Summary Class notes - Publiekrecht

Course
- Publiekrecht
- Marco Hofman
- 2018 - 2019
- Hogeschool van Amsterdam
- Bestuurskunde/Overheidsmanagement
482 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Publiekrecht

 • 1580770800 Staatsrecht week 1

 • Welke rechtsgebied kent privaatrecht?
  Personen- en familierecht
  Vermogensrecht
  Ondernemingsrecht
 • Welk rechtsgebied kent publiekrecht?
  Strafrecht
  Staatsrecht
  Bestuursrecht
  Verdragen
 • Welke wetten en verdragen horen bij strafrecht (publiekrecht)?
  Wetboek van strafrecht en Strafvordering + losse wetten
 • Welke wetten en verdragen horen bij staatsrecht (publiekrecht)?
  Grondwet en organieke wetten
 • Welke wetten en verdragen horen bij bestuursrecht (publiekrecht)?
  Algemene wet bestuursrecht + vele losse wetten
 • Wat is de definitie van staatsrecht?
  De regels die betrekking hebben op de
  1. Inrichting van de staat en het
  2. Optreden van de overheid,
  vromen de rechtsregels die wij staatsrecht noemen.
 • Typische staatsrechtelijke onderwerpen zijn:

  De totstandkoming van wetten en regelingen

  De gebondenheid van de overheid aan wetten en regelingen

  De gebondenheid van de burger aan wetten en regelingen

  De verdeling van bevoegdheden binnen een staat

  De bescherming van burgers tegen het optreden van de staat

  De handhaving van individuele vrijheden van burgers
  (grondrechten)
 • Kenmerken van staat
  Grondgebied
  Gemeenschap
  Gezag
  Erkenning door andere staten
 • Kenmerk staat: grondgebied
  (territorium) het stuk land tot aan de grens. 
  Omvang maakt niet uit
  Nederland bestaat uit het grondgebied van Nederland (Europese deel) + Bonaire, Sint-Eustaitus en Saba (overzeese gemeenten)
  en het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, Curacao, Aruba en Sint-Maarten)
 • Kenmerken staat: gemeenschap
  Wordt gevormd door mensen die daartoe behoren vanwege hun afstemming of die op eigen verzoek de nationaliteit hebben verkregen (onderdanen)
 • Hoe noem je het als er onder een gemeenschap gevoelens van onderlinge verbondenheid en gezamenlijke identiteit zijn?
  Volk of natie
 • Kenmerken staat: gezag
  Het hoogste gezag wordt uitgeoefend door iedereen die zich binnen de staat bevindt. 
  De Nederlandse staat (en alle andere staten) is soeverein:
  1. Iedere staat heft het recht om het gezag binnen zijn staat uit te oefenen en 
  2. Andere staten mogen zich niet bemoeien met binnenlandse aangelegenheden en moeten zich onthouden van agressie tegen een andere soevereine staat
 • Uit wat bestaat het Koninkrijk der Nederlanden?
  Bestaat uit de volgende 4 zelfstandige staten:
  Nederland, Curacao, Sint-Maarten, Aruba 
  en de volgende overzeese gemeenten:
  Bonaire, Saba, Sint-Eustatius
 • Noem de 4 zelfstandige staten van Nederland
  Nederland, Curacao, Sint-Maarten en Aruba
 • Noem de 3 overzeese gemeenten van Nederland
  Bonaire, Saba, Sint-Eustatius
 • Wat staat er in het statuut?
  Het statuut is een regeling met betrekking tot de organisatie van het Koninkrijk en de verhouding tussen de landen die daartoe behoren


