Summary Class notes - Persoonlijke verzorging

Course
- Persoonlijke verzorging
- Mevr. PV
- 2017 - 2018
- Horizon College (Hoorn NH)
- Verpleegkundige
445 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Persoonlijke verzorging

 • 1483225200 PV Module 1 Voorschriften toevoegen

 • Wat moet je weten om je werk (PV) goed te kunnen doen als zorgverlener?
  Je moet weten waarom je helpt bij de perssonlijke zorg.
 • Wat betekent "zelfzorgtekort"?
  Dat een zorgvrager niet helemaal voor zichzelf kan zorgen.
 • Hoe voorkom je dat een zorgvrager afhankelijk blijft van zorg?
  - de zorgvrager motiveren om de activiteiten uit te voeren die nog wel haalbaar zijn     (evt met hulp van zijn naasten)


  - niet meer hulp geven dan nodig is
 • Wat is het doel van de zorg (PV)?
  Om samen met de zorgvrager zijn zelfredzaamheid te handhaven en te stimuleren.
  De eigen regie van de zorgvrager staat hierbij centraal.
 • Wat is het doel van de zorg (PV) bij zorgvragers die de rest van hun leven zorg nodig hebben?
  De zorgvrager helpen hun afhankelijkheid te accepteren en ze te ondersteunen hun leven met beperkingen in te richten.
 • Hoe bereik je het doel van professioneel zorg verlenen?
  Door methodisch te werken.
 • Wat is methodisch werken?
  Op een systematische, geplande manier aan een doel werken.
 • Over welke 3 dingen denk je na bij methodisch werken?
  1. wat je gaat doen

  2. waarom je het gaat doen

  3. hoe je het gaat doen
 • Welke 6 stappen onderscheiden we in eht zorgproces?
  1. gegevens verzamelen

  2. zorgproblemen vaststellen

  3. doelen/ zorgresultaten bepalen

  4. zorgactiviteiten plannen

  5. zorgactiviteiten uitvoeren

  6. zorg evalueren
 • Wat is het zorgplan?
  Een formulier waarop zorgactiviteten worden vastgelegd volgens de 6 stappen van het zorgproces.
 • Welke 2 vragen worden besproken tijdens een intake gesprek?
  1. waarom de zorgvrager hulp nodig heeft

  2. aan welke vorm van zorgverlening de zorgvrager behoefte heeft
 • Wat zijn zorgorganisaties sinds 2008 verplicht?
  Om voor iedere zorgvrager een zorgleefplan (ZLP) te gebruiken.
 • Wat is een zorgleefplan?
  Een hulpmiddel om vraaggerichte zorgverlening te kunnen bieden aan de zorgvrager.

  Gemaakte afspraken met de zorgvrager worden vastgelegd in het zorgleefplan.
  De zorgvrager weet zo wat hij van de zorgverleners kan verwachten.
 • Wat staat er centraal in het zorgleefplan?
  1. voorkeuren van de zorgvrager

  2. vragen van de zorgvrager


  3. behoeften van de zorgvrager

  4. doelen van de zorgvrager
 • Wat is de rol van de zorgverlener in het zorgleefplan?
  Professioneel en creatief meedenken met de zogvrager over hoe hij zijn doelen kan bereiken.
 • Wat is het voordeel van een zorgleefplan?
  Het zorgleefplan helpt je betrouwbaar te zijn als zorgverlener.
  Je kan verantwoorden welke zorg je hebt gegeven en waarom.
 • Met welke beperking heb je te maken bij het verlenen van zorg?
  Je bent gebonden aan het budget dat de zorgvrager mag uitgeven aan zorg.
 • Wat is een voorwaarde voor kwaliteit van leven?
  Versterking van de eigen regie en zelfredzaamheid.
 • Welke 7 punten worden in het zorgleefplan vermeld?
  1. de indicatie

  2. een beeld van de zorgvraag

  3. de reele zorgbehoefte

  4. de afgesproken zorg

  5. doel van de zorg

  6. inhoud van de zorg

  7. tijdstip van zorg en ondersteuning
 • Wat zijn de 4 levensdomeinen van het zorgleefplan?
  1. Mentaal welbevinden en autonomiet (zich geestelijk goed voelen)

  2. Lichamelijk welbevinden (zich goed verzorgd voelen, een prettig gevoel hebben)

  3. woon- en leefomstandigheden (zich thuis voelen)

  4. Participatie of  meedoen ( op eigen wijze actief zijn)
 • Er worden geen standaard vragen gesteld om informatie te verzamelen over de zorgdomeinen. Welke 2 vragen worden aan  de zorgvrager gesteld?
  1. Wat is belangrijk in uw leven?

