Summary Class notes - Publiekrecht

Course
- Publiekrecht
- Marco Hofman
- 2018 - 2019
- Hogeschool van Amsterdam
- Bestuurskunde/Overheidsmanagement
482 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Publiekrecht

 • 1580770800 Staatsrecht week 1

 • Welke rechtsgebied kent privaatrecht?
  Personen- en familierecht
  Vermogensrecht
  Ondernemingsrecht
 • Welk rechtsgebied kent publiekrecht?
  Strafrecht
  Staatsrecht
  Bestuursrecht
  Verdragen
 • Welke wetten en verdragen horen bij strafrecht (publiekrecht)?
  Wetboek van strafrecht en Strafvordering + losse wetten
 • Welke wetten en verdragen horen bij staatsrecht (publiekrecht)?
  Grondwet en organieke wetten
 • Welke wetten en verdragen horen bij bestuursrecht (publiekrecht)?
  Algemene wet bestuursrecht + vele losse wetten
 • Wat is de definitie van staatsrecht?
  De regels die betrekking hebben op de
  1. Inrichting van de staat en het
  2. Optreden van de overheid,
  vromen de rechtsregels die wij staatsrecht noemen.
 • Typische staatsrechtelijke onderwerpen zijn:

  De totstandkoming van wetten en regelingen

  De gebondenheid van de overheid aan wetten en regelingen

  De gebondenheid van de burger aan wetten en regelingen

  De verdeling van bevoegdheden binnen een staat

  De bescherming van burgers tegen het optreden van de staat

  De handhaving van individuele vrijheden van burgers
  (grondrechten)
 • Kenmerken van staat
  Grondgebied
  Gemeenschap
  Gezag
  Erkenning door andere staten
 • Kenmerk staat: grondgebied
  (territorium) het stuk land tot aan de grens. 
  Omvang maakt niet uit
  Nederland bestaat uit het grondgebied van Nederland (Europese deel) + Bonaire, Sint-Eustaitus en Saba (overzeese gemeenten)
  en het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, Curacao, Aruba en Sint-Maarten)
 • Kenmerken staat: gemeenschap
  Wordt gevormd door mensen die daartoe behoren vanwege hun afstemming of die op eigen verzoek de nationaliteit hebben verkregen (onderdanen)
 • Hoe noem je het als er onder een gemeenschap gevoelens van onderlinge verbondenheid en gezamenlijke identiteit zijn?
  Volk of natie
 • Kenmerken staat: gezag
  Het hoogste gezag wordt uitgeoefend door iedereen die zich binnen de staat bevindt. 
  De Nederlandse staat (en alle andere staten) is soeverein:
  1. Iedere staat heft het recht om het gezag binnen zijn staat uit te oefenen en 
  2. Andere staten mogen zich niet bemoeien met binnenlandse aangelegenheden en moeten zich onthouden van agressie tegen een andere soevereine staat
 • Uit wat bestaat het Koninkrijk der Nederlanden?
  Bestaat uit de volgende 4 zelfstandige staten:
  Nederland, Curacao, Sint-Maarten, Aruba 
  en de volgende overzeese gemeenten:
  Bonaire, Saba, Sint-Eustatius
 • Noem de 4 zelfstandige staten van Nederland
  Nederland, Curacao, Sint-Maarten en Aruba
 • Noem de 3 overzeese gemeenten van Nederland
  Bonaire, Saba, Sint-Eustatius
 • Wat staat er in het statuut?
  Het statuut is een regeling met betrekking tot de organisatie van het Koninkrijk en de verhouding tussen de landen die daartoe behoren


