Summary Class notes - psychotherapie

Course
- psychotherapie
- Marina
- 2020 - 2021
708 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - psychotherapie

 • 1599688801 1.1 kennismaking les 1

 • Verschil tussen ziek en gezond volgens de World Health Organisation
  Gezond: volledige gesteldheid van lichaam en geest en maatschappelijk welzijn
  ziek: lichamelijke of geestelijke aandoening
 • Verklaar preventieve zorg
  Zorg gericht op het voorkomen of beperken van schade aan de gezondheid van individuele mensen
 • Verklaar waar Curatieve zorg zich op richt
  Zorg gericht op genezen en behandelen van acute en chronische lichamelijke aandoeningen
 • Verklaar Palliatieve zorg
  Alle zorg en ondersteuning die erop gericht is de man of vrouw met een levensbedreigende ziekte (en hun naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven
 • Verwoord
  Betekenis van een woord
 • Verklaar
  Je eigen verhaal en inzicht verwerken
 • Coaching
  Oppervlakkig, langdurig, directief van inhoud
 • Counseling
  Kort durende begeleiding (5-10 afspraken) leidend op de procedure, volgt op inhoud
 • wat verwerkt Psychotherapie
  Niet verwerkte emoties en trauma
 • Beschrijf het proces van psychotherapie
  Verstevigen - ervaring opdoen - stagnatie opheffen - therapie gericht op trauma - anders zijn integreren
 • Existentieel
  Zingeving, betekenisvol
 • wat is het uitganspunt van de Cognitieve venadering
  Kennis, denkproces
 • Fysiek
  Alles wat je aan kunt raken
 • Social network
  Je omgeving, familie, vrienden
 • Geïntegreerde geneeskunde
  Combinatie van regulier geneeskunde met andere (complementaire) behandelvormen, zoals yoga of ontspanningsoefeningen waarvan het nut niet word betwist.
 • wat is het uitganspunt van de Psychodynamische therapie en hoe verwijst dat naar het verleden?
  Gevoelens en conflicten uit het verleden krijgen de ruimte, stammen uit het verleden en zijn nu nog actief. Patiënt laat de gevoelens opnieuw toe zodat hij ze kan begrijpen, verwerken en hanteren
 • Biologische benadering van psychologie
  Enige psychologische school die uitgaat van het lichaam als basis. Onderkent rol omgeving, maar vind deze van weinig of geen belang.
 • Leertheoretische benadering
  Theoretische basis van gedragstherapie, uitgangspunt aangeleerd gedrag kan ook weer afgeleerd worden.
 • wat is Humanistische benadering van de psychologie? en verklaar waar het het accent op legt.
  Stroming die accent legt op uniekheid van ieder mens, keuzemogelijkhied, groei, zelfontplooing, belangrijke bron gestaltherapie
 • Systeemtheoretische benadering
  Psychotherapie die zich richt op de interactiepatronen binnen gezinsrelatie of partnerrelatie
 • Cognitieve benadering
  Verzameling van theorieën met als uitgangspunt dat het functioneren van de mens door zijn kennis en denkwijze
 • wat houd dieptepsychologie in volgens de zwitserse psychiater Eugen Bleuler?
  Ontwikkeld op grond van observatie van het menselijk gedrag, komt grotendeels voort uit behandeling van mensen met stemmingsstoornissen
 • Wat combineert integratieve psychotherapie, nu hedendaags?
  Combineert diversene psychotherapeutische benaderingen, in verleden werd men in 1 theorieopgeleid zodat er hokjes ontstonden
 • Wat zit er in de ballon van het pijnlichaam?
  Ballon of zakje met wonden, meegekregen bij de geboorte, aangevuld met alles wat je meemaakt
 • Wat doet het ego?
  Je natuurlijke beschermingsmechanisme beschermen
 • Noem de vier functies die een therapeut heeft in de begeleiding?
  Moederfunctie, vaderfunctie, mensfunctie, deskundige
 • Hoe geef je een client basissteun en situationele support?
  Je mag fouten maken, geen oordeel hebben, wat wil je eraan doen?
 • Wat is het doel van de interventies: confronteren , frustreren, provoceren?
  De client triggeren om actie te ondernemen
 • Noem 8 houdingsaspecten die passen bij een counselor?
  Echtheid, onvoorwaardelijk aanvaarden, empathie, concreetheid, self-disclosure, actief luisteren, assisteren, loskomen van eigen vertrouwde plekje
 • Noem 7 houdingsaspecten die passen bij geweldloze en witte communicatie?
  Geven vanuit het hart, empathie geven, empathie ontvangen, waarnemen zonder oordeel, verantwoording nemen voor eigen gevoelens, bewust verzoek doen, compassievol contact maken, waardering uiten.
 • noem 3 dingen hoe je om zou kunnen gaan met de weerstand van een client?
  Gedrag Client proberen te begrijpen, geweldloze communicatie toepassen, empathie geven
 • Noem 3 dingen hoe je om kan gaan met weerstand in jezelf?
  Jezelf empathie geven, benoem voor jezelf waar je weerstand vandaan komt, neem verantwoording voor je eigen gevoelens
 • Noem 3 dingen hoe je om kunt gaan met agressie in je praktijk?
  Geef de cliënt empathie, zorg dat je zelf als eerste weg kunt uit je praktijk, pas geweldloze communicatie toe
 • Hoe stel je vragen volgens de METODE bij een intake
  M1 wat is de moeilijkheid?
  M2 wat zou je willen bereiken? 
  Aanleiding waarom je er bent en wat ging eraan vooraf? Wat is de klacht? Wat is de consequentie van de klacht?
  wanneer is de klacht begonnen? Hoe zag dat eruit? Wat was toen de consequentie?

