Summary Class notes - rechtsgeschiedenis 1

Course
- Recht en samenleving
- Huub Spoormans
- 2015 - 2016
- Open Universiteit
- Rechtsgeleerdheid
221 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - rechtsgeschiedenis 1

 • 1447542000 rechtsgeschiedenis vragen 1

 • De Habsburgers streefden naar een centraal keizerlijk gezag. Wat richten zij met dat doel op
  Het reichskammergericht
 • Waar was het reichskammergericht voor bedoeld? En hoe zou er rechtgesproken worden?
  Als hoogste rechterlijk beroepinstatie van het rijk en naar Romeins recht gesproken worden
 • Wat hield het in dat het rechskammergerechicht niet een proces van een lagere rechtbank mocht overnemen? En wat voor oorzaak bracht dit met zich mee
  Het privilegium, non evocando. Dit zorgde ervoor dat procespartijen niet bij het reichskammergericht in beroep konden gaan waardoor een gang naar het reichskammergericht in de praktijk voor velen onmogelijk werd
 • Wat gebeurden er met de pogingen van de keizer( Karel 5 ) om tot een eenvormige wetgeving te komen.
  Deze mislukten ( homologatie of goedkeuring van karel 5 ) of ontbeerden exclusieve werking.
 • Welke wetgeving van keizer Karel 5 kwam wel tot stand en brach eenheid op het gebied van strafrecht? En wat miste deze?
  De costituties Criminalis Carolina, maar deze miste uitsluitende werking.
 • Welke regel in de  constitutio Criminalis carolina zorgde er voor,dat het voor de constitutio onmogelijk werd dat het uitsluitende werking kreeg? En hoe werd dit ook wel genoemd?
  Dat aan bijzondere,oude,rechtmatige gebruiken geen gelding ontnomen zou worden. Dit wordt ook wel de salvatorische clausule ( de clausule van voorbehoud ) genoemd,als tegenhanger van de exclusiviteitsclausule.
 • Wie heeft het laatste woord bij het uitleggen van de wetten?
  De rechter
 • De langobardische koning Rothari probeerde rechtseenheid in zijn gebied te bewerkstelligen door het zogenaamde edictum Rothari. Was deze edict Rothari een codificatie?
  Ja, het edict Rothari is een codificatie maar zet het corpus iuris niet zonder meer opzij.
 • De oudste testamenten bij de niet Romeinse volkeren waren waren laatste wilsbeschikkingen in het bijzijn van een priester waarbij de stervende 1 of meer  zaken vermaakte, meestal aan de kerk zelf.
 • Hoe stonden veel filosofen van de verlichting tegenover het Romeinse recht?
  Zij verafschuwden het Romeinse recht als symbool van alles wat zij in de samenleving verafschuwden: 1 een geforceerde intrpretatiemethode. 2 een weinig toegankelijke taal van het corpus. 3 de absolutische teneur van het Romeins recht.
 • Wat deden de glossatoren zoals Irnerius ?
  Zij schreven hun glossen ( marginale glosse ) en tussen de teskst van het corpus ( interlineaire glossen ) in.
 • Wat is een textur inclusus ?
  Een tesks van het corpus die op de manier van o.a irnerius door andere stundenten weer wordt overgenomen en van eigen glossen voorzien. Op den duur werd de glossen helemaal ingesloten.
 • Welke befaamde Engelse wijsgeer maakte van het nut de leidende beginsel bij de rechts vorming ?
  Jeremy Benthem (1748-1832)
 • Door wie is het Romeinse recht het nationale Italiaanse ius commune geworden? En later ook het Europese ius commune?
  Door Irnerius, zijn optreden  door les te geven in het Romeinse recht is het de ius commune geworden van Italië.
 • Het idee van de machtenscheiding is afkomstig van.
  Montesquieu.
 • De reden waarom de kerk door middel van de geestelijkheid het maken van testamenten in de Germaanse rechtswereld geïntroduceerd heeft, is vooral geweest zodat zij: 
  Anders zelf niets uit de boedel van een overledene kon verkrijgen.
 • Toen het ABGB in 1811 werd afgekondigd,was Wenen de hoofdstad van.
  Het keizerrijk Oostenrijk.
 • De gouden Bul van 1356 regelde.
  De verkiezing van de roomse-koningen.
 • Wie van de hieronder genoemde geleerde is geen aanhanger van het natuurrechtelijk.

  1. Samuel von pufendorf
  2. Hugo de groot
  3. Edmund Burke
  4. Thomas Paine
  Edmund Burke.
 • Noem enkele tegenstanders van het natuurrechtelijk aan het eind van de 17e eeuw.
  1. Devid Hume.(1711-1776)
  2. Von Savigny.(1779-1861)
  3. Cornelis van Bynkershoek.(Ned.)

  De ratio is subjectief, elk rechtsgeleerde heeft zijn eigen ratio.
 • Waarom is de stoïsche-christelijke natuurrechtsleer zo een omlusmakkelijk bestanddeel van de Europese morele traditie gebleken?
  Omdat ze de stem van het menselijke geweten verwoordt dat verlangt dat iedere wetgeving aan bepaalde morele en rationele eisen dient te voldoen.
 • Wat voor soort recht was het ius civile? 
  Het gestelde positieve recht.
 • In de 20e eeuw leefde het natuurrecht weer op, waarin vond deze zijn weerslag?
  In het EVRM en in bepalingen van veel nieuwe Europese grondwetten zoals die van Duitsland en Italië die neer komen dat een rechter de bevoegdheid heeft om de wet in formele zin te toetsen aan de in de grondwetten neergelegde mensenrechten.
 • Het verenigingsverdrag tussen de Bondsrepubliek en de voormalige DDR verklaarde dat delicten begaan in de toenmalige DDR vallen onder het toen geldende DDR recht. Hun daden zouden toen dus gerechtvaardigd zijn. Toch werd op 25 augustus 1997 de voormalige oost-Duitse staats-en partijleider Krenz door een rechtbank in Berlijn veroordeeld tot zes en half jaar gevangenisstraf vanwege het zogeheten schietbevel aan de muur. Volgens de Duitse grondwet mogen misdrijven niet met terugwerkende kracht strafbaar worden gesteld.