  Het statuut:
  Bepaalt dat de 4 afzonderlijke staten hun eigen aangelegenheden mogen behartigen.
  Aruba, Curaçao en Sint-Maarten hebben daarom, net als Nederland, een eigen bestuur (regering), wetgever en rechterlijke macht.
  De staten behartigen zelfstandig hun eigen aangelegenheden
  De staten werken samen op bepaalde gebieden, zoals verdediging van het Koninkrijk en de buitenlandse betrekkingen
 • Hoe zit het met de koning op Aruba, Curacao en Sint-Maarten?
  De koning is koning van het Koninkrijk. 
  Hij wordt in Aruba, Curacao en Sint-Maarten vertegenwoordigt door gouverneurs.
 • Juridische benadering van het Nederlanderschap
  Vrije toegang tot Nederland
  Exterritoriale werking Wetboek van Strafrecht
  Diplomatieke bescherming in buitenland
  Niet-uitleveringsbeginsel
  Nederlanders vallen in buitenland onder NL erfrecht en personen- en familierecht
  Kiesrecht
  Vervulling sommige openbare functies
  Aanspraak op voorzieningen
 • Hoe word je Nederlander?
  Van rechtswege het Nederlanderschap:
  1. Bij geboorte indien vader en/of moeder Nederlander is, waar dan ook ter wereld geboren. Artikel 3, lid 1 Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN)
  2. Derde generatie (in Nederland) automatisch, artikel 3, lid 3 RWN

  Verkrijging op andere wijze:3. Optieverklaring (o.a. Tweede generatie of drie jaar verblijf bij een Nederlandse gehuwde partner) artikel 6 RWN4. Verlening door naturalisatie (na vijf jaar een verblijfsvergunning) geen (noemenswaardig) strafblad en slagen voor het inburgeringsexamen) artikel 7 rwn
 • In welke wet staat hoe je Nederlander wordt?
  Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN)
 • Definitie vreemdelingen
  Artikel 1. Vreemdelingen wet 2000:
  Ieder die de Nederlandse nationaliteit niet bezit
 • Vreemdelingen met rechtmatig verblijf in Nederland - welke soorten verblijfsvergunningen zijn er?
  1. Visum (korter dan drie maanden)

  2. Verblijfsvergunning regulier: bijvoorbeeld voor werken, studeren of gezinsvorming. Hiervoor moet wel altijd eerst een machtiging tot voorlopig verblijf worden aangevraagd in het land van herkomst. Als die wordt afgegeven, dan pas kan je NL in reizen en een reguliere vergunning aanvragen. 

  3. Verblijfsvergunning asiel: een vergunning wegens ''bescherming''. Hoeft in land van herkomst niet eerst een visum aan te vragen

  !!BOVENSTAANDE GELDT NIET VOOR EU-BURGERS: die mogen vrij reizen, wonen en werken binnen de EU.
 • Spaanse Nederlanden, Unie van Utrecht (1579) wat voor staatsvorm waren we toen?
  Unie van Utrecht, Republiek 7 verenigde NL -> statenbond
 • Vanaf wanneer werd Nederland een zelfstandige staat
  1581 - 1795
 • Hoe kunnen we het koninkrijk der Nederlanden kenmerken?
  Statenbond, want:
  - zelfstandige staten
  - samen: Koninkrijk
  - samenwerking in Verdrag (Koninkrijk: in statuut)
 • Wat is een bondsstaat en noem twee voorbeelden
  Staat bestaande uit grotendeels onzelfstandige federale staten met een centraal federaal gezag.
  Deelstaten
  deel van hun soevereiniteit overgedragen aan centraal gezag: federale bestuur/regering
  regeling: constitutie
  een deel van de macht ligt op één centraal punt, maar de regio’s binnen de staat hebben een grote vorm van autonomie
  Voorbeelden: VS, Duitsland
 • Eenheidsstaat + voorbeeld
  Centraal gezag met onzelfstandige delen: hoogste gezag alleen bij centraal gezag
  de macht ligt bij één centraal punt
  Frankrijk
 • Gedecentraliseerde eenheidsstaat
  Eenheidsstaat waarbij het gezag is verdeeld over het centrale en decentrale niveau en waar op centraal niveau de eenheid wordt bewaard.
  Centrale overheid draag deel van bevoegdheden over aan lagere, decentrale, overheidsorganen
  Nederland
 • Gedecentraliseerde eenheidsstaat piramide
  Bovenaan, puntje van de piramide staat: centraal gezag
  daarna
  decentraal gezag
  en onderste laag: gemeenschap
 • Waarom trias politica?
  Voorkomen absolute macht bij 1 orgaan door machtenscheiding = trias politica van Montesquieu
 • Hoe kan je het Nederlandse stelsel typeren
  A. Democratische rechtsstaat
  Een staat die het recht als hoogste gezag handhaaft.
  De rechter bepaalt of iemand zich aan de wet heeft gehouden of niet.
  Als iemand de wet heeft overtreden, kan de rechter een straf opleggen.

