Summary Class notes - Politiek en Maatschappij

72 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Politiek en Maatschappij

 • 1410213600 hc 1 en 2

 • Wat was de Reformatie?
  Hervormingsbeweging tegen Rome met als start de 95 stellingen van Luther
 • Hoe en wanneer verschoven de machtscentra in Europa?
  Tot 395 Rome, ca. 800 Keulen/Aken (Karel de Grote)
 • Wat waren de machtscentra in Europa rond 1648?
  Frankrijk, Republiek der Nederlanden, Habsburgse Rijk, Engeland, Spanje, Osmaanse Rijk
 • Wat was belangrijk voor staatvorming in de 17e eeuw?
  Organisatie in eigen land op orde/belastingheffing, economie wordt ingezet voor de politiek./ (maritieme)infrastructuur
 • Wanneer was de Amerikaanse Revolutie?
  1776
 • Wat was de Verlichting?
  Nieuwe overdenking van het Humanisme. Erasmus, Voltaire, Montesquieu, Rousseau
 • Wat was het Humanisme?
  een intellectuele beweging in de tijd van de Renaissance. Ze wilden een uitgebreide hervorming van het onderwijs.
 • Waarom was de Franse Revolutie een keerpunt?
  Einde almacht monarchen. Universele beginselen > grondwet en mensenrechten.
 • Wanneer was de Franse Revolutie?
  1789
 • Welke 5 grootmachten waren er in de 19e eeuw?
  Frankrijk/Engeland/Oostenrijk, Habsburg/Pruisen, Duitsland/Rusland
 • Welke grootmachten waren er na 1900?
  Engeland/Duitsland/VS.
 • Wat gebeurde er tussen 1848 en 1870?
  Italiaanse en Duitse eenwording/Vernedering van Frankrijk/Engeland als imperiale en industriële grootmacht
 • Hoe zag het Europa van Natiestaten er uit?
  Politieke/staatkundige eenheid.
  Geregeerd door of in naam van het volk
  sterk besef van identiteit tegenover de buurlanden
  Gemeenschappelijke geschiedenis en of lotsbestemming
 • Wat was het Fin-de-siecle?
  Nieuwe eeuw (1900)
  einde van een tijdperk
  welvaartsgroei
  Cultuur in beweging
  Verdeel Europa
 • 1410818400 hc 3

 • Wat waren de veranderingen in de politiek vanaf de 19e eeuw?
  Grondwetten
  rechten
  scheiding publiek-privaat (met name in het recht)
  Volksvertegenwoordiging/volkssoevereiniteit
  Organisatie van de politiek, bewegingen/partijen
 • Wat houd het Conservatisme precies in?
  De kracht van het verleden, niet alleen blind reactionair terugkijken
  Behoud van godsdienst en traditie van vorstenhuizen
  Autoriteit, bescherming - de behoefte om in een politiek systeem heel duidelijk te hebben wie de macht heeft.
 • Wat houd het Liberalisme precies in?
  Het individu staat centraal, de staat heeft er alle belang bij dat het individu zich kan ontplooien

  Vrijheid van het individu om zich optimaal te kunnen ontplooien los van dwang en godsdienstige beperkingen.

  Liberalisme is dus een opvatting over hoe de staat georganiseerd moet worden opdat het individu zich optimaal kan ontplooien.
 • Welke grenzen van vrijheid bestonden er in het Liberalisme?
  De vrijheid van het individu wordt in feite beperkt door de vrijheid van het andere individu

