Summary Class notes - Pyschologie

Course
- Pyschologie
- Stins
- 2021 - 2022
- Vrije Universiteit Amsterdam
- Bewegingswetenschappen
243 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Pyschologie

 • 1612220400 HC1: hoofdstuk 1 (blz 4 tm 31)

 • Wat is psychologie?
  Wetenschappelijke studie van gedrag en geest.
 • Wat is gedrag?
  Acties en reacties die we direct kunnen waarnemen.
 • Wat is geest?
  Interne staat en mentale processen: gedachtes en gevoelens, wat niet direct waarneembaar is.
 • Welke twee typen onderzoeken zijn er?
  Basisonderzoek: voor eigen belangen.
  Toegepast onderzoek: voor het oplossen van specifieke praktische problemen.
 • Wat zijn de doelen van psychologie?
  • Gedrag beschrijven;
  • Gedrag begrijpen;
  • Gedrag voorspellen;
  • Gedrag beïnvloeden;
  • Welzijn van de mensen vergroten.
 • Psychologie is heel uitgebreid, om het geheel te begrijpen, moet er gewerkt worden met levels van analyse: onderdelen van psychologie in kleinere stukken. Welke niveaus zijn er?
  • Biologisch niveau -> werking van hersenen, genetica;
  • Psychologisch niveau -> gevoelens, gedachtes, motivatie;
  • Omgevingsfactoren -> waarden en normen populatie.
 • Wat is nature vs. Nurture?
  Ondanks dat er door de loop van de tijd gedacht is dat er één belangrijker was, wordt nu steeds duidelijker dat de twee samen. De genetica speelt een rol, maar ontwikkeling ook.
 • Wat is dualisme?
  Scheiding van lichamelijke en geestelijke processen. De geest is de spirituele eenheid die niet onder invloed staat van de mechanische wetten. Volgens Descartes vond interactie plaats door middel van de pijnappelklier.
 • Wat is monisme?
  Lichaam en geest zijn één. Geest is niet een aparte, spirituele eenheid. Mentale gebeurtenissen worden herleid tot lichamelijke processen -> Thomas Hobbes.
 • Wat is empirisme?
  Alle kennis wordt empirisch verkregen, door het verstand. Observatie is een meer valide benadering van kennis dan de rede -> John Locke.
 • Wat zijn de eerste psychologische scholen?
  Structuralisme: analyseren van basiselementen van de hersenen. Bijvoorbeeld: delen van de arm bestuderen om het geheel te bepalen.
  Functionalisme: bestuderen van de functie van gedrag. Bijvoorbeeld: waarom heeft de mens armen? Wat is het nut ervan?
 • Wat is het psychodynamisch perspectief?
  Zoek naar oorzaken van gedrag binnen de innerlijke werking van onze persoonlijkheid -> onbewuste processen.
 • Wat is psychoanalyse?
  Analyse van interne en met name onbewuste psychologische krachten. Freud behandelde zijn patiënten door hypnose. Volgens hem bouwen mensen verdedigingsmechanismen op: psychologische technieken die helpen omgaan met angst en pijn van traumatische gebeurtenissen.
 • Wat is de objectrelatie theorie?
  Eerdere ervaringen met verzorgers vormen de denkbeelden van mensen. Dit kan onbewust de persoonsrelatie met anderen beïnvloeden.
 • Wat is het behavioural perspectief?
  Richt zich op de externe omgeving die de gedragingen beïnvloeden -> gedrag is bepaald door gewoontes uit eerdere levenservaringen en stimuli in onze directe omgeving.
 • Wat is behaviorisme?
  Onderzoek naar (waarneembaar) gedrag. Watson: mensen zijn producten van hun leerervaringen.
 • Wat is cognitieve psychologie?
  Studie van mentale processen. De cognitieve neurowetenschappen gebruiken hiervoor elektrische opnames van breinactiviteit terwijl mensen cognitieve taken uitvoeren. Er wordt hierbij onderzocht hoe het brein werkt tijdens cognitieve taken: taal leren, geheugen vormen.
 • Wat is de Gestalt psychologie?
  Onderzoeken hoe elementen van een ervaring georganiseerd zijn tot een geheel (= gestalt). Het geheel is groter dan de som der delen.
 • Wat is het sociaal-cultureel perspectief?
  Onderzoeken hoe de sociale omgeving en cultuur ons gedrag, onze gedachtes en onze gevoelens beïnvloeden. Een cultuur heeft normen en waarden, bestaat uit een grote groep mensen en wordt doorgegeven in generaties (socialisatie). De normen zijn (ongeschreven) regels die bepalen welk gedrag aanvaardbaar is en welk niet en wat er verwacht wordt door leden van de groep.
 • Wat is een individualist?
  Nadruk op persoonlijke doelen en handelt naar eigen belangen.
 • Wat is collectivist?
  Individuele belangen worden aan de kant gezet, het groepsbelang is belangrijk.
 • Wat is het biologisch perspectief?
  Onderzoeken hoe het brein processen en andere lichamelijke functies van ons gedrag reguleert (behavioural neurowetenschappen). Het ontdekken van neurotransmitters was erg van belang voor de neurowetenschappen.
 • Wat is natuurlijke selectie?
  Individuen die een geërfde eigenschap bezitten waardoor ze voordeel hebben ten opzichte van anderen, hebben een grotere kans op overleven en zullen deze eigenschappen doorgeven aan hun nakomelingen.
