Summary Class notes - Problemen op School

Course
- Problemen op School
- Mariet van Buuren
- 2017 - 2018
- Vrije Universiteit Amsterdam
- Psychologie
210 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Problemen op School

 • 1495663200 Inleiding

 • Wat zijn de vier clusters van de onderwijsstructuur in Nederland in het speciale onderwijs?
  1: blind, slechtziend
  2. doof, slechthorend, communicatieve problemen
  3. lichamelijke en/of verstandelijke beperking, langdurige ziekte
  4. ernstige gedragsproblemen en/ of psychiatrische probelmen
 • Wat is de definitie van een zorgleerling? (2)
  extra zorg nodig

  individueel handelingsplan met specifieke aanpak
 • Wat zijn 7 nadelen van classificatie van zorgleerling?
  stigmatisering

  overraportage (extra geld)

  toetsen/ testen

  bureacratisch papierwinkel (ten koste van begeleiding)

  leerkracht wordt behandelaar

  eenzijdige verklaring voor problemen -> child blamingverantwoordelijkheid van leerkracht -> diagnose is excuus
 • Wat zijn vier voordelen van classificatie van zorgleerlingen?
  duidelijkheid

  toegang tot extra voorzieningen

  klinische relevantie

  acceptatie problematiek

  alleen zinvol als leidt tot verbetering van onderwijs  
  !!! consultatieve leerlingsbegeleiding gericht op werkprobleem van leerkracht
 • Welke problemen komt volgens leerkrachten het meest voor bij zorgleerlingen?
  angst en stemming

  CD/ODD/ADHD

  autisme
 • Wat is passend onderwijs? (2)
  Scholen werken samen voor extra ondersteuning 

  zorgplicht
  van school
 • Wat is inclusief onderwijs?
  Regulier onderwijs biedt zelf extra ondersteuning
 • Wat zijn 5 voordelen van regulier onderwijs?
  eigen keuze

  acceptatie door gemiddelde kinderen

  tegen segregatie en stigmatisering

  meer focus op leerprestaties

  eigen buurt
 • Wat zijn vier voordelen van speciaal onderwijs?
  recht op eigen keuze 

  expertise

  kleine groepen

  beter zelfbeeld?
 • Wat zijn twee argumenten VOOR inclusief onderwijs? (Ruijs)
  socio-political: human rights!

                             goede opleiding voor iedereen

                             moet vrije keuze zijn!     

  empirisch
  : rekening houden met effect op leerlingen als beleid gemaakt wordt!
 • Wat is de effectiviteit van inclusief onderwijs op leerprestaties van zorgleerlingen (Ruijs)?
  neutraal tot positief 
  NL: positief
 • Wat is de effectiviteit van inclusief onderwijs op de sociaal-emotionele ontwikkeling van zorgleerlingen? (Ruijs)
  geen conclusie mogelijk

  zorgleerling minder geaccepteerd dan normale kinderen  
  NL: geen verschil, 1 studie minder zelfvertrouwen en minder acceptatie
 • Wat is de effectiviteit van inclusief onderwijs op de leerprestatie van normale leerlingen? (Ruijs)
  neutraal tot positief 

  mogelijk vooral laag presterende leerlingen baat
 • Wat is de effectiviteit van inclusief onderwijs op de sociaal-emotionele ontwikkeling van normale leerlingen?
  weinig onderzoek, neutraal tot positief
  minder vooroordelen, positiever beeld en houding
  minder  positief dan over andere klasgenoten
 • Wat zijn vier problemen van de studie naar inclusief onderwijs? (Ruijs)
  Verschillende vormen van inclusief onderwijs

  verschil tussen landen en scholen

  controlegroepen vaak niet gebruikt

  effect afhankelijk van ernst en type problematiek
 • Wat zijn de drie componenten van een attitude naar inclusief onderwijs? (De Boer)
  Cognitief: belief en knowledge

  affectief: feelings over onderwijs en competenties

  behavioral: predisposition to act
 • Wat zijn vaak attitudes van leerkrachten over inclusief onderwijs? de drie componenten (De Boer)
  Cognitief: oneens-neutraal, beperkte kennis

  Affectief: 
                  competentie: wisselend gevoel- negatief tot licht positief  
                  bereidheid: neutraal