  Trias politica, grondrechten, onafhankelijke rechtspraak, legaliteitsbeginsel en algemeen kiesrecht

  B. Constitutionele monarchie
  Koning als staatshoofd, maar gebonden door constitutie (grondwet + ongeschreven staatsrecht)
  Koningkrijk dat is vastgesteld in een staatsregeling

  C. Gedecentraliseerde eenheidsstaat
  Verticale machtenspreiding over lagere organen + toezichtconstructies
 • Zie foto
  Zie foto
 • Organen van de staat: koning
  Rol Koning binnen regering: 
  Art 42 lid 2 gw: de koning is onschendbaar; de ministers zijn verantwoordelijk (voor politieke handelen)
  In de praktijk: de Koning mag politiek niets inhoudelijk doen zonder toestemming van de ministers 
  (ministeriële verantwoordelijkheid)
 • Als de gemeente 1000 computers van Dell koopt, onder welk recht valt dit?
  Privaatrecht.
  Privaat rechtshandeling gaat ook over het verrichten van rechtshandeling die ieder van ons dat kan doen. Zoals een computer kopen. Ook de overheid, ook al hoort ze bij het publieke domein. Het is in de aard geen andere rechtshandeling dan een burger.
  Publiekrecht gaat over het verrichten van publieke taken en dat is het kopen van een computer niet en hoort dus bij het privaatrecht. 
 • Waarom is er geweldsmonopolie?
  Zodat mensen niet voor eigen rechter gaan spelen
 • Wat is de grondwet?
  De basisregels van de inrichting van het Koninkrijk der Nederlanden
 • Wat is het legaliteitsbeginsel?
  Overheidsoptreden moet handelen van bevoegd gezag gebaseerd moet zijn op een vooraf aanwezige bepaling. Overheidsoptreden moet herleiden zijn op een regel. Alles daar buiten is willekeur. 
 • Wat is het opschrift of intiulé van de Awb?
  Het dik gedrukte gedeelte bijv: Wet van 4 juni 1992, houdende
 • Wat is de aanhef van een wet? (met considerans)
  De overwegingen om de wet te maken bijv: Wij Beatrix ,  bij de gratie Gods/Wij in overweging genomen hebben
 • Wat zijn de overgangs- en slotbepalingen?
  In dit deel staat de citeertitel van een wet. Meestal aan het eind van een wet. Hoe wordt een wet aangehaald?
 • Wat is: awb, Gw, gemw, BW?
  Algemene wet bestuursrecht
  Grondwet (hoofdletter)
  gemeentewet 
  Burgerlijk wetboek
 • Wat is artikel 6:162 b.w.
  Boek 6, artikel 162 burgerlijk wetboek
 • Het recht vs mijn recht
  Het recht - geschreven en ongeschreven regels
  Mijn recht - een regel die ik kan inroepen
 • Wat is privaatrecht?
  Regelt de verhoudingen tussen burgers onderling (horizontale verhouding)
 • Wat is publiekrecht?
  Regelt de verhouding tussen de burgers en de overheid (verticale verhouding)
 • Wat is de indeling bij publiekrecht?
  Staatsrecht
  Bestuursrecht
  Strafrecht
  Verdragen
 • Wat is de indeling bij privaatrecht?
  Burgerlijk recht
  Burgerlijke rechtsvordering
  Internationaal privaatrecht
 • Wat is het lichaam of corpus? (kern van de regeling)
  De inhoud van de wet dus de artikelen (opbouw van de kern van de regeling)
 • Elke wet heeft een inhoudsopgave. Waar staat de opbouw?
  De inhoudsopgave van de Wet
 • Hoe verwijs je naar artikelen? En wat moet je er nooit bij zetten?
  Alleen het artikel en de wet (of afkorting daarvan) vermelden!
  Artikel + artikelnummer + wetnaam
  Art. 2 gw 
  Schrijf van een artikel altijd op:
  Het artikel
  Het lid
  Het sub
  Soms: 1,2 (ten eerste, ten tweede of onder 1 en onder 2)