 • Biologische, psychologische en omgevingsfactoren kunnen bijdragen aan depressie. Deze factoren kunnen interacteren met elkaar. Biologische factoren: sterke, biologische aanleg, of neurotransmitters kunnen abnormaal functioneren -> antidepressie medicijnen kunnen deze activiteit weer normaal doen laten werken. Psychologische factoren: mensen kunnen een slechte, negatieve denkstijl hebben: geven zichzelf de schuld en zien de toekomst somber in. Persoonsfactoren: zoals trauma's, afwijzingen of verliezen kunnen leiden tot depressie. Als laatst kan men depressie ontwikkelen in een sombere omgeving. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de gezichtsfeedback theorie?
Feedback van de gelaatspieren naar het brein speelt een belangrijke rol in het bepalen van de nature en intensiteit van emoties die we ervaren. Wanneer je botox gebruikt, worden je gelaatspieren verdoofd en werkt deze interne feedback minder goed.
Welke vier aspecten zijn er van emotie?
 1. Uitgelokt door externe gebeurtenissen;
 2. Emotionele reacties resulteren van appraisals -> geven situatie betekenis;
 3. Fysiologische veranderingen;
 4. Gedrag: communicatief of instrumenteel.
Wat zijn de opvattingen over emoties?
Dimensionele benadering: emotie heeft twee verschillende dimensies: arousal (hoog/laag) en valentie (positief/negatief).
Categoriale theorie: er zijn een aantal universele basisemoties. Deze zijn dermate uniek dat we er niks over kunnen zeggen ten opzichte van elkaar. Emotie kun je dus niet met elkaar vergelijken.
Wat is emotie?
Abrupte en kortdurende cognitieve, fysiologische en gedragsmatige verandering in jezelf als reactie op iets uit de omgeving.
Wat is objectrelaties theorie?
Beelden of mentale representaties die mensen vormen van hunzelf en andere mensen zijn het resultaat van eerdere ervaringen van verzorgers. Een negatieve band met je verzorger(s) kan later voor problemen zorgen, omdat je een verkeerd beeld van sommige mensen niet meer goed kan identificeren met anderen.
Wat is het model van Freuds psychodynamisch perspectief (Id, superego, ego)?
Id:
 • Vanaf de geboorte aanwezig
 • Inhoud is onbewust
 • Bevat driften, hartstochten en verdrongen herinneringen
 • Bron van libido -> psychische energie
 • Wil onmiddellijk gehoord worden
Superego:
 • Ontwikkelt zich op leeftijd van 4-5 jaar
 • Grotendeels onbewust
 • Bevat traditionele waarden en idealen van familie en maatschappij -> door opvoeding
 • Bevat ons moraal -> goed en slecht
Ego:
 • Ontwikkelt zich na de geboorte
 • Grotendeels bewust
 • Toetst de impuls aan de realiteit
 • Rationeel en gezond verstand
 • Sluiten van compromissen tussen eisen van id, moraal van superego en de eisen van de realiteit -> uitvoerende macht van persoonlijkheid 
Wat is Freuds psychodynamisch perspectief?
Libido: psychische energie wat ons gedrag en mentaal leven aandrijft. Mentale gebeurtenissen kunnen conscious, preconscious of unconscious zijn. Freud vergeleek onze geest met een ijsberg, waarin onbewuste processen grotendeels onder de oppervlakte stonden.
Wat is persoonlijkheid?
Onderscheidende en relatief blijvende manier van denken, voelen en handelen dat de reacties van personen op levenssituaties karakteriseert. Theophrastus bedacht als eerste verschillende menstypes.
Wat zijn psychologische tests en wat zijn de voorwaarden?
Psychologische test: individuele verschillen meten in iemand zijn psyche.
Voorwaarden voor een test:
 • Hoge betrouwbaarheid: consistentie over tijd, reproduceerbaar.
  • Test-retest-reliability: dezelfde uitkomst bij de herhaling van dezelfde test.
  • Internal consistency: consistentie van de meting in dezelfde test.
  • Interjudge reliability: consistentie van meting wanneer verschillende mensen hetzelfde resultaat krijgen bij dezelfde test.
 • Hoge validiteit: meten wat het zou moeten meten.
  • Construct validity: individuele verschillen in IQ vanwege verschillen in intelligentie -> niets anders.
  • Content validity: meten van alle kennis en vaardigheden die van belang zijn.
  • Criterion-related validity: correlatie kunnen maken met uitslagen en betekenisvolle criteriametingen, zoals schoolprestaties.
 • Goed gestandaardiseerd -> wat betekent het getal dat uit de test komt? Hiermee kan je kijken wat jouw plek is als individu in de populatie. Hiervoor heb je de normen (testscores van een groot sample dat een bepaalde leeftijdsklasse van de populatie representeert) en de normaalverdeling (klokvormige curve met de meeste scores rond het centrum van de curve) nodig. 
Hoe meten van intelligentie?
Veelgebruikte testen vandaag de dag: WAIS-IV (adult -> 16-90) en WISC-IV (children -> 7-16). Er zijn testen die uitzoeken wat je al hebt geleerd (achievement test) -> goede voorspeller in vergelijkbare situaties. Er zijn ook testen die het vermogen om problemen op te lossen voorspellen (aptitude test) -> minder afhankelijk van eerder verkregen kennis. De meeste testen zijn een combinatie van deze twee.