Summary Class notes - psychologie en communicatie

Course
- psychologie en communicatie
- Sandra en Gea
- 2015 - 2016
- Saxion (Saxion Enschede, Enschede)
- Social Work
440 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - psychologie en communicatie

 • 1445205600 psychologie

 • Wat betekend het woord psychologie als je het letterlijk vertaald?
  Psyche => geest
  ologie => gebied van studie
  psychologie => de studie van de geest
 • Wat betekend psychologie?
  Wetenschap van gedrag en mentale processen
 • Welke 3 manieren zijn er om psychologie te bedrijven?
  1. experimenteel psychologen
  2. docenten psychologie
  3. toegepast psychologen
 • Wat doe je als experimenteel psycholoog?
  Ze voeren onderzoeken uit dat nieuwe psychologische kennis creëert.
  (Bijv. onderzoek naar de effecten van suiker op hyperactiviteit)
 • Waar geven docenten psychologie les?
  1. hbo opleidingen als toegepaste psychologie, orthopedagogiek, verpleegkundige, managementopleidingen
  2. universiteiten
  3. Ze doen wetenschappelijk onderzoek
  4. soms behandelen ze mensen
 • Wat doet een toegepast psycholoog?
  Ze gebruiken de kennis die door experimenteel psychologen is verkregen om problemen van mensen op te lossen door middel van trainingen, het ontwerpen van speciale gereedschappen of psychologische behandelingen.
 • Wat doet een arbeids- en organisatie psycholoog?
  Ze hebben zich gespecialiseerd in aanpassingen aan de werkplek die de productiviteit en arbeidsmoraal van werknemers moeten maximaliseren.
 • Wat doet een klinisch psycholoog?
  Ze helpen mensen zich aan te passen op sociaal en emotioneel gebied, of om moeilijke keuzes in relaties, hun carrière of opleiding te maken.
 • Wat doet een forensisch psycholoog?
  Ze leveren hun psychologische expertise aan het wets- en rechtssysteem
 • Wat is psychiatrie?
  een medisch specialisme dat zich richt op de diagnose en behandeling van mentale stoornissen
 • Wat is pseudo psychologie?
  Niet onderbouwde psychologische aannamen die als wetenschappelijke waarheden worden gepresenteerd.
 • Op welke 6 kritische vaardigheden legt dit boek (psychologie) nadruk op?
  1. Wat is de bron?
  2. Is de bewering redelijk of extreem?
  3. Wat is het bewijsmateriaal?
  4. Kan de conclusie zijn beïnvloed door bias?
  5. Worden veel voorkomende denkfouten vermeden?
  6. Zijn voor het oplossen van het probleem verschillende invalshoeken nodig?
 • Wat is anekdotisch bewijsmateriaal?
  Getuigenissen die de ervaringen van iemand of enkele personen schetsen, maar ten onrechte voor wetenschappelijk bewijs worden aangezien.
 • Wat betekend bias?
  Een vooroordeel, vervorming of vertekening van een situatie, meestal op basis van persoonlijke ervaringen en waarden.
 • Wat betekend een emotionele bias?
  De neiging om oordelen te vellen gebaseerd op attitudes en gevoelens, i.p.v. op een rationele analyse van het bewijsmateriaal.
 • Wat is een confirmation bias?
  De neiging om informatie die niet bij je opvattingen aanlsluit te negeren of te bekritiseren en om in plaats daarvan informatie te zoeken waar je het wel mee eens bent.
 • Wat zijn 6 belangrijke perspectieven in de moderne psychologie?
  1. biologische perspectief
  2. cognitieve perspectief
  3. behavioristische perspectief
  4. whole-personperspectief
  5. ontwikkelingsperspectief
  6. socioculturele perspectief
 • Tot welke stroming behoorde filosoof René Descartes?
  Tot het rationalisme
 • Wat houdt de stroming rationalisme in?
  een filosofische stroming die de ratio, het denken, als enige middel zag om aan wetenschap en filosofie te doen.
 • Wat houdt de stroming empirisme in?
  Empiristen zien het denken als onnodig en zelfs storend in wetenschap en filosofie.
  Ze beweren dat waarnemingen, ervaringen en experimenten de enige ware bronnen van kennis zijn. "het denken vertroebelt de waarneming"
 • Welke stroming vormt de basis van het moderne biologische perspectief?
  Het rationalisme van René Descartes
 • Wat houd het biologische perspectief kort in?
  Het psychologische perspectief dat de oorzaken van gedrag zoekt in het functioneren van de genen, de hersenen en het zenuwstelsel en hormoonstelsel.
 • Wat is neurowetenschap?
  Het vakgebied dat zich richt op begrip van hoe de hersenen gedachten, gevoelens, motieven, bewustzijn, herinneringen en andere mentale processen creëren.
 • Hoe wordt het hormonale stelsel ook wel genoemd?
  Het endocriene stelsel
 • Wat betekend het endocriene stelsel?
  Het hormonale stelsel
 • Wat is evolutionaire psychologie?
  Een relatief nieuw specialisme in de psychologie dat gedrag en mentale processen beschouwt op basis van hun genetische aanpassingen aan overleving en voortplanting.
 • Op welke ideeën is de  evolutionaire psychologie gebaseerd?
  Charles Darwin
 • Wat betekend evolueren letterlijk?
  veranderen
 • Wat is introspectie?
  Beschrijving van je eigen innerlijke, bewuste ervaringen
 • Wat is structuralisme?
  Historische stroming binnen de psychologie die de basisstructuren van de geest en de gedachten trachtte te ontrafelen. Structuralisten zochten de 'elementen' van de bewuste ervaring.
 • Wie noemde zichzelf de eerste psycholoog ter wereld?
  Wilhelm Wundt
 • Wie heeft introspectie uitgevonden?
  Wilhelm Wundt
 • Wie heeft structuralisme uitgevonden?
