Summary Class notes - Psychologie

Course
- Psychologie
- Muskee
- 2016 - 2017
- Christelijke Hogeschool Ede
- Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
302 Flashcards & Notes
2 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Summary - Class notes - psychologie

 • 1515366000 psychologie periode 2

 • wanner heb je cognitieve groei?
  toenemende complexiteit snelheid en capaciteit op het gebied van informatieverwerking
 • waar richt informatie verwerking zich op?
  mentale progamma's die mensen gebruiken als ze problemen proberen op te lossen
 • uit welke aspecten bestaat informatieverwerking
  coderen opslaan terughalen
 •  wat is codering?
  het proces waarmee informatie word opgenomen in de vorm van bruibaat is voor het geheugen
 • waarom coderen wij informatie?
  anders krijgen wij te veel info binnen en door coderen onthouden wij de balngrijkste dingen
 • wat betekend de term opslag
  de informatie die gecodeerd is slaan we op in de hersenen
 • wat betekend het proces terughalen>
  is het proces waarmee materiaal in het geheugenopslag teruggehaald word naar het bewustzijn
 • wat kunnen babys met automatische mentale processen?
  die helpen bij de eerste ontmoeting
  cideren frequenties van iets 
  kunnen bekende en onbekende onderscheiden
 • wat doet vygosky anders dan piaget?
  piaget kijkt naar individuele prestaties en vygosky kijkt naard e sociale apsecten van volwassenen mentors en leeftijdsgenoten
 • hoe ziet vygosky kinderen? 
  a
  als leerlingen die cognitieve stragegieën en andere vaardigheden aanleren van volwassenen en menors en leeftijdsgenoten
 • hoe onstaatn er verschillen in de cognitieve ontwikkeling bij kinderen?
  ligt aan de normen en waarden, de cultuur , waar in je leeft en naar welke school of opvang je gaat
 • hoe ziet piaget de peuter en kleutertijd?
  als een tijd van grote veranderingen en stabilitiet
 • wat gebeurt er in de pre operattionele stadium?
  groeit het gebruik van symbolisch denken in staat het vermogen om te redeneren gebruik van begrippen neemt toe
 • waar heeft het kind in de peuter kleuter tijd weinig beschikking over?
  cogintieve operaties: georganiseerde formele logische en mentale
 • wat doen kinderen als ze weinig cognitieve operaties hebben?
  dan nemen ze alles erg letterlijk
 • wat is symboolgebruik?
  is het vermogen om een mentaak symbool een woord of een obect te gebruiken om iets wat niet fysiek aanwezig is weer te geven of te vervangen
 • wat gebeurt er ook tijdens de pre operationele stadum?
  complexere taalgebruik
 • wat zijn de voordelen van meer taalontwikkeling>
  ze kunnen over de toekomst praten het denkvermogen word er beter door
 • wat is centratie?
  het onvermogen van jonge kinderen om zich meer dan een aspect van een stimulus te concentreren
 • waarom zien kinderen een rij van 10 en een rij van 8 knopen de 8 knopen rij langer
  omdat ze naa de uiterlijke verschijning kijken
 • wat is conservatie?
  is het inzicht dat kwantiteit niet gerelateerd is an de opstelling en uiterlijke verschijningsvorm van objecten
 • wat betekend transfromatie volgens piaget?
  het proces waarbij de ene toestand verandert in de andere
 • wat kunnen kunderen in de pre operationele fase nog niet?
  als een potlood recht staat en valt om zien ze niet wat ertussen valt ze negeren de tussenstadia
 •  wat is egocentrisme?
  het onvermogen om zich te verplaatsen in andere
 • welke soorten egocentrisme heb je?
  het gebrek aan besef dat anderen dingen vanuit een ander fysiek perspectief zien. 
