Summary Class notes - Recht

Course
- Recht
- KAN
- 2019 - 2020
- rug
- Rechten
181 Flashcards & Notes
1 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Recht

 • 1552518000 Rechtsingang en bewijsrecht

 • Inhoud van een dagvaarding? (3)
  1. Eis en gronden (111 lid 2 sub d Rv)
  2. Substantiëringsplicht (111 lid 3 Rv)
  3. Bewijsmiddelen (111 lid 3 Rv)
  4. Bewijsaanbod (149 lid 1 Rv)
 • Inhoud van een conclusie van antwoord?
  Exceptieve (formele) verweren


  Inhoudelijke verweren:
  1. motivering (i.v.m. art. 149 lid 1 Rv)
  2. concentratie (art. 128 lid 3)
  3. vermelding bewijsmiddelen (art. 128 lid 5)
  (eventueel) eis in reconventie (136 Rv)
 • Lijdelijkheid van de rechter?
  Art. 149 Rv: Rechter mag slechts feiten aan zijn beslissing ten grondslag leggen die ofwel van algemene bekendheid zijn, ofwel door partijen zijn gesteld en die conform de wettelijke bewijsbepalingen zijn komen vast te staan.
  Art. 24 Rv: Verbod tot aanvulling van de feiten
 • Hoofdregel van art 150 Rv?
  De partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten, draagt de bewijslast van die feiten. ‘Wie moet stellen, moet bewijzen’

  Uitzonderingen echter mogelijk (let op ‘
  tenzij’-bepalingen in de wet). • Verlichting van de bewijslast door?
  1. ‘Verzwaarde stelplicht’ gedaagde, de relevante informatie zich geheel of voornamelijk in het domein bevindt van de partij die de bewijslast niet heeft;
  2. Vermoeden (art. 7:18 lid 2 BW) of voorshandsoordeel (res ipsa loquitur - de zaak spreekt voor zich);
  3. Omkeringsregel; en
  4. Omkering van de bewijslast (art. 150 Rv), als een partij (bewust) bewijsnood bij de andere partij heeft veroorzaakt.
 • Gewone rechtsmiddelen?
  • Hoger beroep (art. 332-357 Rv vonnis en art. 358-362 Rv beschikking)
  • Verzet (art. 143-148, 353 en 418a Rv)
  • Cassatie (art. 398-425 Rv vonnis/arrest en art. 426-429 Rv beschikking)
 • Buitengewone rechtsmiddelen?
  • Herroeping (art. 382-389 Rv vonnis/arrest en art. 390-391 Rv beschikking)
  • Derdenverzet (art. 376-380 Rv vonnis/arrest)
  • Cassatie in belang der wet (art. 78 lid 1 RO)
 • Negatieve kant van de devolutieve werking?  Negatieve kant van de devolutieve werking is het grievenstelsel. Waar niet over wordt gegriefd, maakt geen onderdeel uit van de rechtsstrijd in hoger beroep, tenzij van openbare orde.
 • Positieve kant van de devolutie werking?  Positieve kant van de devolutie werking betekent dat bij het slagen van een grief het hof ambtshalve alle relevante stellingen van eiser en geïntimeerde uit eerste aanleg bij zijn beoordeling moet betrekken.
 • Eisen kort geding?
  1. Spoedeisend belang (art. 254 Rv)
  2. Geschikt voor kort geding (art. 256 Rv)
  3. Voorziening bij voorraad (ordemaatregel)
 • Aanvullende vereisten bij een kort geding m.b.t. geldvorderingen?
  1. Het bestaan van de vordering moet voldoende aannemelijk zijn.
  2. Spoedeisend belang zijn bij de toewijzing van de vordering (noodzaak geld eiser of insolventie gedaagde).
  3. Het restitutierisico wordt in de beoordeling betrokken. financiële nood is een argument voor spoedeisendheid, maar vergroot vaak tevens het restitutierisico.
 • Voorbeeld standaardpetitum?

  MITSDIEN
  Het de rechtbank, sector civiel, behage bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: 

  te verklaren voor recht dat gedaagde gehouden is tot schadevergoeding op grond van art. 6:162 BW

  gedaagde te veroordelen eiser te betalen een bedrag van €150.000 te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf datum nakoming, althans vanaf de datum van de onderhavige dagvaarding tot de dag der algehele voldoening 

  gedaagde te veroordelen tot betalen aan eiser van de proces- en nakosten van dit geding
 • Pannon GSM-arrest?  Indien de rechter vermoedt dat er Europees consumentenrecht in het geding is, dient hij ambtshalve – en dus ook indien de gedaagde verstek heeft laten gaan – te onderzoeken of er sprake is van een oneerlijk contractsbeding en als dat zo is, dient hij dit beding wederom ambtshalve te vernietigen

  Is verstek verleend en wil de gedaagde zich alsnog verweren dan kan hij zo lang er geen eindvonnis is gewezen het verstek zuiveren (art. 142 Rv), dan wel wanneer er wel reeds vonnis is gewezen in verzet gaan (art. 143 Rv).
 • Omkeringsregel?  Als de omkeringsregel van toepassing is, dan moet de rechter deze bewijsregel ook toepassen. 

  Wie: de omkeringsregel is bedoeld om een partij tegemoet te komen bij het bewijs van het causaal verband in de zin van conditio sine qua non-verband in de vestigingsfase van de aansprakelijkheid


  Wanneer: de omkeringsregel is van toepassing bij schending van een norm die ertoe strekt een specifiek gevaar ter zake van het ontstaan van schade bij een ander te voorkomen en dit gevaar zich vervolgens ook verwezenlijkt. 


  Gevolg: bij toepassing van de omkeringsregel is het aan de andere partij (dan de partij die de bewijslast heeft) tegenbewijs te leveren waarbij geldt dat ontzenuwen voldoende is.
 • Verzwaarde stelplicht?