  A. Met behulp van welk recht kon de Berlijnse rechtbank toch met een veroordeling van Krenz komen.

  B. Artikel 7 EVRM legt het nulla poena beginsel vast. Lid 2 biedt echter ruimte om hiervan af te wijken. Waarom heeft de Duitse hier geen gebruik van gemaakt?
  A. Het natuurrecht 

  B. Dit zou schuldbekentenis betekenen, en dat wilden ze niet.
 • De belangrijkste namen uit de historische school zijn:
  Puchta,keller,Arndts,Breinz,Vangerow, Dernburg,Benthmann-Hollweg,windscheid.

  Ze werden ook wel pandectisten genoemd.
 • Tot welke titel werd de uitverkorene na de keuze van de keurvorsten gekroond.
  Tot rooms koning,Rex romanum.
 • Tussen 400-600 na chr. beleefde het Romeinse recht een terugkeer; de receptie van het Romeinse recht. Dit staat in verband met het keizerrijk, dat bij Karel de Grote een aanvang nam. Tot wat ontwikkelde dit zich?
  Tot het Sacrum Imperium Romanum (het heilige roomse rijk) dat als voortzetting van het west-Romeinse Keizerrijk werd gezien.
 • Rond welke tijd verdween uiteindelijk elk spoor van het Romeinse recht in de streken langs de Rijn en de Donau? 
  In de tijd van de volksverhuizingen (400-600 na Chr.).
 • Het begrip 'mensenrechten', Right of man' is een uitvinding van;
  Thomas paine.
  In 1791 verscheen zijn boek THE Right of Man.
 • Wat was de voorlopigheid hoofdstad van de VS;
  Philadelphia, Washington moest nog worden gebouwd.
 • Waarover verschilde de meningen van de deelnemers op het congres in 1948 en wat komt daar uiteindelijk uit?
  Over de samenstelling en de bevoegdheden van een nieuw te creëren Europees parlement (er waren landen die hun soevereiniteit niet welde afstaan). Een raad van Europa in 1949 die uit 2 organen bestaat: 1 een raad van ministers van deelnemende staten en 2 een parlementaire vergadering die zou bestaan uit vertegenwoordigers van nationale parlementen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke persoon heeft heel kort in de Pruisische regering gezeten, in de tijd dat Otto von Bismack minister-president was.
Theodor Mommsen.
Jean Jacques Rousseau (fra. 1712-1778) bediende zich van een beroemd geworden, maar geenszins originele kunstgreep; het contrat social, het maatschappelijk verdrag, dat luid als volg; dat een groep individuen zich vrijwillig tot een volk of tot een natie prijs geeft. Door deze handeling geeft ieder individu dat tot een gemeenschap wil behoren zijn natuurlijke vrijheid prijs, wat wind de individu daarvoor terug en waar bestaat dit uit?
Een burgerlijke vrijheid en bestaat uit het onderwerpen van de individuele wil aan die van de gemeenschap (volonté générale).
De langobardische koning Rothari probeerde rechtseenheid in zijn gebied te bewerkstelligen door het edictum Rothari.Welk antwoord is juist;A. Het edict is geen codificatie in technische zin omdat exclusiviteit ontbreekt.B. Het edict is een codificatie en schaft daardoor de geldingskracht van het corpus iuris af.C. Het edict is een codificatie maar zet het corpus iuris niet zonder meer opzij.D. Het edict is de eerst codificatie die ( gedeeltelijk) in het langobardische volkstaal is gesteld.
C. Het edict is een codificatie maar zet het corpus iuris niet zonder meer opzij.
Wat voerde Keizer Constantijn (306n.chr.) in en welk stad stichtte hij?
Hij voerde de godsdienstvrijheid in en richtte een tweede Rome op genaamd Constantinopel.
Het begrip 'mensenrechten', Right of man' is een uitvinding van;
Thomas paine.
In 1791 verscheen zijn boek THE Right of Man.
Waarover verschilde de meningen van de deelnemers op het congres in 1948 en wat komt daar uiteindelijk uit?
Over de samenstelling en de bevoegdheden van een nieuw te creëren Europees parlement (er waren landen die hun soevereiniteit niet welde afstaan). Een raad van Europa in 1949 die uit 2 organen bestaat: 1 een raad van ministers van deelnemende staten en 2 een parlementaire vergadering die zou bestaan uit vertegenwoordigers van nationale parlementen.
Johannes Teutonicus (1180-1245) maakte de standaardeditie van de glossen in het Corpus Canonici. Hoe heten de Glossatoren van het Canonieke recht (de bestudeerders de het Canonici ).
Decretisten.
Koning Rothari was koning der Longobarden,en ontwikkelde een codificatie. Hoe heette deze codificatie en wanneer kwam deze tot stand?
De Edictum Rothari en kwam in 643 tot stand.
Tribonianus,Theophilus en Dorotheus (533 n.chr.) maken samen de Instituten of Elementen; 4 leerboeken en tevens wetboeken die samen met de Digesten kracht van wet kregen. Aan wie zijn de Instituten het grotendeels ontleend?
 Aan de werken van Gaius.
Tribonianus (530n.chr.) ordent het ius ( de juristengeschriften ) uitmondend in de Digesten of pandekten, wanneer maakt hij de 2e, herziene codex?
In 534.