  het onvermogen om zich te realiseren dat andere gevoelsne en standpunten hebben die anders zijn dan de eigen gedachtes gevoelens en standpunten
 • wat doen kinderen als ze egocentrisme hebben?
  ze hebben niet door als je een boos gezicht trekt bij het uitpakken van een kado dat andere dat zien
  ze zijn niet bewust van hun reacties en repsonsen bij andere oproept 
  als zij hun ogen dicht doen of hun handen op hun ogen houden denken ze dat ze verstopt zijn
 • wat is inuitief denken?
  is een vorm van denken waarbij peuters en kleuters gretis kennis over de wereld verwerven en primitief redeneren
 • wat doen ze als de intuitief denken?
  ze hebben voor veel dingen een verklaring en denken vaak dat ze deskundige zijn. maar als je dan een doorvraag stelt kunnen ze niet verder met redenern
 • wat kunnen ze bevorderen aan het einde van de pre operationele stadium
  funcionaliteot
 • wat is functionaliteit?
  dat acties gebeurtenissen en resultaten volgens vaste patronen aan elkaar gerelateerd zin
 • wat bevorderen ze nog meer naasr functionaliteit?
  hun eigen identiteit
 • kunnen kleuters en peuters al tellen?
  ja en ze kunnen het op een vrij systematsiche en consistente manier
 • wat doen kleuters als ze tellen>
  ze weten voor elk object een getal moeten zeggen dus ze zeggen bijvoorbeeld 1  3 en 7 als er dan 3 andere objecten komen te liggen doen ze precies hetzeflfde
 • wat is auto biografisch geheugen
  de herinnering aan speciefieke gebeurtenissen uit ons eigen leven
 • wat kunnen peuters en kleuters op het gebied van autobiografisch geheugen ?
  ze kunnen de volgorde van een gebeurtenis vertellen 
  ze onthouden het beter als het een leuke gebeurtenis was 
  sommige dingen kunnen ze niet begrijoen dus onthouden ze ook niet
 • wat zijn scrips?
  algemene weergave in het geheugen van gebeurtenissen en de volgorde waarin te optrreden
 • wat is de visie van piaget hoe babys leren?
  actie is kennis
 • wat is geen kennis volgens piaget>
  feiten die gecommuniceerd
 • welek 4 stadia doorstaat een kind volgens piaget?
  - het sensorische stadium
  - het ore operationele stadium 
  - het concreet operationele stadium 
  - het formeel operationele stadium
 • wanneer vindr de overgang naar stadium plaats volgens piaget?
  als defysieke kenmerken zijn bereikt en is blootgesteld aan relevante ervaringen
 • wat vind piaget noig meer van crusiaal belang?
  de kwalteit van de kennis
 • wat veranderd er tijdens de cognitieve ontwikkeling??
  het begrip wat wel en niet in de wereld kan
 • hoe noemt piaget mentale structuren?
  schema's
 • naarmate we onze kennis uitbreiden vormen of veranderen onze schema's
  juist
 • wat betekend adaptatie?
  dat ij je aanpast aan de wereld om je heen
 • welke 2 processen heb je bij adaptie?
  assimilatie en accomodatie
 • wat gebeurd er bij assimilatie?
  iets nieuws plaatsen wat we al kennen om zo de wereld beter te begrijpen. bijvoorbeeld vliegende eerkhoorn word een vogel genoemd omdat een vogel vliegt
 • wat gebeurt er bij accomodatie?
  het kind kan met de informatie die hij al weet niet meer assimileren en dan moet hij onderzoeken wat hij er wel mee kan dus bijvoorbeeld zuigen op de rammelaar ermee schudden
 • hoe werden de vroegste schema's beperkt?
  door de reflexen waar baby's ,mee geboren worden
 • wat kan piaget allemaal vertellen over het eerste stadia?
  het eerste belangrijkste stadium van de cognitieve ontwikkeling waarbij motorische reactie op zintuigelijke informatie belangrijk zijn
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - psychologie