  NJ 1988/500 (Timmer/Deutman-arrest): weliswaar heeft de patiënt de bewijslast (ter zake van de beroepsfout van de arts), maar van de arts kan worden verlangd dat hij voldoende feitelijke gegevens ter onderbouwing van zijn betwisting verstrekt.

  >> een verzwaarde motiveringsplicht van de betwisting van de door de wederpartij gestelde feiten.
 • Exhibitieplicht?
  Ontwikkeld adhv 21 Rv (waarheidsplicht) en 22 Rv (toelichting en overlegging bescheiden)
  • 162 Rv: op verzoek of ambtshalve de openlegging bevelen van boeken, bescheiden en geschriften die door de desbetreffende partij ingevolge de wet moeten worden gehouden, gemaakt of bewaard.
  • 843a Rv: inzage, afschrift of uittreksel worden gevorderd van bescheiden die zich bij de wederpartij of bij een derde bevinden. Vereisten: (i) de verzoeker moet een rechtmatig belang hebben bij inzage, uittreksel of afschrift, (ii) het moet gaan om bepaalde bescheiden, en (iii) het verzoek moet bescheiden betreffen aangaande een rechtsbetrekking waarin de aanvrager partij is.
 • Bewijsbeslag?
  Voor ie-zaken: art. 1019a e.v. Rv en overige ook door analoge toepassing het Molenbeek/Begeers c.s.-arrest (NJ 2014/455). Vereisten:
  1. Het conservatoir bewijsbeslag moet worden gelegd met inachtneming van de vereisten van art. 843a Rv.
  2. De verzoeker moet daarom gegronde vrees voor verduistering stellen, door feiten en omstandigheden stellen waaruit volgt dat de beslaglegging noodzakelijk is. Doel: het bewaren van bewijsmiddelen om te voorkomen dat deze verdwijnen of verloren gaan, waardoor het proces van waarheidsvinding zou worden gefrustreerd.
  3. Slechts bewaring, geen recht op afgifte, inzage of afschrift.
 • Kempkes/Samson-arrest?  Wie in kort geding is veroordeeld onder verbeurte van een dwangsom doet er verstandig aan altijd in hoger beroep te gaan. Want ook al krijg je in een bodemprocedure gelijk, eventueel verbeurde dwangsommen naar aanleiding van het kortgedingvonnis blijven verbeurd.
 • Uitzonderingen voor hoger beroep bij tussenvonnissen?
  1. Tegen een provisioneel tussenvonnis staat wel direct hoger beroep open (art. 337 lid 1 Rv).
  2. Indien een tussenvonnis deels een eindvonnis is, staat tegen het eindvonnis-gedeelte direct hoger beroep open.  3. Indien de rechter ambtshalve of op verzoek van één van beide partijen tussentijds hoger beroep openstelt (art. 337 lid 2 Rv).
 • Soorten tussenvonnissen?
  1. Zuivere tussenvonnissen: waarin in het dictum niets van het gevorderde wordt toe- of afgewezen.
  2. Deelvonnissen: waarin in het dictum een deel van het gevorderde wordt toe- of afgewezen (deels tussenvonnis, deels eindvonnis).   Als tussentijds hoger beroep mogelijk is omdat het tussenvonnis deels een eindvonnis is, kan ook het in beginsel niet-appellabele deel in het hoger beroep worden betrokken, maar dat hoeft niet (NJ 2005, 510/Ponteecen/Stratex-arrest). 


  Let op: De appeltermijn voor het eindvonnisgedeelte begint direct te lopen. Dat wil zeggen dat wie niet binnen de appeltermijn in hoger beroep gaat, niet ter gelegenheid van het eindvonnis nog kan opkomen tegen het eindvonnisgedeelte van het tussenvonnis.
 • Andere rechtsingangen?
  Een procedure aanvangen met:
  1. een renvooi (verwijzing) door een rechter- commissaris (art. 122 Fw);
  2. een eis in reconventie (art. 136 e.v. Rv);
  3. een tegenverzoek (art. 282 lid 4 Rv);
  4. een incidentele conclusie (bijv. art. 218 Rv);
  5. vrijwillige verschijning in kort geding (art. 255 lid 2 Rv); en
  6. een proces-verbaal houdende bezwaren (art. 438 lid 4 Rv).
 • Gevolgen KEI?
  Sterkere regiefunctie van de rechter en verruiming van de mogelijkheden tijdens mondelinge behandeling (art. 30k-30n worden – zo letterlijk mogelijk – overgenomen in art. 87-90 Rv).  • Exceptieve verweren?  Exceptieve verweren zijn die verweren die ertoe strekken dat de rechter op grond van regels van processuele aard niet tot een beoordeling van de rechtsbetrekking in geschil zelf kan komen (onbevoegde rechter/nietigheid dagvaarding/termijn verzet of hb verstreken). • Principale verweren?  Alle verweren die nopen tot een inhoudelijke beoordeling van de rechtsbetrekking in geschil moeten in worden aangemerkt als principaal verweer (geen schadevergoeding omdat geen wanprestatie of OD/verjaring).
 • Wat is referte?
  Referte is het refereren van de gedaagde aan het oordeel van de rechter. Op een referte kan gedaagde terugkomen door alsnog principaal verweer te voeren. 