  Edward Bradford Titchener
 • Wie heeft het functionalisme uitgevonden?
  William James
 • Wat is het functionalisme?
  historische stroming binnen de psychologie die meende dat psychische processen het beste begrepen kunnen worden in het licht van hun adaptieve nut en functie.
 • Wat is het cognitief perspectief?
  Een van de belangrijkste psychologische perspectieven, waarbij de nadruk ligt op mentale processen, zoals leren, geheugen, perceptie en denken als vormen van informatieverwerking.
 • Wat is behaviorisme?
  Een historische school die ernaar streefde om van de psychologie een objectieve wetenschap te maken die zich alleen op gedrag richtte (en niet op mentale processen).
 • Wat is het behavioristisch perspectief?
  een psychologische invalshoek die de bron van onze handelingen zoekt in stimuli vanuit de omgeving, in plaats van in innerlijke mentale processen
 • Wat is cognitie?
  geestelijke activiteiten zoals waarnemingen, interpretaties, verwachtingen, overtuigingen en herinneringen.
 • Wat is brain imaging?
  CT, MRI en fMRI
 • Wat is een tabula rasa?
  Een onbeschreven blad dat door ervaring, leerprocessen en opvoeding persoonlijkheid en vaardigheden krijgt
 • Wat is het idee van het biologisch perspectief?
  Het lichaam kan apart van de geest worden bestudeerd.
 • Wat is het idee van het cognitief perspectief?
  De wetenschappelijke methode kan worden gebruikt om de geest te bestuderen.
 • Wat is het idee van het behavioristisch perspectief?
  Psychologie moet de wetenschap van observeerbaar gedrag zijn, niet van mentale processen
 • Wat is het idee van de gehele persoon? (whole person)
  1. psychodynamisch psychologie: persoonlijkheid en psychische stoornissen komen voort uit processen in het onbewuste.
  2. humanistische psychologie: psychologie moet de nadruk leggen op menselijke groei en potentieel in plaats van op psychische stoornissen.
  3. psychologie van karaktertrekken en temperament: individuen kunnen worden begrepen in termen van hun temperament en blijvende karaktertrekken.
 • Wat is het idee van het ontwikkelingsperspectief?
  Mensen veranderen als gevolg van een interactie tussen erfelijke eigenschappen en de omgeving.
 • Wat is het idee van het socioculturele perspectief?
  Sociale en culturele invloeden kunnen de invloed overstemmen van alle andere factoren die gedrag beinvloeden.
 • Wat bepaalt het gedrag volgens het biologische perspectief?
  De hersenen, het zenuwstelsel, endocriene stelsel (hormonale stelsel) en genen
 • Wat bepaalt het gedrag volgens het cognitieve perspectief?
  Iemands unieke patroon van waarnemingen, interpretaties, verachtingen, overtuigingen en herinneringen.
 • Wat bepaalt het gedrag volgens het behavioristische perspectief?
  De prikkels in onze omgeving en de voorgaande consequenties van ons gedrag.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een voorwaarde voor het ontstaan van een verwetenschappelijke samenleving?
Wetenschappelijke instituten die zich niet laten beinvloeden door religieuze denkbeelden, maar zelfstandig onderzoek doen. 
Wat is de onttovering van de wereld volgens Weber?
We zien de wereld steeds meer als een universum dat we kunnen verklaren met behulp van wetenschappelijke en technologische kennis. Volgens Weber verdwijnt het geloof in wonderen uit de moderne samenleving.
Welke 3 stadia onderscheid Comte in de evolutie van het menselijk denken?
 1. religieuze kennis: de wereld wordt verklaard met behulp van het bovennatuurlijke
 2. metafysische kennis: de wereld wordt verklaard met behulp van het natuurlijke 
 3. positivistische kennis: de wereld wordt verklaard met behulp van positivistische kennis: kennis die tot stand is gekomen door middel van empirisch onderzoek en experimenten.
Wat is reformisme?
Na de 2e wereldoorlog worden de ideologische verschillen tussen politieke partijen kleiner. Wel ontstaan er wereldwijde ideologische spanningen: tussen de kapitalistische en communistische landen.
Welke 3 nieuwe ideologieen ontstonden er in de 19e eeuw in Europa?
 1. liberalisme: sociale orde zal vanzelf ontstaan: hier moet de overheid zich zo min mogelijk mee bemoeien.
 2. socialisme: sociale orde zal alleen ontstaan wanneer er gelijkheid zal ontstaan: de uitgebuite arbeiders moeten worden geholpen
 3. conservatisme: de samenleving moet blijven zoals hij is: hervormingen zullen alleen maar leiden tot wanorde.
Wanneer ontstaan ideologieen?
 • Als er sprake is van snelle maatschappelijke veranderingen: ideologieeen ontstaan dan om de nieuwe situatie begrijpelijk te maken.
 • Als er sprak eis van een zekere mate van secularisering: anders zullen de ideeen over de inrichting van de samenleving slechts overeenkomen met religieuze denkbeelden over hoe de samenleving vorm te geven.
Wat is een ideologie?
Een geheel van opvattingen over hoe je de samenleving zou moeten organiseren.
Wat is secularisering?
Tegenwoordig neemt de invloed van religie in het maatschappelijk leven af. Religie wordt meer een privézaak (privatisering van religie). Daarnaast ontstaat er ene religieuze markt: mensen kunnen tegenwoordig uit allerlei religieuze bewegingen kiezen en zijn niet langer gedwongen dezelfde religie als hun dorp/familie aan te hangen.
Wat zijn profane objecten?
werelds
Wat zijn sacrale verschijnselen?
heilig