 • 1446073200 Pychologie

 • Geef aan door welke factoren het gedrag van mensen wordt bepaald
  Gewoonten, emoties en wil
 • Ontwikkelingspyschologie
  Onderzoekt hoe mensen zich van jong tot oud geestelijk en lichamelijk ontwikkelen.
 • Klinische psychologie
  Houd zich bezig met psychische- en gedragsproblemen
 • Arbeids- en organisatiepsychologen
  Onderzoekt hoe mensen handelen in het werkveld
 • Sociaal psyschologen
  Onderzoeken welk effect familie, vrienden en kennissen hebben op je gedrag, denken en gevoel.
 • Oorzaken gedrag
  Biologische-, psychologische- en omgevingsoorzaken
 • Biologische oorzaak
  Centrale zenuwstelsel bestaat uit de hersenen en de ruggenmerg
 • Psychologische oorzaak
  Aangeleerde hulpeloosheid -> wanneer iemand door meerdere mislukte inspanningen geen verschil merkt -> negatief zelfbeeld, somberheid
 • Omgevingsoorzaak
  Oorzaak door opvoeding, cultuur of sociale omgeving
 • Klassieke conditionering
  Wanneer kinderen één gebeurtenis koppelen aan vergelijkbare gebeurtenissen. 
  Bijvoorbeeld: Kind schrikt nu wel bij het zien van Beer en horen van hard geluid, terwijl dat hiervoor niet zo was.
 • Operante conditionering
  Het aanleren van nieuwe gedragingen op grond van de effecten die deze gedragingen met zich meebrengt. 
  Gedrag dat wordt beloond zal vaker voorkomen dan gedrag dat NIET wordt beloond.
 • Positieve bekrachtiging
  Versterkt gedrag door het wegnemen van het ongewenste gedrag
 • Negatieve bekrachtiging
  Versterkt het gedrag dat zorgt voor het wegnemen van een ongewenste situatie.
  Bijvoorbeeld: Huilen van baby is ongewenst voor verzorger
 • Assimilatie
  Nieuwe kennis past kind toe aan bestaande kennis.
  Bijvoorbeeld: Bij het kennen van een huis, wordt elk gebouw gezien als huis
 • Accomodatie
  Nieuwe kennis wordt toegevoegd aan bestaande kennis.
  Bijvoorbeeld: Kind leert dat niet elk gebouw een huis is, maar dat er verschillende gebouwen zijn
 • Plasticiteit van de hersenen
  De hersenen hebben het vermogen om functies te veranderen, uit te breiden, vervangen of in geval van schade te repareren.
 • Nature
  Erfelijkheid / biologische kenmerken: Bepalen de (on)mogelijkheden in het gedrag van een persoon
 • Nuture
  Is aangeleerd in de opvoeding en vanuit de omgeving. 
  Ontwikkeling wordt bepaald door de omgeving waarin zij leven. Men komt als een onbeschreven blad ter wereld.
 • Interactionistisch
  Je ontwikkeling is niet alleen afhankelijk van genetische- en omgevingsfactoren, maar ook hoe jij zelf ermee omgaat.
 • Receptoren
  Zijn zenuwcellen die in staat zijn om prikkels van buitenaf te ontvangen en door te geven.
 • Soorten receptoren
  Er zijn receptoren voor geluid, druk, smaak, temperatuur en visuele indrukken.
