Summary Class notes - Psychologische stromingen

120 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Psychologische stromingen

 • 1455145200 H1, Een palet vol psychologische stromingen

 • Psychologie is een wetenschap die gebaseerd is op ervaringen (intern, extern) (2)
  Extern: de psychologie kent van oudsher veel raakvlakken met andere mens of sociale wetenschappen
  Intern: veel meningsverschillen tussen psychologen
 • Wat zijn de functies van een theorie? (3)
  1. Systematisch of ordenen
  - ordenen van de werkelijkheid
  - beschrijven van wat er wordt waargenomen
  - iedereen heeft een ander referentiekader dus wordt het anders ervaren/geïnterpreteerd

  2. Verklaren en voorspellen
  - de resultaten kunnen verklaard worden (zegt iets over plaats waarin het zich voordoet)


  3. Heuristische functie
  - op grond van het inzicht dat de theorie heeft opgeleverd kunnen weer nieuwe voorspellingen worden gedaan
 • Geschiedenis van theoretische stromingen (6) (invloed, wisselingen, inzichten, effectiviteit)
  - altijd een historische ontwikkeling (komt voort uit andere theorie)
  - altijd onder invloed van cultuur/tijdstip van ontstaan
  - de verschillende stromingen reageren op elkaar
  - sprake van wisselende theorieën en slingerbewegingen (mocht er geen inzicht zijn in een bepaald onderwerp, wordt daar een nieuwe theorie op gebaseerd)
  - stromingen maken gebruik van elkaars inzichten
  - nadruk op effectiviteit van de stroming: evidence based (theorie moet bewezen worden met effectiviteit)
 • Mechanistisch mensbeeld (medische visie) (5)
  - de mens is samengesteld uit afzonderlijke delen, met elk hun afzonderlijke eigenschappen
  - delen van de mens kunnen zelfstandig bestuurd worden
  - mensen worden door externe krachten voortbewogen
  - delen kunnen los van sociale of materiële omgeving bestudeerd worden
  - behaviorisme

 • Uitgangspunten mechanistisch mensbeeld (4)
  1. Geen onderscheid tussen dieren en mensen (dierexperimenten)
  2. Verklaring is lineair causaal (A veroorzaakt B, tekort is iets aanvullen en klaar)
  3. Het geheel is gelijk aan de som der delen
  4. Mensen en onderdelen van mensen kunnen zelfstandig bestudeerd worden zonder rekening te houden met hun omgeving
 • 1455231600 H1, Een palet vol psychologische stromingen 2

 • Organistisch mensbeeld (4)
  - mensen zijn één geheel, een groeiend organisme
  - wij functioneren omdat wij in actie staan met de omgeving
  - er is sprake van interne en externe dynamiek (individu en omgeving)
  - je verandert niet, maar de omgeving vraagt iets van jou om te veranderen
 • Uitgangspunten organistisch mensbeeld (5)
  1. Mens en dier zijn gelijk, behalve dat mensen een sociale/culturele omgeving hebben
  2. Verklaring is circulair causaal (A veroorzaakt mede B en veroorzaakt mede A)
  3. Het geheel is meer dan de som der delen (er is meer dan alleen het lichaam)
  4. Mensen zijn niet los van hun omgeving te bestuderen
  5. Systeemtheorie (verschillende systemen waarin je een andere rol hebt)
 • Personalistisch mensbeeld (5)
  - Mensen zijn doelgericht, kunnen nadenken over dingen die ze doen
  - gaat uit van het unieke van mensen, ze scheppen zelf de cultuur
  - mens staat niet alleen in wisselwerking met de omgeving, maar geeft ook vorm
  - Geloof en spiritualiteit zijn belangrijke thema's
  - mensen kunnen toekomstgericht denken
 • Uitgangspunten personalistisch mensbeeld (4)
  1. Mensen en dieren zijn niet gelijk, apart bestuderen
  2. Mens wordt gezien als één geheel
  3. Mensen handelen doelgericht en zijn verantwoordelijk voor eigen gedrag
  4. Psychoanalyse (vertellen wat je bezighoud, zingeving)
 • Drie methoden van kennisverwerving in de psychologie:
  Verklarende methode (mechanistische mensvisie) (4)
  - Kennisverwerving door objectieve verbanden aan te tonen en door algemene wetten te formuleren
  - gedrag van mensen wordt opgedeeld in kleine delen die goed te meten zijn
  - 'harde kant' van psychologie
  - gaat om observeerbaar gedrag (kunnen zien) en groeperen van gedrag
 • Drie methoden van kennisverwerving in de psychologie:
  Verstehende methoden (organistische visie) (5)
  - Proberen in de huid van iemand te kruipen om iemand te begrijpen
  - niet meetbaar, wel emphatisch
  - Subjectiviteit, complexiteit en verstehen (begrijpen) staan centraal
  - meer dan de som der delen
  - 'zachte kant', het gaat om iemand begrijpen
 • Drie methoden van kennisverwerving in de psychologie:
  Hermeneutische methoden (personalistische visie) (3)
  - niet zozeer het waarnemen, maar interpreteren staat centraal
  - hoe is het zo gekomen, wat is de levensgeschiedenis en wat betekenen ze voor mensen
  - zoekt niet naar verklarende wetten, maar naar wat gebeurtenissen betekenen
 • 1455836400 H1, Een palet vol psychologische stromingen 3

 • Hoe moeten we gebruikmaken van de mensbeelden en theorieën? (bril, hersenonderzoek
  - Door een bril: bepaalde aspecten van de werkelijkheid worden belicht (elke bril staat voor een theorie) = eenzijdig, je vergeet alle andere theorieën.

  - Het hersenonderzoek, drie lagen
  - Reptiele brein: ademhaling, bloedgang, wordt niet beïnvloed door omgeving
  - Lympische systeem: het pleziercentrum, wordt beïnvloed door de omgeving
  - Neo-cortex: onze persoonlijkheid, plannen, organiseren enz.
 • Algemene systeemtheorie (4)
  - Metatheorie, een theorie over de verschillende theorieën
  - biedt een overkoepelend kader waarbinnen verschillende wetenschappen zijn geïntegreerd
  - het biopsychosociale model biedt een vereenvoudigde versie aan
  - ADT is dynamisch denken: het veranderd aan de hand van tijd/context/plek.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Wat zijn de functies van een theorie? (3)
1
Mechanistisch mensbeeld (medische visie) (5)
1
Uitgangspunten mechanistisch mensbeeld (4)
1
Organistisch mensbeeld (4)
1
Page 1 of 30