Summary Class notes - Recht

162 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Recht

 • 1418166000 Burgerlijk recht

 • Wat zijn natuurlijke personen
  mensen met een identiteitskaart
 • wat zijn rechtspersonen
  fictieve personen, instellingen of groepen
  Ze hebben eigen gegevens zoals een woonplaats, naam, identiteit, ..
 • Geef een voorbeeld van een privaatrechterlijke persoon
  rode kruis, vzw's, mutualiteiten
 • hoe ontstaat een privaatrechterlijke persoon
  door privé-initiatief
 • Geef een voorbeeld van publiekrechtelijke personen
  staat, provincie, gemeente
 • hoe ontstaan publiekrechtelijke personen
  het zijn groeperingen in relatie met het publiek
 • is een minderjarige rechtsbekwaam?
  ja
 • zijn vreemdelingen en veroordeelden rechtsbekwaam?
  niet volledig
 • wie is handelingsbekwaam
  iedereen is bekwaam om de rechten en plichten die hij heeft zelf uit te oefenen
 • wat is bloedverwantschap?
  de juridische band tussen personen die van elkaar afstammen of een gemeenschappelijke stamouder hebben
 • wat is bloedverwantschap in rechte lijn
  de opvolging van graden tussen personen die de ene van de andere afstammen
 • wat is bloedverwantschap in zijlijn
  opvolging van graden tussen personen die niet van elkaar afstammen maar wel een gemeenschappelijke stamouder hebben
 • hoe ontstaat aanverwantschap
  aanverwantschap ontstaat bij een huwelijk, de bloedverwanten van je partner worden jou aanverwantschap
 • formaliteiten van het huwelijk
  1) aangifte indienen
  2) er wordt een akte opgemaakt
  3) documenten voorleggen (bewijs van identiteit, bewijs van nationaliteit, bewijs van ongehuwde staat)
 • Wat is recht
  Recht is een geheel van leefregels en normen die uitgaan van de gemeenschap of een algemeen erkend gezag in die gemeenschap die moeten worden nageleefd door alle leden en afdwingbaar zijn met sancties die orde & algemeen welzijn bevorderen. 
 • wat zijn rechtshandelingen
  vrije wilsdaden
 • wat zijn de 3 daden van de rechtshandelingen
  1) daden van bewaring
  2) daden van beheer
  3) daden van beschikking
 • wat zijn rechtsfeiten
  feiten onafhankelijk van de menselijke wil (bv. overlijden)
 • wat zijn bevoegdheden
  iets mogen doen en er verantwoordelijk voor zijn
 • wat regelt de grondwet
  * het grondgebied
  * de grondbeginselen van de staatsstructuur
  * de inrichting en werking van de 3 staatsmachten
  * de grondwettelijke vrijheden van de burgers
 • kan de grondwet gewijzigd worden?
  ja maar enkel via een speciale procedure
 • geef een voorbeeld van bevoegdheden van de  federale overheid
  * buitenlands beleid
  * landverdediging (1 belgisch leger)
  * sociale zaken & volksgezondheid
 • geef een voorbeeld van bevoegdheden van gewesten
  * landbouw
  * waterbeleid
  * huisvesting
  = GRONDGEBONDEN
 • geef een voorbeeld van bevoegdheden van gemeenschappen
  * vlaamse gemeenschap
  * franse gemeenschap
  * duitse gemeenschap
  = PERSOONSGEBONDEN
 • geef een voorbeeld van een politiek recht
  kiesrecht vanaf 18 jaar
 • geef een voorbeeld van publieke rechten (persoonlijk)
  briefgeheim
  recht op een menswaardig leven
 • geef een voorbeeld van publieke rechten (sociaal)
  vrijheid van godsdienst
  vrijheid van taal
 • door wie wordt de wetgevende macht uitgevoerd
  de koning, kamer van volksvertegenwoordigers en de senaat
 • Hoe worden leden van de kamer van volksvertegenwoordigers gekozen?
  ze worden verkozen bij algemeen stemrecht
 • geef een ander woord voor senaat
  assemblee van de deelstaten
 • hoe worden leden van de senaat gekozen?
  ze worden aangewezen door de leden vd parlementen van de gemeenschappen en gewesten
 • geef enkele taken van de kamer 
  wetten maken
  regeringsmeerderheid vormen
  regeringsbeleid controleren
  beleidsinformatie verzamelen
 • geef enkele taken van de senaat
  subsidiariteit
  belangenconflicten
  wetgeving
  benoemingen in rechtscolleges
 • wie is de voorzitter van de kamer
  sigfried bracke (NVA)
 • wie is de voorzitter van de senaat
  Christine Defraigne (MR)
 • noem 2 regeringspartijen
  CD&V
  NVA
 • noem 2 oppositie
  SPa
  groen
 • Hoe komt een wet tot stand?
  de ministerraad dient een voorstel in -> wetsontwerp
  de parlementsleden dienen een voorstel in -> wetsvoorstel

  de wet wordt besproken in de commissies van kamer/senaat
  er worden wijzigingen aangebracht, er worden amendementen geformuleerd

  de wet wordt besproken in het hele parlement (plenaire vergadering)

  de koning moet de wet bekrachtigen door zijn handtekening te zetten
  de minister moet ook een handtekening zetten
 • hoe worden parlementsleden verkozen
  ze worden om de 5 jaar verkozen tot het volk 
 • wat doen parlementen?
  ze maken wetten en decreten
 • door wie wordt de federale regering geleid
  de eerste minister of premier
 • door wie wordt de federale regering geleid
  de eerste minister of premier
 • door wie wordt de eerste minister bijgestaan in de federale regering
  door vice-eerste ministers
 • zijn er evenveel vice-eerste ministers als regeringspartijen?
  ja
 • door wie wordt de rechterlijke macht uitgevoerd
  rechtbanken & gerechtshoven
 • bronnen van het recht
  wetten 
  verordeningen
  gewoonten
  rechtspraak 
  rechtsleer
  europees recht
  internationale verdragen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

hoe ontstaat een privaatrechterlijke persoon
3
Geef een voorbeeld van publiekrechtelijke personen
3
wat is bloedverwantschap in zijlijn
3
hoe ontstaat aanverwantschap
3
Page 1 of 41