  Dus GEEN:
  Geen titel, afdeling, paragraaf, paginanummer
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Naar de rechter voor de 'Anne Frankboom'ANPAmsterdam, 15 nov. De Bomenstichting en een aantal buurtbewoners stappen naar de rechter om de kap van de 'Anne Frankboom' in Amsterdam te voorkomen.Zij hebben de rechtbank gevraagd de kap, die gepland staat voor woensdag, tegen te houden, in ieder geval tot de door hen ingediende bezwaarschriften zijn behandeld. Dat maakte een woordvoerder van de Bomenstichting bekend. Het Amsterdamse stadsdeel Centrum kondigde eerder deze week aan dat de beroemde boom, waar Anne Frank vanuit het Achterhuis op uitkeek, volgende week omvergaat. De 27 ton zware kastanje zou er door een explosieve groei van tonder- en honingzwam zo slecht aan toe zijn dat hij een gevaar is voor de omgeving.De tegenstanders van de kap bevestigden vandaag berichtgeving dat de 'Anne Frankboom' volgens hen helemaal niet op instorten staat. Zij onderzochten de boom in de tuin van Keizersgracht 188 gisteren nog en concludeerden dat hij drie flinke wortelaanzetten heeft.,,Dat is zo'n sterke verankering dat je ervan kan uitgaan dat er nog een stevige stam staat'', aldus de woordvoerder van de Bomenstichting. ,,Wij schatten in dat het risico niet zo groot is dat hij acuut gekapt moet worden. De gemeente heeft hierover verkeerde informatie verstrekt.'' De particuliere eigenaar van de 'Anne Frankboom' kreeg in maart een kapvergunning. De Bomenstichting en omwonenden dienden vervolgens bezwaarschriften in. Zij kregen van de behandelende commissie tot 1 januari de tijd om met een plan te komen om de kastanje te redden. Deze week besloot Amsterdam-Centrum echter daar niet meer op te wachten.De tegenstanders van de kap gaan morgenochtend zeer waarschijnlijk om de tafel met het stadsdeel, de eigenaar en de Anne Frankstichting om over het conflict te praten. De Bomenstichting houdt 's middags in het huis aan de Keizersgracht 188 een persconferentie over het eigen plan om de boom te sparen. Zij wil de kastanje ondersteunen om te voorkomen dat hij omvalt.1.Geef aan hoe de uitspraak van de rechter wordt genoemd in deze speciale procedure.
De uitspraak van de rechter wordt een ‘voorlopige voorziening’ genoemd.
 
Met een voorlopige voorziening kan de rechter de zaak zelf (voorlopig) regelen of de uitvoering van het besluit tegenhouden. Een besluit dat door de voorzieningenrechter is geschorst, kan niet worden uitgevoerd. 

 

