Summary Class notes - Pedagogiek en onderwijskunde

Course
- Pedagogiek en onderwijskunde
- Christiaan
- 2019 - 2020
- Saxion (Saxion Deventer, Deventer)
- Lerarenopleiding Basisonderwijs
137 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Pedagogiek en onderwijskunde

 • 1574031600 Bijeenkomst 1 tm 6

 • Wat houdt het naturalistisch mensbeeld in?
  Biologische aanleg (pedagogisch pessimisme)
 • Wat houdt cultuur-historisch mensbeeld in?
  Tegen je natuur ingaan (pedagogisch optimisme)
 • Wat houdt religieus mensbeeld in?
  Geschapen door God
 • Wat houdt antropocentrisch mensbeeld in?
  Vrij individu - eigen kracht
 • Cognitie =
  Mogelijkheid om tot kennis te komen.
 • Psychomotoriek =
  Hoe we ons voelen & hoe we dat uiten
 • Affectie =
  Gevoelens laten zien (heeft invloed op psychomotoriek en cognitie)
 • Als je kijkt naar de opvoeding, kun je onderscheid maken tussen twee dingen namelijk:
  Het kind dat iets leert en ervaring opdoet.
  De opvoeder die invloed uitoefent.
 • Wie is wie? Natuurlijke opvoeder en beroepsopvoeder?
  Natuurlijke opvoeder = ouders
  beroepsopvoeder = leraar
 • Langeveld wil bewust een opvoedingsmiddel inzetten met het oog op het doel. Wat bedoeld Langeveld hiermee?
  Dat je als opvoeder zo natuurlijk mogelijk handelt, waarbij de opvoeder een voorbeeld is.
 • Führen, waarbij je leert van anderen (geleid). Wat voor soort mensbeeld (optimisme of pessimisme) hoort daarbij? En welke leerpsychologen horen hierbij?
  Pedagogisch optimisme, want het leerproces is beïnvloedbaar (nuture)
  Skinner en Vygotsky staan aan deze kant.
 • Wat betekent zone van de actuele ontwikkeling en de zone van de naaste ontwikkeling zoals Vygotsky dit omschrijft?
  Actuele ontwikkeling = Wat het vandaag zelfstandig kan
  Naaste ontwikkeling = Wat het binnenkort kan
 • Wachsen Lassen, waarbij je natuurlijke ontwikkeling centraal staat (biologische aanleg). Wat voor soort mensbeeld (optimisme of pessimisme) hoort daarbij? En welke leerpsychologen horen hierbij?
  Pessimisme, want je leerproces word bepaald door aanleg (nature).
  Piaget & Steiner staan aan deze kant
 • Piaget een fasen theorie. Het gaat hierbij om 5 fasen. Wat betekent assimilatie?
  Aanpassing van denkschema! Het proces waarmee bestaande kennis en vaardigheden worden gebruikt in nieuwe situaties
 • Piaget een fasen theorie. Het gaat hierbij om 5 fasen. Wat betekent accommodatie?
  uitbreiding van denkschema! Het proces van aanpassing van bestaande vaardigheden of kennis om met een nieuwe situatie om te kunnen gaan.
 • Piaget een fasen theorie. Het gaat hierbij om 5 fasen. Wat betekent adaptie?
  Adaptie = aangeboren neiging om je aan te passen aan de wereld.
 • Piaget een fasen theorie. Het gaat hierbij om 5 fasen. Wat betekent organiseren?
  Organiseren is het aanleggen van onderlinge verbanden
 • Piaget een fasen theorie. Het gaat hierbij om 5 fasen. Wat betekent equilibrium?
  Equilibrium = stabiliteit van de mens