  Een referte leidt niet zonder meer tot toewijzing van de vordering. De rechter heeft immers de nodige speelruimte bij de juridische waardering van de feiten en de uitleg en toepassing van het recht. Waarom referte? Een referte kan aanleiding vormen om gedaagde niet of slechts gedeeltelijk in de kosten te veroordelen.
 • De comparitie kan ten doel hebben om?  • een schikking te beproeven (art. 87 Rv);
  • om inlichtingen te verkrijgen (art. 88 Rv);
  • het verkrijgen van duidelijkheid over de vraag hoe de zaak het beste kan
   worden aangepakt
 • Soorten vonnissen?
  1. Declaratoire (rechtserkenning): een bestaande rechtstoestand of rechtsverhouding wordt vastgesteld (3:302 BW: 'verklaring van recht')
  2. Constitutieve: een bepaalde rechtstoestand wordt gewijzigd, opgeheven of een nieuwe rechtstoestand in het leven wordt geroepen (vernietiging/ontbinding).
  3. Condemnatoire: veroordelend vonnis (vatbaar voor tenuitvoerlegging met dwangmiddelen).
 • Kan de feitenrechter voorlopige bewijslevering weigeren?
  In beginsel niet, er is geen sprake van een zuivere discretionaire bevoegdheid van de feitenrechter. Een verzoek kan worden afgewezen indien:
  1. misbruik van procesrecht;
  2. de verzoeker heeft onvoldoende belang bij het verzoek in de zin van 3:303 BW;
  3. strijd met de goede procesorde; of
  4. een ander, zwaarwichtig bezwaar.
 • Functies van de rechter bij een arbitragebeding?
  1. Rest-rechter (1022a, 1022b e.v. Rv): indien de gevraagde beslissing niet (e.g. beslagverlof) of niet tijdig (geen spoedprocedure in arbitrage beschikbaar) kan worden verkregen.
  2. Faciliterende functie: (aantal) arbiters vaststellen/benoemen/van opdracht ontheffen (1026-1028 Rv).
  3. Controlerende functie: verlof tenuitvoerlegging/vernietiging/herroeping.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Recht

 • 1553727600 Les 2

 • Wat is privaatrecht (burgerlijkrecht)
  Is een rechtsverhouding tussen:
  - burgers onderling
  - bedrijven onderling
  - tussen bedrijven en burgers   

  Dit kunnen natuurlijke personen zijn: mensen
   of rechtspersonen zoals een NV, BV, vereniging of een stichting
 • Publiekrecht
  Rechtsverhouding tussen overheid & burger.
  Onder publiekrecht valt:
  - Bestuursrecht
  - Staatsrecht
  - Strafrecht 
  - Belastingrecht   

  Overheid moet gezien worden als: Rijksoverheid, Gemeente, Provincie, UWV & Belastingdienst.
 • Welke 2 soorten recht heb je?
  Privaat recht & publieks recht
 • Welke 4 rechtsbronnen kent het Nederlandse wet?
  1. Wet
  2. Gewoontewet
  3. Jurisprudentie (rechtspraak)   
  4. Verdragen
 • Welke ondernemersrechten kennen wij in Nederland?  (rechtspersoon- & vennootschapsrecht)
  - Eenmanszaak
  - Personen vennootschap
        * Maatschap, VOF, Commanditair Vennootschap
  - Kapitaal vennootschap
        * BV & NV
  - Overige
        * Stichting, vereniging, Coöperatie, Onderlinge waarborg maatschappij
 • Hoeveel eigenaren kan een eenmanszaak hebben?
  Er is maar 1 eigenaar, dat wil zeggen een verantwoordelijk persoon. 
  Een eenmanszaak kan dus niet worden opgestart met meerdere personen.
 • Heeft een eenmanszaak rechtspersoonlijkheid en wat betekent dat?
  Eenmanszaak heeft geen rechtspersoonlijkheid. (Rechtspersoonlijkheid is een juridisch zelfstandig orgaan dat rechten en verplichtingen aan kan gaan) -> Dat betekent dat de ondernemer zelf alle overeenkomsten sluit, alle schulden aangaat en alle risico's loopt.
 • Bij wie ligt de aansprakelijkheid voor fouten in de bedrijfsvoering bij een eenmanszaak?
  Bij een eenmanszaak ligt de aansprakelijkheid bij fout niet bij de onderneming maar bij de ondernemer. De eenmanszaak is hetzelfde als de ondernemer en als die iets fout heeft gedaan doet het er niet zo veel aan toe of dat privé of zakelijk is. 

  In Juridische termen: Geen scheiding tussen privévermogen van de ondernemer en het ondernemingsvermogen.
 • Kan een eenmanszaak meerdere werknemers hebben?
  Ja, bij een eenmanszaak is slechts een persoon verantwoordlijk en aansprakelijk, maar dat betekent niet dat er maar een persoon werkzaam is. Er kunnen dus best meerdere werknemers zijn.
 • Wat is de oprichtingsvereiste van een eenmanszaak?
  Inschrijving handelsregister
 • Heb je een kapitaalvereiste nodig bij een eenmanszaak?
  Nee, er is geen kapitaalvereiste bij een eenmanszaak.
 • Welke belasting komt bij een eenmanszaak kijken?
  Inkomstenbelasting
 • Uit welke 3 vormen bestaat personenvennootschap?
  1. Maatschap
  2. Vennootschap onder firma (VOF) 
  3. Commanditaire vennootschap (CV)
 • Wat is een maatschap?
  Maatschap is een overeenkomst, waarbij twee of meerdere personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen, met het oogmerk om het daar uit ontstaande voordeel met elkander te delen.  

  Een maatschap kan alleen worden opgericht indien een vrij beroep wordt uitgeoefend, een beroep waar een hele specifieke kennis en kundigheid voor nodig is.  Bijvoorbeeld: huisartsen, fysio, advocaten, notarissen, makelaars, etc. 

  De betrokken maten blijven allemaal zelfstandig ondernemer, maar door de samenwerking hopen ze hogere winsten of lagere kosten te kunnen realiseren.
 • Uit hoeveel personen bestaat een maatschap?
  Een maatschap is een overeenkomst tussen twee of meer personen. 
  Een maatschap kan nooit door iemand individueel worden gesloten.
 • Moet een maatschap een vorm aannemen?
  Bij een maatschap gaat het om een afspraak tussen meerdere personen om te gaan samenwerken. Die spraak is vormvrij en kan zowel schriftelijk als mondeling worden aangegaan.
 • Welke belasting komt er bij een maatschap kijken?
  Inkomstenbelasting
 • Heb je een kapitaalvereiste bij een maatschap?
  Nee, je hebt geen kapitaalvereiste bij een maatschap
 • Wat is de oprichtingsvereiste van een maatschap?
  Inschrijving handelsregister Aansprakelijkheid
 • Heeft een maatschap rechtspersoonlijkheid en wat betekent dat?
  Maatschap heeft geen rechtspersoonlijkheid. (Rechtspersoonlijkheid is een juridisch zelfstandig orgaan dat rechten en verplichtingen aan kan gaan) -> Dat betekent dat de maten zelf alle overeenkomsten sluiten, alle schulden aangaan en alle risico's lopen.