 
Naar de rechter voor de 'Anne Frankboom'ANPAmsterdam, 15 nov. De Bomenstichting en een aantal buurtbewoners stappen naar de rechter om de kap van de 'Anne Frankboom' in Amsterdam te voorkomen.Zij hebben de rechtbank gevraagd de kap, die gepland staat voor woensdag, tegen te houden, in ieder geval tot de door hen ingediende bezwaarschriften zijn behandeld. Dat maakte een woordvoerder van de Bomenstichting bekend. Het Amsterdamse stadsdeel Centrum kondigde eerder deze week aan dat de beroemde boom, waar Anne Frank vanuit het Achterhuis op uitkeek, volgende week omvergaat. De 27 ton zware kastanje zou er door een explosieve groei van tonder- en honingzwam zo slecht aan toe zijn dat hij een gevaar is voor de omgeving.De tegenstanders van de kap bevestigden vandaag berichtgeving dat de 'Anne Frankboom' volgens hen helemaal niet op instorten staat. Zij onderzochten de boom in de tuin van Keizersgracht 188 gisteren nog en concludeerden dat hij drie flinke wortelaanzetten heeft.,,Dat is zo'n sterke verankering dat je ervan kan uitgaan dat er nog een stevige stam staat'', aldus de woordvoerder van de Bomenstichting. ,,Wij schatten in dat het risico niet zo groot is dat hij acuut gekapt moet worden. De gemeente heeft hierover verkeerde informatie verstrekt.'' De particuliere eigenaar van de 'Anne Frankboom' kreeg in maart een kapvergunning. De Bomenstichting en omwonenden dienden vervolgens bezwaarschriften in. Zij kregen van de behandelende commissie tot 1 januari de tijd om met een plan te komen om de kastanje te redden. Deze week besloot Amsterdam-Centrum echter daar niet meer op te wachten.De tegenstanders van de kap gaan morgenochtend zeer waarschijnlijk om de tafel met het stadsdeel, de eigenaar en de Anne Frankstichting om over het conflict te praten. De Bomenstichting houdt 's middags in het huis aan de Keizersgracht 188 een persconferentie over het eigen plan om de boom te sparen. Zij wil de kastanje ondersteunen om te voorkomen dat hij omvalt.1.Geef aan waarom een dergelijke speciale procedure door de Bomenstichting wordt gevolgd.
Bij sommige besluiten, zoals een kapvergunning, kan dit grote gevolgen hebben voor de belanghebbenden. In dit geval wordt een boom gekapt. Als de boom eenmaal is gekapt, kunnen de gevolgen uiteraard niet meer worden teruggedraaid. Om dit te voorkomen heeft de wetgever in artikel 8:81 Awb het verzoek om voorlopige voorzieningin het leven geroepen. 
Een voorlopige voorziening is dus bedoeld om snel een rechterlijke uitspraak te krijgen. 
Praktisch bestuursrecht, p. 191.
Naar de rechter voor de 'Anne Frankboom'ANPAmsterdam, 15 nov. De Bomenstichting en een aantal buurtbewoners stappen naar de rechter om de kap van de 'Anne Frankboom' in Amsterdam te voorkomen.Zij hebben de rechtbank gevraagd de kap, die gepland staat voor woensdag, tegen te houden, in ieder geval tot de door hen ingediende bezwaarschriften zijn behandeld. Dat maakte een woordvoerder van de Bomenstichting bekend. Het Amsterdamse stadsdeel Centrum kondigde eerder deze week aan dat de beroemde boom, waar Anne Frank vanuit het Achterhuis op uitkeek, volgende week omvergaat. De 27 ton zware kastanje zou er door een explosieve groei van tonder- en honingzwam zo slecht aan toe zijn dat hij een gevaar is voor de omgeving.De tegenstanders van de kap bevestigden vandaag berichtgeving dat de 'Anne Frankboom' volgens hen helemaal niet op instorten staat. Zij onderzochten de boom in de tuin van Keizersgracht 188 gisteren nog en concludeerden dat hij drie flinke wortelaanzetten heeft.,,Dat is zo'n sterke verankering dat je ervan kan uitgaan dat er nog een stevige stam staat'', aldus de woordvoerder van de Bomenstichting. ,,Wij schatten in dat het risico niet zo groot is dat hij acuut gekapt moet worden. De gemeente heeft hierover verkeerde informatie verstrekt.'' De particuliere eigenaar van de 'Anne Frankboom' kreeg in maart een kapvergunning. De Bomenstichting en omwonenden dienden vervolgens bezwaarschriften in. Zij kregen van de behandelende commissie tot 1 januari de tijd om met een plan te komen om de kastanje te redden. Deze week besloot Amsterdam-Centrum echter daar niet meer op te wachten.De tegenstanders van de kap gaan morgenochtend zeer waarschijnlijk om de tafel met het stadsdeel, de eigenaar en de Anne Frankstichting om over het conflict te praten. De Bomenstichting houdt 's middags in het huis aan de Keizersgracht 188 een persconferentie over het eigen plan om de boom te sparen. Zij wil de kastanje ondersteunen om te voorkomen dat hij omvalt.1.De Bomenstichting heeft een ‘speciale procedure’ bij de rechter gevolgd: De Bomenstichting heeft de rechtbank gevraagd de kap, die gepland staat voor woensdag, tegen te houden, in ieder geval tot de door hen ingediende bezwaarschriften zijn behandeld. Geef aan welke speciale procedure de Bomenstichting heeft gevolgd bij de rechter. Geef daarbij aan in welk artikel uit de Awb deze procedure staat beschreven. 
Verzoek om voorlopige voorziening. Artikel 8:81 Awb.
 

