Summary Class notes - Procesmgt.

Course
- Procesmgt.
- ...
- 2015 - 2016
- onbekend
- ICT
200 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Procesmgt.

 • 1464127200 H1 - Procesmanagement

 • Wat is een proces?
  Verzameling van activiteiten die gezamenlijk input omzetten naar output om een bepaald doel te realiseren.
 • Drie manieren om processen in te delen:
  1. Primaire processen, secundaire processen en besturingsprocessen
  2. Hoofdprocessen, werkprocessen en werkinstructies 
  3. Productieprocessen, informatieprocessen en dienstverleningsprocessen
 • Wat is een primair proces?
  Proces waarmee de kernactiviteiten van de organisatie worden gerealiseerd. Activiteiten die nauw verbonden zijn met het bestaansrecht, hoofddoel, van de organisatie.
 • Wat is een secundair proces?
  Een ondersteunend proces dat nodig is om het primaire proces te realiseren.
 • Wat is een besturingsproces?
  Het proces waarmee het primaire en secundaire proces wordt bijgestuurd. 

  (inrichten van processen, verzamelen van benodigde informatie, rapporteren financiële resultaten enz.).
 • Wat is een hoofdproces?
  Het proces dat op het hoogst mogelijk abstractieniveau is beschreven en het primaire proces daarom gelijk is aan hoofdproces. Het vormt de afbakening van de organisatie. 

  Primaire proces kan uit een aantal hoofdprocessen bestaan.
 • Wat is een werkproces?
  een gedeelte (detail) van het hoofdproces en kan onderdeel zijn van primaire, secundaire of besturingsproces.
 • Wat is een werkinstructie?
  Het nog verder in detail bekijken van het werkproces om uiteindelijk tot een beperkt aantal activiteiten te komen waarin iedere activiteit tot in detail beschreven wordt. De activiteiten kunnen door één functionaris uitgevoerd worden.
 • Wat is een productieproces?
  Materiaal wordt omgezet in een product.
 • Wat is een informatieproces?
  Stroomt informatie door een proces (documenten of digitaal proces).
 • Wat is een dienstverleningsproces?
  Klant neemt deel aan dit proces.
 • Wat is procesmanagement?
  Het systematisch en beheerst beïnvloeden van processen om ervoor te zorgen dat de doelstellingen van de onderneming gerealiseerd worden.
 • PDCA-cyclus bij procesmanagement
  PLAN      --> processen moet bekend verloop hebben  --> processen beschrijven
  DO          --> doelen moeten bekend zijn                       --> processen besturen
  CHECK   --> processen bewaken                                  --> processen analyseren
  ACT        --> waar nodig processen bijsturen                 --> processen verbeteren
 • Wat is procesmatig werken?
  Organisatie zijn ingericht naar afdelingen. Kan op verschillende manieren:
  • functioneel           --> inkoop, verkoop enz.
  • proces                  --> ontwerpproces, productieproces
  • geografisch          --> noord, zuid, west, oost
  • productgericht      --> consumentenelektronica, medische apparatuur enz.
  • marktgericht         --> bedrijven, burgers
 • Wat is toegepaste procesmanagement?
  Het systematisch en beheerst beïnvloeden van processen door het toepassen van praktische methoden en instrumenten om ervoor te zorgen dat de organisatiedoelen gerealiseerd worden.
 • Vier kenmerken van processen
  • volume van de output
  • verscheidenheid van de output
  • variatie van de output
  • geborgenheid van het proces voor de klant
 • Kwaliteitsgoeroes zijn?
  • Masaaki Imai
  • Phil Crosby
  • Joseph Juran  
 • Masaaki Imai
  • met elkaar verbeteren
  • terug kijken naar foutieve werkwijzen en lering eruit trekken


  Onderscheid in:
  • innovatie
  • verbetering
 • Phil Crosby
  • kwaliteit kost geen geld
  • geen kwaliteit kost geld
  • organisatie moet streven naar nul fouten
 • Joshep Juran
  • plannen van kwaliteit
  • beheersen van kwaliteit
  • verbeteren van kwaliteit
 • Welke ontwikkelingen in kwaliteitsdenken?
  • Productkwalieit (industriële revolutie) --> organisatie voldoet aan wensen klant door opleveren product/diensten
  • Organsiatiekwaliteit (rond 1900) --> niet alleen product/primaire proces maar ook de ondersteunende en besturende processen van belang
  • Ketenkwaliteit (rond 2e WO) --> gehele keten draagt bij aan kwaliteit product/dienst (klant en leverancier ook belangrijk)
  • Totale kwaliteit (rond 1990) --> streven naar optimale bijdragen door organisatie en stakeholders. Niet alleen klant en leveranciers belangrijk maar ook maatschappelijk bijdrage.
 • INK-model
  INK = Instituut Nederlandse Kwaliteit