  2. Welke ondersteuning en zorg heeft u daarbij van ons nodig?
 • Wat is het verschil tussen een zorgleefplan en een zorgplan?
  Bij de meeste zorgplannen staan zorgproblemen centraal.

  Bij een zorgleefplan draait het om de kwaliteit van leven.

  Zorgleefplan gaat over het totale leven (dus ook religie, hobby's)
  Er is meer ruimte voor wensen van de zorgvrager.
 • Wat wordt er van de zorgverlener verwacht bij een zorgleefplan?
  - samenwerken met mantelzorger en vrijwilligers

  - zorgvragers beslissen meer zlef>> vraagt meer flexibiliteit van de zorgverleners

  - zorgverlener meot alles doen wat hij kan om afspraken na te komen

  - samen werken met andere disciplines; welke informatie heeft bijvoorbeeld de keuken, activiteitenbegeleiding of de behandelaar nodig? Hoe kunnen zij bijdragen aan de doelen van de zorgvrager?
 • Zorgvrager observeren om de juiste zorg te kunnen bieden of eventueel bijstellen.
  1. Hoe is de gezondheidstoestand van de zorgvrager op deze dag?

  2. Kan de zorgvrager meer/ minder zelf doen?

  3. Kan de mantelzorg de zorg nog aan of is er meer professionele hulp nodig?

  4. Hoe verloop de zorg? Wat kan de zorgvrager zelf doen? Wat lukt niet?
 • Welke 3 stappen zijn er om een handeling methodisch uit te voeren?
  1. Voorzorg

  2. Uitvoering

  3. Nazorg
 • Welke 4 stappen doe je bij voorzorg?
  1. Raadpleeg het zorgdossier (zo kan je rekening houden met de wensen, gewoonten van de zorgvrager en de afspraken die gemaakt zijn voor deze zorgvrager)

  2. Informeer de zorgvrager en zijn naasten (maak afspraken met de zorgverlener en zijn naasten over de zorg en informeer ze over je bevindingen, wat je gaat doen en hoe

  3. Zet alle benodigdheden klaar (dan hoef je tijdens handeling niet weg te lopen>> zo zorg je voor veiligheid zorgvrager)

  4. Zorg voor privacy en veiligheid (deur/ bedgordijnen dicht>> privacy zorgvrageraanwezigheidssein aan en handen wassen>> veilgheid, bed op hoogte instellen>> ergonomisch en veilig werken voor jezelf) 
 • Met welke 2 wetten moet je rekening houden bij het uitvoeren van handelingen?
  1. patientenrecht

  2. WGBO (= Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst)
 • Op welke 6 punten moet je letten bij de uitvoering van een handeling?
  1. hygienisch werken


  2. veilig werken

  3. ergonomisch werken

  4. kostenbewust werken

  5. milieuvriendelijk werken

  6. niet meer overnemen vand e zorgvrager dan nodig
 • Hoe begint en eindigt elke handeling?
  1. de zorgvrager helpen een juiste en comfortabele houding aan te nemen, zodat hij zich veilig voelt

  2. bed op juiste hoogte zetten (voor handeling voor zorgverlener/ na handeling voor zorgvrager)
 • Welke 4 stappen doe je bij nazorg?
  1. evalueren van de zorg en zo nodig het zorgplan bijstellen

  2. opruimen en schoonmaken (bevordert veiligheid en hygiene)

  3. zorg voor de omgeving en de veiligheid (handen wassen om kruisbesmetting te voorkomen, zo nodig de ruimte ventileren)

  4. rapporteren in het zorgdossier (zo nodig zorgplan/ zorgleefplan bijstellen>> zo zorg je voor coordinatie en continuiteit. Belangrijke wijzigingen ook mondeling doorgeven aan leidinggevende of verantwoordleijke van zorg)
 • Wat is een zorgrelatie?
  Als je persoonlijke zorg verleent, heb je een professionele relatie met de zorgvrager. Die relatie heet zorgrelatie.
 • Wat is het doel van een zorgrelatie?
  Gezamelijk werken ana een zo optimaal en zo zelfstandig mogelijk functioneren van de zorgvrager of aan het behouden van zijn mogelijkheden.