Artikel 8:81 
1. Indien tegen een besluit bij de bestuursrechter beroep is ingesteld dan wel, voorafgaand aan een mogelijk beroep bij de bestuursrechter, bezwaar is gemaakt of administratief beroep is ingesteld, kan de voorzieningenrechter van de bestuursrechter die bevoegd is of kan worden in de hoofdzaak, op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 
1.Stel: een rechter oordeelt dat het ingediende beroep van gegrond is. Noem, aan de hand van artikel 8:72 Awb, de drie mogelijkheden die de rechter dan heeft.  
Als de rechter oordeelt dat het beroep gegrond is, dan betekent dat, dat het besluit achteraf gezien niet juist is geweest. Oftewel, de beslissing op bezwaar van het bestuursorgaan is achteraf gezien niet juist geweest. 
De rechtsgevolgen van de beslissing op bezwaar, hadden dan niet mogen intreden. 
Artikel 8:72 Awb bepaalt dat de rechter bij een gegrondverklaring drie mogelijkheden heeft:
1.De rechter kan het besluit geheel of gedeeltelijk vernietigen. Het besluit  (de beslissing op bezwaar) bestaat dan niet, want is door de rechter vernietigd. 
Artikel 8:72 lid 1 bepaalt dat de rechter oordeelt dan dat het bestuursorgaan een nieuwe beslissing op bezwaar moet nemen.
2.De rechter kan het besluit geheel of gedeeltelijk vernietigen. Het besluit (de beslissing op bezwaar) bestaat dan niet, want is door de rechter vernietigd. 
Artikel 8:72 lid 3 sub abepaalt dat de rechter dan kan oordelen dat de rechtsgevolgen van het besluit wel in stand blijven. 
Bijvoorbeeld: de weigering om een terrasvergunning te verlenen is een besluit van de burgemeester, maar had door het college van B&W genomen moeten worden. Als het college van B&W ook de terrasvergunning niet wil verlenen, kan de rechter het besluit vernietigen, maar de rechtsgevolgen (het niet verlenen terrasvergunning) in stand laten.
3.De rechter kan het besluit geheel of gedeeltelijk vernietigen. Het besluit (de beslissing op bezwaar) bestaat dan niet, want is door de rechter vernietigd. 
Artikel 8:72 lid 3 sub bbepaalt dat de rechter dan kan oordelen dat zijn uitspraak in de plaats komt van het vernietigde besluit. Dat wordt ‘zelf in de zaak voorzien' genoemd. 
 

Artikel 8:72 Awb
1. Indien de bestuursrechter het beroep gegrond verklaart, vernietigt hij het bestreden besluit geheel of gedeeltelijk.
2. De vernietiging van een besluit of een gedeelte van een besluit brengt vernietiging van de rechtsgevolgen van dat besluit of van het vernietigde gedeelte daarvan mee.
3. De bestuursrechter kan bepalen dat:
a. de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit of het vernietigde gedeelte daarvan geheel of gedeeltelijk in stand blijven, of
b. zijn uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit of het vernietigde gedeelte daarvan.
4. De bestuursrechter kan, indien toepassing van het derde lid niet mogelijk is, het bestuursorgaan opdragen een nieuw besluit te nemen of een andere handeling te verrichten met inachtneming van zijn aanwijzingen. Daarbij kan hij:
a. bepalen dat wettelijke voorschriften over de voorbereiding van het nieuwe besluit of de andere handeling geheel of gedeeltelijk buiten toepassing blijven;
b. het bestuursorgaan een termijn stellen voor het nemen van het nieuwe besluit of het verrichten van de andere handeling.
5. De bestuursrechter kan zo nodig een voorlopige voorziening treffen. Daarbij bepaalt hij het tijdstip waarop de voorlopige voorziening vervalt.
6. De bestuursrechter kan bepalen dat, indien of zolang het bestuursorgaan niet voldoet aan een uitspraak, het bestuursorgaan aan een door hem aangewezen partij een in de uitspraak vast te stellen dwangsom verbeurt. Deartikelen 611a, vierde lid, 611b tot en met 611d en 611g van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn van overeenkomstige toepassing.
 
1.De rechter kan op grond van artikel 8:70 Awb verschillende soorten uitspraken doen. Zoek  dit artikel op en beschrijf de uitspraken.

Artikel 8:70 Awb
De uitspraak strekt tot: 
a. onbevoegdverklaring van de bestuursrechter, 
b. niet-ontvankelijkverklaring van het beroep, 
c. ongegrondverklaring van het beroep, of 
d. gegrondverklaring van het beroep. 
 
