Summary Class notes - Psychopathologie en behandelmethoden

570 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Psychopathologie en behandelmethoden

 • 1454799600 H1 Het anamnestisch interview

 • 1. Wat betekent Anamnese volgens de Van Dale?
  Het terugroepen in de herinnering.
 • 2. Bij een anamnese gaat het om een of meerdere gesprekken met een duidelijk omschreven doel. Welk doel?
  Informatie verzamelen die bijdraagt aan de totstandkoming van een diagnose en een behandelingsplan.
 • 3. Wat zijn mogelijke onderdelen van de anamnese?
  • Een of enkele gesprekken
  • Psychologisch onderzoek
   (Semi)gestructureerde interviews en tests.
  • Lichamelijk onderzoek
 • 4. Op basis waarvan doet de intaker een voorstel voor behandeling?
  • Diagnostische gegevens
  • Wensen van de patient
  • Mogelijkheden van de patient
 • 5. Wat zijn de taken van de intaker?
  Relevante info verzamelen van de patient tbv de beschrijvende en verklarende diagnose, en andere info die nodig is voor het maken van een behandelingsplan.
 • 6. Wat is een ander belangrijk doel van het anamnetisch interview?
  Het opbouwen van een werkrelatie met de patient.
 • 7. Noem een voordeel en een nadeel van (semi)gestructureerde interviews.
  Voordelen:
  • Meer betrouwbaar dan een klinisch interview.
  • Kans op het missen van diagnosen is kleiner.
  Nadelen:
  • Het kost meer tijd (korste weg naar diagnose is niet toegestaan).
  • Patient kan zich onbegrepen voelen door lange lijst van voorgeformuleerde vragen.
  • Interviews beperken zich tot beschrijvende diagnose.
 • 8. Waarom kan het nuttig zijn om ervaring op te doen met het afnemen van (semi)gestructureerde interviews?
  Dit leert de hulpverlener welke info nodig is om een beschrijvende diagnose te kunnen stellen en met welk soort vragen deze info verkregen kan worden.
 • 10. Bestudeer tabel 1.1 Inhoudelijke agendapunten anamnese
  Zie afbeelding. (p24).
 • 11. In welke 4 fasen wordt het anamnestisch interview ingedeeld?
  1. Probleemverheldering en de speciële anamnese
  2. Psychiatrische anamnese in engere zin
  3. Biografische anamnese
  4. Sociale anamnese (huidige functioneren)
 • 13. Wat houdt het onderdeel 'probleemverheldering' van Fase 1 in?
  Introductie en aanmeldingsprobleem exploreren (wat is het probleem, wanneer, waar, bij wie, beleving).
  Referentiekader van patiënt staat centraal.
 • 14. Waarom is het belangrijk om uit te zoeken waarom de patiënt juist nu hulp zoekt?
  Dit geeft zicht op de lijdensdruk en motivatie.
 • 15. Vanuit welk referentiekader worden de hoofdklachten uitgediept en waarom wordt deze info verzameld?
  Vanuit het referentiekader van de intaker.
  In het kader van het probleemoplossingsproces: het opstellen en toetsen van hypothesen. De diagnostische criteria worden uitgevraagd.
 • 17. Wat wordt er uitgevraagd mbt het verloop van de klachten?
  • De duur
  • Ontwikkeling vanaf ontstaan tot nu
  • Verergering of vermindering in bepaalde perioden?
  • Welke factoren hingen daarmee samen?
 • 18. Waar gaat het om bij het onderdeel: 'invloed op het dagelijks leven'?
  En wat kan hierdoor duidelijk worden?
  Het gaat hier om de gevolgen op het gedrag van de patiënt en de reactie van de omgeving op de klacht.
  De functie van de klacht kan hierdoor duidelijk worden.
 • 19. Tijdens de anamnese komt ook 'behandeling' aan bod, en wel in de breedste zin des woords. Wat wordt hiermee bedoeld?
  • Medische, paramedische, psychiatrische en psychologische behandeling.
  • Medicatie, maar ook alcohol en drugsgebruik als zelfmedicatie.
  • Wat heeft de patiënt zelf al geprobeerd?
  • Effecten van alle 'behandelingen'.
 • 20. Tijdens fase 2 'Psychiatrische anamnese in engere zin' kan de intaker op 4 manieren informatie verzamelen over psychiatrische symptomatologie. Welke 4 zijn dit?
  1. Observatie (gedrag, reacties ed registereren en interpreteren)
  2. Conversatie (algemene, niet-gerichte communicatie, bv over 't weer)
  3. Exploratie (innerlijke, niet te observeren, ervaringen onderzoeken, zoals stemming, gedachtes en oordeelsvermogen)
  4. Onderzoek (bepaalde functies testen, bv geheugen)
 • 21. Welke 6 punten zijn belangrijk tijdens fase 2 'Psychiatrische anamnese in engere zin'?