  Dit komt omdat onder een maatschap allemaal zelfstandige ondernemers werken.
 • Wie heeft er zeggenschap bij een maatschap?
  Voor gelijke delen Zeggenschap: Iedere maat heeft zeggenschap en bevoegdheden, tenzij anders is overeengekomen.      

  De maat die een verplichting aangaat, is daar in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor. Dit betekent dat de maatschap (de andere maten dus) niet aansprakelijk is voor schulden die een maat heeft gemaakt.
 • Welke 2 soorten maatschappen heb je?
  Stille en openbare maatschap
 • Wat zijn stille maatschappen
  Bij een stille maatschap is er geen sprake van een gemeenschappelijke naam. Daar blijft de samenwerking dus meer op de achtergrond en intern. Dit ziet men van oudsher vaker terug in de agrarische sector.
 • Wat zijn openbare maatschappen
  Een openbare maatschap is een samenwerking tussen verschillende personen met een specifiek beroep die onder een gemeenschappelijke naam naar buiten treden. Dit gebreut vaak in de advocatuur en bij artsen
 • Wat is het verschil tussen maatschap en vof?
  • Zit in de aansprakelijkheid
  • Bij een VOF gaat het om een bedrijf en niet om een beroep
 • Wat is een vennootschap onder firma?
  Een VOF is een maatschap dat een bedrijf uitoefent. Bij een VOF gaat het om een rechtsvorm waarbij je samen met één of meer andere ondernemers een bedrijf start.

  Net als bij een eenmanszaak en maatschap moeten de persoonlijke gegevens van de vennoten worden ingeschreven in het handelsregister.

  Bij een vof zijn alle vennoten beherend en dat betekent dat ze allemaal meewerken aan de VOF. Ook zijn ze alle aansprakelijk voor verplichtingen die worden aangegaan.
 • Welke belasting komt er bij een VOF kijken?
  Inkomstenbelasting
 • Heb je een kapitaalvereiste bij een maatschap?
  Nee, je hebt geen kapitaalvereiste bij een VOF
 • Welke oprichtingsvereiste heeft een VOF?
  Inschrijving handelsregister
 • Heeft een VOF rechtspersoonlijkheid en wat betekent dat?
  Maatschap heeft geen rechtspersoonlijkheid. (Rechtspersoonlijkheid is een juridisch zelfstandig orgaan dat rechten en verplichtingen aan kan gaan) -> Dat betekent dat de maten zelf alle overeenkomsten sluiten, alle schulden aangaan en alle risico's lopen.

  Dit komt omdat onder een maatschap allemaal zelfstandige ondernemers werken.
 • Wie heeft er zeggenschap bij een VOF?
  Voor gelijke delen Zeggenschap: Iedere maat heeft zeggenschap en bevoegdheden, tenzij anders is overeengekomen.
 • Wat is een Commanditaire vennootschap?
  Een commanditaire vennootschap is een rechtsvorm met een beherende vennoot en een stille vennoot. De beherende vennoot heeft de leiding over het bedrijf en de stille vennoot staat de cv financieel bij. Eigenlijk kunt u de stille vennoot zien als een soort aandeelhouder die geld inbrengt en profiteert van financiële resultaten. Zo kunt u als beherende vennoot een bedrijf oprichten als u zelf te weinig kapitaal heeft.
 • Wat mag een stille vennoot niet doe bij een CV?
  Een stille vennoot moet op de achtergrond blijven. Zolang hij o pde achtergrond blijft en zich niet bemoeit met de dagelijkse gang van zaken, kan hij niet door een crediteur aansprakelijk worden gesteld. 

  Dit betekent dat de commanditaire vennoot niet in de naam van, of voor rekenen van de cv, naar buiten mag treden. Zelf niet als hij een volgmacht heeft. Doet deze vennoot dat toch? Dan is hij net als de rest hoofdelijk aansprakelijk.
 • Welke belasting komt er bij een CV kijken?
  Inkomsten belasting
 • Heb je een kapitaalvereiste bij een CV?
  Nee, je hebt geen kapitaalvereiste bij een maatschap
 • Heeft een CV rechtspersoonlijkheid en wat betekent dat?
  Een CV heeft geen rechtspersoonlijkheid. (Rechtspersoonlijkheid is een juridisch zelfstandig orgaan dat rechten en verplichtingen aan kan gaan) -> Dat betekent dat de maten zelf alle overeenkomsten sluiten, alle schulden aangaan en alle risico's lopen.

  Dit komt omdat onder een maatschap allemaal zelfstandige ondernemers werken.
 • Welke oprichtingsvereiste heeft een CV?
  Inschrijving handelsregister
 • Wat voor aansprakelijkheid geld er bij een CV?
  De beherende vennoten hoofdelijke aansprakelijk. De stille vennoot is in beginsel aansprakelijk voor het bedrag dat hij heeft ingebracht.
 • Wie heeft er zeggenschap bij een CV?

