Summary Class notes - Rech voor de zorg- en welzijnsprofessional

Course
- Recht voor de zorg- en welzijnsprofessional
- Coert
- 2015 - 2016
- Saxion (Saxion Enschede, Enschede)
- Social Work
296 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Rech voor de zorg- en welzijnsprofessional

 • 1465682400 Deel 1, Hfst. 1, Basisstructuur van het recht

 • Wat is de basisstructuur van het recht?
  De rechtsregels zullen de samenleving ordenen en het leven van ieder individu van de samenleving. De rechtsregels zijn op zichzelf ook ingedeeld.
 • Wat is objectief recht?
  Het objectieve recht is het totaal van alle rechtsregels. 
  Je voert iets uit en dat is in strijd met het recht
 • Wat is het doel van objectief recht?
  Een heel belangrijk doel waarover het recht beschikt is het ordenen van de samenleving en het richting geven aan handelen door de overheid.
 • Het objectief recht moet niet verward worden met het begrip rechtsobject. Een rechtsobject is namelijk datgene wat voorwerp is van jouw rechten en plichten.
  Voorbeeld: De eigenaar (het rechtssubject) van de gouden pen (het rechtsobject) durft deze vanwege de waarde niet dagelijks te gebruiken.
 • Wat is subjectief recht?
  Ik weet dat ik recht op iets heb en schakel de rechter in.
 • Waarom is er ordening van rechtsregels?
  Het recht zal aan de ene kant de samenleving in zijn geheel ordenen en aan de andere kant ook het leven van ieder individu die binnen deze samenleving leeft.
 • Welke 4 verschillende soorten strafrecht kun je onderscheiden?
  1. strafrecht
  2. burgerlijk recht
  3. administratief recht
  4. staatsrecht
 • Wat is burgerlijk recht (civiel  recht/privaat recht)?
  Het belangrijkste kenmerk van de privaatrechtelijke rechtsregel is dat de onderlinge relatie tussen burgers centraal wordt gezet. Het burgerlijk recht kan opgesplitst worden in rechtspersonenrecht, vermogensrecht en natuurlijk personenrecht.
 • Wat is natuurlijk personenrecht?
  In het natuurlijk personenrecht gaat het om de rechtsregel die de positie:
  • van de persoon zelf
  • de persoon in relatie tot zijn familie 
  • de persoon in relatie tot zijn levenspartner bepaalt
 • Wat is rechtspersonenrecht?
  In dit recht gaat het om een organisatievorm waardoor de organisatie net als een natuurlijk persoon aan het rechtsverkeer kan deelnemen. De organisatie heeft eveneens rechten en plichten. Denk bijvoorbeeld aan een vereniging of een stichting. Ook een organisatie kan dus een rechtssubject zijn.
 • Wat is vermogensrecht?
  In het vermogensrecht staan de op geld waardeerbare rechten en plichten centraal. Het vermogensrecht splits zich op in het goederenrecht en verbintenissenrecht.
 • Wat is strafrecht?
  De rechtsregels die hiervoor gemaakt zijn gaan vaak over de verboden of geboden. Een verbod of gebod zal tot het strafrecht gerekend worden wanneer de wetgever het opvolgen van deze verboden of geboden zodanig als belangrijk zit, dat wanneer het niet nageleefd zal worden een straf opgelegd mag worden door de rechter.
 • Wat is eigenrichting?
  Voor eigen rechter gaan spelen
 • Wat staat er in de algemene bepaling?
  De straffen die opgelegd kunnen worden.
 • Wat is administratief recht/bestuursrecht?
  Hierbij zal het bestuursrecht bij een actief optredende overheid horen. De actief optredende overheid zal zorg dragen voor de samenleving waarin de sociale verzorging, bijvoorbeeld het bevorderen van goede werkgelegenheid en gezondheid als belangrijkste punten gezien zullen worden.
 • Wat is staatsrecht?
  De belangrijkste zaken die hierbij horen zijn bijvoorbeeld de staatsorganen of de manier waarop de burger invloed kan uitoefenen op de samenvoeging van alle staatsorganen.
 • Wat is publieksrecht?
  Het publieksrecht bestaat uit het strafrecht, staatsrecht en het administratief recht/bestuursrecht.