 • Neuronen
  Neuronen zijn organen die zorgen voor ontvangst en doorgifte van signalen naar hersendelen en andere organen. 
  Een neuron bestaan uit een cellichaam, axon en dendrieten.
 • Hoe werkt een neuron?
  Dendriet zorgt voor de ontvangst van een prikkel. Die komen bij elkaar in een cellichaam die er voor zorgt dat de ontvangen prikkel wordt doorgegeven aan axonen. De axonen geven het weer door aan andere neuronen
 • Noem de 3 soorten neuronen
  • Sensorische neuron: Geven waarnemingen uit de buitenwereld door (wat we zien, voelen en horen)
  • Motorische neuronen: Ontvangen signalen van neuronen uit de hersenen en ruggenmerg en activeren spieren, organen en klieren.
  • Interneuronen: Zitten tussen de hersenen en de sensorische- en motorische neuronen in. Zij verzorgen de signaaltransport.  
 • Neurotransmitters
  Een chemische stof die geactiveerd wordt voor doorgifte van prikkels.
 • Wat kunnen neurotransmitters?
  Neurotransmitters kunnen 3 soorten effecten geven: 
  • Versnellen;
  • Vertragen;
  • Selecteren van de overdracht. 
 • Neurotransmitters en gedrag
  • Dopamine: Controleert bewegingen, plant denkprocessen en doelgericht handelen, regelt emoties en de motivaties.
  • Noradreline en serotonine: Regelt de gevoelstoestand
  • Acetylcholine: Regelt de beweging en werking van geheugen. Teveel zorgt voor spierspasmen en verlamming. Te weinig zorgt voor geheugenafname.
  • Endofines: Wordt ingezet om pijn te reduceren      
 • Waaruit bestaat het centraal zenuwstelsel?
  CZS bestaat uit de hersenen en ruggenmerg
 • Wat doen de kleine hersenen (cerebellum)?
  Coördineert alle signalen uit de ruggenmerg en andere delen van de grote hersenen, waardoor bewegingen goed en doelmatig kunnen worden uitgevoerd.
 • Wat doet de Thalamus?
  Werkt als een schakelstation. Signalen van de sensorische neuronen worden opgevangen, gesorteerd, gecombineerd en doorgevoerd naar bepaalde delen van de hersenen
 • Wat doet de Hypothalamus?
  Bewaakt en regelt de toestand van het lichaam op het gebied van temperatuur en energieniveau (honger en dorst) en genot.
 • Wat doet de hippocampus?
  Onthoud ingekomen informatie
 • Wat is het perifere zenuwstelsel?
  Het betreft alle zenuwen die NIET tot het centrale zenuwstelsel behoren. 
  Deze zenuwen zijn verbonden met spieren en organen in het lichaam
 • Uit welke 2 zenuwstelsels bestaat het perifere zenuwstelsel?
  • Somatische zenuwstelsel: controleert en stuurt interacties van een persoon met de buitenwereld
  • Autonome zenuwstelsel: Controleert de toestand en het functioneren van alle inwendige organen (maag, darmen, hart, longen etc) 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Psychologie