  Het statuut:
  Bepaalt dat de 4 afzonderlijke staten hun eigen aangelegenheden mogen behartigen.
  Aruba, Curaçao en Sint-Maarten hebben daarom, net als Nederland, een eigen bestuur (regering), wetgever en rechterlijke macht.
  De staten behartigen zelfstandig hun eigen aangelegenheden
  De staten werken samen op bepaalde gebieden, zoals verdediging van het Koninkrijk en de buitenlandse betrekkingen
 • Hoe zit het met de koning op Aruba, Curacao en Sint-Maarten?
  De koning is koning van het Koninkrijk. 
  Hij wordt in Aruba, Curacao en Sint-Maarten vertegenwoordigt door gouverneurs.
 • Juridische benadering van het Nederlanderschap
  Vrije toegang tot Nederland
  Exterritoriale werking Wetboek van Strafrecht
  Diplomatieke bescherming in buitenland
  Niet-uitleveringsbeginsel
  Nederlanders vallen in buitenland onder NL erfrecht en personen- en familierecht
  Kiesrecht
  Vervulling sommige openbare functies
  Aanspraak op voorzieningen
 • Hoe word je Nederlander?
  Van rechtswege het Nederlanderschap:
  1. Bij geboorte indien vader en/of moeder Nederlander is, waar dan ook ter wereld geboren. Artikel 3, lid 1 Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN)
  2. Derde generatie (in Nederland) automatisch, artikel 3, lid 3 RWN

  Verkrijging op andere wijze:3. Optieverklaring (o.a. Tweede generatie of drie jaar verblijf bij een Nederlandse gehuwde partner) artikel 6 RWN4. Verlening door naturalisatie (na vijf jaar een verblijfsvergunning) geen (noemenswaardig) strafblad en slagen voor het inburgeringsexamen) artikel 7 rwn
 • In welke wet staat hoe je Nederlander wordt?
  Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN)
 • Definitie vreemdelingen
  Artikel 1. Vreemdelingen wet 2000:
  Ieder die de Nederlandse nationaliteit niet bezit
 • Vreemdelingen met rechtmatig verblijf in Nederland - welke soorten verblijfsvergunningen zijn er?
  1. Visum (korter dan drie maanden)

  2. Verblijfsvergunning regulier: bijvoorbeeld voor werken, studeren of gezinsvorming. Hiervoor moet wel altijd eerst een machtiging tot voorlopig verblijf worden aangevraagd in het land van herkomst. Als die wordt afgegeven, dan pas kan je NL in reizen en een reguliere vergunning aanvragen. 

  3. Verblijfsvergunning asiel: een vergunning wegens ''bescherming''. Hoeft in land van herkomst niet eerst een visum aan te vragen

  !!BOVENSTAANDE GELDT NIET VOOR EU-BURGERS: die mogen vrij reizen, wonen en werken binnen de EU.
 • Spaanse Nederlanden, Unie van Utrecht (1579) wat voor staatsvorm waren we toen?
  Unie van Utrecht, Republiek 7 verenigde NL -> statenbond
 • Vanaf wanneer werd Nederland een zelfstandige staat
  1581 - 1795
 • Hoe kunnen we het koninkrijk der Nederlanden kenmerken?
  Statenbond, want:
  - zelfstandige staten
  - samen: Koninkrijk
  - samenwerking in Verdrag (Koninkrijk: in statuut)
 • Wat is een bondsstaat en noem twee voorbeelden
  Staat bestaande uit grotendeels onzelfstandige federale staten met een centraal federaal gezag.
  Deelstaten
  deel van hun soevereiniteit overgedragen aan centraal gezag: federale bestuur/regering
  regeling: constitutie
  een deel van de macht ligt op één centraal punt, maar de regio’s binnen de staat hebben een grote vorm van autonomie
  Voorbeelden: VS, Duitsland
 • Eenheidsstaat + voorbeeld
  Centraal gezag met onzelfstandige delen: hoogste gezag alleen bij centraal gezag
  de macht ligt bij één centraal punt
  Frankrijk
 • Gedecentraliseerde eenheidsstaat
  Eenheidsstaat waarbij het gezag is verdeeld over het centrale en decentrale niveau en waar op centraal niveau de eenheid wordt bewaard.
  Centrale overheid draag deel van bevoegdheden over aan lagere, decentrale, overheidsorganen
  Nederland
 • Gedecentraliseerde eenheidsstaat piramide
  Bovenaan, puntje van de piramide staat: centraal gezag
  daarna
  decentraal gezag
  en onderste laag: gemeenschap
 • Waarom trias politica?
  Voorkomen absolute macht bij 1 orgaan door machtenscheiding = trias politica van Montesquieu
 • Hoe kan je het Nederlandse stelsel typeren
  A. Democratische rechtsstaat
  Een staat die het recht als hoogste gezag handhaaft.
  De rechter bepaalt of iemand zich aan de wet heeft gehouden of niet.
  Als iemand de wet heeft overtreden, kan de rechter een straf opleggen.