  ga niet naar gevoelens tijdens een intake
 • Hoe richt je je praktijk in?
  Maak praktijk veilig voor jezelf.
  komt controle
  geluidsdichte wanden
  wachtruimte
  wastafel met warm en koud water
 • Hoe richt je je administratie in?
  Volgens de richtlijnen van de beroepscode vbag
  gegevens cliënt achter slot en grendel .
  intake dossier en behandel dossier achter apart slot
  veilig verzenden met code op mails en code via sms toesturen
 • Hoe ziet het PR materiaal eruit van je praktijk?
  Op site zichtbaar dat je in opleiding bent.
  formele teksten
  volwassenen met "u"aanspreken
  beschieden, spreek over jezelf als in de derde persoon enkelvoud
  teksten mogen van vesta gekopieerd worden
 • Benoem waarom psycho educatie van belang is voor de client?
  Client krijgt kennis van ziekte beelden, behandelmogelijkheden, gedrag, leeftijd adequate ontwikkeling, counselor proces, therapeuten proces
 • Aan welke richtlijnen moet psycho educatie voldoen?
  Aan de richtlijnen van de WGBO (wet op geneeskundige behandelings overeenkomst), hulpverlener heeft informatieplicht
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

verwoordt op welke wijzen basis support en situationele support wordt geven binnen groepsbegeleiding. 
Mensen uit de groep kunnen je 100% vertrouwen, is basissupport. Gegeven informatie blijft vertrouwelijk en wordt niet gedeeld. Situationele support kan gegeven worden wanneer een groepslid zich gaat uitspreken tegen een ander lid en jou aanwezigheid daarbij wenst ter ondersteuning.
verwoordt welke houdingsaspecten van de therapeut van belang zijn. 
Bij conflictonderhandelen onderscheid maken tussen de mens op taakniveau (hard en zakelijk) en de mens op relatieniveau (zacht, vriendelijk). Altijd besef hebben dat je met een individueel mens te maken hebt. Met diens belangen en bezigheden die diens taak overstijgen.
benoemt hoe het groepsproces op gang gebracht kan worden.
Door expliciet aandacht te besteden aan de relaties binnen de groep en daar een procesbegeleider op te zetten zonder leidende rol op taakniveau.
benoemt waar het groepsproces stagneert. 
Het groepsproces stagneert door problemen op betrekkingsniveau. Ofwel problemen in C hinderen op andere gebieden.
verwoordt welke ontkoppelingen noodzakelijk zijn om het proces weer op gang te brengen. 
Ontkoppelen van betrekkingsniveau (hoe kunnen we beter samenwerken) en taakniveau (hoe zullen we de taak tot een einde brengen). Een taakgroep komt niet toe aan het uitwerken van de taak wanneer sommige groepsleden teveel bezig zijn met de relatieproblematiek binnen de groep. (geen eigen plaats, rivaliteit, conflict, antipathie enz.)
verwoordt hoe een gestagneerd groepsproces weer in beweging te krijgen is. 
Door aandacht te besteden aan de relaties binnen de groep (betrekkingsniveau)
verwoordt hoe stagnatie in het groepsproces te signaleren is.
Wanneer er plotselinge uitbarstingen van conflicten zijn, aanhoudende weerstand of een gemis aan productiviteit ontstaat.
verklaart wat maakt dat er géén gebruik van de totemdieren wordt gemaakt.
Totemdieren geven kinderen geen associaties met de betreffende ax. Het werkt beter om hen zelf een voorwerp te laten bedenken (zwaard/aanvechten, schild/weerstaan, kroon/leidend).
verwoordt wat gedragskenmerken zijn van die bij elke ax horen
 1. Tonen: Je (binnenwereld) laten zien. Ik wil ... , ik vind .... , ik zou het fijn vinden ..
 2. Opzien: Mag ik ..... ? Altijd met vraagteken! Uitnodigen, luisteren naar, aandacht geven, 
 3. Zorg aanbieden: fysiek verzorgen, hulp bieden, nuttige diensten verlenen.
 4. Zorg aannemen: zich laten helpen/hulp vragen, zich laten verzorgen, bedanken. 
 5. Leidend: opdracht/richtlijn geven.
 6. Meegaand: gehoorzamen, om informatie/uitleg vragen.
 7. Houden: geheim bewaren. Iets voor je houden.
 8. Lossen: opgeven. Ik stop ermee, het lukt mij toch niet. 
 9. Aanvechten: beschuldigen. Jij dit en jij dat ... terechtwijzen, confronteren.
 10. Weerstaan: nee zeggen. Ja maar. Grenzen afbakenen, verdedigen,  protesteren
verwoordt hoe de axenroos is ingedeeld.
Er zijn 3 verticale zones:
 1. zone van CONFLICT:      Nr 9 en 10 aanvechten en weerstaan     
 2. zone van UIT ELKAAR GAAN:     Nr 7 en 8 houden en lossen
 3. zone van HARMONIE:    Nr 5 en 6 Leidend en meegaand  
                                                     Nr 3 en 4 zorgend en genietend
                                                     Nr 1 en 2 naderend/tonen en opkijkend