 • 1442700000 kwetsbare burgers

 • wat is de definitie van kwetsbare burgers? oftewel, wat zijn kwetsbare burgers?
  Burgers die het risico lopen om een achterstand in de maatschappij op te lopen of in een isolement te raken, zoals chronisch zieken, hulp- en zorgbehoevenden ouderen, verslaafden, dak en thuislozen enz.
 • Didactiek
  Kunst van het onderwijzen
 • wat is de definitie van dementie? Wat betekent 'dementie' precies?
  -Dementie komt van het Latijnse woord Demens.
  -‘De-‘ is een voorvoegsel dat aangeeft dat er iets verloren gaat (denk aan: de-valuatie, de-personalisatie)
  -‘Mens’ betekent ‘Geest’.
  -Dementie betekent dus letterlijk: ont-geesting of verlies van geestelijke vermogens.
  -Dementie is een progressieve hersenziekte, d.w.z.:
  • Dementie ontstaat door schade in de hersenen
  • Dementie is onomkeerbaar
  • Dementie wordt in verloop van tijd steeds ernstiger
 • wat kun je zien aan deze foto?
  alzheimer
 • welke soorten dementie zijn er? dementie is dus een ...... voor?
  Dementie is een verzamelnaam, er zijn meer dan 60 soorten oorzaken.
  De belangrijkste oorzaken zijn:
  -Ziekte van Alzheimer
  -Vasculaire dementie of beroerte
  -Frontaalkwab dementie
  -Dementie met Lewy inclusies
  Samen verklaren ze 90 % van de dementies.
 • wat is alzheimer? en wat doet dat met jou?
  Begint  meestal met denk- en geheugen problemen. Dit wordt opgevolgd door desoriëntatie, veranderingen in de persoonlijkheid en het niet meer herkennen van alledaagse taal. Dit komt omdat er hersenweefsel afsterft dat het cognitieve functioneren regelt.
 • welke symptomen kunnen er zich voordoen bij een persoon die lijdt aan Alzheimer?
  • De betrokkene is angstig. Dit kan komen doordat hij zich niet meer veel herinnert, waardoor er een gevoel kan ontstaan dat hij/zij de controle kwijt is.
  • De betrokkene heeft moeite met verbale communicatie.
  • Hij kan ook moeite hebben met schrijven of lezen.
  • Kan problemen krijgen met zich aankleden
  • De betrokkene kan verdwaalt raken in een bekende omgeving.
  • De betrokkene herkent natuurlijke behoeften niet meer. Denk aan naar de wc gaan of wanneer ze genoeg gegeten hebben.
  • De betrokkene heeft moeite bij het herkennen van bekenden.
  • De verzorging van de betrokkene is meestal met ondersteuning. 
 • wat betekent vasculaire dementie? en wat doet dit met jou? en welke typen vasculaire dementie zijn er?
  Begint vaak uit het niets. Kenmerken kunnen zijn dat er een zichtbare achteruitgang is. Bij elk infarct dat plaatsvindt in de hersenen is de achteruitgang te zien. Doordat verschillende delen in de hersenen een beschadigd kunnen zijn, zijn er verschillende typen van vasculaire dementie . Symptomen
  • De betrokkene maakt zijn achteruitgangsproces mee. Daardoor kan de betrokkene emotioneel of agressief reageren.
  • De betrokkene kan ’s nachts onrustig zijn.
  • Het geheugen, de spraak en coördinatie wordt minder.
  • De betrokkene kan last hebben van  evenwicht- en gezichtsstoornissen.
 • wat is frontaalkwabdementie / frontaaldementie? en wat zijn enkele symptomen?
  Je merkt meestal niet dat een betrokkene het heeft. Het begint onverwachts. De eerste veranderingen zijn in gedrag of in de persoonlijkheid. Bij Frontaalkwabdementie zitten er in het voorste deel van de hersenen opgezwollen zenuwcellen. Hierdoor kan een betrokkene anders reageren naar bekenden. Er is dan sprake van verandering in het contact met anderen.
  Symptomen:
  • De betrokkene herkent en vertrouwd bekende situaties niet meer.
  • De betrokkene kan zich ongepast gedragen, denk aan schelden en seksueel getinte opmerkingen. Dit is volgens hem/ haar normaal gedrag.
  • De betrokkene herkent behoeften van zichzelf niet meer. Hij krijgt herkent het volle gevoel niet nadat er gegeten is.
  • De betrokkene kan dwangmatig zijn. Denk hierbij aan schema’s en tijd.
  • De betrokkene heeft ondersteuning nodig bij de verzorging.
  • De betrokkene doet niet meer mee aan gesprekken, is kortaf en kan niet op bepaalde woorden komen.
 • wat is de Lewy Body dementie? en wat zijn de symptomen?
  Er zijn opeenhopingen in de hersenen van een eiwit.
  De ziekte begint meestal met het langzamer denken en doen. De betrokkene kan verward reageren. Het lichaam wordt stijf.  De achteruitgang gaat meestal in stappen. Tussendoor lijkt er herstel op te treden
  De symptomen van Lewy- Body dementie zijn:
  • Verwarring.
  • Het volgen van gesprekken blijkt lastig te zijn.
  • Geheugenverlies.
  • Depressieve gedachten (in erge gevallen hallucinaties).
 • geheugen en veroudering, op welke 2 manieren kun je verouderen?
  Iedereen krijgt problemen met het geheugen bij het ouder worden!
  Normaal verouderen
  ◦Milde vergeetachtigheid
  • –   Verlies van contact tussen hersencellen.
  • –   Het informatienetwerk zit losser!