1.Nadat het beroepschrift is ingediend, moet de rechter die de zaak behandelt onderzoeken of het beroep ontvankelijk is. Noem de aspecten die de rechter onderzoekt. Noem daarbij de artikelen uit de Awb.  
·De rechter gaat na of het een beroepschrift is ingediend tegen een besluit. Is er sprake van een besluit? Is er misschien sprake van een besluit dat van beroep is uitgezonderd? 
·De rechter gaat na of het beroepschrift voldoet aan de formele ontvankelijkheidseisen uit artikel 6:5 Awb.
·De rechter gaat na of het beroepschrift op tijd is ingediend, zie artikel 6:7 Awb.
·De rechter beoordeelt of de indiener van het beroep wel belanghebbende is bij het besluit. Wanneer iemand belanghebbende is wordt bepaald in artikel 1:2 Awb en de OPERA criteria. 
·De rechter gaat na of er wel eerst bezwaar is ingediend voordat het beroep is ingesteld. Dat eerst bezwaar moet worden ingediend, voordat beroep bij de rechter wordt ingesteld, volgt uit artikel 7:1 Awb:
 

Artikel 7:1
1.Degene aan wie het recht is toegekend beroep bij een bestuursrechter in te stellen, dient alvorens beroep in te stellen bezwaar te maken, tenzij:
a.het besluit in bezwaar of in administratief beroep is genomen,
 
·De rechter gaat na of de indiener van het beroepschrift wel griffierechten heeft betaald. Dit blijkt uit artikel 8:41 Awb:
 

Artikel 8:41
1.Van de indiener van het beroepschrift wordt door de griffier een griffierecht geheven.
1.Geef aan hoe degene die het beroep instelt, wordt genoemd in het bestuursprocesrecht. 1.Vervolg op de vorige vraag: G=geef hoe de ‘tegenpartij’ wordt genoemd.
Degene die beroep instelt bij de rechtbank wordt appellant of eiser genoemd.
Praktisch bestuursrecht, p. 181.

Het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen waartegen beroep is ingesteld.. Het bestuursorgaan wordt dan in het bestuursprocesrecht ‘verweerder’ genoemd.
Praktisch bestuursrecht, p. 181.
 
 
1.Aan welke vereisten moet het beroepschrift? Noem in je antwoord het artikel uit de Awb waarin de eisen staan waaraan beroepschrift moet voldoen. 
De eisen die Awb stelt aan inhoud beroepschrift staan in artikel 6:5 Awb.

Artikel 6:5
1.Het bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:
a.de naam en het adres van de indiener;
b.de dagtekening;
c.een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht;
d.de gronden van het bezwaar of beroep.
2.Bij het beroepschrift wordt zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, overgelegd.
3.Indien het bezwaar- of beroepschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van het bezwaar of beroep noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling.
 
Eisen beroepschrift:
 • Beroepschrift moet zijn ondertekend
 • Naam en adres indiener
 • Dagtekening
 • Een omschrijving van het besluit wartegen het beroep is gericht. 
  • Een kopie van het besluit op het bezwaarschrift waarmee hij het niet eens is.
1.Geef aan binnen welke termijn een beroepschrift moet zijn ingediend. Noem in je antwoord het artikel uit de Awb waaruit de beroepstermijn blijkt. 
Binnen zes weken moet het beroepschrift zijn ingediend. Dit wordt in artikel 6:7 van de Awb bepaalt.
 

Artikel 6:7 Awb
De termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift bedraagt zes weken.
1.Geef aan hoe men de rechtbank op de hoogte moet stellen van het feit dat men beroep wil indienen. Gebruik de Awb.  
Je moet een beroepschrift indienen bij de rechtbank. Artikel 6:4 lid 3 Awb bepaalt dat het instellen van beroep bij de bestuursrechter geschiedt door het indienen van een beroepschrift bij de rechter.
 

Artikel 6:4
1.Het maken van bezwaar geschiedt door het indienen van een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.
2.Het instellen van administratief beroep geschiedt door het indienen van een beroepschrift bij het beroepsorgaan.
3.Het instellen van beroep bij een bestuursrechter geschiedt door het indienen van een beroepschrift bij die rechter.