  In deze relatie staan de wensen en mogelijkheden van de zorgvrager centraal.
 • Wat zijn 4 kenmerken van een zorgrelatie?
  1. De vraag, wensen, gewoonten en mogleijkhedne van de zorgvrager zijn uitgangspunt vand e zorgrelatie.

  2. De basis van de relatie is gelijkwaardigheid, in het besef dat de zorgvrager afhankelijk is.

  3. De zelfredzaamheid van de zorgvrager wordt zoveel mogelijk behouden en bevorderd.

  4. Er zijn belangrijke grenzen in de zorgrelatie ( op gebied van intimiteit, zorgverlening, beroepsinhoud, taken en verantwoordelijkheden)
 • Waarop let je als de zorgvrager tijdens de persoonlijke verzorging met je communiceert?
  1. vraag de zorgvrager naar zijn wensen, ideeën, mogelijkheden, gewoonten

  2. respecteer de mening en beleving van de zorgvrager

  3. houd rekening  met de gevoelens van de zorgvrager

  4. let op non- verbaal gedrag vand e zorgvrager en besteed daar aandacht aan

  5.reageer aandachtig en betrokken op de beleving van de zorgvrager

  6. toon respect voor de persoonlijkheid van de zorgvrager

  7. houd rekening met privacy van de zorgvrager en ej beroepsgeheim

  8. bespreek de zorg die je hebt verleend

  9. sta open voor opmerkingen over jouw gedrag
 • Wat is een visie?
  Visie betekent letterlijk; hoe of wat je ziet.
 • Wat is een visie op verplegen en verzorgen?
  Het geheel van ideeën en overtuigingen over wat belangrijk is in een zorgorganisatie.

  Deze ideeën zijn belangrijk voor de plannen die gemaakt worden, voor het beleid en de manier waarop de zorg verleend wordt.

  In de meeste visies staat de zorgvrager centraal. Dat betekent dat organisaties uitgaan van wensen en behoeften van de zorgvrager.
 • Voorbeeld visie
  Bewoners van ons verpleeghuis mogen zelf hun dag indelen.
 • Voorbeeld beleid/ plannen
  De warme maaltijd komt gekoeld uit de centrale keuken en wordt opgewarmd als de bewoner er trek in heeft.
 • Wat is vraaggerichte zorg?
  Zorgvrager en zorgverlener bespreken samen welke zorg er nodig is. 

  De zorg voldoet aan de wensen en verwachtingen van de zorgvrager en voldoet ook aan de professionele standaard.

  (andere woorden voor vraaggericht zijn, clientgericht, klantgericht, persoonsgericht, clientgestuurd of clientgecentreerd)
 • Wat is vraaggestuurde zorg?
  De zorgvrager bepaalt zlef de inhoud en de organisatie van de zorg, met zijn beschikbare budget. 

  De zorgvrager stuurt zijn eigen zorg.
 • Wat is belevingsgerichte zorg?
  De beleving die de zorgvrager heeft van zijn situatie, zijn ziekte en mogelijkhedne zijn het uitgangspunt voor de zorgverlening.

  Zorgvrager en zorgverlener bepalen samen de inhoud van de zorg en stellen een plan op. Dit gebeurt op basis van gelijkwaardigheid.
 • Hoe werk je mee aan de doelstelling van een organisatie?
  De organisatie waar je werkt bepaald voor een groot deel de zorg die jij geeft.

  De visie van de organisatie zegt iets over de doelstelling en de manier waarop de organisatie aan de doelstelling werkt.
 • Voorbeeld instelling voor zorgvragers met een verstandelijke beperking
  Doelstelling:
  Bewoners kunnen wonen in ene veilige omgeving.

  Visie:
  Zorgvragers met een verstandelijke beperking doen op hun eigen manier zoveel mogelijk mee in de maatschappij.
 • Voorbeeld thuiszorg
  Doelstelling:
  Hulp bieden zodat zorgvragers zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

  Visie:
  Zorg op maat geven; de hulp die de zorgvrager nodig heeft, niet te veel en niet te weinig. Zo blijven emensen zelfstandig.
 • Voorschriften, regels en protocollen
  Wat je als zorgverlener mag en moet doen legt de organisatie vast in regels, voorschriften en protocollen.