  Pathologisch verouderen
  ◦Dementie
  • –   Verlies van hersencellen.
  • –   Gaten in het informatienetwerk!
 • Bij welke factoren heb je desoriëntatie bij het dementeren?
  • Desoriëntatie in tijd
  • Desoriëntatie in plaats
  • Desoriëntatie in persoon
 • wat gebeurt er in de voorfase van dementie?
  In deze fase wordt de dementie meestal nog niet opgemerkt.
           • problemen met het maken van plannen;
           • meer moeite hebben met nieuwe situaties;
           • meer tijd nodig hebben voor dagelijkse bezigheden;
           • sneller geïrriteerd of gespannen
 • wat zijn de beginsignalen van dementie?
  • Bedreigd voelen, de omgeving als vijandig ervaren en anderen vaak de schuld geven
  • Doen overkomen dat alles normaal is.
  • Het vergeten van recente gebeurtenissen kan voor onzekerheid, angst of boosheid zorgen. De kans geven om gevoelens te uiten. Over verleden praten is prettig.
  • Behoefte aan oriëntatiepunten en vaste routine.
  • Respectvol  bejegenen!

   
 • wat is dus van belang bij dementerende mensen?
  • Sociale steun is van belang bij ouderen.
  • Van belang om te kunnen blijven participeren
 • welk model is dit?
  biopsychosociaal model
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Psychologie

 • 1441576800 Psychologie introductie

 • De relevantie van de psychologie voor de integraal veiligheidskundige beroepsbeoefening komt voort uit het feit dat veiligheid en onveiligheid beide door mensen worden gemaakt.
  Zo zijn menselijke fouten de voornaamste oorzaak van de meeste scheeps-, vliegtuig-, en verkeersongevallen. Menselijke beslissingen liggen ten grondslag oorlogen, milieuvervuiling en het verspreiden van ziektes. Mensen creëren onveiligheid op allerlei manieren, zoals door het gebruik van drugs op hun werk, door het achterwege laten van een condoom tijdens de geslachtsgemeenschap, door het gooien van voorwerpen tijdens voetbalwedstrijden of door te leven in aardbevingsgebieden.
  • De psychologie houdt zich bezig met het begrijpen, verklaren en voorspellen van menselijk gedrag. Hoe ontstaat gedrag en hoe kun je gedrag beïnvloeden? Dit zijn de fundamentele vragen van een psycholoog.
  • Deze voorspelbaarheid van het menselijke gedrag stelt de psycholoog in staat om oplossingen te vinden voor allerlei soorten problemen.

 • Kritisch denken: 6 stappen
  1. Wat is de bron?
  2. Is de bewering redelijk of extreem?
  3. Wat is het bewijsmateriaal?
  4. Kan er een bias van invloed zijn op de conclusie? (bias= vertekening)
  5. Worden denkfouten door goed nadenken vermeden?
  6. Zijn er verschillende gezichtspunten mogelijk?
 • Noem 6 psychologische perspectieven.
  1. Biologisch perspectief (lichaam en geest gescheiden bestuderen)
  2. Cognitief perspectief (mentale processen bestuderen)
  3. Behavioristisch perspectief (gedrag bestuderen)
  4. Whole-person perspectief (persoonlijkheid bestuderen)
  5. Ontwikkelingsperspectief (erfelijkheid en omgeving bestuderen)
  6. Sociocultureel perspectief (sociale interactie, leren en cultuur bestuderen)
 • Wat is psychologie?
  Wetenschap van gedrag en mentale processen
 • Wat is experimentele psychologie?
  Psychologen die onderzoek doen naar elementaire psychologische processen
 • Kritisch denken in 6 stappen:
  - Wat is de bron?
  - Is de bewering redelijk of extreem?
  - Wat is het bewijsmateriaal?
  - Kan de conclusie beïnvloed zijn door een bias (Vertekening, vervorming)
  - Worden veel voorkomende denkfouten door de redenering vermeden
  - Zijn voor het probleem verschillende standpunten nodig?
 • Confirmation bias
  De neiging informatie die niet bij je opvattingen aansluit te negeren of te bekritiseren en om informatie te zoeken waar je het wel mee eens bent
 • Biologisch perspectief
  Het lichaam kan apart van de geest worden bestudeerd
 • 1442181600 Nature of nurture