 • Het materieel recht gaat om alle rechtsregels die bijvoorbeeld de plichten en de rechten tussen de kinderen en ouders zullen weergeven. Ze zullen aangeven wanneer iemand recht heeft op een bijstandsuitkering of nadruk leggen op dat een burger niet mag stelen want anders zal er iets gebeuren. Bij het formeel recht gaat het om de rechtsregels die bepalend zijn voor de spelregels van het procederen. Alle rechtsregels  van het publieksrecht en privaatrecht zijn buiten het staatsrecht te verdelen in 2 verschillende categorieen. Dit zijn de categorie materieel recht en de categorie formeel recht.
 • Wat is formeel recht?
  Het gaat om de rechtsregels die de spelregels van het procederen bepalen. Als rechten geschonden worden moeten geboden worden opgelegd.
 • Wat betekend dwingend recht?
  Bij dwingend recht gaat het om regels waarvan de burger in geen enkel geval van mag afwijken.
 • Wat is aanvullend recht?
  Wanneer de vorm van een rechtsregel alleen maar aanvullend van aard is, zal deze rechtsregel gelden als er geen regelingen zijn getroffen door de partijen zelf.
 • Wat is semi dwingend recht?
  Wanneer er van een rechtsregel afgeweken mag worden en hierbij ook aangegeven mag worden via welke vormen er dient te worden afgeweken.
 • Wat is een rechtsbron?
  Rechtsregels zijn ergens te vinden. Ze hebben een begin, een oorsprong waaruit de regels voortkomen. Vandaar de naam rechtsbron. Dit betreft zowel de geschreven als de ongeschreven regels.
 • Wat houden rechtsbronnen van geschreven rechtsregels in?
  Bij de rechtsbronnen van de rechtsregels die geschreven zijn, zijn het verdrag en de wet. Alle rechtsregels die gemaakt zijn door een wetgever kun je terug vinden in de wet. In een verdrag staan alle rechtsregels de het resultaat zullen zijn van een gemaakte overeenkomst tussen verscheidende landen of afkomstig van een overeenkomst tussen internationale organisaties en landen.
 • Wat houden rechtsbronnen van ongeschreven rechtsregels in?
  De rechtsbronnen van de ongeschreven rechtsregels zijn de jurisprudentie en de gewoonte. Bij de gewoonte gaat het in een aantal gevallen om ongeschreven regels. Maar ook de jurisprudentie is een rechtsbron. Het zal hierbij gaan om de rechtsregel die gevormd is door de rechter door een gerezen conflict dat is voorgelegd door partijen die dit hebben voorgelegd.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat betekend repliek?
De eiser
Wat betekend dupliek?
De gedaagde
Wat betekend repliek?
De eiser
Wat is een rechtsbron van een civiele procedure?
Hoe het werkt bij een rechtsgeding wordt allemaal geregeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Alle regels die te maken hebben met de organisatie en de rechten die behoren tot de rechterlijke macht kun je terugvinden in de Wet op de rechterlijke organisatie (wordt ook wel afgekort met RO).
Wat is overmacht wegens noodtoestand?
Een opticien verkoopt een bril na sluitingstijd aan een slechtziende man. Aan de ene kant mocht de verkopen niets verkopen na sluitingstijd, aan de andere kant had hij een maatschappelijke plicht. Het 1 heft het andere op.
Wat is voorwaardelijk opzet?
De rechtspraak acht de voorwaarden voor opzet óók aanwezig bij handelingen die wellicht openlaten of het gevolg werkelijk bedoeld is geweest, maar die tot de conclusie moet leiden dat de verdachte de kans op dat gevolg op de koop toe heeft genomen.
Wat betekend Algemene Plaatselijke Verordening (APV)?
De gemeenten stellen zelf straffen, bijvoorbeeld het verbod op de vuilnis op straat zetten buiten de afvaltijden om.
Wat is objectiveren?
De intentie van de verdachte wordt afgeleid uit diens concrete gedragingen.
Wat betekend cumulatieve tenlastelegging?
Waarbij de OvJ meerdere verschillende feiten ten laste, omdat de verdacht bijvoorbeeld, los van elkaar (mogelijk zelfs op verschillende dagen) een diefstal en een mishandeling en een brandstichting zou hebben gepleegd.
Wat betekend alternatieve tenlastelegging?
De OvJ begint zijn tenlastelegging met het zwaarste delict, vanaf daar beschrijft hij steeds lichtere delicten. Dit om te voorkomen dat de rechter iets niet bewezen acht. Het delict moet namelijk aan alle eisen voldoen.