  In protocollen staan algemene aanwijzigingen voor een handeling.
  Als er toch iets misgaat kunnen schriftelijke afspraken en protocollen helpen om te bepalen of de zorgverlener zorgvuldig heeft gehandeld.

  Ook de overheid bepaalt wat je als verzorgende mag en moet doen. Dit wordt vastgelegd in wetten. 

  Wetten regels, voorschriften en protocollen zijn er om de zorgverleners en zorgvragers te beschermen.

  Voorschriften ehbben betrekking op:

  1. hygienisch werken

  2. veilig werken

  3. ergonomisch werken

  4. kostenbewust werken

  5. milieubewust werken
 • Wat is een kwaliteitskeurmerk voor een zorginstelling?
  Zo'n keurmerk geeft aan wat kwaliteit inhoudt en hoe de kwaliteit wordt gemeten.

  Zorgaanbieders zijn wettleijk verplicht om informatie over de kwaliteit van de verleende zorg aan te leveren bij het kwaliteitsinsitituut voor de zorg.
 • Wat is de IGZ?
  IGZ is de Inspectie vooor de Gezondheidszorg.

  De IGZ houdt toezicht op de  kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de zorg.
  De IGZ bewaakt ook de rechten van patienten en cliënten

  De IGZ is een onafhankelijke organisatie die hun bezoek aan een zorginstelling ip niet aankondigt. Ze werken vaak met mystery guests (medewerkers van IGZ doen alsof ze een patient of familielid zijn van een patiënt)
 • Waar gaat het om bij hygiëne?
  Om de gezondheid in stand te houden.
 • Van welke 3 factoren moet je kennis hebben om hygienisch te kunnen werken?
  1. micro- organismen

  2. besmettingswegen

  3. infecties
 • Waarom moet je kennis hebben van micro- organismen, besmettingswegen en infecties?
  Om kruisbesmetting te voorkomen en hygiënische maatregelen toe te kunnen passen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat zijn de criteria waar een zorgvrager aan moet voldoen voor palliatieve sedatie?
- de symptomen veroorzaken een ondraaglijk lijden
- de symptomen die het ondraaglijk lijden veroorzaken, kunnen niet behandeld worden en zijn onomkeerbaar
- de verwachte levensverwachting is enkele dagen tot maximaal twee weken
wat is palliatieve sedatie?
het opzettelijke verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase met als doel het leiden van de patiënt te verlichten
wij zijn de aandachtspunten bij abstineren beleid?
- pijnbestrijding wordt voortgezet of indien nodig gestart
- alle behandelingen die de kwaliteit van leven van de zorgvrager behouden of verhogen worden voortgezet of gestart
- krijgen normaal voeding en vocht naar wens
- er worden afspraken gemaakt over ziekenhuisopname, reanimatie, beademen
- ze kunnen alle dagelijkse activiteiten voortzetten
wat is abstineren beleid?
het staken van zinloos medische of levensverlengend handelen
het zorgpad stervensfase kent 4 punten noem deze
- draag bij aan kwaliteit van zorg voor de palliatieve zorgvrager
- vermindert de last van symptomen tijdens de terminale fase
- verbetert de communicatie met de zorgvrager en het sociale netwerk
- verbetert en stimuleert de multidisciplinaire samenwerking
tijdens de sterffase zijn er drie belangrijke hulpmiddelen ter ondersteuning voor de zorgvrager en zijn naasten
- zorgpand stervensfase
- richtlijnen rondom versterven en abstineren handellen
- richtlijn palliatieve sedatie
waarom zijn de zorgvrager vaak angstig wanneer ze weten dat ze binnenkort zullen sterven? de redeneren voor deze angst zijn:
- angst voor de dood
- de manier waarop ze doodgaan
- de regie over het eigen leven kwijt te raken
-  door negatiever ervaringen van het overlijken van naasten of door verhalen
- het niet kunnen voorstellen van hun eigen overlijden
- de grootste angst is voor het onbekende
wat zijn de vijf fasen die iemand die het naderend overlijden doorgaat
- ontkenning en shock
- boosheid en woede
- marchanderen, onderhandelen
- verdriet, somberheid of depressie
- acceptatie en aanvaarding

deze fases is bij iedereen in een andere volgorde
 wat is coping
de manier hoe de zorgvrager omgaat met het afscheid nemen in de terminale fase
wat is biologische dood
de ademhaling en hartslag zijn gedurende langere tijd afwezig