  Zeggenschap: Iedere vennoot heeft zeggenschap en bevoegdheden, tenzij anders is overeengekomen.
 • Wat voor aansprakelijkheid geld er bij een Maatschap?
  Hoofdelijke aansprakelijkheid, voor gelijke delen
 • Wat voor aansprakelijkheid geld er bij een VOF?
  Hoofdelijke aansprakelijkheid
 • Uit welke 2 vennootschappen bestaat een kapitaalvennootschap?
  BV: besloten vennootschap
  NV: Naamloze vennootschap
 • Wat is een BV?
  Is een ondernemingsvorm met beperkte aansprakelijkheid. Met ‘besloten’ wordt bedoeld dat er een vaste groep van personen is die aandeelhouder zijn. Het kapitaal van de BV is in aandelen verdeeld. De aandeelhouders bezitten samen 100% van de aandelen. In de praktijk komt het vaak voor dat er maar één aandeelhouder is. Dit wordt een DGA (directeur/groot-aandeelhouder) genoemd.
 • Heb je een kapitaalvereiste bij een BV?
  Ja, je hebt een kapitaalvereiste van €0,01
 • Welke oprichtingsvereiste heeft een BV?
  • Er dient een akte van oprichting opgesteld te worden bij de notaris - Notariële akte
  • en Inschrijving handelsregister
 • Welke belasting komt er bij een BV kijken?
  Vennootschapsbelasting
 • Wie heeft er zeggenschap bij een BV?
  Besluiten worden genomen door de aandeelhoudersvergadering, het bestuur is bevoegd de BV te vertegenwoordigen, voor zover in de statuten is bepaald.
 • Wie is er aansprakelijkheid bij een BV?
  De rechtspersoon en het bestuur indien sprake is van onbehoorlijk bestuur.
 • Heeft een BV rechtspersoonlijkheid en wat betekent dat?
  Ja, een BV heeft rechtspersoonlijkheid. De rechtspersoon is de BV.

  De BV is een rechtspersoon, en daarmee een juridisch zelfstandig orgaan. het kan zelf overeenkomsten sluiten, zelf verplichtingen aangaan en is dus als zodanig zelf aansprakelijk voor schulden. 

  Als de BV in het handelsregister als i.o. staat (in oprichting) en ze gaan al aan de slag dan zijn ze persoonlijk aansprakelijk voor schulden die ze aangaan.
 • Wat is een NV?
  Naamloze Vennootschap. Het kapitaal van de nv bestaat uit aandelen. De nv wordt dus gefinancierd door de aandeelhouders. De aandelen van een nv hoeven niet op naam te staan, maar het kan wel. Eigenaren van naamloze aandelen zijn niet geregistreerd. Deze aandelen 'aan toonder' staan niet op naam en kunnen daardoor snel van eigenaar wisselen op de beurs. De aandeelhouders delen mee in de winst en hebben een stem in de onderneming.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Recht

 • 1541372400 Inleiding tot het recht

 • Definitie recht?
  Het geheel van bindende gedragsregels dat tot doel heeft de belangen van de samenleving als geheel, zowel als van elk van haar leden afzonderlijk, zo goed mogelijk te beschermen.
  Het geheel van geldende regels dus.
 • Op basis van wat bestaan er gedragsregels?
  1. Godsdienst
  2. Moraal
  3. Fatsoen
  4. Recht
 • Welke bronnen zijn er van het Recht?
  1. Wet: geschreven recht
  2. Jurisprudentie: totaal van alle uitspraken van alle rechters (m.b.t. uitleg en toepassing van de wet)
  3. Gewoonterecht: ongeschreven recht
  4. Internationale verdragen: verdragen van een land met andere landen of int. organisaties (pact, tractaat, conventie).
 • Aan de hand van welke criteria wordt het recht ingedeeld?
  1. Welke verhouding regelen de rechtsregels?
  2. In welk gebied gelden de rechtsregels?
  3. Hebben de regels een hoofd-of een hulpfunctie?
  4. Mag men van de rechtsregels afwijken of moet men zich er juist heel strikt aan houden? 
 • Bestuursrecht?
  Regelt de verhouding tussen overheid en burger en bevat regels voor het bestuur door de overheid. Belangrijkste wet daarbinnen is de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
 • In welk gebied gelden de rechtsregels?
  Recht 

  1. Nationaal recht
  2. Internationaal recht

  Internationaal recht gaat boven nationaal recht.
 • Hebben de regels een hoofd- of een hulpfunctie?
  Recht 
  1. Materieel recht (rechtsregels die rechten geven of plichten opleggen, de inhoud van het recht)
  2. Formeel recht (rechtsregels waarmee rechten en plichten kunnen worden afgedwongen)
 • Mag men van de rechtsregels afwijken of moet men zich er juist heel strikt aan houden?
  Recht
  1. Regelend (aanvullend) recht
  2. Dwingend recht
 • Materieel recht?
  Rechtsregels die rechten geven of plichten opleggen, de inhoud van het recht.
  Materieel recht geeft de inhoudelijke regels.
 • Formeel recht?
  Het formeel recht beschrijft hoe het materieel recht kan worden afgedwongen.
 • Dwingend recht?
  Geeft rechtsregels waarvan de partijen niet mogen afwijken.
 • Aanvullend recht? (regelend recht)
  Geeft rechtsregels, die betrekking hebben op een ordelijk verloop tussen partijen.
 • Publiekrecht?
  Regelt de betrekkingen tussen de burgers en de overheid waarbij de overheid "als overheid" optreedt, dat wil zeggen typisch overheidsoptreden waar normaal gesproken een burger niet toe bevoegd zou zijn.
 • Burgerlijk recht of privaatrecht?
  Regelt de betrekkingen tussen de burgers onderling.
 • Op welke manieren zou je het recht kunnen indelen?
  1. Materieel recht & formeel recht