 • hoe noem je aangeboren ...
  Nature
 • Aangeleerd, aangedaan (niks met genetische factoren)
  • Aangeleerd
  • Omgevingsfactoren
  • Opvoeding
  • Vrienden (netwerk)
  • Kansen
  Voor tentamen relevant:
  Kunnen verklaren dat er een relatie te noemen is tussen mensen met verschillende relatie tot elkaar ( IQ)
  Opzoeken: definitie van Wechsler
 • Criminaliteit: nature of nurture
  Dakloos, thuisloos, situatie van een in een kliniek geboren jongen (casus Nick)… Verslaafd en stelselmatig.

  Wat is aangeboren vs aangeleerd (Focus op Big 5)
  Veel kennis blijkt uit studie op tweelingen (identiek en niet). Voorwaarde is dat zij samen opgegroeid zijn of juist adoptie. Afwijkingen in genetische zin zijn meetbaar.
 • Criminaliteit: nature of nurture
  Dakloos, thuisloos, situatie van een in een kliniek geboren jongen (casus Nick)… Verslaafd en stelselmatig.

  Wat is aangeboren vs aangeleerd Focus op Big 5…
  Veel kennis blijkt uit studie op tweelingen (identiek en niet). Voorwaarde is dat zij samen opgegroeid zijn of juist adoptie. Afwijkingen in genetische zin zijn meetbaar.
  NATURE:
  Genetische factoren (aangeboren nature) (grote invloed op individu)
  Intelligentie: 60-70 %
  • Persoonlijkheid: 50%
  • Politieke voorkeur: en geloof 30-40 %
 • Nature!
  Aangeboren, (genetische factoren)

  Grote invloed op individu:
  • Intelligentie: 60-70%
  • Persoonlijkheid: ongeveer 50%
  • Politieke voorkeur en geloof: 30-40%


  Niet (of nauwelijks) veranderbaar
 • Relevantie tot IVK zit in het gegeven dat het een kwetsbare groep betreft, Naar schatting een derde tot de helft van de justitiabelen is (l)vbmet een IQ tussen de 50 en 85. Realiseer je welke doelgroep aangesproken wordt.

  Hersneontwikkeling:
  • alle neuronen zijn aanwezig bijn de geboorte.
  • Hersenen groeien het snelst van alle organen,
  • Groeispurt rond adolescentie.
  • Ontwikkeling gaat door tot naar schatting 25ste levensjaar.
  • Veranderingen echter levenslang mogelijk.

  Risicogedrag en hersenontwikkeling
  Middelengebruik, criminaliteit, auto ongelukken, geweldsincidenten (zie grafieken in PP) Leeftijd is hierbij zeer relevant.
  Persoonlijkheid veranderd na 7 jarige leeftijd niet heel veel meer. Natuurlijk ontwikkeld zich nog eea maar persoonlijkheid blijft (deels erfelijk bepaald).
  Persoonlijkheid:

  BIG 5 dimensies: LEREN!!!
  • Altruïsme
  • Conscientieusheid
  • Neuroticisme
  • Extraversie
  • Openheid
  Daarbij aanvullend: ZELFCONTROLE
  Psychopathologie:
  1 Biologische factoren
  2 Psychische factoren
  3 Sociale factoren
 • Nurture!
  Aangeleerd,(niks met genetische factoren)

  • Aangeleerd
  • Omgevingsfactoren
  • Opvoeding
  • Vrienden (netwerk)
  • Kansen

  Voor tentamen relevant:
  Kunnen verklaren dat er een relatie te noemen is tussen mensen met verschillende relatie tot elkaar ( IQ)
  Opzoeken: definitie van Wechsler
 • Wat is intelligentie?
  Het vermogen doelgericht te handelen, rationeel te denken en effectief met de omgeving om te gaan (Wechsler).
 • Er zijn meerdere vormen van intelligentie. We focussen op IQ.
  IQ= intelligentiequotiënt;
  • is gericht op prestaties op cognitief vlak.
  • een van de meest gangbare maten voor de intelligentie (gemiddelde score is 100)

  (Licht) verstandelijke beperking (LVB) is een ontwikkelstoornis.
  • De ontwikkeling van het verstandelijk vermogen gaat langzamer.
  • Verstandelijk vermogen bereikt uiteindelijk niet hetzelfde niveau.
  • Veel voorkomende oorzaken: zuurstoftekort tijdens/na geboorte, hersenvliesontsteking of zware astma-aanval in jonge jaren.