  1. Verschijning (bv lichaamsbouw, hygiëne en oogcontact) en psychomotoriek (bv tremoren/tics).
  2. Oriëntatie (in tijd, plaats en persoon)
  3. Aandacht (concentratie en bewustzijn) en geheugen
  4. Waarneming (-sstoornissen, zijn dit echte hallucinaties, 'n stem horen, of pseudohallucinaties/illusionaire vervalsingen, alsof je een stem hoort).
  5. Spraak (tempo, articullatie, snelheid, vloeiendheid) en denken (traag, wijdlopig, versneld of wanen, suicidale/schuldbeladen gedachtes, angsten, obsessies, dwanghandelingen)
  6. Stemming (depri, euforisch, geïrriteerd, angstig) en affect (emotionele reactie van patiënt op interne en externe gebeurtenissen tijdens interview)
 • 22. Wat zijn indicaties voor (verandering in) affect?
  Autonome reacties zoals blozen, zweten, trillen, toon van de stem, houding en beweging.
 • 24. Tijdens fase 3 'de biografische anamnese', vormt de intaker zich een beeld van de ontwikkeling van de patiënt, op welke gebieden?
  • Lichamelijke ontwikkeling
  • Psychische ontwikkeling
  • Seksuele ontwikkeling
  • Sociale ontwikkeling
  • Intellectuele ontwikkeling (opleiding/arbeid)
 • 26. Wanneer zijn eigenschappen geen persoonlijkheidskenmerken?
  Als eigenschappen samenhangen met de klachten en voordien niet aanwezig waren.
 • 27. Welke onderwerpen komen in fase 4 'Huidig functioneren' aan bod?
  • Sociale netwerk
  • Functioneren van patiënt in werk/opleiding
  • Financiële situatie
  • Huisvesting
  • Hobby's
  • Tevredenheid van patiënt op deze gebieden.
 • 28. Wat komt er aan bod tijdens de afsluiting van het anamnestisch interview?
  • Opgedane inzichten (diagnose, mogelijke oorzaken, hulpvraag)
  • Prognose
  • Behandelmogelijkheden
 • 29. Welke 2 categorieën gespreksvaardigheden worden er genoemd?
  • Luistervaardigheden
  • Regulerende vaardigheden
 • 30. Welke 6 luistervaardigheden worden er onderscheiden?
  1. Aandachtgevend gedrag
  2. Vragen stellen
  3. Concretiseren
  4. Parafraseren van de inhoud
  5. Reflecteren van gevoel
  6. Samenvatten
 • 31. Wat wordt er verstaan onder aandachtgevend gedrag en wat is het doel ervan?
  Verbale en non-verbale gedragingen zoals knikken en hummen.
  Doel = een situatie creëren waarin de patiënt gestimuleerd wordt vrijuit en in alle rust over zijn problemen te praten.
 • 32. Welk onderscheid is belangrijk bij vragen stellen en wanneer is welke vorm geïndiceerd?
  • Open vragen: tijdens probleemverheldering en exploratieve perioden in de speciële, biografische en sociale anamnese.
  • Gesloten vragen: Als de intaker iets specifieks (eenvoudige/feitelijke info) wilt weten. Komt vooral tijdens de speciële anamnese en psychiatrische anamnese in engere zin voor.
 • 33. Wat is het doel van concretiseren?
  De patiënt nauwkeuriger over zijn problemen laten vertellen.
  Het doel is om algemene, onpersoonlijke en impliciete uitspraken en verhalen van de patiënt te verduidelijken om een scherper/gedefinieerder inzicht in de problematiek te krijgen.
  Voorkeur = open vragen.
 • 34. Wat is parafraseren en wat zijn de doelen?
  Kort, in eigen woorden, weergeven de belangrijkste info die patiënt net gegeven heeft.
  Doelen: begrip tonen, controleren en info van patiënt nauwkeuriger weergeven.
 • 35. Wat is reflecteren van gevoel en wat is het doel?
  In eigen woorden het belangrijkste gevoel weergeven dat in de woorden van de patiënt doorklinkt.
  Doelen: Begrip tonen, stimuleren om gevoelens te uiten, bewustwording stimuleren en controleren.
 • 36. Wat is samenvatten en wat kan het doel zijn?
  Beknopt de belangrijkste zaken weergeven die de patiënt volgens de intaker verteld heeft. Een samenvatting is een weergave van de uitingen van patiënt over een langere periode.
  Doelen: controleren, patiënt tot verdere exploratie stimuleren, structuur aanbrengen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

1. Omschrijf de opstelling, duur en frequentie van een klassieke psychoanalytische behandeling.
1
2. Omschrijf de positie, duur en frequentie van een psychoanalytische psychotherapie.
1
9. Wat is de kern van psychoanalyse?
1
7. 'Een psychoanalytische behandeling is een openleggende psychotherapie.' Wat wordt hiermee bedoeld?
1
Page 1 of 143