  1. Publiekrecht & privaatrecht


  1. Dwingend recht & aanvullend/regelend recht
 • 1541458800 De Nederlandse staatsinrichting

 • Waaruit bestaat de wetgevende macht?
  1. Kroon+Staten Generaal
  2. Provinciale staten
  3. Gemeenteraad
 • Waaruit bestaat de uitvoerende macht?
  1. De regering
  2. De provincie
  3. De gemeente
  4. Ook de politie
 • Parlement?
  Volksvertegenwoordiging
 • De Staten Generaal?
  Eerste & Tweede kamer
 • Voornaamste taak van Parlement?
  Controleert de regering en keurt wetten goed of af.
 • Hoe wordt de Tweede Kamer gekozen?
  Rechtstreeks
 • Hoe wordt de Eerste Kamer gekozen?
  Indirect. Burgers kiezen Provinciale staten, en deze kiezen de Eerste Kamer.
 • Speciale rechten Tweede Kamerleden?
  1. Recht van initiatief (zelf wat indienen)
  2. Recht van amendement (wijzigingen voorstellen in een behandelde wet)
  3. Recht van Interpellatie: tweede Kamerleden kunnen ministers tijdens een interpellatie ter verantwoording roepen. (interpellatie is ondervraging)
 • Provinciale Staten?
  De gekozen volksvertegenwoordiging in de provincie.
 • Gedeputeerde Staten?
  Het dagelijks bestuur van de provincie .
 • Commissaris van de koning?
  benoemd voorzitten van het College van Gedeputeerde Staten en van Provinciale Staten van de provincies. Is als zodanig ook vaak het gezicht van het bestuur van de provincie.
 • Gemeenteraad?
  Vertegenwoordiging van de burgers in de gemeente.
 • Rechters?
  1. Onafhankelijk
  2. Benoemd door regering
  3. Pensioen 70 jaar 
  4. Voor het leven benoemd
  5. Speciale ontslagregeling en salarisregeling die onafhankelijkheid waarborgt
 • Rechterlijke instanties?
  1. Rechtbanken 11 (inclusief sector kanton)
  2. Gerechtshoven 4
  3. Hoge Raad 1
 • Waar houden rechtsprekende rechters allemaal rekening mee?
  1. De wet
  2. De rechtspraak (alle rechters in NL)
  3. De rechtsleer
  4. Ook de gewoonte
 • Wat doet een officier van justitie?
  1. Brengen strafbare feiten voor de rechter
  2. Gezag voeren over onderzoek van politie
  3. Leiding geven aan onderzoeken van politie
  4. Treedt op als openbaar aanklager (bij strafrecht)
  5. Eist tijdens de rechtszaak een straf


  Hanteert hierbij het opportuniteitsbeginsel 
 • Hoe heet een officier van justitie bij het gerechtshof?
  Advocaat generaal
 • Hoe heet een officier van justitie bij de Hoge Raad?
  Generaal of procureur generaal
 • Procureur?
  Verplichte vertegenwoordiger van de client bij civiele procedures.
 • Advocaat?
  Vertegenwoordiger van een client (=ook procureur)
 • Deurwaarder?
  Degene die dagvaardingen en exploten uitbrengt.
 • Dagvaarding?
  Oproep voor de rechtbank.
 • Exploot?
  Bevel of officiele mededeling.
 • Wat behandelt de sector kanton oa?
  1. Overtredingen 
  2. Geschillen over geldzaken tot 25.000 euro
  3. Zaken op het gebied van huur en huurkoop
  4. Pachtzaken
  5. Arbeidsgeschillen
  6. Bepaalde familiezaken
  7. Beroep tegen boetes
 • Wat behandelt de rechtbank oa?
  1. Hoger beroep van kantonrechter
  2. Grove overtredingen en misdrijven
  3. Geschillen over geldvorderingen boven 25.000 euro
  4. Geschillen op het gebied van zakelijke rechten zoals eigendom of hypotheek
 • Hoe is de rechtbank onderverdeeld?
  1. Civiele afdeling voor geschillen tussen burgers
  2. Strafafdeling
  3. Bestuursrechtafdeling 
  4. Faillissementsafdeling 


  1. Politierechter
  2. Kinderrechter
  3. De economische politierechter 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Recht

 • 1472680800 Hoofdstuk 1

 • Algemene maatregel van bestuur
  Koninklijk Besluit dat rechtsregels bevat.
 • Aanvullend recht
  Rechtsregels die alleen gelden als specifieke afspraken tussen partijen ontbreken.
 • Arrest
  Uitspraak van het gerechtshof of van de Hoge Raad
 • Dwingend recht
  Rechtsregels waarvan partijen niet mogen afwijken.
 • Gemeenschapsverordeningen en richtlijnen
  Regelingen die door organen van de Europese Unie zijn vastgesteld en die in de EU-lidstaten gelden.
 • Juridisering van de maatschappij
  In de regels vastleggen van veel situaties.
 • Jurisprudentie
  Uitspraken van rechters.
 • Klassieke grondrechten
  Rechten van een individu waarop de overheid alleen inbreuk mag maken als de wet haar dat toestaat.
 • Koninklijk Besluit
  Regeling of ander besluit afkomstig van de regering.
 • Ministeriële regeling
  Regeling afkomstig van een minister.
 • Objectief recht
  Alle geschreven en ongeschreven rechtsregels.
 • Rechtsbron
  Vindplaats van het recht.
 • Rechtsregels
  Regels die zijn vastgelegd in rechtsbronnen.
 • Semi-dwingend recht
  Rechtsregels waarvan alleen ten gunste van de andere partij mag worden afgeweken.
 • Sociale grondrechten
  Rechten van een individu die door de overheid zo goed mogelijk bereikbaar moeten worden gemaakt.
 • Subjectief recht
  Recht dat aan iemand persoonlijk is toegekend.
 • Verdrag
  Afspraak tussen twee of meer staten die op schrift is gesteld en de geldt in de staten die partij zijn bij het verdrag.
 • Verordening, provinciaal of gemeentelijk
  Regeling afkomstig van de Provinciale Staten of van de gemeenteraad.
 • Wet
  Regeling afkomstig van de regering en de Staten-Generaal.
 • Wetsartikel
  Genummerde bepaling in een wet.
 • 1473285600 Hoofdstuk 2

