Summary Class notes - Projectmatig werken

Course
- Projectmatig werken
- Johan
- 2014 - 2015
- NTI Leiden
- intgrale veiligheid
289 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Projectmatig werken

 • 1429480800 Hoofdstuk 2

 • Wat zijn de 6 beheersaspecten?
  Kwaliteit
  Organisatie
  Faciliteiten
  Tijd
  Informatie
  Geld
 • Wat is de definitie van "een project"
  Een project is een activiteit, uitgevoerd door een tijdelijke organisatie van mensen (meestal uit verschillende disciplines) om een vooraf gesteld doel te bereiken, binnen vooraf vastgestelde randvoorwaarden.
 • een project is in verschillende dimensies van elkaar te onderscheiden, welke dimensies zijn dit?
  Inhoud
  aard van het proces
  Initiatief nemer
  doelgroep
  doelstelling
  resultaat
 • Als je naar de dimensie "inhoud" van een project kijkt welke 4 soorten projecten kun je dan noemen.
  Technische projecten
  Organisatorische projecten
  commercieele projecten
  Evenement Projecten
 • Als je naar de dimensie "aard" van een project kijkt welke 2 soorten projecten kun je dan noemen?
  Onderzoeksproject
  Ontwikkelproject
 • Als je naar de dimensie "doelgroep" kijkt, welke 2 soorten project kun je dan noemen.
  Publieksprojecten & gebruikersprojecten
 • Als je naar de dimensie "doelgroep" kijkt, welke 2 soorten project kun je dan noemen.
  Publieksprojecten & gebruikersprojecten
 • Als je naar dimensie "doelstelling"van een project kijkt wat kun je dan aan een project onderscheiden?
  commercieel en niet commercieel
 •  Je kan een project op 2 manieren aanpakken welke 2 manieren zijn dit?
  Je kan een project op de rationele manier benaderen, of op de intuitieve manier
 • Als je een project rationeel aanpakt wat doe je dan?
  Een rationele benadering is gebaseerd op oorzaak-gevolg relatie, en een planmatige (stap voor stap) weg naar het doel.
 • Als je een project op intuitieve manier aanpakt wat doe je dan?
  Een intuitieve aanpak kenmerkt zich door impulsen, creativiteit en onvoorspelbaarheid.
 • Wat zijn heuristische activiteiten?
  Heuristische activiteiten zijn activiteiten die niet programmeerbaar en niet te sturen zijn. Wel zijn zijn deze activiteiten te stimuleren (brainstorming, brainwriting, visualiseren en synetics.

  De intuitieve manier van het aanpakken van een project kenmerkt zich door heuristische activiteiten
 • Noem de 7 stadiums van het project en waar deze zich in kenmerken.
  Ideevorming - Improvisatie en creatief
  Planvorming - Rationeel
  Resultaatvorming - praktisch
  Functionering - Routine
  Stagnatie -Probleemoplossend
  Verval - Loslaten
  Ondergang - Stervensbegeleiding