  De mens kan pas vrij zijn als hij rekening houdt met de rekening van de ander.
 • Wat was het Socialisme?
  De wil van de massa
  1848 Communistisch manifest van Karl Marx
  Tot ca. 1870 is het socialisme veelal verboden
 • Wat was het Communistisch manifest van Marx?
  nieuw wetenschappelijk socialisme
  Marx maakte een analyse over de onafwendbaarheid van de communistische revolutie
  Hij ging er vanuit dat door de economische ontwikkeling in het westen de arbeiders wel in opstand moesten komen.
  Enerzijds is dit onvermijdelijk, anderzijds moesten de arbeiders hier ook iets aan doen. 'Proletariers aller landen verenig U'
 • Hoe wordt de massa georganiseerd?
  Vakbonden ontstaan 
  Deze organisaties zijn tegen de gevestigde belangen.
 • Hoe zagen de uitwassen van de industriële revolutie in Engeland er uit?
  Liberale sociale politiek
  bescherming van de arbeider: veiligheid, gezondheid.
  Verbetering van de infrastructuur
  individuele bescherming van de arbeider tegen de gevaren van de industrie
 • Wat waren de belangrijkste veranderingen van Bismarck?
  Leider van verenigd Duitsland in 1870
  conservatieve, sociale politiek
  zorgde voor een nieuwe standaard door sociale wetten te formuleren
  dwong werkgevers en werknemers tot een verplichte verzekering voor ouderdom, ongevallen etc.
  met die sociale verzekeringswetten verbood hij ook het socialisme.
  Duitsland is een zwak geheel in het centrum van Europa
 • Wat zorgt voor gemeenschappelijke identiteit van een volk?
  territorium/taal (niet altijd), cultuur, geschiedenis

  niet alleen cultureel fenomeen maar leidt ook tot politieke bewegingen
 • Wat is een natiestaat?
  Politieke/staatkundige eenheid
  een enkelvoudige regering bovenop een politiek systeem
  geen grenzen binnen de natie.
  gemeenschappelijke geschiedenis en/of lotsbestemming
  geregeerd door of in naam van het volk
  Sterk besef van identiteit tegenover de buurlanden
  natiestaat gaat gepaard met afzetten tegen omringende staten of richten zich op het veroveren van omringende staten
 • Hoe zag de Duitse eenwording er uit?
  Krachtig nationalisme
  Pruisen als grootmacht
  het was niet duidelijk hoe men om moest gaan met kleinere duits-talige staten zoals Oostenrijk
  tegenstellingen protestants - katholiek moesten overwonnen worden voordat een verenigd Duitsland mogelijk is
  Leiderschap kan hierin het verschil maken, in dit geval Otto von Bismarck
 • Welke landen werden tussen 1864 en 1870 door Duitsland verslagen?
  1864 - Denemarken verslagen met hulp van Oostenrijk
  1866 - Oostenrijk verslagen, omdat het een concurrerende macht was
  1870 - Frankrijk verslagen - Elzas-Lotharingen-Keizerrijk Duitsland (1871)

  Katholieke machten zoals bijv. Frankrijk werden als potentiële tegenstanders van het Duitse Rijk gezien.
 • Wanneer was de omslag naar het 'new imperialism'?
  Ca. 1870
  Symbool: opening Suezkanaal 1867 > openleggen van de wereld, Europa naar Azie.
  Daardoor nauwere economische banden met de rest van de wereld.
  investeringen in exploitatie kolonien
 • Hoe werd het imperialisme gelegitimeert?
  Men zag het als 'last' om hun superieure cultuur te verspreiden en te exploiteren naar de rest van de wereld.
 • Waarom was Engeland uitgegroeid tot een absolute grootmacht?
  Onaantastbare ligging
  Wereldrijk
  Superieure marine
 • Wat is de Fashoda-crisis en wanneer was deze?
  1898
  Britse en Franse strijdkrachten kwamen in Zuid-Soedan tegenover elkaar te staan en een gewapend treffen kon net vermeden worden. 
  Dit wordt beschouwd als een climax voor het Imperialisme van de toenmalige grootmachten.
 • Welke grootmachten waren er na 1870?
  Engeland, Frankrijk, Rusland, Oostenrijk-Hongarije (Habsburgse Rijk), Pruisen/Duitsland
 • Waardoor werd Oostenrijk-Hongarije ernstig verzwakt?
  1848 Nationalisme 
  1853 oorlog met Rusland
  1866 Verslagen door Bismarck
  1878 Ausgleich, Hongarije vrijwel onafhankelijk
  Expansie richting de balkan
 • Hoe zag politiek Europa er anno 1900 uit?
  Enorme politieke dynamiek (modernisering)
  Onweerstaanbare opkomst van de democratie
  Hardnekkige persistentie van autoritarisme
  Scherpe tegenstellingen in Europa
  Voorbode van WOI en WOII?
  Einde van een tijdperk?
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.