 • Absolute competentie
  Bevoegdheid van de rechter om te oordelen over privaatrechtelijke, strafrechtelijke of bestuursrechtelijke geschillen.
 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
  Geschreven en ongeschreven regels die de overheid dwingen om zich bij het gebruik van haar bevoegdheden tegenover een burger behoorlijk te gedragen.
 • Arrodissement
  Gebied dat bij een bepaalde rechtbank hoort.
 • Belanghebbende
  Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.
 • Bestuurlijke lus
  Mogelijkheid voor het bestuursorgaan om tijdens de procedure een gebrek in het bestreden besluit te (laten) herstellen, mits andere belanghebbenden hierdoor niet onevenredig worden benadeeld.
 • Beschikking
  Besluit van een bestuursorgaan waarin aan een (rechts)persoon een recht wordt verleend of geweigerd of waarin een plicht wordt opgelegd.
 • Bestuursorgaan
  Orgaan van de overheid, of anderszins met openbaar gezag bekleed, met bestuursbevoegdheid.
 • Bestuursrechter
  Rechter die oordeelt over geschillen met bestuursorganen.
 • Cassatie
  Beroep op de Hoge Raad om een oordeel of de lagere rechters het recht juist hebben toegepast.
 • Conclusie
  Schriftelijk stuk in een gerechtelijke procedure waarin de eis is beschreven of een reactie op datgene wat door de tegenpartij wordt gesteld.
 • Dagvaarding
  Oproep van een eiser aan een gedaagde om op een bepaalde dag voor de rechter te verschijnen.
 • Executoriale titel
  Vonnis van de rechter dat de partij die in het gelijk is gesteld kan laten uitvoeren door een deurwaarder.
 • Formeer recht
  Het recht dat aangeeft hoe het materiële recht kan worden gehandhaafd.
 • Functioneel rechtsgebied
  Rechtsgebied met regels over een bepaald onderwerp.
 • Hoge Raad
  Hoogste rechter in Nederland
 • Hoorzitting
  Bijeenkomst van een Commissie voor bezwaarschriften waar degene die bezwaar  heeft  gemaakt tegen een beschikking zijn bezwaar kan toelichten.
 • Materieel recht
  Het recht dat de inhoud van rechten en plichten weergeeft.
 • Mediation
  Vorm van geschillenbeslechting waarbij partijen samen onder begeleiding van een mediator een oplossing zoeken voor hun geschil.
 • Partijautonomie
  Uitgangspunt in het privaatrecht dat partijen zelf kunnen besluiten of zij hun geschil aan de rechter willen voorleggen en zelf bewijzen moeten aandragen om de rechter te kunnen overtuigen.
 • Procesrecht
  Formeer recht.
 • Rechter in eerste aanleg
  Rechter aan wie een zaak voor de eerste keer wordt voorgelegd.
 • Rechter in tweede aanleg
  Rechter aan wie de zaak in hoger beroep wordt voorgelegd.
 • Rechterlijke macht
  Rechterlijke organisatie in Nederland bestaande uit de rechtbank, het gerechtshof en de Hoge Raad.
 • Rechtspersoon
  Organisatie die net als een natuurlijk persoon rechten en plichten heeft en zelfstandig kan deelnemen aan het rechtsverkeer.
 • Rechtsvordering
  Actie waarbij iemand vordert (=eist) waarop hij recht meent te hebben.
 • Relatieve competentie
  Bevoegdheid van een bepaalde rechtbank, gerechtshof of een bestuursrechter om over een geschil te mogen oordelen.
 • Sector kanton
  Afdeling bij de rechtbank waarin de kantonrechter recht spreekt.
 • Toevoeging
  Het toewijzen van een rechtsbijstandsverlener aan iemand met een laag inkomen.
 • Vonnis
  Uitspraak door de rechter in een geschil.
 • Voorlopige voorziening
  Voorlopige uitspraak van een voorzieningsrechter in een spoedeisend geval.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Recht

 • 1464732000 Hoofdstuk 2. Het kind (tot 12 jaar)/ de jongere (van 12 tot 23 jaar)