  Wel valt op te merken dat als een project in stagnatie raakt er herstel kan plaats vinden waardoor deze weer in de functionering terecht komt
 • Welke 4 zones kan een project zich in bevinden?
  Spiritueele zone
  Mentale Zone
  Praktische zone
  Manifeste zone
 • Waar begint en eindigt een onderzoeksproject?
  Een onderzoeks project begint een vraag of probleem, en eindigt met de beantwoording of oplossing
 • Waar begint en eindigt een ontwikkelproject?
  Een ontwikkelproject begint met een bewust idee en eindgt bij het realiseren daarvan ( de start van een onderzoeks project)
 • Welke 3 uitgangspunten zijn er voor een start vraag van een project?
  Idee project (eigen idee)
  Marktproject ( latente vraag)
  Opdrachtproject (concrete vraag)
 • Wat is een productgeorienteeerde benadering?
  Bij een productgeorienteerde benadering wordt een product gemaakt en later pas de vraag gesteld voor welke doelgroep deze interessant kan zijn
 • Wat is een marktgeorienteerde benadering?
  Er wordt een bepaalde behoefte waargenomen en aand e hand daarvan word er  een prudct gemaakt
 • Wat is een klantgerichte benadering?
  Zijn de producten die voortkomen uit een directe vraag/opdracht
 • Wat is een creatievraag?
  Bij een creatievraag is de eindvorm nog onbekend
 • Wat is een vormgevingsvraag?
  Bij een vormgevingsvraag is de eindvorm bekend
 • Wat is het voordeel van het bewustzijn van de start positie van een project met betrekking tot de uitgangspunten en dimensies (ideeproject/markt project/ opdracht project) Creatie vraag en vormgevings vraag?
  Door je bewust te zijn van de startsituaties, en daarmee van de verhouding tot de eindgebruiker en de mate van vrijheid voor het product, kan direct een juiste focus worden aangebracht
 • Wanneer moet je kiezen voor een projectmatige aanpak?
  Het project heeft een definieerbaar begin en einde
  Het project bevat veel nieuwe elementen
  het project is resultaat gericht
  het project behoeft een multidisciplinair team
  Het project is organisatorisch ingewikkeld
  Het project is vanuit 1 centraal punt te sturen
  Het project heeft een duidelijke opdrachtgever
 • Voordelen projectmatige aanpak
  reduceert risico's
  Flexibel
  Slagvaardig
  Doelgericht
  Innoverend
 • Nadelen projectmatige aanpak
  Duur niet altijd efficient
  Minder leermomenten
  Complex en relatief risicovol
  Vereist een goed team
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het maken van een risico analyse?
De risico's inventariseren die mogelijk de realisatie van het project kunnen bedreigen
Wat is het ontwikkelen van de communicatiestrategie?
Toetsen haalbaarheid (SWOT)
in kaart brengen krachtvelden
Bepalen van de communicatiestrategie (welke communicatiedoelgroep en welke wijze?)
Wat houd ontwikkel van een basis concept in?
INventariseren van mogelijke ontwerp oplossingen
Kiezen van de meest geschikte vorm of oplossing
Defienieren van eventueele deel prodicten
ONtwikkelenbasis concept (hoe gaat het eindproduct er in grote lijnen uitzien?
Hoe ziet een projectvoorstel eruit voor een ontwikkelproject
1. PSU
2. Opzetten projectvoorstel
3. verkennen van de opdracht of idee
4. Definieren van de inhoudelijke uitgangspunten
5.ONtwikkelen basis concept
6. ONtwikkelen communicatie strategie
7. bezinning projectaanpak
8. Vaststellen zakelijke randvoorwaarden
9. Analyseren van de risico's
10. Presenteren van het project voorstel
Hoe ziet zon projectvoorstel er dan uit?
Inleiding (stap 3)
PRobleemdefinitie (3 4 en 5)
bezinning op project aanpak (6)
zakelijke randvoorwaarden (stap 7)
Wat houdt vaststellen van de zakelijke randvoorwaarden in?
KOFTIG
Wat houdt bezinnen op de projecaanpak in?
Kiezen van odnerzoeks methode (desk of field research?)
Kiezen van projectaanpak (beargumenteerde keuze welke odnerzoeksmethode je gebruikt en waaorm)
Aanbrengen van fasering
Beschrijving document (Hoe gaat het onderzoeks rapport er globaal uitzien)
Wat houdt het formuleren van de onderzoeks vragen in?
De vragen waar je antwoord op wilt hebben wie wat waar waarom wanneer etc
Wat is een lengte en breedte afbakening?
Lengte afbakening zijn de onderdelen die deel uitmaken van het project

Breedte afbakening kijk je naar alles wat moet gebeuren en wat het project team daar wel en niet voor zijn rekening van neemt.
Wat doe je tijdens het definieren van de inhoudelijke uitgangspunten?
*Formuleren van doelstelling van de probleemeigenaar (omzet omhoog krijgen)
*Formuleren van de centrale vraagstelling (waarom is de omzet laag)
*afbakening van het project (lengte en breedte afbakening)