  Organisatie-ontwikkelingsmodel
 • Opbouw INK-model
  5 organisatiegebieden:
  • leiderschap
  • managen medewerkers
  • managen middelen
  • strategie en beleid
  • managen processen
  4 resultaatgebieden:
  • medewerkers
  • klanten en partners
  • maatschappij
  • bestuur en financiers
  1 aandachtsgebied:
  • verbeteren en vernieuwen

       
 • PDCA-cyclus bij het INK-model
  PLAN         --> organisatiegebieden leiderschap en strategie en beleid
  DO             --> inzetten van leiderschap, managen van
                          middelen/processen/medewerkers
  CHECK      --> resultaatgebieden
  ACT           --> verbeteren en vernieuwen
 • Vier dimensies waarop gescoord kan worden
  1. activiteitgericht
  2. procesgericht
  3. organisatiegericht
  4. ketengericht
 • PDCA is rationele cyclus maar kan sociaal-dynamisch IMWR-cyclus
  Inspireren: stimuleren intrinsieke waarde medewerkers
  Mobiliseren: benutten/verder ontwikkelen capaciteiten medewerkers
  Waarderen: erkenning geven aan medewerkers 
  Reflecteren: evalueren wat verandering heeft bijgedragen aan persoonlijke                                        ontwikkeling
 • Basis kwaliteitssysteem
  • wat wil de organisatie bereiken?
  • beschrijven processen
  • praktijk komt overeen met beschrijvingen?
  • verandermanagement (verbeteren en vernieuwen)
 • Gedrag van mensen
  Triade model

  Mens laat  gewenst bedrag zien als:
  • WIL --> motivatie
  • KAN --> capaciteit
  • MAG --> gelegenheid
 • Volwassenheid organisatie
  Fase 1 - Creativiteit - Productgericht
  Fase 2 - Dirigeren - Procesgericht
  Fase 3 - Delegeren - Organisatiegericht
  Fase 4 - Coördineren - Ketengericht
  Fase 5 - Samenwerken - maatschappelijkgericht
  Fase 6 - Allianties - Maatschappelijkgericht
 • Stappen procesmangement
  • processen beschrijven
  • processen besturen
  • processen analyseren
  • processen verbeteren
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Leanfactor
Procesefficiency/leanfactor:


                          procestijd
Lean factor = ---------------------    
                         doorlooptijd
Berekenen inzetbaarheid
Beschikbaarheidspercentage = b


               geplande inzetbaarheid - beschikbaarheidsverliezen
b   =   -------------------------------------------------------------------------------
                                     geplande inzetbaarheid     


Performancepercentage - p


            beschikbaarheid - performanceverliezen
p  =  --------------------------------------------------------------
                              beschikbaarheid        


Kwaliteitspercentage = k            performance - kwaliteitsverliezen
k  =  ----------------------------------------------------
                             performance         


Werkelijke inzetbaarheidspercentage (OEE = Overall Equipement Effectiveness)


                      inzetbaarheid
OEE  =  -------------------------------------   =     b * p * k    
                 geplande inzetbaarheid
Procesefficiency

                                  procestijd
Procesefficiency = --------------------    
                                 doorlooptijd
Output snelheid

                                          1
Outputsnelheid = ----------------------------    
                                 procescapaciteit
Onderhanden werk
                                      doorlooptijd
Onderhanden werk = ---------------------------
                                      procescapaciteit
Productiviteit

                           opbrengsten
Productiviteit = ---------------------
                               kosten
Risicoprioriteitsfactor (RPF)
RPF = Ernst x Kans x Ontdekking
Lean management niet alleen voor industrie
ZORGRichten speciale zorgpaden in: standaard proces voor bepaalde behandeling. 

Instrumenten volgende instrumenten komen voor: 5S, verbeterborden, verminderen verspilling, verkorten doorlooptijd.


FACILITY MANAGEMENT     
Nog niet verontwikkeld binnen fac.mgt. De toegevoegde waarde wordt voornamelijk bepaald door de waarde die zij levert aan (interne) klanten.


OVERHEIDVerleidelijk om productiesector te kopiëren naar dienstverleningssector, maar verschilt op onderdelen:
 • dienstverlening is voor belangrijk deel ongrijpbaar
 • bewerking product vaak belangrijker dan product zelf
 • productie en consumptie vallen (gedeeltelijk) samen
 • klant produceert mee

Lean management is hierbij niet het toepassen van instrumenten maar een filosofie naar het streven naar continue verbetering.
Teambespreking
Dagelijkse bijeenkomst met team om planning te bespreken of resultaten te delen.
Gemba
Leidinggevende bezoeken regelmatig de werkvloer en door het proces goed te observeren en aandachtig te luisteren naar medewerkers en juist te faciliteren bij oplossen van knelpunten, ontstaat een positieve werking op verbetercultuur.