  Trias politica, grondrechten, onafhankelijke rechtspraak, legaliteitsbeginsel en algemeen kiesrecht

  B. Constitutionele monarchie
  Koning als staatshoofd, maar gebonden door constitutie (grondwet + ongeschreven staatsrecht)
  Koningkrijk dat is vastgesteld in een staatsregeling

  C. Gedecentraliseerde eenheidsstaat
  Verticale machtenspreiding over lagere organen + toezichtconstructies
 • Zie foto
  Zie foto
 • Organen van de staat: koning
  Rol Koning binnen regering: 
  Art 42 lid 2 gw: de koning is onschendbaar; de ministers zijn verantwoordelijk (voor politieke handelen)
  In de praktijk: de Koning mag politiek niets inhoudelijk doen zonder toestemming van de ministers 
  (ministeriële verantwoordelijkheid)
 • Als de gemeente 1000 computers van Dell koopt, onder welk recht valt dit?
  Privaatrecht.
  Privaat rechtshandeling gaat ook over het verrichten van rechtshandeling die ieder van ons dat kan doen. Zoals een computer kopen. Ook de overheid, ook al hoort ze bij het publieke domein. Het is in de aard geen andere rechtshandeling dan een burger.
  Publiekrecht gaat over het verrichten van publieke taken en dat is het kopen van een computer niet en hoort dus bij het privaatrecht. 
 • Waarom is er geweldsmonopolie?
  Zodat mensen niet voor eigen rechter gaan spelen
 • Wat is de grondwet?
  De basisregels van de inrichting van het Koninkrijk der Nederlanden
 • Wat is het legaliteitsbeginsel?
  Overheidsoptreden moet handelen van bevoegd gezag gebaseerd moet zijn op een vooraf aanwezige bepaling. Overheidsoptreden moet herleiden zijn op een regel. Alles daar buiten is willekeur. 
 • Wat is het opschrift of intiulé van de Awb?
  Het dik gedrukte gedeelte bijv: Wet van 4 juni 1992, houdende
 • Wat is de aanhef van een wet? (met considerans)
  De overwegingen om de wet te maken bijv: Wij Beatrix ,  bij de gratie Gods/Wij in overweging genomen hebben
 • Wat zijn de overgangs- en slotbepalingen?
  In dit deel staat de citeertitel van een wet. Meestal aan het eind van een wet. Hoe wordt een wet aangehaald?
 • Wat is: awb, Gw, gemw, BW?
  Algemene wet bestuursrecht
  Grondwet (hoofdletter)
  gemeentewet 
  Burgerlijk wetboek
 • Wat is artikel 6:162 b.w.
  Boek 6, artikel 162 burgerlijk wetboek
 • Het recht vs mijn recht
  Het recht - geschreven en ongeschreven regels
  Mijn recht - een regel die ik kan inroepen
 • Wat is privaatrecht?
  Regelt de verhoudingen tussen burgers onderling (horizontale verhouding)
 • Wat is publiekrecht?
  Regelt de verhouding tussen de burgers en de overheid (verticale verhouding)
 • Wat is de indeling bij publiekrecht?
  Staatsrecht
  Bestuursrecht
  Strafrecht
  Verdragen
 • Wat is de indeling bij privaatrecht?
  Burgerlijk recht
  Burgerlijke rechtsvordering
  Internationaal privaatrecht
 • Wat is het lichaam of corpus? (kern van de regeling)
  De inhoud van de wet dus de artikelen (opbouw van de kern van de regeling)
 • Elke wet heeft een inhoudsopgave. Waar staat de opbouw?
  De inhoudsopgave van de Wet
 • Hoe verwijs je naar artikelen? En wat moet je er nooit bij zetten?
  Alleen het artikel en de wet (of afkorting daarvan) vermelden!
  Artikel + artikelnummer + wetnaam
  Art. 2 gw 
  Schrijf van een artikel altijd op:
  Het artikel
  Het lid
  Het sub
  Soms: 1,2 (ten eerste, ten tweede of onder 1 en onder 2)

  Dus GEEN:
  Geen titel, afdeling, paragraaf, paginanummer
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.