  Gedrag:              
  intenties: neutraal 
                nominatie kind, zorgen & verwijdering: negatief
 • Wanneer zijn leerkrachtattitudes over inclusief onderwijs positiever? (De Boer)
  minder algemene onderwijservaring

  meer ervaring met inclusief onderwijs

  training en kennis
 • Wat is verder gevonden over de competenties van leerkrachten?
  Wisselende bevindingen

  leerkracht heeft voldoende competenties om goed onderwijs te bieden
 • Wat is kan gezegd worden over leerling-leerkracht relatie (Van de Wolf)?
  zeer belangrijk
 • Hoe zijn de attributies van de leerkracht bij problemen van een kind? (Van de Wolf)
  Extern

  vooral toegeschreven aan gezinsomstandigheden, kind zelf

  weinig intern en eigen functioneren
 • Wat is de circle van het transactionele model (Sutherland)?
  Child inattention -> teacher reprimand -> disruption -> avoidance -> academic failure
 • Wat zijn de invloeden van een positieve relatie en een negatieve relatie, gebaseerd op de gehechtheidstheorie?
  positief: nabijheid, vertrouwen, warmte             

  -> verhoogte leerbetrokkenheid, prestaties, beschermende factor bij risico kinderen

  negatief: conflict, wantrouwen, afwijzing, onvoorspelbaar               

  -> gedragsproblemen, minder sociaal gedrag, slechtere schoolprestraties
 • Wat is volgens van der wolf watchful waiting?
  Veel  problemen verdwijnen na een tijdje en daarom niet per se nodig om meteen hulp te zoeken
 • Wat is volgens van der Wolf de buffering-hypothesis?
  School kan als protectieve factor werken en problemen in gezin en omgeving positief beinvloeden.
 • Wat zijn 9 criteria voor ernst van gedragsproblemen?
  1. leeftijdadequaat

  2. duur

  3. omstandigheden

  4. socio-culturele setting

  5. hoeveelheid & frequentie van problemen

  6. type problemen en prevalentie

  7. intensiteit

  8. verandering van gedrag

  9. situatiegebondenheid
 • Wat zijn redenen waarom het lijkt alsof probleemgedrag steeds meer wordt? (van der Wolf) (4)
  media vaker herhalen

  meer kennis over diagnostiek

  rugzakje (geld krijgen)

  --> in echt geen stijging van problemen
 • Wat zijn de uitspraken over interne, externe attributie en interne en externe locus of control?
  leerkrachten vaak extern -> niet vaak verandering bij zichzelf zoeken
 • Wat zijn de drie niveaus van Bronfenbrenner's bio-ecologisch model?
  Micro: interpersoonlijke factoren en relaties met omgeving (ook leerkracht)

  Meso: Contexten (buurt, werk, school)  

  Macro: Breedere context - gemeenschap (media, cultuur, bevolking)
 • Wat is het goodness-of-fit model/ interactiemodel
  Verklaring voor niet goede ontwikkeling van kind

  kind & omgeving -> goed op elkaar afgestemd? -> poorness of fit
 • Wat is een negatief aspect van het goodness-of-fit/ interactiemodel?
  geen uitspraken over transities/ transformaties als gevolg van interacties
 • Wat is het transactionele model?
  Wederzijdse beinvloeding van interactie van kind en omgeving
 • Wat zijn vier perspectieven die bij gedragsproblemen naar voren komen?
  situatief 

  relationeel (reactie op elkaar)

  relatief (geen maat)

  fluctuerend over tijd
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat heeft Rotheram-Fuller over acceptatie van ASS in de klas gevonden? (5)
even vaak afgewezen

minder sociaal geaccepteerd

minder wederkerige vriendschappen

minder vaak centrale sociale status

--> grootste verschillen bij oudere leerlingen
Wat zijn kenmerken van autisme? (5)
heterogene groep

pervasieve ontwikkelingsstoornis

30-50% zwakbegaafd (IQ< 80)

80% jongens

60% totaal afhaneklijk, 5-15% redelijk zelfstandig
Wat zijn 7 nadelen van classificatie van zorgleerling?
stigmatisering

overraportage (extra geld)

toetsen/ testen

bureacratisch papierwinkel (ten koste van begeleiding)

leerkracht wordt behandelaar

eenzijdige verklaring voor problemen -> child blamingverantwoordelijkheid van leerkracht -> diagnose is excuus
Wat zijn strategieen die het kind geleerd kunnen worden om zelf WM te steunen?
note-taking

long-term memory

hulp vragen

break-down (place-keeping)
Wat  zijn working memory aids? (4)
writing aids

meathematical aids

audio devices

computer
Hoe kan working memory loads verminderd worden? (6)
1. lesson planning 
2. task modification (repeat)  

3. minder materiaal

4. minder complexe tasks

5. simplify mental processing (grammatical structure)

6. familiarity, meaningfulness
Wat zijn twee strategieen om repetition te bevorderen?
buddy 

implement strategy
Hoe kun je working memory demands van beinvloeden? Op welke drie factoren kun je inspelen en veranderen?
excessive length 

unfimilar/ not meaningful content

decreease demanding mental processing activity
Hoe kun je een kind monitoren?
alert op failures 

kind vragen
Wat zijn 4 herkenbare failures om WM failure te herkennen?
incomplete recall

failure to follow

place-keeping error (waar geweest)

task abondonment