  Relevantie tot IVK zit in het gegeven dat het een kwetsbare groep betreft.
  Naar schatting een derde tot de helft van de justitiabelen is (L)VB met een IQ tussen de 50 en 85. In grote groepen zitten meerdere individuen met (L)VB.
  Realiseer je welke doelgroep aangesproken wordt:
  • andere interventies
  • andere (niveau van) communicatie
 • Hersenontwikkeling:

  • alle neuronen zijn aanwezig bij de geboorte.
  • Hersenen groeien het snelst van alle organen,
  • Groeispurt rond adolescentie.
  • Ontwikkeling gaat door tot naar schatting 25ste levensjaar.
  • Veranderingen echter levenslang mogelijk.

  Risicogedrag en hersenontwikkeling
  Meeste risico's vinden plaats bij: jongeren, mannen, lage zelfcontrole, ontwikkelstoornissen, lagere intelligentie(is discutabel).
  Middelengebruik, criminaliteit, auto ongelukken, geweldsincidenten (zie grafieken in PP) Leeftijd is hierbij zeer relevant.
  Persoonlijkheid verandert na 6 jarige leeftijd niet heel veel meer. Natuurlijk ontwikkeld zich nog eea maar persoonlijkheid blijft (deels erfelijk bepaald).
  Persoonlijkheid:
 • Persoonlijkheid
  Tegenwoordige veelgebruikte definitie van persoonlijkheid:
  'Een duurzaam patroon van gedragingen en innerlijke ervaringen, die de specifieke eigenheid van de drager uitmaken'.
  Wat hebben we aan de kennis van persoonlijkheid
  • Helpen bij het begrijpen van de oorsprong, de structuur en de verbanden van persoonlijkheid.
  • Voorspellen van gedrag en levensgebeurtenissen gebaseerd op kennis over persoonlijkheid.

  Je persoonlijkheid bepaalt mede hoe je reageert op je omgeving, en is daarmee van invloed op hoe de omgeving op jou reageert.
  Dus: Nature en Nurture versterken elkaar, interactie effect.
 • BIG 5 dimensies: LEREN!!!
  • Openheid
  • Conscientieusheid
  • Extraversie
  • Altruïsme
  • Neuroticisme

  Daarbij aanvullend: ZELFCONTROLE
  Zelfcontrole is van belang voor reactie op onverwachte gebeurtenissen.

  Psychopathologie (ziektebeelden):
  1 Biologische factoren: lichamelijke disfuncties (erfelijkheid)
  2 Psychische factoren: mentale processen (perceptie/interceptie)
  3 Sociale factoren: afwijking van de regels van de maatschappij (kritische blik op de omgeving)
 • Wanneer spreken we van een persoonlijkheidsstoornis?
  5 factoren van de DSM-IVR
  • patroon van gedragingen dat afwijkt van de maatschappelijke norm
  • dit gedragspatroon belemmert het functioneren
  • niet gevolg van een mentale stoornis
  • slecht veranderbaar
  • alom aanwezig in het gedrag
  De stoornis zit in iemands persoonlijkheid: het maakt dus deel uit van de persoon. Het afwijkende gedrag is daarom niet situatie- of tijdgebonden maar alom aanwezig. 
 • (APS) Antisociale persoonlijkheidsstoornis (Psychopathie, sociopathie)
  Belangrijk in veiligheidszin!
  Filmpje kijken in PP!!!

  APS en criminaliteit
  Symptomen moeten al voor 16e levensjaar aanwezig zijn, diagnose vanaf 18 jaar. Verhoogde kans op crimineel gedrag.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.