  Nadat assimilatie en accomodatie in evenwicht zijn
 • Binnen de fasen theorie van Piaget heb je ook nog een cognitieve ontwikkeling, deze gaat in 4 fasen. Welke zijn dat?
  Sensomotorisch 0-2jr
  Pre-operationeel 2-7jr
  Concreet-operationeel 7-11jr
  Formeel-operationeel 12+
 • Wat speelt bij de cognitieve ontwikkeling in de sensomotorische fase een grote rol?
  Zintuigen
 • Wat speelt bij de cognitieve ontwikkeling in de pre-operationele fase een grote rol?
  Imitatie
 • Wat speelt bij de cognitieve ontwikkeling in de concreet-operationele fase een grote rol?
  Concreet materiaal (ziet wel logische verbanden)
 • Wat speelt bij de cognitieve ontwikkeling in de formeel-operationele fase een grote rol?
  Abstract redeneren  (hypothetisch-deductief denken = oorzaak -> gevolg)
 • De sociale ontwikkeling verloopt volgens Flavell ook in een aantal fases, waarbij het gaat om?
  Emoties, zelfbeeld en temperament.
 • De sociale ontwikkeling is te onderscheiden in twee factoren, welke 2?
  Biologische factoren en omgevingsfactoren
 • Omgevingsfactoren zijn:
  Gezin, leeftijdsgenoten en media
 • Wat is prosociaal gedrag?
  Helpende actie (extra sociaal gedrag, kind helpt een ander)
 • Bij operant conditioneren hebben we het over iets aanleren door steeds een bepaalde prikkel (bepaald gedrag) te stimuleren, daarbinnen valt ook ethologie. Wat betekent Ethologie?
  gedrag binnen de natuurlijke omgeving
 • Wat betekent moraliteit?
  Onderscheid kunnen maken tussen goed en fout
 • Nurture =
  Aangeleerd
 • Nature =
  Aangeboren
 • Kohlberg onderscheid 3 stadiums van de morele ontwikkeling, welke zijn dit?
  1. Preconventionele moraliteit (alles is goed, behalve als er straf opstaat)
  2. Convenionele moraliteit (wat een ander ook vindt)
  3. Postconventionele moraliteit (in overleg is het goed, gaat niet tegen eigen principes in)
 • Wat betekent behaviorisme?
  gedrag is aangeleerd (nurture en dus de Fürhen kant)
 • Behaviorisme kijkt niet naar motivatie, deze theorie zegt:
  Stimulus (prikkel) is respons (geeft reactie)

  Actie reactie 
 • Wat is klassiek conditioneren zoals Pavlov dat zegt?
  natuurlijk gedrag versterken door beloning of straf 

  (eten met belletje: hond gaat kwijlen van belletje)
 • Wat is operant conditioneren zoals Skinner zegt?

  Kunstjes aanleren. Onnatuurlijk gedrag door beloning of straf

  Door een sticker ga je volgende keer weer netjes schrijven.
 • Behaviorisme: Gedrag observeren en daarna formuleren, waarin kun je dat gedrag formuleren?
  In leerdoelen
 • Behaviorisme: Wat is het uitgangspunt voor de vormgeving van het onderwijs?
  Leerdoelen
 • Behaviorisme: Wat is het belang van deelhandelingen?
  Meer kans op succes
 • Behaviorisme: Waarom is belonen juist van belang?
  Dit werkt als een versterker/motiverend
 • Behaviorisme: Wat is erg belangrijk in het onderwijs?
  Feedback geven en veel herhalen/oefenen.
 • Behaviorisme: Wat houdt geprogrammeerde instructie in?
  Leerlingen kunnen zelfstandig, stappenplannen en oefenprogramma's op de pc (zelfcorrigerend materiaal).
 • In de onderwijstheorieën bestaan verschillende opvattingen, waaronder het cognitivisme. Wat houdt cognitivisme in?
  Het gaat om de manier van denken achter de handeling (black box).
 • Cognitivisme: wat is Declaratieve kennis?
  Kennis van feiten
 • Cognitivisme: wat is Procedurele kennis?
  Weten hoe feiten en definities worden toegepast.
 • Cognitivisme: wat is Metacognitieve kennis?
  Letterlijk: (na)Denken over (je) denken. (wat weet je en hoe pas je dit toe?)
 • Volgens het cognitivisme heb je 4 soorten geheugens, welke werken van input naar output. Noem ze alle 4 op volgorde op...
  1. Sentorisch geheugen (smal en direct weer uit)
  2. Kortetermijngeheugen (iets groter, maar op lange termijn ook weer uit)
  3. Werkgeheugen (tijdelijke opslagplaats)
  4. Langetermijngeheugen (overtuiging en zingeving spelen rol, gaat niet uit)(kastje met lades)
 • Cognitivisme: Waar ligt de nadruk op?
  Op het leerproces
 • Cognitivisme: ben je vooral aan het voortbouwen op...
  Voorkennis
 • Cognitivisme: gebruik je een grote variatie aan...
  Werkvormen en heb je aandacht voor leerstrategieën
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.