en principes?
  2 reflecteren: wat ging goed en wat kan beter?
  3 met leerlingen het klassenmanagement bespreken
  4 cursussen en trainingen volgen
  5 collegiale consultatie
  6 intervisie
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Divergente differentiatie
wordt er zo veel mogelijk aangesloten op de individuele leerbehoeftes en -niveaus van de leerlingen in de groep.
Convergente differentiatie
Er zijn doelen geformuleerd die alle leerlingen moeten behalen. De leerkracht geeft klassikale instructie.
Differentiatie
Omgaan met verschillen tussen leerlingen in de klas.
Stappen zelfstandig werken (8 dingen)
1 de start
2 werkplan invullen
3 uitvoering
4 controle
5 registratie
6 inleveren
7 opruimen
8 evaluatie
Elkaar leren helpen (3 dingen)
1 instructie en oefening: Wat is goed helpen?
2 Regels en routines
3 De leerkracht controleert of de leerlingen de leerstof goed begrijpen.
Voorwaarden voor de ontwikkeling van zelfstandigheid (4 dingen)
1 een veilig klimaat
2 zelfvertrouwen
3 fouten maken mag
4 steeds meer verantwoordelijkheid krijgen
Zelfstandig werken (3 dingen)
1 zonder directe begeleiding van de leerkracht
2 uitgestelde aandacht
3 leerlingen vragen elkaar om hulp of werken in groepjes
Zelfstandige verwerking
leerlingen voeren na de instructie van de leerkracht zelfstandig allemaal dezelfde opdracht uit, die aansluit bij de voorgaande les.
Uitgestelde aandacht
Dat wil zeggen dat de leerkracht niet direct reageert op het werk en de resultaten van de kinderen, maar dat zij dit later doet.
Wanneer spreek je van zelfstandig werken?
als de leerlingen werken zonder directe begeleiding van de leerkracht