 • Wat bepaald het afstammingsrecht?
  In het afstammingsrecht bepaalt de wetgever tussen welke personen er
  familierechterlijke betrekkingen bestaan. Afstemmingsrecht sluit zoveel mogelijk aan bij de natuurlijke afstamming. Nu kunnen ook 2 moeders of 2 vaders de juridische ouders zijn.
 • Vader van een kind is de man:
  - Die op het moment van geboorte met de moeder getrouwd is
  - Als uit huwelijk een kind is geboren, en binnen 306 dagen voor de
  geboorte het kind door zijn dood is ontbonden, zelfs als de moeder
  hertrouwd is.
  - Die het kind heeft erkend
  - Wiens vaderschap is vastgesteld
  - Die het kind heeft geadopteerd
 • Erkenning is de aanvaarding van het ouderschap door een man of een vrouw
  over een kind dat nog geen twee juridische ouders heeft. Het heet erkenning van
  rechtshandeling. Je aanvaard een ouderschap, dit betekent niet dat je de
  biologische vader of moeder bent. Erkenning is nietig als een man van een
  andere vrouw niet in persoonlijke betrekkingen staat met de moeder van het
  kind. Erkenning is ook nietig bij een man onder de 16 jaar.
 • Vaderschapsactie
  op verzoek van de moeder wordt door de rechter gedwongen worden bij te dragen in kosten van levensonderhoud.
 • Door adoptie krijgt het kind een juridische vader en moeder en worden de
  banden met oorspronkelijke ouders verbroken
 • is het noodzakelijk dat de wet een aantal duidelijke voorwaarden stelt:
  - Het kind moet op de dag van het eerste verzoek minderjarig zijn. Is hij
  meerderjarig, dan kan hij niet worden geadopteerd.
  - Het adoptiekind mag geen kleinkind zijn van de adoptanten
  - Het leeftijdsverschil tussen de adoptieouders en het te adopteren kind
  moet ten minste achttien jaar zijn
  - De ouders tot wie het kind in een familierechtelijke relatie staat, mogen
  het adoptieverzoek niet tegen spreken.
  - De minderjarige moeder van het kind moet op de dag van het verzoek de
  leeftijd van 16 jaar hebben.
  - Het kind moet door degene door wie het geadopteerd is ten minste een
  jaar zijn verzorgd en opgevoed
  - De oorspronkelijke ouders mogen niet meer gezag over hun kind hebben
 • Afstandsverklaring
  De beslissing van de ouders om het kind voor adoptie af te
  staan.
 • Als het kind wordt opgenomen in een gezin heeft het eerst nog de naam van een pleegkind. Er moet gekeken worden of het klikt. Verloopt het goed, dan kan de adoptie worden aangevraagd bij de rechtbank.
 • Een jaar na opname van het kind in het gezin kan er een tweede kind worden
  geadopteerd. Het buitenlands kind mag op het tijdstip van binnenkomst in NL nog
  geen 6 jaar oud zijn.
 • Een minderjarige moeder die gezag wil over haar kind kan aan de
  rechter vragen om haar meerderjarig te verklaren.
 • In een aantal gevallen is toestemming van de ouders
  niet vereist. Zo kunnen jongeren van 16/17 jaar:
  - Door sector kanton van de rechtbank bekwaam worden verklaard
  rechtshandelingen te verrichten
  - Zelfstandig door de notaris een testament laten opmaken
  - Zelf toestemming geven voor een medische behandeling
 • Voor kinderen onder de 14 jaar zijn ouders aansprakelijk voor de daden van
  kinderen (zoals: stelen). Een jongere van 14/15 jaar is zelf, naast zijn ouders
  aansprakelijk. Een jongere van 16/17 jaar is zelf aansprakelijk voor het aanrichten
  van schade.
 • Soorten ouderlijk gezag:
  - Gezamenlijk gezag van ouders
  o Gezag begint bij de geboorte van een kind
  o Dit duurt tot de meerderjarigheid
  - Gezag van een ouder, anders dan na echtscheiding
  o Het kan ook zijn dat moeder alleen het gezag uitvoert, aangezien
  ouders niet samen bevoegd zijn omdat ze niet gehuwd zijn.
  o Moeder kan tijdens de bevalling onbevoegd tot gezag worden
  verklaard
  - Ouderlijk gezag na overlijden van een ouder
  o Overlijdt een van de ouders, dan neemt de overgebleven ouder het
  gezag over
  - Ouderlijk gezag na meerderjarigverklaring
  o Dit kan gebeuren als een minderjarig kind bevalt van een kind
  o Een minderjarige kan dan een meerderjarigverklaring aanvragen
  o Dit kan voor de geboorte gedaan worden: dan wordt de beslissing
  gemaakt na de bevalling
  - Gezamenlijk gezag van een ouder samen met een ander dan de ouder
  o De familiesector van een rechtbank beslist over gezamenlijk gezag
  O een advocaat is verplicht ingeschakeld
 • Voogdij ontstaat wanneer een partner is overleden en de andere geen gezag
  uitoefende op het kind. Een familielid wordt dan vaak als voogdij benoemd. Het
  gezag van een voogd kent dezelfde inhoud als het ouderlijk gezag. De voogd
  hoeft niet zelf de verzorging en opvoeding in hand nemen. Hij heeft de plicht
  ervoor te zorgen dat het kind wordt verzorgd en opgevoegd (bijv. in een
  pleeggezin). Is er sprake van 2 voogden, dan moeten zij wel zelf het kind
  opvoeden en verzorgen. Voogdij kan ook worden uitgevoerd door Bureau
  Jeugdzorg.
 • Testamentaire voogdij:
  iedere ouder (dus ook zonder gezag) kan in een testament
  vragen wie na zijn overlijden voortaan als voogd het gezag over een kind zal
  uitoefenen.
 • Datieve voogdij:
  datieve voogdij is door de rechter opgedragen voogdij, waarbij
  een voogd wordt benoemd over een minderjarige, die niet onder ouderlijk gezag staat en ten aanzien van wie evenmin op wettelijke wijze in het gezag is
  voorzien.
 • Gezamenlijke voogdij:
  gezamenlijke voogdij geldt ook dat er een nauwe
  persoonlijke betrekking moet zijn tot het kind.
 • Gezag van ouders over minderjarige kinderen eindigt doorgaans op het moment
  dat de kinderen meerderjarig worden. Het eindigt ook als ouders overlijden. Ook
  de rechter kan gezag beëindigen.
 • Gemeenten dragen nu zorg voor:
  - Ondersteuningsmogelijkheden voor ouders
  - Vroegtijdige probleemsignalering
  - Effectieve hulpverlening
  - Goede coördinatie
 • Wanneer een kind zelf hulp zoekt bij de afdeling advies is Bureau Jeugdzorg niet
  verplicht contact op te nemen met de ouders als deze hulp blijft tot advies en
  informatie. Komt er sprake van begeleiding of behandeling dan moet dit wel
  gebeuren. Bureau Jeugdzorg stelt de termijn van hulpverlening op maximaal 6
  maanden.
 • De leeftijdsgrens tot waar de bescherming van een minderjarige geld is 16 jaar.
  Een minderjarige mag niet geconfronteerd worden met beelden of foto’s van
  seks. Seks met kinderen jonger dan 12 jaar is strafbaar. Seks met jongeren tussen de
  12 en 16 jaar is niet strafbaar als het door de jongere gewenst is. Voor
  minderjarigen tussen de 16 en 18 jaar is seks voor meerderjarigen niet strafbaar.
 • Taken van het AMK:
  - Het adviseren van beroepskrachten en particulieren die een vermoeden
  hebben van kindermishandeling en zo nodig het ondersteunen daarbij.
  - Naar aanleiding van melding van kindermishandeling onderzoeken of daar
  inderdaad sprake van is
  - Beoordelen welke stappen genomen moeten worden
  - Initiatief nemen tot voor de minderjarige meest aangewezen hulpverlening
  - Als een jeugdbeschermingsmaatregel overwogen wordt de zaak
  overdragen aan de RvdK
  - Het in kennis stellen van andere justitiële autoriteiten
  - De melder op de hoogte brengen van de stappen die het AMK heeft
  ondernomen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.